CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2012 - 1. - 3. čtvrtletí

A. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR


 

A.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne ........................... č. ................

 

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012

 

Rozpočtový výbor

I.   b e r e   n a   v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2012.

B. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2012

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu, situační zpráva o státní pokladně a aktuální informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2012.

I. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
2. Příjmy státního rozpočtu
3. Výdaje státního rozpočtu


1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2012

Státní rozpočet České republiky na rok 2012 byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 455 ze dne 14. prosince 2011 a stanovil příjmy ve výši 1 084,7 mld. Kč a výdaje ve výši 1 189,7 mld. Kč. Rozpočtovaný schodek v objemu 105,0 mld. Kč měl být podle tohoto zákona vypořádán státními dluhopisy do výše 101,3 mld. Kč, přijatými dlouhodobými úvěry do výše 5,9 mld. Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 2,2 mld. Kč.

V porovnání se skutečností roku 2011 počítá schválený rozpočet na rok 2012 s růstem celkových příjmů o 71,9 mld. Kč, tj. o 7,1 %, celkové výdaje by měly vzrůst o 34,2 mld. Kč, tj. o 3,0 %, a schodek by se tak měl snížit o 37,8 mld. Kč, tj. o 26,5 %.

  2011 2012 Rozdíl
SR 2012-
SR 2011
Rozdíl
SR 2012
Skut.2011
Index v %
SR 2012/
SR 2011
Index v %
SR 2012/
Skut.2011
Rozpočet
schválený*)
Skutečnost Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 1 055,70 1 012,76 1 084,70 29,00 71,95 102,7 107,1
  Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 543,16 523,43 561,52 18,36 38,09 103,4 107,3
    DPH 195,10 191,89 221,60 26,50 29,71 113,6 115,5
    Spotřební daně **) 140,80 139,21 142,30 1,50 3,09 101,1 102,2
    DPPO 84,00 82,30 85,60 1,60 3,30 101,9 104,0
    DPFO 101,50 90,61 92,00 -9,50 1,39 90,6 101,5
    Ostatní daňové příjmy 21,76 19,41 20,02 -1,74 0,61 92,0 103,1
  Pojistné na SZ 373,29 366,82 384,01 10,73 17,20 102,9 104,7
  Nedaňové a ost. příjmy 139,25 122,51 139,16 -0,09 16,66 99,9 113,6
Celkové výdaje 1 190,70 1 155,53 1 189,70 -1,00 34,17 99,9 103,0
  Běžné výdaje 1 086,20 1 036,65 1 092,80 6,60 56,15 100,6 105,4
    Sociální dávky 446,47 444,07 491,58 45,11 47,51 110,1 110,7
  Kapitálové výdaje 104,50 118,87 96,90 -7,60 -21,97 92,7 81,5
Saldo SR -135,00 -142,77 -105,00 30,00 37,77 77,8 73,5
Tabulka č. 1: Schválený rozpočet 2012 a jeho tendence k rozpočtu a skutečnosti 2011 (v mld. Kč)
*) vč. zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011
**) včetně tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření

 

Z růstu celkových příjmů o 71,9 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků růst o 38,1 mld. Kč, tj. o 7,3 %, když největší nárůst proti skutečnosti 2011 představuje předpokládané inkaso DPH (o 29,7 mld. Kč), což souvisí především s novelou zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent s účinností od 1. ledna 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %).

Rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení je proti skutečnosti 2011 vyšší o 17,2 mld. Kč, tj. o 4,7 % (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce).

Rozpočet nedaňových a ostatních příjmů by měl vzrůst o 16,7 mld. Kč, tj. o 13,6 %. Předpokládaný růst výrazně ovlivňuje příjem ve výši 15,0 mld. Kč z privatizačního účtu na kompenzaci deficitu důchodového systému (v roce 2011 nerozpočtováno). Příjmy z rozpočtu EU/FM určené na krytí výdajů na společné programy ČR a EU měly podle schváleného rozpočtu dosáhnout 101,6 mld. Kč (v roce 2011 rozpočet činil 117,3 mld. Kč a skutečnost dosáhla 90,0 mld. Kč).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti 2011 o 34,2 mld. Kč, z toho růst o 56,2 mld. Kč (tj. o 5,4 %) připadá na běžné výdaje a pokles o 22,0 mld. Kč (tj. o 18,5 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů proti skutečnosti 2011 se podílejí především sociální dávky (růst o 47,5 mld. Kč, tj. o 10,7 %). Zde se výrazně projevil metodický vliv, kdy dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči již nejsou od roku 2012 z hlediska rozpočtové skladby transferem územním rozpočtům, ale staly se sociálními dávkami vyplácenými úřadem práce. Uvedené dávky a příspěvky jsou rozpočtovány ve výši 27,5 mld. Kč a bez nich by sociální dávky ve vztahu ke skutečnosti 2011 rostly o 20,0 mld. Kč především díky výdajům na důchody (růst o 14,4 mld. Kč). Zmíněný metodický vliv ovlivnil tedy i předpokládaný pokles rozpočtu neinvestičních transferů uzemním rozpočtům proti skutečnosti 2011, a to o 25,8 mld. Kč. Rozpočet neinvestičních výdajů kapitoly Státní dluh (zejména úroky) předpokládá proti skutečnosti 2011 růst o 23,8 mld. Kč. Mandatorní výdaje by měly dosáhnout 690,8 mld. Kč a převýšit tak skutečnost 2011 o 38,1 mld. Kč, tj. o 5,8 %. Jejich podíl na celkových výdajích se má zvýšit na 58,1 % (rozpočet 2011 předpokládal podíl ve výši 57,1 %, skutečnost 2011 dosáhla 56,5 %).

1.2. Rozpočet po změnách

V následujících analýzách hospodaření státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2012 se pracuje s rozpočtem po změnách k 30.6.2012, neboť rozpočet po změnách (v položkové struktuře) za tři čtvrtletí bude znám až z finančních výkazů cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí.

V průběhu 1. pololetí roku 2012 došlo ke změnám, které měly vliv na výši celkových příjmů, výdajů i schodku schváleného rozpočtem. Rozpočet celkových příjmů i výdajů byl navýšen o téměř 2,5 mld. Kč zejména na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (týká se financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). Toto navýšení se týkalo nejvíce kapitol Ministerstvo průmyslu a obchodu (1,3 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (0,6 mld. Kč) a Ministerstvo vnitra (0,5 mld. Kč). Na výdajové straně došlo navíc k navýšení rozpočtu o 0,3 mld. Kč v kapitole Operace státních finančních aktiv (OSFA). Jednalo se o prostředky, které mohly být na základě zmocnění ministra financí (podle § 2 odst. 2 zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012) v roce 2012 použity na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (z prostředků nevyčerpaných do 31.12.2011 na stejný účel). O tuto částku se zvýšil schodek schváleného rozpočtu ze 105,0 mld. Kč na 105,3 mld. Kč. Souvztažně došlo ke zvýšení financování u ukazatele "změna stavu na účtech státních finančních aktiv" o stejnou částku.

Rozpočet celkových příjmů po změnách k 30.6.2012 tak dosáhl 1 087,2 mld. Kč, celkových výdajů 1 192,5 mld. Kč a schodek se zvýšil na 105,3 mld. Kč.

1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září 2012 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 71,4 mld. Kč. Celkové příjmy dosáhly757,1 mld. Kč a celkové výdaje 828,6 mld. Kč.

Ukazatel Skutečnost
leden-září
2011
2012 % plnění
v roce 2011
Index
2012/2011
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden-září
%
plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 741,87 1084,70 1087,17 757,14 69,6 69,4 102,1
VÝDAJE CELKEM 847,00 1189,70 1192,47 828,56 69,5 70,3 97,8
SALDO -105,14 -105,00 -105,31 -71,41 67,8 77,9 67,9
Tabulka č. 2: Výsledky hospodaření státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2012 (v mld. Kč)
*) rozpočet upravený k 30.6.2012

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2012 ve výši 757,1 mld. Kč představují 69,6 % rozpočtu po změnách (v roce 2011 to bylo 69,4 %) a meziroční růst o 15,3 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Dosavadní inkaso příjmů je pod 3/4 rozpočtu po změnách o 58,2 mld. Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 395,8 mld. Kč, což při plnění rozpočtu na 70,5 % (loni to bylo 71,2 %) představuje meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti vykázané skutečnosti roku 2011. Na meziročním růstu inkasa daňových příjmů se nejvíce podílely inkaso DPPO (meziroční růst o 5,8 mld. Kč), DPH (růst o 3,3 mld. Kč), a daní z příjmů fyzických osob (o 2,0 mld. Kč). I přes meziroční růst se na nižším než očekávaném plnění podílelo nejvíce inkaso DPH (plnění na 64,7 %).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 277,3 mld. Kč naplnily rozpočet na 72,2 % (loni to bylo 72,9 %) a meziročně vzrostly o 5,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011 (vliv např. rozšíření počtu osob povinně nemocensky pojištěných či povinnosti platit pojistné z dohod o provedení práce).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly 84,0 mld. Kč, což je 59,3 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 54,4 %) a o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %, více než v září 2011. Schválený rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 0,1 % proti rozpočtu 2011, kde pokles rozpočtu příjmů z EU v roce 2012 proti rozpočtu 2011 o 15,6 mld. Kč byl "vykompenzován" plánovaným zapojením 15 mld. Kč z privatizačního účtu na kompenzaci deficitu důchodového systému (v roce 2011 nerozpočtováno). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 55,2 mld. Kč (plnění na 53,1 %), což je o 1,6 mld. Kč méně než v září 2011. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 10,3 mld. Kč (o 3,1 mld. Kč více než v roce 2011) a byly tak plněny na 157,0 % (rozpočtovány v kapitole Státní dluh)

Celkové výdaje dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2012 výše 828,6 mld. Kč při čerpání rozpočtu po změnách na 69,5 % (loni to bylo 70,3 %) a meziročním poklesu o 18,4 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Čerpání výdajů je tak o 65,8 mld. Kč pod 3/4 rozpočtu po změnách.

