Novinky

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Spor
  • Přehled
Aktualizováno 7. 9. 2018
  • Aktualizace tabulek

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Ukončené spory
Jméno žalobce Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Výsledek
Anglia Auto Accessories** 23.10.2014 nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora V
Anglia Auto Accessories  10.3.2017  údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  V
Antaris Solar, Michal Göde  2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Binder 15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot V
CME 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání P
Eastern Sugar 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty P
ECE 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení V
European Media Ventures 8.7.2009 rozhodnutí RRTV ve věci převodu licence k TV vysílání V
Forminster 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií V
Frontier Petroleum Services 12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu V
I. P. Busta a J. P. Busta  10.3.2017  údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku  V
Intertrade 28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR V
Invesmart 26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření MF a ČNB V
 Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG  11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
Konsortium Oeconomicus 5.12.2011 garance vystavená SFŽP v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami V
K+ Venture Partners 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o invstičním poradenství N
Mittal 6.5.2009 diskriminační podmínky Vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel N
Lauder 3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání V
Nagel 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence V
Nepolsky 5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami V
Phoenix 15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením V
Pren Nreka 22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany MŠMT s poukazem na neplatnost smlouvy P
Saluka 30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v IPB N
Vöcklinghaus 19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora V
 WNC Factoring Ltd. 22.2.2017  údajné pochybení České republiky-Ministertsva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  V
A11Y Ltd 29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené V
V = výhra, P = prohra, N = narovnání
** Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci

 

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Probíhající spory
Jméno žalobce Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka
Voltaic Network 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie cca. 3 mld. Kč
Photovoltaik Knopf Betriebs 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
I.C.W. Europe Investments 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WA Investments – Europa Nova 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited 25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů cca 1 mld. Kč
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG  2.12.2016 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení  125 173 999 USD 
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o.  3.5.2017 údajné zmaření developerského projektu  3,13 mld. Kč 
 Fynerdale Holding 19.12.2017  údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale  v souvislosti s trestním stíháním
v kauze obchodu s potravinářským mákem
cca 2,38 mld. Kč 
Diag Human SE a pan Josef Šťáva  22. 12. 2017  údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení 1 mld. USD 
Alcor   3.5.2018 údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi cca 483 mil. Kč 

Doporučované

Nejčtenější