Novinky

Kurzové sázky

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Kurzové sázky
 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní společnosti
 • Loterijní zákon
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Povolení na provozování
 • Regulace trhu
Aktualizováno 4. 8. 2009
 • Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi aktualizuje s účinností od 4. srpna 2009 povinně předkládané přílohy k žádosti o povolení k provozování kurzových sázek (formulář žádosti zůstává v platnosti)

Podmínky pro povolování kurzových sázek dle § 2 písm. h)

Podmínky povolení kurzové sázky

Vzory žádostí pro povolení provozování kurzových sázek a seznamy povinných příloh - s účinností od 4.srpna 2009

Podmínky povolování kursových sázek (§ 2 písm. h)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.Ministerstvo financí vydá povolení k provozování kursových sázek při splnění těchto základních podmínek:
 1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 10 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 8 zákona).
 2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast ( § 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad ) nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 10 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona).
 5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku, ve výši která odpovídá v tabulce uvedenému procentu, t.j. nejméně 6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru ( v podrobnostech § 4 odst. 2 zákona ). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování kursových sázek se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Doporučované

Nejčtenější