Běžné výdaje ve výši 755,6 mld. Kč představují čerpání rozpočtu po změnách na 69,6 % (loni to bylo na 70,5 %) při meziročním poklesu o 9,4 mld. Kč, tj. o 1,2 %. Meziroční pokles výrazně ovlivnily nižší transfery regionálnímu školství o cca 13 mld. Kč (v roce 2011 byly do konce září převedeny zálohy za celý rok, zatímco v roce 2012 zbývá doplatit zálohu za poslední dva měsíce roku). Sociální dávky dosáhly 356,2 mld. Kč, tj. 72,5 % rozpočtu po změnách a meziročně vzrostly o 22,5 mld. Kč, tj. o 6,7 %. Na jejich relativně vysokém růstu se výrazně podílí metodická změna popsaná v části I.1.1 (vliv 20,3 mld. Kč, které by v metodice roku 2011 byly vykazovány jako transfer ÚSC).

Kapitálové výdaje činily 73,0 mld. Kč při čerpání rozpočtu po změnách na 68,4 % (loni to bylo 68,7 %) a meziročním poklesu o 9,1 mld. Kč, tj. o 11,1 %. Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 16,0 mld. Kč (meziroční pokles o 9,1 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,3 mld. Kč (meziroční pokles o 0,1 mld. Kč).

Vykázaný schodek hospodaření státního rozpočtu ve výši 71,4 mld. Kč představuje 67,8 % rozpočtované výše (105,3 mld. Kč). Proti 3. čtvrtletí roku 2011 je to výsledek příznivější o 33,7 mld. Kč. I přes očekávané nenaplnění rozpočtu příjmů působí pozitivně v meziročním srovnání vyšší inkaso daňových příjmů včetně pojistného (o 14,3 mld. Kč). Čerpání výdajů je meziročně nižší o 18,4 mld. Kč zejména vlivem nižších převodů záloh regionálnímu školství o cca 13 mld. Kč (již popsáno v předchozím textu) a nižších kapitálových výdajů o 9,1 mld. Kč (tento pokles odpovídá rozpočtovanému).

Očekávaný propad daňových příjmů vč. pojistného na sociální zabezpečení ve výši 30-35 mld. Kč by měl být na straně výdajů vykompenzován především vázáním výdajů ve výši 23,6 mld. Kč. Další úspory lze očekávat také v kapitole Státní dluh (úspora cca 18,2 mld. Kč, z toho cca 12,5 mld. Kč nad rámec vázání výdajů), v kapitole VPS (úspora cca 4,5 mld. Kč, z toho cca 2 mld. Kč nad rámec vázání výdajů) a v oblasti sociálních dávek (úspora cca 6 mld. Kč, z toho cca 3 mld. Kč nad vázání výdajů). Uvedené úspory tak převyšují očekávané nenaplnění rozpočtu daňových příjmů. Rizikem však zůstávají příjmy z EU, jejichž výši na konci roku je obtížné predikovat. Při konzervativním odhadu inkasa přijatých transferů z EU lze očekávat nedodržení schodku státního rozpočtu do 10 mld. Kč.

Vývoj salda hospodaření státních rozpočtů za 1.-3. čtvrtletí v letech 1993-2012 ukazuje následující graf.

Graf č. 1: Vývoj salda hospodaření státního rozpočtu v 1.-3. čtvrtletí let 1993-2012 (v mil. Kč)

2. Příjmy státního rozpočtu

Ke konci září 2012 inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 757,1 mld. Kč, tj. 69,6 % rozpočtu po změnách. V porovnání se stejným obdobím roku 2011 je plnění celkových příjmů vyšší o 15,3 mld. Kč, tj. o 2,1 %. Rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,3 % oproti skutečnosti roku 2011.

Příjmy státního rozpočtu 2011
Skutečnost
leden-září
2012 % plnění
leden-září
2011
Index
skutečnost
2012/2011
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách *)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 741,87 1 084,70 1 087,17 757,14 69,6 69,4 102,1
v tom:              
  Daňové příjmy celkem 658,87 945,54 945,54 673,13 71,2 71,9 102,2
    Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 386,79 561,52 561,52 395,82 70,5 71,2 102,3
    v tom:              
        - DPH 140,14 221,60 221,60 143,40 64,7 71,8 102,3
        - spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) 102,14 142,30 142,30 100,72 70,8 72,5 98,6
          z toho: odvod z elektřiny ze slunečního záření 4,25 4,20 4,20 4,72 112,3 101,2 111,0
        - daně z příjmů PO 64,84 85,60 85,60 70,65 82,5 77,2 109,0
        - daně z příjmů FO 64,41 92,00 92,00 66,36 72,1 63,5 103,0
           vybíraná srážkou 5,82 9,00 9,00 7,11 79,0 43,1 122,1
           ze závislé činnosti 58,41 80,30 80,30 58,96 73,4 70,7 100,9
           z přiznání 0,17 2,70 2,70 0,30 10,9 3,1 175,4
        - správní poplatky 1,82 2,39 2,39 1,95 81,5 77,7 106,9
        - majetkové daně 9,67 12,20 12,20 8,58 70,3 74,4 88,7
        - clo**) 1,29 x x x x x x
        - poplatky za uložení odpadů***) 1,07 1,40 1,40 1,13 81,1 76,4 106,1
        - ostatní daňové příjmy*****) 1,41 4,03 4,03 3,03 75,1 36,9 215,3
           z toho: odvod za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 0,00 1,70 1,70 0,15 9,1 x x
                      odvody z loterií****) x 0,00 0,00 1,26 x x x
    Pojistné SZ 272,08 384,01 384,01 277,31 72,2 72,9 101,9
        z toho: na důchody 241,85 341,35 341,35 246,50 72,2 72,9 101,9
    Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 82,99 139,16 141,63 84,01 59,3 54,4 101,2
    v tom:              
        - kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) 67,06 110,57 113,04 66,67 59,0 48,0 82 994
          z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 56,86 101,56 104,03 55,23 53,1 43,6 97,1
                     převody z fondů OSS 3,22 0,00 0,00 1,62 x x 50,3
                     přijaté sankční platby 1,11 1,05 1,05 0,17 16,7 107,0 15,8
                     soudní poplatky 0,80 0,65 0,65 1,12 170,8 138,7 140,5
                     dobrovolné pojistné 0,32 0,44 0,44 0,19 42,8 71,5 58,4
        - kapitola Operace SFA 2,44 3,34 3,34 1,99 59,6 87,4 81,6
        - kapitola Státní dluh 7,17 6,54 6,54 10,28 157,0 127,3 143,3
        - VPS 6,32 18,70 18,70 5,07 27,1 146,0 80,3
           v tom :              
                 - příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,01 0,00 0,00 0,00 127,1 34,7 46,2
                 - splátky půjček ze zahraničí 0,10 0,16 0,16 0,16 96,2 94,4 150,0
                 - příjmy sdílené s EU (clo**) x 1,10 1,10 1,18 107,3 x x
                 - ostatní příjmy VPS*****) 6,21 17,44 17,44 3,74 21,4 148,0 60,1
Tabulka č. 3: Příjmy státního rozpočtu za 3. čtvrtletí 2012 (v mld. Kč)
*) rozpočet upravený k 30.6.2012
**) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
***) rozpočet i skutečnost za kapitolu OSFA
****) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
*****) dopočet do celku

Příjmy z daní a poplatků (bez pojistného na sociální zabezpečení) dosáhly 395,8 mld. Kč, tj. 70,5 % rozpočtu a meziroční růst o 9,0 mld. Kč, tj. o 2,3 % (rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je plnění rozpočtu o 0,7 procentního bodu nižší. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly277,3 mld. Kč, tj. 72,2 % rozpočtu, což je o 5,2 mld. Kč vyšší inkaso (o 1,9 %), než bylo vykázáno k tomuto datu v roce 2011. Nedaňové a ostatní příjmy ve výši 84,0 mld. Kčpředstavovaly plnění rozpočtu po změnách na 59,3 %, tj. o 1,0 mld. Kč (o 1,2%) více než ve stejném období minulého roku.

