Novinky

Předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Veřejná správa
  • Zpráva

Orgány veřejné správy mají povinnost vykazovat výsledky finančních kontrol formou zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a ustanovení § 32 a § 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“).

Zprávu o výsledcích finančních kontrol zpracovávají orgány veřejné správy definované v ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Výjimku z této povinnosti upravuje ustanovení § 32 odst. 3 vyhlášky č. 416/2004 Sb., které stanoví, že zprávu nemusí Ministerstvu financí zasílat orgán veřejné správy, který nevykonává veřejnosprávní kontrolu a nezřídil funkci interního auditu (zejména některé příspěvkové organizace). 

Pro splnění vykazovací povinnosti orgán veřejné správy vyplní formulář Zprávy o výsledcích finančních kontrol (ve formátu EXCEL) a zašle vyplněný formulář Ministerstvu financí datovou zprávou (přes datovou schránku), v termínu do 28. února 2022. Do předmětu datové zprávy je nutné uvést číslo jednací MF-31297/2021/4701-1. Pokud je nutné převést formulář také do formátu .pdf, žádá Ministerstvo financí o zaslání formuláře rovněž ve formátu EXCEL. 

Při zpracování zprávy o výsledcích finančních kontrol může orgán veřejné správy využít přiložené materiály: 


 

Doporučované

Nejčtenější