Novinky

Přehled arbitrážních sporů vedených proti České republice

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Ochrana investic
 • Dohoda o ochraně investic
 • Investiční arbitráž
 • Mezinárodní arbitráž
 • Mezinárodní arbitrážní tribunál
 • Spor
 • Přehled
Aktualizováno 24. 1. 2019 13:00
 • Aktualizace tabulky č. 2 - poznámka pod tabulkou
 • Aktualizace tabulky č. 1

Přehled ukončených a probíhajících arbitrážních sporů

Tabulka č. 1 - Přehled ukončených sporů:

Ukončené spory
Jméno žalobce Datum ukončení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Výsledek
Anglia Auto Accessories** 23.10.2014 nekompetentní postup Policie ČR při vydání zabaveného zboží a liknavost a soudů při ochraně práv investora V
Anglia Auto Accessories  10.3.2017  údajná pochybení českých soudů při výkonu rozhodčího nálezu  V
Antaris Solar, Michael Göde  2.5.2018 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie  V
Binder 15.7.2011 konkurz na společnost investora, způsobený ručením za nezdaněný a neproclený dovoz pohonných hmot V
CME 14.3.2003 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání P
Eastern Sugar 12.4.2007 diskriminační a nepřiměřená vládní regulace trhu s cukrem - cukerné kvóty P
ECE 19.9.2013 zrušení územního rozhodnutí pro pochybení stavebního úřadu v určení vedlejších účastníků řízení V
European Media Ventures 8.7.2009 rozhodnutí RRTV ve věci převodu licence k TV vysílání V
Forminster 15.12.2014 soudní pozastavení výkonu akcionářských práv pro podezření z nezákonného nabytí akcií V
Frontier Petroleum Services 12.11.2010 průtahy a postup soudů v konkurzu na věřitele investora, nevstřícný přístup státních orgánů, neuznání zahraničního rozhodčího nálezu V
I. P. Busta a J. P. Busta  10.3.2017  údajná pochybení Policie ČR a českých soudů při procesu zajištění a předání žalobcova majetku  V
Intertrade 28.5.2012 způsob vedení výběrového řízení na lesnické práce a prodej dřeva ze strany Lesů ČR V
Invesmart 26.6.2009 průběh konkurzu Union banky a předcházející opatření MF a ČNB V
 Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW Solar (zwei) GmbH & Co.KG  11.10.2017 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
Konsortium Oeconomicus 5.12.2011 garance vystavená SFŽP v rámci smlouvy o zápůjčce mezi třetími osobami V
K+ Venture Partners 21.12.2006 legitimní očekávání úhrady pohledávek z titulu smluv o invstičním poradenství N
Mittal 6.5.2009 diskriminační podmínky Vládou vyhlášeného výběrového řízení na prodej státního podílu ve Vítkovice Steel N
Lauder 3.9.2001 činnost a rozhodování RRTV ve věci licence k TV vysílání V
Nagel 9.9.2003 ušlý zisk způsobený odstoupením státem ovládané společnosti od dohody o spolupráci na získání GSM licence V
Nepolsky 5.2.2010 pochybení vodoprávních orgánů při vydávání povolení k nakládání s podzemními vodami V
Phoenix 15.4.2009 zadržení finančních prostředků v souvislosti s trestním řízením V
Pren Nreka 22.7.2008 ukončení nájmu nebytových prostor ze strany MŠMT s poukazem na neplatnost smlouvy P
Saluka 30.11.2006 netransparentní, diskriminační a nekompetentní postup státu při bankovní krizi v IPB N
Vöcklinghaus 19.9.2011 manipulace v konkurzu na společnost s účastí investora V
 WNC Factoring Ltd. 22.2.2017  údajné pochybení České republiky-Ministertsva financí v procesu privatizace společnosti Škodaexport a.s.  V
A11Y Ltd 29.6.2018 údajně nedostatečná výše příspěvků na pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené V
V = výhra, P = prohra, N = narovnání
** Řízení ukončeno zpětvzetím žaloby, následně však bylo zahájeno další rozhodčí řízení v totožné věci

 

Tabulka č. 2 - Přehled probíhajících sporů:

Probíhající spory
Jméno žalobce Datum zahájení V čem podle investora spočívalo porušení závazků ČR Žalovaná částka*
Voltaic Network 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie cca. 3 mld. Kč
Photovoltaik Knopf Betriebs 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
I.C.W. Europe Investments 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WA Investments – Europa Nova 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. 8.5.2013 legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie
WCV Capital Ventures Cyprus Limited, Channel Crossings Limited 25.9.2015 rušení některých povolení k provozování videoloterjních terminálů cca 1 mld. Kč
A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG  2.12.2016 údajně neoprávněné zapsání letadel do soupisu konkursní podstaty a jejich následné vydražení  125 173 999 USD 
Pawlowski AG a Projekt Sever s.r.o.  3.5.2017 údajné zmaření developerského projektu  3,13 mld. Kč 
 Fynerdale Holding 19.12.2017  údajné pochybení ČR vůči společnosti Fynerdale  v souvislosti s trestním stíháním
v kauze obchodu s potravinářským mákem
cca 2,38 mld. Kč 
Diag Human SE a pan Josef Šťáva  22. 12. 2017  údajné pochybení Ministerstva zdravotnictví v průběhu zadávání veřejných zakázek na zpracovatele krevní plazmy a v průběhu rozhodčího řízení 1 mld. USD 
Alcor   3.5.2018 údajné bezdůvodné obohacení státu z využívaní pozemků pod pozemními komunikacemi cca 483 mil. Kč 
 Václav Fischer  1.10.2018 údajné neochránění investice při vytěsnění investora ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a.s.  60 mil. EUR 
 Václav Fischer 11.12.2018  údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice   21 mil. EUR
 * Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v oznámení o zahájení sporu

Doporučované

Nejčtenější