Graf č. 2: Struktura celkových příjmů za 3. čtvrtletí 2012

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Vývoj daňových příjmů státního rozpočtu bez pojistného na sociální zabezpečení za posledních pět let je patrný z grafu:

Graf č. 3: Vývoj daňových příjmů bez pojistného na sociální zabezpečení (v mld. Kč)

Inkaso daně z přidané hodnoty ke konci září letošního roku dosáhlo 143,4 mld. Kč, tj. 64,7 % rozpočtu, což je o 7,1 procentního bodu nižší plnění než v září loňského roku. Meziročně vzrostlo o 3,3 mld. Kč, tj. o 2,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která s účinností od 1.1.2012 zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů rozpočtového určení daní (z celostátního výnosu DPH připadne státnímu rozpočtu 71,78 %, obcím 19,93 % a krajům 8,29 %, tj. došlo ke zvýšení podílu státního rozpočtu o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011).

Graf č. 4: Meziroční srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 3. čtvrtletí (v mld. Kč):

Meziroční vývoj inkasa DPH na úrovni státního rozpočtu je ovlivněn několika rozpočtově protichůdnými faktory. Mezi faktory, které negativně ovlivnily meziroční srovnání, patří rozpočtový dopad novely zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2011. Součástí této novely byla i změna podmínek pro uplatnění nároku na odpočet, kdy od 1. dubna 2011 může plátce uplatnit nárok na odpočet DPH až po obdržení daňového dokladu. Tato legislativní úprava způsobila výraznou změnu inkasa, která se projevila abnormálně vysokým inkasem v květnu minulého roku. Je předpoklad, že plátci se tomuto režimu po zbytek minulého roku následně přizpůsobili a jednorázový přebytek květnového inkasa se postupně rozpustil v podobě nižších inkas po zbytek roku 2011. Tento fakt negativně ovlivnil meziroční srovnání inkasa DPH státního rozpočtu za první pololetí tohoto roku. V následujících měsících je patrné zlepšení výnosu daně. Další negativním faktorem, který ovlivňuje výši inkasa DPH na úrovni státního rozpočtu, je pravděpodobně i nejistý ekonomický vývoj. Reálná hospodářská situace v ČR se liší od dřívějších makroekonomických odhadů. Navíc mají spotřebitelé obavy z budoucího ekonomického vývoje zemí EU, které jsou provázány s českou ekonomikou, a proto domácnosti spoří a odkládají spotřebu.

Je předpoklad, že rozpočtované inkaso nebude naplněno.

Inkaso spotřebních daní, energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření dosáhlo 100,7 mld. Kč, tj. 70,8 % rozpočtu (loni 72,5 %) při meziročním poklesu o 1,4 mld. Kč, tj. o 1,4 % (největší pokles zaznamenal výběr spotřební daně z minerálních olejů). Rozpočet 2012 počítá s růstem o 2,2 % proti skutečnosti roku 2011.

Lze očekávat, že rozpočtovaných částek nebude zcela dosaženo, a to především v důsledku zhoršeného ekonomického vývoje, jenž má negativní dopad na celkovou spotřebu, zejména na spotřebu domácností.

Inkaso váhově nejsilnější položky, daně z minerálních olejů, ve výši 52,4 mld. Kč (plnění rozpočtu na 69,4 %) proti třem čtvrtinám roku 2011 kleslo o 1,6 mld. Kč (rozpočet plněn na 71,5 %). Tato částka představuje 90,9 % celostátního výnosu daně z minerálních olejů, zbývajících 9,1 % výnosu daně je určeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Za hodnocené období náleželo SFDI 5,2 mld. Kč.

Dle dat publikovaných Českým statistickým úřadem došlo během prvních šesti měsíců roku 2012 v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku k poklesu spotřeby benzínu o 3,8 %, spotřeba motorové nafty byla na téměř stejné úrovni. Pokles spotřeby benzínu je dlouhodobým trendem.

U spotřební daně z minerálních olejů se předpokládá nenaplnění rozpočtované částky.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 32,6 mld. Kč (rozpočet naplněn na 69,2 %) bylo ve srovnání s odpovídajícím obdobím roku 2011 o 0,3 mld. Kč, tj. o 3,2 %, nižší. Inkaso této daně je v roce 2012 významně ovlivněno změnou sazeb daně od 1.1.2012, na kterou reagovali výrobci a prodejci tabákových výrobků předzásobením se kolky se starými sazbami daně, což mělo vliv na nižší odběr tabákových nálepek během prvních čtyř měsíců tohoto roku. V současné době se celkový odběr tabákových nálepek pohybuje na úrovni 86,7 % předcházejícího roku.

Lze předpokládat mírné nenaplnění rozpočtované částky.

Za tři čtvrtletí roku 2012 bylo na dani z lihu vybráno 5,0 mld. Kč (plnění rozpočtu na 67,4 %), tj. stejně jako ve srovnatelném období minulého roku. V případě spotřební daně z piva došlo k mírnému meziročnímu růstu výnosu daně, a to o 86 mil. Kč (tj. o 2,5 %). Celkem bylo za sledované období vybráno 3,5 mld. Kč (rozpočet plněn na 77,1 %).

Příjem státního rozpočtu z tzv. energetických daní za tři čtvrtletí roku 2012 představoval 2,3 mld. Kč a plnění rozpočtu za sledované období tak dosáhlo 70,1 % (loni plněno na 74,2 %). Došlo k  meziročnímu poklesu o cca 0,1 mld. Kč, tj. 5,7 %.

V roce 2011 došlo na základě zákona č. 402/2010 Sb., kterým se změnil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, k zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření. Inkasované prostředky mají sloužit ke kompenzaci výdajů v důsledku poskytování dotací na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za tři čtvrtletí roku 2012 činil výnos těchto odvodů 4,7 mld. Kč a roční předpoklad 4,2 mld. Kč byl tak naplněn na 112,3 %. Ve stejném období loňského roku činil výnos této položky 4,3 mld. Kč, tj. o 0,4 mld. Kč méně.

Výběr daně z příjmů právnických osob svým objemem 70,6 mld. Kč představoval 82,5% rozpočtu (v roce 2011 bylo inkasováno 64,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 77,2 %). Meziročně tak inkaso této daně vzrostlo o 5,8 mld. Kč, tj. o 9,0 % (rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011).

V období splatnosti záloh na dani k datu 15.9.2012 se výběr daně vyvíjel příznivě, v souladu s rozpočtovým očekáváním (v září 2012 činilo inkaso 16,9 mld. Kč, což je o 2,1 mld. Kč více než v září 2011). Tento vývoj svědčí o zastavení poklesu výběru daně z předchozích let a také o zmírnění trendu uplatňování žádostí poplatníků o snížení výše záloh v důsledku očekávání negativního vývoje ekonomické situace a uplatňováním ztrát z předchozích zdaňovacích období. V obdobném objemu jako u termínu záloh k 15.9.2012 lze očekávat výběr záloh splatných v termínu k 15.12.2012. Pozitivní trend vývoje inkasa je ovlivněn růstem inkasa daně na základě podaných daňových přiznání. Úroveň inkasa DPPO svědčí o mírném oživení ekonomiky v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010. Naopak u inkasa srážkové daně došlo v souladu s předchozím očekáváním legislativních dopadů (například v souvislosti s osvobozením licenčních poplatků od daně) k poklesu oproti stejnému období roku 2011 o 1,1 mld. Kč (na celostátní úrovni).

Na základě současné úrovně pokladního plnění lze na úrovni státního rozpočtu očekávat naplnění rozpočtového očekávání, případně jeho velmi mírné překročení v závislosti na výběru posledních záloh a inkasa srážkové daně.

Graf č. 5: Meziroční srovnání inkasa DPPO za jednotlivé měsíce 3. čtvrtletí (v mld. Kč)

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo za tři čtvrtletí celkem 66,4 mld. Kč, tj. 72,1 % rozpočtu, a bylo tak o 2,0 mld. Kč, tj. o 3,0 %, nad úrovní skutečnosti stejného období roku 2011 (ke konci loňského září bylo plněno na 63,5 %). Rozpočet 2012 uvažuje s nárůstem o 1,5 % proti skutečnosti roku 2011.

Lze předpokládat, že rozpočtové očekávání bude překročeno.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla téměř 59,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 73,4 % a meziročním růstu o 0,5 mld. Kč, tj. o 0,9 %. Rozpočet 2012 je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 % především z důvodu zvýšení slevy na dítě o 1 800 Kč ročně.

