CZ EN

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Samostatné oddělení zajišťuje právní služby v oblasti mezinárodního práva a zastupuje zájmy České republiky před mezinárodními rozhodčími tribunály.

Samostatné oddělení zajišťuje právní služby v oblasti mezinárodního práva a zastupuje zájmy České republiky před mezinárodními rozhodčími tribunály. Samostatné oddělení řeší spory vyplývající z dohod o podpoře a ochraně investic a spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 134/2016 Sb. a vnitřních předpisů. Samostatné oddělení sjednává dohody o podpoře a ochraně investic, podílí se na sjednávání dohod o podpoře a ochraně investic sjednávaných v rámci EU a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací. Zajišťuje činnosti, které pro ministerstvo vyplývají ze zákona č. 104/2013 Sb. 

a)    tvoří strategii pro mezinárodní spory vzniklé z titulu dohod o podpoře a ochraně investic, řeší tyto spory a zajišťuje nezbytnou koordinaci dotčených správních úřadů včetně nezbytné meziresortní koordinace,
b)    posuzuje oznámení zahraničních subjektů týkající se možného porušení dohod o podpoře a ochraně investic ze strany ČR, připravuje podklady a účastní se jednání se zahraničním investorem v rámci lhůty pro smírné řešení sporu,
c)    vypracovává právní stanoviska k oznámením zahraničních subjektů ve věci údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a jiných správních úřadů, posuzuje právní předpisy a individuální právní akty z hlediska závazků ČR vyplývajících z dohod o ochraně a podpoře investic,
d)    spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 134/2016 Sb. nebo vnitřních předpisů Ministerstva financí a koordinuje jeho činnost při poskytování právních služeb ČR v průběhu smírného řešení sporu a v arbitrážním řízení,
e)    provádí ekonomické výpočty a analýzy v návaznosti na průběh právních sporů, zajišťuje příslušná účetní a konsolidovaná data,
f)     připravuje podklady a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů, včetně souvisejících jednání týkajících se udržitelného financování a rozvoje, v rámci mezinárodních organizací (OECD, WTO, OSN - UNCTAD, UNCITRAL, UNIDROIT, ICSID apod.),
g)    připravuje návrhy a sjednává dvoustranné, popř. mnohostranné dohody o podpoře a ochraně investic; zabezpečuje veškeré činnosti spojené se vstupem těchto dohod v platnost,
h)    zpracovává návrhy a podílí se na sjednávání dohod o podpoře a ochraně investic sjednávaných v rámci EU, včetně dohod týkajících se usnadňování investic a související ochrany klimatu, zabezpečuje účast na jednáních příslušných orgánů EU týkajících se sjednávání těchto smluv,
i)    provádí revizi uzavřených dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic z hlediska komunitárního práva; zabezpečuje slučitelnost těchto dohod s komunitárním právem,
j)    zajišťuje výklad a vyhodnocuje závěry z aplikace uzavřených mezinárodních dohod o ochraně investic a dále mj. analyzuje a eviduje případné porušení těchto dohod třetími státy vůči českým subjektům a koordinuje postup dotčených správních úřadů, 
k)    vyhodnocuje závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v oblasti mezinárodní ochrany investic,
l)    z hlediska své působnosti analyzuje příslušné dokumenty EU, EFTA, OECD a dalších mezinárodních seskupení a zpracovává podklady pro jednání s těmito institucemi; v návaznosti na zjištěné skutečnosti navrhuje úpravy dotčených právních předpisů za účelem jejich harmonizace s právními předpisy ES/EU, resp. s dalšími mezinárodními závazky ČR,
m)    podílí se na přípravě právních dokumentů, které jsou uzavírány se zahraničními subjekty, včetně dokumentů uzavíraných v rámci mezinárodních organizací a institucí, s výjimkou daňové problematiky a oblasti přijmu pomoci z rozpočtu EU,
n)    ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM vykonává odborný dohled ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 201/2002 Sb., a to pokud jde o jednání v řízení před mezinárodními rozhodčími orgány (Ve smyslu § 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13a, 13b a 13d zákona č. 201/2002 Sb.) a právní stanoviska týkající se procesních souvislosti těchto právních sporů (ve smyslu § 13 zákona č. 201/2002 Sb.),
o)    sjednává dohody o sdílení propadlého nebo zabraného majetku (zejména podle zákona č. 104/2013 Sb.),
p)    posuzuje mezinárodní dohody, kterými je ČR vázána, z hlediska volného pohybu kapitálu a plateb,
q)    připravuje podklady a kvalifikační kritéria pro výběr právního zástupce ČR na základě zákona č. 134/2016 Sb.,
r)    vypracovává právní stanoviska v otázkách mezinárodního práva a podílí se na jednáních zabývajících se problematikou související se svěřenou působností,
s)    zajišťuje spolupráci s externími partnery při vytváření průřezových a odvětvových ekonomických analýz, sloužících jako podklad pro vedení právních sporů,
t)    posuzuje právní předpisy z hlediska závazků ČR vyplývajících z dohod o ochraně a podpoře investic a mezinárodní dohody, kterými je ČR vázána, z hlediska volného pohybu kapitálu a plateb, včetně případného omezení pohybu kapitálu a plateb vůči vybraným státům,
u)    zpracovává stanoviska ministerstva ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 34/2021 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář