Novinky

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Ochrana investic
 • Dohoda o ochraně investic
 • Investiční arbitráž
 • Mezinárodní arbitráž
 • Mezinárodní arbitrážní tribunál
 • Spor
 • Přehled
Aktualizováno 15. 6. 2022 16:45
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - spor Fynerdale Holding
 • Úprava struktury tabulek - aktualizace tabulky č. 1 a č. 2
 • Aktualizace tabulky č. 2 - žalovaná částka ve spou Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o.
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - spor Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o.
 • Aktualizace tabulky č. 2 - žalovaná částka ve spou JCDecaux SA
 • Aktualizace tabulky č. 1 - spor Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. a spor Fynerdale Holding
 • Aktualizace tabulky č. 2 - Asael Halevi
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - spor Alcor Holdings Ltd.
 • Aktualizace tabulky č. 1 - Alcor Holdings Ltd. (doplnění odkazu ve sloupci Výsledek)
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - spor Diag Human SE a pan Josef Šťáva

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka1 Výsledek
Ukončené spory
Diag Human SE a pan Josef Šťáva Švýcarsko (.PDF, 413 kB) 18.5.2022 údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení 52 mld. Kč P (15,5 mld. Kč)9
Alcor Holdings Ltd. SAE (.PDF, 582 kB) 2.3.2022 údajné bezdůvodné obohacení státu v důsledku užívaní pozemků pod pozemními komunikacemi 483 mil. Kč V
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. Švýcarsko (.PDF, 413 kB) 1.11.2021 údajné zmaření developerského projektu 5,2 mld. Kč V8
Fynerdale Holdings B.V. Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 29.4.2021 údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale Holdings B.V. v souvislosti s trestním stíháním v kauze obchodu s potravinářským mákem 2,4 mld. Kč V
Václav Fischer Německo (.PDF, 516 kB) 18.9.2020 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení 540 mil. Kč V2
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG Německo (.PDF, 516 kB) 11.5.2020 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení 8,5 mld. Kč V
Václav Fischer Německo (.PDF, 516 kB) 6.5.2020 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s. 1,6 mld. Kč V3
I.C.W. Europe Investments Limited Velká Británie (.PDF, 462 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  40 mil. Kč V
Photovoltaik Knopf Betriebs Limited Německo (.PDF, 516 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  40 mil. Kč V
Voltaic Network GmbH Německo (.PDF, 516 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  200 mil. Kč V
WA Investments – Europa Nova Limited Kypr (.PDF, 446 kB), ECT 15.5.2019 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  80 mil. Kč V
A11Y Ltd Velká Británie (.PDF, 462 kB) 29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené 600 mil. Kč V
Antaris Solar GmbH, Michael Göde  Německo (.PDF, 516 kB), ECT 2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  420 mil. Kč V
Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG Německo (.PDF, 516 kB) 11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  510 mil. Kč V
Anglia Auto Accessories Ltd. Velká Británie (.PDF, 462 kB) 10.3.2017 údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  210 mil. Kč V
I. P. Busta a J. P. Busta  Velká Británie (.PDF, 462 kB) 10.3.2017 údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku 180 mil. Kč V
WNC Factoring Ltd. Velká Británie (.PDF, 462 kB) 22.2.2017 údajné pochybení České republiky - Ministerstva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  1,7 mld. Kč V
Forminster Enterprises Limited Kypr (.PDF, 446 kB) 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií 800 mil. Kč V
Anglia Auto Accessories Ltd. Velká Británie (.PDF, 462 kB) 23.10.2014 nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora 205 mil. Kč V4
ECE Projektmanagement International Gmbh a spol. Německo (.PDF, 516 kB) 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení 1,8 mld. Kč V
Intertrade Holding GmbH Německo (.PDF, 516 kB)  28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR 2,8 mld. Kč V