Na základě vývoje pokladního plnění této položky státního rozpočtu lze očekávat, že rozpočtový předpoklad 80,3 mld. Kč bude mírně překročen.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 10,9 % (loni to bylo 3,1 %) a proti stejnému období roku 2011 je vyšší o 0,1 mld. Kč. Rozpočet 2012 (2,7 mld. Kč) je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,2 mld. Kč, tj. o 77,3 %. Důvodem nižšího výnosu této daně v posledních letech je ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

V současných ekonomických podmínkách nelze předpokládat, že by inkaso této daně naplnilo optimistický odhad rozpočtového očekávání a výběr daně bude nižší.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 7,1 mld. Kč, což představuje 79,0 % rozpočtu (loni plnění na 43,1 %), a proti stejnému období roku 2011 je tak vyšší o 1,3 mld. Kč, tj. o 22,1 %. Rozpočet 2012 počítal s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Vyšší inkaso ovlivňuje především zrušení osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory.

Lze předpokládat, že rozpočtované očekávání bude u této daně překročeno.

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu představovaly za 9 měsíců částku téměř 2,0 mld. Kč, tj. růst o 0,2 mld. Kč proti třem čtvrtletím roku 2011. Celoroční předpoklad se tak naplnil na 81,5 %. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Od 1.1.2012 je národní podíl na clech součástí nedaňových příjmů státního rozpočtu.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí roku 2012 celkem 8,6 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 70,3% (loni na 74,4 %), při meziročním poklesu o 1,1 mld. Kč, tj. o 11,3 %. Stejně jako v roce 2011 je součástí majetkových daní i 32 % darovací daň uvalená na bezúplatné nabytí emisních povolenek určených výrobcům elektřiny získávané z energie slunečního záření. Tento rozdíl byl mimo jiné způsoben poklesem průměrné tržní hodnoty povolenky na emise skleníkových plynů (z 349,84 Kč v roce 2011 na 201,79 Kč pro rok 2012).

Celkové inkaso majetkových daní je ovlivněno také přetrvávajícím nižším inkasem daně z převodu nemovitostí v souvislosti s vývojem cen nemovitostí a útlumem trhu.

Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že skutečný výnos majetkových daní zůstane mírně pod rozpočtovanou úrovní.

Celostátní daně

Rozpočet celostátního inkasa daní na rok 2012 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 754,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 46,0 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2011) u DPH o 34,3 mld. Kč (o 12,5 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo na konci září 2012 celkem 532,3 mld. Kč, což představuje 70,6 % rozpočtu a meziroční přírůstek 9,2 mld. Kč, tj. o 1,8 % (ve stejném období roku 2011 dosáhlo celostátní inkaso daní 523,1 mld. Kč, tj. 70,7 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 9,0 mld. Kč, tj. o 1,7 %). Z této částky náleželo státnímu rozpočtu 395,8 mld. Kč (74,4 %), obcím 90,4 mld. Kč (17,0 %), krajům 34,1 mld. Kč (6,4 %) a SFDI 12,0 mld. Kč (2,2 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 199,4 mld. Kč, tj. 64,6 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,6 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Od 1.1.2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zohledňuje zvýšení snížené sazby DPH a mění tak podíl obcí na výnosu DPH z 21,4 % na 19,93 % a krajů z 8,92 % na 8,29 %, a to ve prospěch státního rozpočtu (z 69,68 % na 71,78 %). Z inkasované částky tak náleží státnímu rozpočtu 143,4 mld. Kč, rozpočtům obcí 39,6 mld. Kč a rozpočtům krajů 16,4 mld. Kč.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhly výše 106,0 mld. Kč, tj. 70,7 % rozpočtu, a meziročně klesly o 1,6 mld. Kč, tj. o 1,5 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 100,7 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,2 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 101,2 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 82,3 %, při meziročním nárůstu o 8,3 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Z toho státnímu rozpočtu náleželo 70,6 mld. Kč, obcím 21,6 mld. Kč a krajům 9,0 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 97,2 mld. Kč byly plněny na 71,5 %, při meziročním nárůstu o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,1 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 66,4 mld. Kč, na rozpočty obcí 22,2 mld. Kč a krajů 8,6 mld. Kč.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 6 v tabulkové části informace.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 277,3 mld. Kč, což představuje 72,2 % rozpočtu (vloni 72,9 %) a meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet 2012 počítá s růstem o 4,7 % proti skutečnosti roku 2011. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 246,5 mld. Kč, tj. 72,2 % rozpočtu (loni to bylo 72,9 %), při meziročním růstu o 4,6 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,7 % oproti skutečnosti roku 2011.

Výdaje na důchody za 9 měsíců roku 2012 byly o 35,3 mld. Kč vyšší než příjmy z pojistného na důchodové pojištění (ve stejném období roku 2011 byly výdaje o 33,6 mld. Kč vyšší než příjmy). Příčinou tohoto vývoje je nárůst počtu důchodců související se stárnutím české populace a především valorizace důchodů. Rostoucí výše důchodů, a tím i výdajů, je ovlivněna též vlivem měnící se mezigenerační struktury důchodců, neboť dříve přiznané důchody jsou vesměs nižší a při klesajícím podílu jejich počtu se průměrná výše důchodu zvyšuje.

2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly v roce 2012 rozpočtovány ve výši 139,2 mld. Kč. Jejich souhrnná výše tak byla o 0,1 mld. Kč, tj. o 0,1 %, nižší, než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2011 (a o 16,7 mld. Kč nad úrovní skutečnosti roku 2011). Schválený rozpočet nedaňových příjmů vzrostl o 0,4 mld. Kč, u kapitálových příjmů klesl o 0,3 mld. Kč a u přijatých transferů klesl o 0,2 mld. Kč.

Zákonem schválená výše nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byla v průběhu 1. pololetí 2012 navýšena o 2 469 mil. Kč (vysvětleno v části I.1.2 této zprávy). Mimo to došlo k přesunům prostředků mezi jednotlivými položkami či mezi kapitolami.

Při následujícím hodnocení plnění jednotlivých ukazatelů nedaňových a ostatních příjmů je tak použito srovnání s rozpočtem po změnách k 30.6.2012.

Nedaňové příjmy - rozpočet po změnách 18,1 mld. Kč - tvoří především výnosy z finančního majetku (7,8 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,0 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,8 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,0 mld. Kč), soudní poplatky (0,7 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,5 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,4 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (0,4 mld. Kč), a další.

Do kapitálových příjmů - rozpočet po změnách 2,2 mld. Kč - patří v tomto roce jednak příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (1,2 mld. Kč) a také příjmy z prodeje majetkových podílů (1,0 mld. Kč).

V rámci přijatých transferů - rozpočet po změnách 121,4 mld. Kč - jsou rozpočtovány z velké části prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem neinvestiční a investiční převody z Národního fondu (21,9 mld. Kč, resp. 50,6 mld. Kč) a transfery přijaté od EU (31,5 mld. Kč). Na rozdíl od minulého roku byly v kapitole VPS narozpočtovány příjmy z privatizačního účtu ve výši 15 mld. Kč určené na kompenzaci deficitu důchodového systému.

V 1.-3. čtvrtletí roku 2012 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 84,0 mld. Kč, tj. 59,3 % rozpočtu po změnách. Meziročně vzrostly o 1,0 mld. Kč, tj. o 1,2 %.

Největší část tvořily přijaté transfery. Ty dosáhly podle údajů pokladního plnění výše 56,8 mld. Kč (46,8 % rozpočtu po změnách). Meziročně došlo k jejich poklesu o 3,7 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Příjmy z EU na společné programy/projekty ČR a EU/FM určené pro krytí výdajů předfinancovaných ze státního rozpočtu dosáhly zatím 55,2 mld. Kč (53,1 % rozpočtu po změnách) a byly tak o 1,6 mld. Kč nižší než za tři čtvrtletí roku 2011. Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 1,6 mld. Kč (o 1,6 mld. Kč méně než v roce 2011). K převodu 15,0 mld. Kč z privatizačního účtu do příjmů kapitoly VPS určených na kompenzaci deficitu důchodového systému zatím nedošlo.

Nedaňové příjmy dosáhly za 1.-3. čtvrtletí roku 2012 podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 25,1 mld. Kč, tj. 138,8 % rozpočtu po změnách. Meziročně vzrostly o 4,6 mld. Kč, tj. o 22,5 %. Výrazně se zde projevily například výnosy z finančního majetku (údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA) ve výši 11,3 mld. Kč. Tato částka zahrnuje 10,3 mld. Kč, které představují v rámci kapitoly Státní dluh příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny (rozpočet ve výši 6,5 mld. Kč plněn na 157,0 %). Patří sem i příjmy z dividend z majetkových účastí státu u ČMZRB (138 mil. Kč), u ČEZ, a.s. (85 mil. Kč) a u E.ON AG (80 mil. Kč) a také příjmy z finančního investování na jaderném účtu (553 mil. Kč) a z finančního investování na účtu rezervy pro důchodovou reformu (131 mil. Kč) v rámci kapitoly OSFA. Další nedaňové příjmy tvořily např. přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) ve výši 945 mil. Kč (zejména vratky od neveřejných subjektů), dále příjmy z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za minulý rok (1,9 mld. Kč), soudní poplatky (1,1 mld. Kč), dobrovolné pojistné (188 mil. Kč), přijaté sankční platby (175 mil. Kč - proti stavu za 1. pololetí došlo na této položce ke snížení příjmů z důvodu vrácení pokut v případu kartelu PISU ve výši 558 mil. Kč), splátky půjček ze zahraničí (156 mil. Kč) atd. Od roku 2012 se staly z hlediska rozpočtové skladby "příjmy sdílené s EU - podíl na clech" součástí nedaňových příjmů. Za 3 čtvrtletí roku 2012 dosáhly 1,2 mld. Kč, tj. 107,3 % rozpočtu.

