Novinky

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Ochrana investic
 • Dohoda o ochraně investic
 • Investiční arbitráž
 • Mezinárodní arbitráž
 • Mezinárodní arbitrážní tribunál
 • Spor
 • Přehled
Aktualizováno 30. 4. 2021 12:30
 • Aktualizace tabulky č. 2 - poznámka pod tabulkou
 • Aktualizace tabulky č. 1
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - doplnění sloupce Příslušná mezinárodní dohoda
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - doplnění ukončených sporů
 • Aktualizace tabulky č. 2 - spor Diag Human
 • Aktualizace tabulky č. 2 - spor Diag Human
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2
 • Aktualizace tabulky č. 1 a č. 2 - spor Fynerdale Holding

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Ukončené spory
Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Výsledek
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG Německo 11.5.2020 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení V
Anglia Auto Accessories** Velká Británie

23.10.2014

nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora V
Anglia Auto Accessories  Velká Británie 10.3.2017  údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  V
Antaris Solar, Michael Göde  Německo,
ECT
2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Binder Německo  15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot V
CME Nizozemsko 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání P
Eastern Sugar Nizozemsko 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty P
ECE Německo 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení V
European Media Ventures Belgicko-lucemburská ekonomická unie 8.7.2009 rozhodnutí RRTV ve věci převodu licence k TV vysílání V
Forminster  Kypr 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií V
Frontier Petroleum Services Kanada  12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu V
Fynerdale Holding Nizozemsko 29.4.2021 údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale v souvislosti s trestním stíháním
v kauze obchodu s potravinářským mákem
 I.C.W. Europe Investments Velké Británie,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
I. P. Busta a J. P. Busta  Velká Británie  10.3.2017  údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku  V
Intertrade  Německo 28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR V
Invesmart Nizozemsko  26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření MF a ČNB V
 Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG Německo   11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
Konsortium Oeconomicus Švýcarsko  5.12.2011 garance vystavená SFŽP v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami V
K+ Venture Partners  Nizozemsko 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o invstičním poradenství N
Mittal Nizozemsko  6.5.2009 diskriminační podmínky Vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel N
Lauder USA  3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání V
Nagel  Velká Británie 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence V
Nepolsky Německo  5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami V
Phoenix Izrael  15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením V
 Photovoltaik Knopf Betriebs Německo,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie   V
Pren Nreka Chorvatsko  22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany MŠMT s poukazem na neplatnost smlouvy P
Saluka Nizozemsko  30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v IPB N
Václav Fischer Německo 6.5.2020 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s. V***
Václav Fischer Německo 18.9.2020 údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice V****
Voltaic Network

Německo,
ECT 

15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Vöcklinghaus Německo  19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora V
 WA Investments – Europa Nova Kypr,
ECT 
15.5.2019  legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
 WNC Factoring Ltd. Velká Británie  22.2.2017  údajné pochybení České republiky-Ministertsva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  V
A11Y Ltd Velká Británie  29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené V
V = výhra, P = prohra, N = narovnání
** Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci
*** Řízení ukončeno z procesních důvodů. České republice byla přiznána náhrada nákladů řízení
**** Řízení ukončeno z procesních důvodů na straně žalobce

 

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Probíhající spory
Jméno žalobce Příslušná mezinárodní dohoda  Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka*
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. Nizozemsko,
Kypr,
Belgicko-lucemburská ekonomická unie,
ECT
8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie cca. 1,92 mld. Kč
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited Kypr  25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů cca 3,6 mld. Kč
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o. Švýcarsko   3.5.2017 údajné zmaření developerského projektu  4,95 mld. Kč 
Diag Human SE a pan Josef Šťáva  Švýcarsko  22. 12. 2017  údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení cca 52 mld. Kč**
Alcor  SAE   3.5.2018 údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi cca 483 mil. Kč 
 JCDecaux SA Francie  16. 9. 2020  ukončení pronájmu ploch pro reklamní činnost ze strany Dopravního podniku hl. m. Prahy s poukazem na neplatnost smlouvy   Není vyčíslena
 * Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v žalobě
** Žalovaná částka vychází z vyjádření žalobce z prosince 2019
*** Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v oznámení o zahájení sporu

Nejčtenější