Konsortium Oeconomicus Švýcarsko (.PDF, 413 kB) 5.12.2011 garance vystavená Státním fondem životního prostředí ČR v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami 700 mil. Kč V
Vöcklinghaus Německo (.PDF, 516 kB) 19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora 640 mil Kč. V
Binder Německo (.PDF, 516 kB)  15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot 4 mld. V
Frontier Petroleum Services Ltd. Kanada (.PDF, 777 kB) 12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu 780 mil. Kč V
Nepolsky Německo (.PDF, 516 kB) 5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami 1,6 mld. Kč V
European Media Ventures S.A. Belgicko-lucemburská ekonomická unie (.PDF, 426 kB) 8.7.2009 rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu licence k TV vysílání 2 mld. Kč V
Invesmart B.V. Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření Ministerstva financí a České národní banky 4,5 mld. Kč V
Arcelor Mittal Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 6.5.2009 diskriminační podmínky vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel, a.s. X5  N6
Phoenix Action, Ltd. Izrael (.PDF, 415 kB) 15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením 1,1 mld. Kč V
Pren Nreka Chorvatsko (.PDF, 351 kB)  22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s poukazem na neplatnost smlouvy 27 mil. Kč P (19 mil. Kč)7
Eastern Sugar Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty 2,5 mld. Kč P (711 mil. Kč)7
K+ Venture Partners Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o investičním poradenství 156 mil. Kč N
Saluka B. V. Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v Investiční a poštovní bance X5 N
Nagel Velká Británie (.PDF, 462 kB) 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence 12 mil. Kč V
CME Czech Republic B. V. Nizozemsko (.PDF, 425 kB) 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání 15,2 mld. Kč P (8 mld. Kč)7
Lauder USA (.PDF, 2268 kB) 3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání X5 V
V = výhra, P = prohra, N = narovnání.
1 Uváděné žalované částky jsou přibližné a slouží pouze orientačním účelům.
2 Řízení ukončeno z procesních důvodů.
3 Řízení ukončeno z procesních důvodů. České republice byla přiznána náhrada nákladů řízení.
4 Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci.
5 Žalobce v řízení nekvantifikoval výši svého nároku.
6 V rámci dohody o narovnání došlo k prodeji podílu České republiky ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Součástí dohody o narovnání tudíž nebyla konkrétní peněžitá částka.
7 V závorce je uvedena částka přiznaná rozhodčím tribunálem.
8 Rozhodčí tribunál v konečném nálezu jednohlasně zamítl všechny hlavní body žaloby společnosti Pawlowski AG. V dílčích, izolovaných případech jednání přičitatelného České republice rozhodčí tribunál shledal porušení mezinárodních závazků České republiky. Podle tribunálu však nebylo prokázáno, že by tato porušení jakkoliv poškodila investici žalobce a z tohoto důvodu tak tribunál nepřiznal žádnou škodu. Celkový výsledek sporu je tak vítězstvím České republiky.
9 Dne 15. 6. 2022 podalo Ministerstvo financí návrh na zrušení rozhodčího nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně. Předmětné řízení o zrušení rozhodčího nálezu prozatím probíhá.

 

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka1
Probíhající spory
 Asael Halevi Izrael (.PDF, 415 kB) 3.2.2022 údajné vyvlastnění pozemků určených k developerskému projektu  133 mil. Kč
 JCDecaux SA Francie (.PDF, 622 kB) 16.9.2020 ukončení pronájmu ploch pro reklamní činnost ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy s poukazem na neplatnost smlouvy 553 mil. Kč
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited Kypr (.PDF, 446 kB) 25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů 3,6 mld. Kč
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. Nizozemsko (.PDF, 425 kB),
Kypr (.PDF, 446 kB),
Belgicko-lucemburská ekonomická unie (.PDF, 426 kB),
ECT
8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 1,92 mld. Kč

1 Uváděné žalované částky jsou přibližné a slouží pouze orientačním účelům.

 

Doporučované

Nejčtenější