Kapitálové příjmy dosáhly 2,1 mld. Kč, tj. 95,9 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly o 0,1 mld. Kč, tj. o 5,8 %, vyšší. Jednalo se především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (zejména pozemků a ostatních nemovitostí) a také o 966 mil. Kč, které představují příjem kapitoly OSFA. Jednalo se o čtvrtou část úhrady za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava na základě usnesení vlády č. 968/2009, o převodu výnosů z prodeje majetkových účastí, převzatých MF po ukončení činnosti ČKA, do státních finančních aktiv.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za 1.-3. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů předložených správci kapitol a jimi řízených organizačních složek státu (tj. koncem měsíce října).

3. Výdaje státního rozpočtu

Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, stanoví výdaje v celkové výši 1 189,7 mld. Kč, z toho 102,3 mld. Kč mají být kryty prostředky z příjmů z rozpočtu Evropské unie1. Z celku běžné výdaje představují 1 092,8 mld. Kč a kapitálové výdaje 96,9 mld. Kč. Ve srovnání se skutečnými výdaji čerpanými v roce 2011 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2011 vyšší téměř o 3,0 % (o 34,2 mld. Kč); běžné výdaje jsou vyšší o 5,4 % (o 56,1 mld. Kč) a kapitálové výdaje nižší o 18,5 % (téměř o 22,0 mld. Kč). K dodržení plánovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012 (105,0 mld. Kč) přijala vláda dne 21. března 2012 usnesení č. 178 týkající se mj. vázání výdajů rozpočtových kapitol ve výši 23,6 mld. Kč. Rozpočtový výbor usnesením č. 258/2012 následně odsouhlasil vázání ve výši 1,5 % nemandatorních výdajů tzv. parlamentních kapitol, a to v o 15,3 mil. Kč nižším objemu, než stanovila vláda. V průběhu 1. pololetí byl rozpočet výdajů na rok 2012 navýšen o 2 774,2 mil. Kč na 1 192,5 mld. Kč. Ve výši 2 469,2 mil. Kč se jedná o souvztažné zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu na základě zmocnění ministra financí daném § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, beze změny jeho salda, z toho 2 466,7 mil. Kč představují výdaje na společné programy EU a ČR, které mají být kryty příjmy z rozpočtu Evropské unie přímo nebo prostřednictvím Národního fondu. Podle zmocnění ministra financí v § 2, odst. 2 zákona č. 455/2011 Sb. s určením na transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření byl rozpočet výdajů dále navýšen o 305,0 mil. Kč, které o tuto částku zvyšují plánovaný schodek státního rozpočtu. Povolené překročení výdajů podle § 23 odst. 1, písm. b) rozpočtových pravidel, které není zahrnuto v rozpočtu po změnách a kterým se rovněž změní schodek státního rozpočtu a financující položky, v návaznosti na zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., a příslušných usnesení vlády činí celkem 436,0 mil. Kč.

Mandatorní výdaje, které stát hradí na základě platných zákonných předpisů nebo mezi národních dohod a smluv, jsou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 zahrnuty ve výši 690,8 mld. Kč, tj. 58,1 % z celkových rozpočtovaných výdajů, po snížení rozpočtu mandatorních výdajů v průběhu 1. pololetí o 1,2 mld. Kč jejich podíl klesl více než o 1,2 procentního bodu. Z celku mandatorní sociální výdaje byly rozpočtovány v částce 557,2 mld. Kč, tj. o 4,4 % (o 23,6 mld. Kč) více než srovnatelné výdaje čerpané v roce 2011. Tyto výdaje mají odčerpat 51,4 % plánovaných příjmů schváleného rozpočtu; po úpravě rozpočtu jak na straně příjmů (navýšení téměř o 2,5 mld. Kč), tak na straně mandatorních výdajů (snížení o 678,5 mil. Kč), se podíl mandatorních sociálních výdajů na rozpočtovaných příjmech snížil o 0,2 procentního bodu.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU 2011 2012 Index
skutečnost
2012/2011
Rozdíl
skutečnost
2012-2011
Skutečnost
leden-září
% plnění SR za
leden-září
Státní rozpočet 2011 Skutečnost
leden-září
% plnění SR
za leden-září
schválený po změnách k
30.6.2012
1 2 3 4 5 5:4 5:1 5-1
VÝDAJE celkem 847,00 70,3 1 189,70 1 192,47 828,56 69,5 97,8 -18,45
běžné výdaje 764,93 70,5 1 092,80 1 085,71 755,57 69,6 98,8 -9,36
z toho:                
    platy a ost. platby za provedenou práci a pojistné 57,88 64,4 89,02 91,24 58,76 64,4 101,5 0,89
    neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění (VPS) 39,62 74,8 52,92 52,92 39,73 75,1 100,3 0,11
    neinvestiční transfery státním fondům 7,99 19,9 37,72 37,57 8,92 23,7 111,5 0,92
    neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 113,83 86,9 106,04 103,76 82,80 79,8 72,7 -31,03
    neinv. transfery příspěvkovým a pod. org. 33,45 60,5 53,35 55,28 36,85 66,7 110,2 3,41
    sociální dávky 333,68 74,8 491,58 491,26 356,17 72,5 106,7 22,49
    z toho:                
        dávky důchodového pojištění 275,47 75,7 382,51 382,43 281,84 73,7 102,3 6,36
        dávky nemocenského pojištění 16,82 76,8 22,86 22,90 14,84 64,8 88,2 -1,98
        dávky státní sociální podpory 27,32 71,4 37,91 37,91 26,77 70,6 98,0 -0,55
        dávky sociální péče*)     27,52 27,37 20,31 74,2 x x
        podpory v nezaměstnanosti 8,36 58,5 12,48 12,48 6,77 54,3 81,0 -1,59
    aktivní politika zaměstnanosti 2,89 45,8 6,10 6,10 1,88 30,9 65,2 -1,01
    prostředky na insolventnost 0,31 44,4 0,60 0,60 0,34 57,1 110,1 0,03
    odvody do rozpočtu EU 23,82 67,6 35,30 35,30 28,53 80,8 119,7 4,70
    kapitola Státní dluh 43,06 59,4 79,41 79,41 46,14 58,1 107,1 3,08
    kapitola OSFA 0,07 13,4 0,54 0,54 0,08 15,4 127,6 0,02
kapitálové výdaje 82,07 68,7 96,90 106,77 72,98 68,4 88,9 -9,09
Tabulka č. 4: Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2012 (v mld. Kč)
*) dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách - v roce 2011 byly rozpočtovány v rámci neinvestičních transferů územním rozpočtům z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí a vypláceny příslušnými obecními úřady, od roku 2012 jsou tyto dávky rozpočtovány v rámci sociálních dávek a jejich výplatu převzaly pobočky Úřadu práce ČR

 

Výdaje za 1. až 3. čtvrtletí 2012 dosáhly celkem 828,6 mld. Kč, tj. 69,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním poklesu o 2,2 % (o 18,4 mld. Kč). U běžných výdajů se jednalo o meziroční snížení o 1,2 % (téměř o 9,4 mld. Kč). V roce 2012 dochází k metodické změně rozpočtování dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (dále "dávky sociální péče"), které již nejsou transferem územně samosprávným celkům, ale staly se součástí rozpočtu sociálních dávek. K objemově největšímu meziročnímu snížení čerpání výdajů došlo u neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 31,0 mld. Kč), po korekci změny v čerpání dávek sociální péče došlo ke snížení výdajů, a to téměř o 12,0 mld. Kč, když se změnil systém proplácení záloh na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi - viz dále. Sociální dávky se meziročně zvýšily o 22,5 mld. Kč, po korekci pak o 3,4 mld. Kč - ke zvýšení výdajů došlo u dávek důchodového pojištění (o 6,4 mld. Kč) a dávek sociální péče (o 1,2 mld. Kč), naopak k meziročnímu snížení došlo u výdajů na dávky nemocenského pojištění (o 2,0 mld. Kč), u podpor v nezaměstnanosti (o 1,6 mld. Kč), u dávek státní sociální podpory (o 549,8 mil. Kč). Dále se meziročně zvýšily neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (o 3,4 mld. Kč), odvody do rozpočtu EU (o 4,7 mld. Kč), snížily se výdaje na státní příspěvek na stavební spoření (o 5,4 mld. Kč), atd. Kapitálové výdaje se meziročně snížily celkem o 11,1 % (o 9,1 mld. Kč), z toho např. u investičních transferů státním fondům meziroční pokles činil 9,2 mld. Kč, naopak k meziročnímu navýšení o 2,7 mld. Kč došlo u investičních výdajů na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, atd. Celkem bylo čerpáno o 65,8 mld. Kč pod alikvotou celoročního rozpočtu po změnách. Pro srovnání: v 1. až 3. čtvrtletí 2011 byly výdaje celkem plněny na 70,3 % rozpočtu po změnách, tj. proti jeho příslušné alikvotě o 56,0 mld. Kč méně.

 

Graf č. 6: Struktura výdajů státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí 2012

*viz pozn. pod čarou č.2

Graf č. 7: Čerpání výdajů celkem v 1. - 3. čtvrtletí let 2007 až 2012 (v mil. Kč)

3.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje ve výši 755,6 mld. Kč byly čerpány na 69,5 % rozpočtu po změnách, tj. o 0,94 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2011. Meziročně došlo k poklesu těchto výdajů o 1,2 % (o 9,4 mld. Kč); proti rozpočtové alikvotě byly nižší o 58,7 mld. Kč.

Významná část výdajů 403,9 mld. Kč (48,8 % celkových výdajů, resp. 53,5 % běžných výdajů) představovaly sociální mandatorní výdaje2. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2011 se tyto výdaje zvýšily o 0,9 % (o 3,8 mld. Kč); jejich čerpání z celkových výdajů bylo o 1,5 procentního bodu vyšší, resp. z běžných výdajů o 1,1 procentního bodu vyšší, než ve stejném období roku 2011. Kromě valorizace dávek důchodového pojištění a zvýšení životního a existenčního minima ovlivnil rozpočtem stanovenou výši sociálních výdajů státu na rok 2012 a skutečné čerpání finančních prostředků mj. zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, který převzal, případně upravil či zpřísnil, podmínky pro pobírání dávek, podpor a příplatků v oblasti sociálního zabezpečení stanovené zákonem č. 347/2010 Sb.3.

Sociální dávky4 dosáhly celkem 356,2 mld. Kč, tj. 72,5 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 6,7 % (o 22,5 mld. Kč). Ve státním rozpočtu na rok 2012 jsou zahrnuty ve výši 491,6 mld. Kč, vč. dávek sociální péče, tj. dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, které byly v roce 2011, jak již bylo uvedeno, rozpočtovány v rámci neinvestičních transferů územním rozpočtům a vypláceny obecními úřady obcí s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady a které jsou od 1.1.2012 vypláceny krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Schválený rozpočet sociálních dávek je tak o 10,7 % (47,5 mld. Kč) vyšší proti skutečnosti roku 2011. Po korekci počítá státní rozpočet s růstem o 4,7 % (o 22,2 mld. Kč) proti skutečnosti 2011 a meziroční srovnání čerpaných výdajů na tyto dávky představuje navýšení téměř o 1,0 % (o 3,4 mld. Kč). Ke konci roku 2012 se počítá u výdajů na sociální dávky s úsporou 6,3 mld. Kč (vč. 3,0 mld. Kč vázaných prostředků).

Největší objem z celkových sociálních dávek (79,1 %) představovaly výdaje na dávky důchodového pojištění, které dosáhly 281,8 mld. Kč, tj. 73,7 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 2,3 % (o 6,4 mld. Kč). Proti skutečnosti roku 2011 předpokládá schválený rozpočet na rok 2012 (382,5 mld. Kč) růst o 3,9 % (o 14,4 mld. Kč). Od roku 2012 je valorizace důchodů pevně definována zákonem č. 220/2011 Sb.5 - od ledna běžného roku se stanoví zvýšení procentní výměry důchodů podle růstu indexu spotřebitelských cen a podle 1/3 růstu reálné mzdy, základní výměra důchodů se stanoví tak, aby odpovídala 9 % průměrné mzdy. Vyhláška č. 286/2011 Sb. v návaznosti na uvedený zákon upravuje pro rok 2012 mj. výši základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu na 2 270 Kč, zvýšení procentní výměry důchodu o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje, a redukční hranice pro stanovení výpočtového základu. Pro rok 2012 došlo v oblasti důchodového zabezpečení i k dalším změnám, např. platí přísnější pravidla pro výplatu předčasných důchodů, doplňuje se okruh důchodově pojištěných osob, mění se podmínky pro nárok na sirotčí důchod, účastníci odboje a odporu proti komunismu po obdržení osvědčení od Ministerstva obrany mohou za určených podmínek požádat o úpravu důchodu, atd.

Dávky nemocenského pojištění byly vyplaceny ve výši 14,8 mld. Kč, tj. 64,8 % rozpočtu po změnách při meziročním poklesu o 11,8 % (téměř o 2,0 mld. Kč). Schválený rozpočet dávek nemocenského pojištění na rok 2012 je stanoven ve výši 22,9 mld. Kč, tj. o 5,2 % (o 1,1 mld. Kč) více, než bylo vyplaceno v roce 2011. Pro rok 2012 je zachována jednotná procentní sazba pro výpočet nemocenského 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci a poskytování náhrady mzdy (platu) a odměny zaměstnavatelem v prvních 21 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) s 3denní tzv. karenční dobou - nemocenské se tak vyplácí až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

Dávky státní sociální podpory6 byly čerpány v celkové výši 26,8 mld. Kč, tj. 70,6 % rozpočtu při meziročním poklesu o 2,0 % (o 549,8 mil. Kč). Ve schváleném rozpočtu na rok 2012 jsou stanoveny ve výši 37,9 mld. Kč a proti skutečnosti roku 2011 jsou plánovány v objemu vyšším o 5,0 % (o 1,8 mld. Kč) . Řada dávek státní sociální podpory je stanovena v absolutních částkách bez přímé vazby na životní minimum a neprobíhají jejich automatické valorizace. Rodič si může pružně volit délku čerpání rodičovského příspěvku (do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte) a tím i jeho měsíční výši, vyčerpat může maximálně 220 tis. Kč. Nárok na porodné 13 000 Kč se i dále vztahuje na osoby, kterým se narodilo první živé dítě, jestliže žijí v rodinách s příjmem do 2,4-násobku životního minima rodiny (při narození prvního dítěte při vícečetném porodu, náleží porodné ve výši 19 500 Kč), zůstává zúžen okruh osob, které mají za určených podmínek nárok na pohřebné 5 000 Kč, omezuje se výplata příspěvku na bydlení na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let (s výjimkou osob starších 70 let a osob se zdravotním postižením). S účinností od 1.1.2012 se nařízením vlády č. 409/2011 mění částka životního a existenčního minima, např. měsíční částka životního minima u jednotlivce se zvyšuje z 3 126 Kč na 3 410 Kč, u osoby, která je považována jako první v pořadí, z 2 880 Kč na 3 140 Kč, atd.; existenční minimum se zvyšuje z 2 020 Kč na 2 200 Kč měsíčně. Závislý na výši životního minima je zejména přídavek na dítě, jako základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi s příjmem do 2,4-násobku životního minima, a to ve třech výších podle věku dítěte.

Podpory v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce 6,8 mld. Kč, tj. 54,3 % rozpočtu při meziročním poklesu o 19,0 % (téměř o 1,6 mld. Kč). Schválený státní rozpočet stanoví výdaje na tuto dávku pro rok 2012 ve výši 12,5 mld. Kč, tj. o 6,5 % (o 874,8 mil. Kč) méně proti skutečným výdajům v roce 2011. Od ledna 2012 se změnily podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, resp. byla snížena doba rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří na dva roky. Změnily se rovněž podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR - pokud úřad práce zprostředkuje uchazeči vhodné zaměstnání, ale on je ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, může být na úřadu práce evidován až po uplynutí 6 měsíců, stejně jako ten, komu úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání a se kterým zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně. Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR vedeni nepřetržitě déle než jeden rok nebo byli v posledním tříletém období vedeni v evidenci Úřadu práce ČR v součtu déle než rok nebo u nich existuje důvodné podezření na výkon nelegální práce či účelovou evidenci, je primárně nabízena veřejná služba. Pokud ji uchazeč bez vážného důvodu odmítne, je z evidence Úřadu práce ČR vyřazen. Od 1.1.2012 si uchazeč o zaměstnání může sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný program (stanoven je maximální limit úhrady ceny, pokud je překročen, rozdíl si hradí sám uchazeč). Nově je upravena definice nelegální práce tak, že její prokazování je snazší a jednoznačnější, zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce - maximální částka pokuty se zvyšuje z 10 tis. Kč na 100 tis. Kč, zvyšuje se maximální částka pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5,0 mil. Kč na 10,0 mil. Kč (minimální výše pokuty činí 250 tis. Kč). Jsou ztíženy podmínky pro nelegální zaměstnávání firmám i nezaměstnaným v evidenci úřadu práce tak, že vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas v běžné pracovní době na kontaktní místa Czech POINT. Výše výdajů na podpory v nezaměstnanosti závisí na celkové míře nezaměstnanosti a na jejím vývoji v souvislosti s hospodářským stavem země.

  září 2007 září 2008 září 2009 září 2010 září 2011 prosinec 2011 leden 2012 únor 2012 březen 2012 duben 2012 květen 2012 červen 2012 červenec 2012 srpen 2012 září 2012
míra nezaměstnanosti v % 7,3 5,6 7,7 9,7 8,0 8,6 9,1 9,2 8,9 8,4 8,2 8,1 8,3 8,3 8,4
nezaměstnanost v tis. osob 430,5 336,3 448,9 572,8 475,1 508,5 534,1 541,7 525,2 497,3 482,1 474,6 485,6 486,7 493,2
volná pracovní místa v tis. 107,7 151,3 55,4 33,1 39,8 35,8 34,5 36,7 39,9 41,7 43,7 42,8 41,1 42,6 40,1
Tabulka č. 5: Vývoj nezaměstnanosti
Zdroj: MPSV

Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2012 dosáhla 8,4 %, počet evidovaných nezaměstnaných činil 493,2 tis. osob a počet volných pracovních míst 40,1 tis. Vyšší míra nezaměstnanosti než republikový průměr byla zaznamenána v 47 okresech - nejvyšší v okresech Most 15,8 %, Bruntál 15,6 %, Karviná a Chomutov po 13,9 %, Děčín a Ústí nad Labem po 13,6 %, Hodonín 13,4, atd. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla dosažena v okresech Praha-východ 3,5 %, Praha a Praha-západ po 4,4 %, Mladá Boleslav 4,8 %, Rokycany 4,9 %, Plzeň-jih 5,1 %, Pelhřimov 5,2 %, atd. Míra registrované nezaměstnanosti žen činila 10,2 % a mužů 7,1 %.

V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 ke zjednodušení systému státem vyplácené podpory zdravotně handicapovaným a sociálně slabým občanům. Dávky, příspěvky a podpory nově vyplácejí místo obecních úřadů detašovaná pracoviště Úřadu práce ČR. Zásadní změna se týká osob se zdravotním postižením: byl přijat zcela nový zákon (č. 329/2011 Sb.), který zakotvil změny ve struktuře dávek tak, že z mnoha dílčích dávek vznikly pouze dvě "příspěvek na mobilitu" a "příspěvek na zvláštní pomůcku", také se změnil systém posuzování zdravotního stavu osob pro příspěvek na péči i jiných dávek (např. pro příspěvek na mobilitu), když se hodnotí zvládnutí 10 základních životních potřeb. Dále se např. zvýšil měsíční příspěvek na péči pro děti do 18 let z 5 000 Kč na 6 000 Kč, příspěvek na péči v prvním stupni postižení zůstává 800 Kč měsíčně. Pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou ve 2. pololetí 2012 postupně zaváděny tzv. sociální karty (sKarty), které nahrazují průkazy pro zdravotně postižené (TP, ZTP, ZTP/P) a slouží jako karty identifikační a platební.

Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách byly v 1. až 3. čtvrtletí 2012 čerpány v celkové výši 20,3 mld. Kč, tj. 74,2 % rozpočtu po změnách, ve srovnání s transfery obcím na tyto dávky ve stejném období roku 2011 došlo k jejich meziročnímu navýšení o 6,5 % (více než o 1,2 mld. Kč). Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 jsou tyto výdaje zahrnuty v částce 27,5 mld. Kč, tj. proti skutečnosti 2011 o 8,8 % (o 2,2 mld. Kč) více. Z celku na rozpočet dávek pomoci v hmotné nouzi připadá téměř 5,7 mld. Kč, na rozpočet dávek osobám se zdravotním postižením 2,0 mld. Kč a na rozpočet příspěvku na péči téměř 20,0 mld. Kč.

Ostatní sociální dávky dosáhly celkem 5,7 mld. Kč. Jedná se zejména o zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru vyplácené ministerstvy obrany, vnitra, spravedlnosti a financí, které jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty v částce 8,3 mld. Kč při navýšení o 5,7 % (441,9 mil. Kč) proti skutečnosti roku 2011.

 

Graf č. 8: Sociální dávky v 1. - 3. čtvrtletí 2012

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti7 činily 1,9 mld. Kč, tj. 30,9 % rozpočtu při meziroční snížení o 54,2 % (o 1,0 mld. Kč). Schválený rozpočet 6,1 mld. Kč (vč. prostředků z rozpočtu EU) předpokládá růst o 59,8 % (o 2,3 mil. Kč) proti skutečnosti 2011.

Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele jsou poskytovány podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na úhradu mezd zaměstnanců místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti, na odvod pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění a na odvod daně z příjmu za zaměstnance. V 1. až 3. čtvrtletí 2012 dosáhly tyto výdaje celkem 342,4 mil. Kč, tj. 57,1 % rozpočtu; meziročně se tyto výdaje zvýšily o 10,1 % (o 31,3 mil. Kč). Ve státním rozpočtu na rok 2012 byly schváleny v částce 600,0 mil. Kč, tj. o 54,2 % (o 210,9 mil. Kč) více než bylo čerpáno v roce 2011.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován zaměstnavateli zaměstnávajícímu v pracovním poměru více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. V 1. až 3. čtvrtletí 2012 bylo vyplaceno přes 2,6 mld. Kč, tj. o 1,6 % (o 42,2 mil. Kč) více než stanovil rozpočet, meziročně se tyto výdaje zvýšily o 10,6 % (o 252,2 mil. Kč). Schválený rozpočet tohoto příspěvku 3,1 mld. Kč je proti skutečnému čerpání v roce 2011 nižší o 5,2 % (o 169,4 mil. Kč).

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 58,8 mld. Kč, tj. 64,4 % rozpočtu, souvisí s posunem účtování těchto prostředků (lednové výdaje jsou vypláceny v únoru, atd.).

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (bez transferů veřejným výzkumným institucím a cizím příspěvkovým organizacím) byly uvolněny ve výši 36,9 mld. Kč, tj. 66,7 % rozpočtu po změnách. Meziročně se tyto výdaje zvýšily o 10,2 % (o 3,4 mld. Kč). Schválený rozpočet neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím celkem (52,9 mld. Kč) počítá s meziročním snížením proti skutečnosti roku 2011 o 7,5 % (o 4,3 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány v celkovém objemu 48,6 mld. Kč. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatel (tzv. státní pojištěnce), připadlo 39,7 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu při meziročním růstu o 0,3 % (o 108,5 mil. Kč). Státní rozpočet ve výši 52,9 mld. Kč je stanoven přibližně na stejné úrovni jako skutečnost roku 2011. Vláda nezvýšila nařízením vlády vyměřovací základ pro tuto platbu, který tak zůstává v roce 2012 stejný jako v letech 2010 a 2011 ve výši 5 355 Kč, zrovna tak jako z něj odvozená měsíční platba státu v částce 723 Kč za osobu. Neinvestiční transfery státním fondům jsou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 zahrnuty v částce 37,7 mld. Kč, tj. o 27,6 % (o 8,2 mld. Kč) více proti skutečnosti roku 2011. V 1. až 3. čtvrtletí 2012 bylo státním fondům převedeno celkem 8,9 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 23,7 % rozpočtu při meziročním růstu o 11,5 % (o 920,9 mil. Kč).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu bylo veřejným rozpočtům územní úrovně převedeno 82,8 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 80,0 % rozpočtu po změnách při meziročním poklesu o 27,3 % (o 31,0 mld. Kč). Po očištění vlivu dávek sociální péče v roce 2011 meziroční snížení těchto výdajů činilo 12,6 % (o 12,0 mld. Kč), které souviselo zejména s tím, že k 30. září 2012 bylo kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převedeno pět dvouměsíčních záloh na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi ve výši 63,5 mld. Kč (v minulých letech docházelo u převodů záloh ke čtvrtletním platbám) a dále byly vyplaceny zálohy soukromým školám za tři čtvrtletí roku v objemu 3,0 mld. Kč (ve stejném období roku 2011 byly převedeny zálohy v celkové výši 78,5 mld. Kč, a to regionálnímu školství na celý rok 2011 a soukromému školství na 1. - 3. čtvrtletí).

Státní příspěvek účastníkům penzijního připojištění poskytnutý v 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 dosáhl 4,3 mld. Kč, tj. 68,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,9 % (o 81,2 mil. Kč). Schválený státní rozpočet 6,2 mld. Kč počítá s navýšením těchto výdajů proti skutečnosti roku 2011 téměř o 11,0 % (o 612,2 mil. Kč).

Ministerstvo financí na základě žádostí stavebních spořitelen vyplatilo k 30.9.2012 státní podporu stavebního spoření ve výši 5,1 mld. Kč, tj. 85,8 % rozpočtu. V 1. až 3. čtvrtletí 2012 došlo ve výši státní podpory stavebního spoření proti stejnému období roku 2011 k výraznému poklesu (téměř o 5,4 mld. Kč), který souvisel zejména se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 1.1.2011 snížena poskytovaná záloha státní podpory na 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximálně 2 000 Kč (celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2 000 Kč).

Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie dosáhly ke konci září 2012 celkem 28,5 mld. Kč, tj. 80,8 % rozpočtu a o 19,7 % (o 4,7 mld. Kč) více než v 1. až 3. čtvrtletí 2011. Z celku odvody vlastních zdrojů do rozpočtu EU podle daně z přidané hodnoty činily 4,5 mld. Kč a podle hrubého národního produktu 24,0 mld. Kč. Tyto výdaje jsou ve státním rozpočtu na rok 2012 vyčleněny celkovou částkou 35,3 mld. Kč, tj. o 2,8 % (o 1,0 mld. Kč) méně než byla skutečnost roku 2011, kdy došlo k vypořádání finančních vztahů z minulých let ve prospěch EU (dodatečný odvod 5,0 mld. Kč).

Výdaje kapitoly Státní dluh (zejména úroky) dosáhly 46,1 mld. Kč, tj. 58,5 % rozpočtu, tzn. téměř o 1,0 procentního bodu méně než ve stejném období roku 2011. Meziročně se tyto výdaje zvýšily o 7,1 % (o 3,1 mld. Kč). Čerpání v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

3.2. Kapitálové výdaje

Státní rozpočet na rok 2012 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 96,9 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2011 o 7,6 mld. Kč, tj. o 7,3 % méně, proti skutečnosti dosažené v roce 2011 pak o 22,0 mld. Kč, tj. o 18,5 % méně. K meziročnímu poklesu těchto výdajů došlo zejména z důvodu snížení výdajů krytých příjmy z rozpočtu Evropské unie (hlavně v kapitolách Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra). Naopak např. v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se tyto výdaje oproti roku 2011 zvýšily. Kromě toho dochází k ukončování akcí a ke snížení výdajů v důsledku přijetí úsporných opatření. Strukturu kapitálových výdajů v roce 2012 ovlivnil převod výdajů krytých úvěry od Evropské investiční banky do kapitoly Ministerstvo dopravy (3,7 mld. Kč) a Ministerstvo zemědělství (2,2 mld. Kč). V roce 2011 byly tyto výdaje rozpočtovány v kapitole Státní dluh (5,5 mld. Kč).

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou stanoveny v celkové výši 39,8 mld. Kč (včetně 6,9 mld. Kč souvisejících neinvestičních výdajů), tj. proti schváleného rozpočtu na rok 2011 o 6,6 mld. Kč, resp. o 14,2 % nižší. Do výdajů roku 2012 je zahrnuta i část transferů poskytnutých na financování programů z fondů Evropské unie v celkové výši 12,9 mld. Kč, proti roku 2011 o 7,6 mld. Kč, resp. o 37,2 % nižší, a transferů poskytovaných z finančních mechanismů v celkové výši 393 mil. Kč.

Rozpočet vychází z výdajů na programy vedených v informačním systému programového financování ISPROFIN EDS/SMVS tak, jak byly jednotlivými resorty zpracovány ve vazbě na oznámená "směrná čísla" kapitol. Ve státním rozpočtu jsou jednotlivé programy rozlišeny počátečním číslem podle data jejich zařazení do programového financování a to tak, že programy začínající číslem 3 byly zahájeny do konce roku 2000, programy začínající číslem 2 byly zahájeny v rozmezí let 2001-2007 a programy začínající číslem 1 jsou programy zahajované od roku 2007 s tím, že dochází k částečnému překrývání s programy začínajícími číslem 2. V informačním systému programového financování ISPROFIN EDS/SMVS jsou Ministerstvem financí sledovány věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle jednotlivých programů.

Ve státním rozpočtu na rok 2012 je programové financování reprezentováno jedním průřezovým závazným ukazatelem "Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem". V souvislosti s transformací programového financování byla změněna struktura členění těchto výdajů s tím, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu na výdaje vedené v EDS (evidenční dotační systém) a v SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy členěny na krátkodobé akce, střednědobé a střednědobé dokončované akce a dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Jmenovitý seznam akcí je uváděn s finančními objemy ve všech letech jejich realizace, resp. jednotlivě v letech do r. 2010, pak rok 2011, 2012, 2013, 2014 a od 1.1.2015 dle údajů uvedených v informačním systému programového financování ISPROFIN EDS/SMVS. Tyto údaje slouží ke sledování rozestavěnosti a možnosti státního rozpočtu financovat investiční výstavbu a sledovat výdaje na reprodukci majetku. Z celkových výdajů na programové financování ve výši 39,8 mld. Kč připadá na výdaje v EDS 18,5 mld. Kč a v SMVS 21,3 mld. Kč.

V roce 2012 lze očekávat změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve vlastnictví státu, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav a hospodárnějšímu přístupu k pořizování nových investic vzhledem k nižším objemům výdajů.

Z druhového hlediska jsou kapitálové výdaje rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (26,1 mld. Kč), transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (25,2 mld. Kč), transfery příspěvkovým a podobným organizacím (18,1 mld. Kč), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (9,9 mld. Kč), transfery podnikatelským subjektům (7,4 mld. Kč) apod.

Z celkové částky 96,9 mld. Kč rozpočtovaných kapitálových výdajů nejvíce prostředků připadá na Ministerstvo dopravy (28,2 mld. Kč, tj. 29 % všech kapitálových výdajů státního rozpočtu), Ministerstvo pro místní rozvoj (23,1 mld. Kč), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (15,2 mld. Kč), Ministerstvo životního prostředí (6,9 mld. Kč), Ministerstvo obrany (5,5 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (4,3 mld. Kč), na kapitolu Všeobecná pokladní správa (2,4 mld. Kč), Ministerstvo kultury (2,2 mld. Kč), na kapitolu Operace státních finančních aktiv (2,0 mld. Kč), Ministerstvo vnitra (1,3 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (1,2 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (1,1 mld. Kč) apod.

K meziročnímu poklesu rozpočtovaných kapitálových výdajů došlo především u kapitoly Státní dluh, u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy,nárůst byl vykázán zejména u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, u kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, u Ministerstva kultury a Ministerstva obrany.

Z uvedené celkové rozpočtované částky 39,8 mld. Kč určené na financování programů připadá největší část na státní rozpočet, resp. rozpočet kapitol správců programů (26,6 mld. Kč, tj. 66,8 %), část na zdroje z Fondu soudržnosti EU (8,9 mld. Kč), ze strukturálních fondů EU (4,0 mld. Kč), resp. na zdroje z Finančních mechanizmů (393 mil. Kč).

Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu 1. pololetí 2012 rozpočtovými opatřeními zvýšen celkem o 9,9 mld. Kč na 106,8 mld. Kč (úpravy rozpočtu za 3. čtvrtletí budou známy později). Nejvíce byl rozpočet kapitálových výdajů zvýšen u Ministerstva průmyslu a obchodu - o 6,7 mld. Kč, u Ministerstva financí - o 1,4 mld. Kč, u Ministerstva zemědělství - o 827 mil. Kč, u Ministerstva pro místní rozvoj - o 702 mil. Kč, u Ministerstva vnitra - o 674 mil. Kč a u Ministerstva zdravotnictví - o 631 mil. Kč. Kapitálové výdaje byly v průběhu pololetí navyšovány např. na základě splněných předpokladů daných § 24 odst. 4 rozpočtových pravidel, kdy výdaje byly zvyšovány při souvztažném zvýšení příjmů kapitol v návaznosti na zajištění financování programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, resp. též přesuny z běžných výdajů do investičních výdajů kapitol. U Ministerstva průmyslu a obchodu šlo především o navýšení investičních prostředků ve prospěch transferů podnikatelským subjektům a vysokým školám na podporu podnikání a inovací a na výzkum a vývoj v oblasti průmyslu. Ministerstvu financí byl zvýšen rozpočet kapitálových výdajů především v oblasti územních finančních orgánů na pořízení výpočetní techniky a programového vybavení. Ministerstvu zemědělství byly zvýšeny rozpočtované prostředky především ve prospěch transferů obcím, podnikatelským subjektům a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu s určením na regulaci zemědělské produkce, organizaci trhu a poskytování podpor, na činnosti související se zásobováním pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Část prostředků byla převedena z kapitoly Operace státních finančních aktiv na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření spolufinancovaných z výnosů privatizovaného majetku, na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku apod. U Ministerstva pro místní rozvoj (které je zprostředkovatelem finančních toků z rozpočtu Evropské unie) šlo především o navýšení investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně, přičemž převážná část navýšení se týkala transferů obcím v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje v rámci prioritních os regionálních operačních programů. Zvýšen byl též rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím. U Ministerstva vnitra byl zvýšen rozpočet především na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného systému na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. U Ministerstva zdravotnictví šlo nejvíce o zvýšení investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím na zdravotnické programy a v menší míře též na výzkum a vývoj ve zdravotnictví.

Největší snížení schváleného rozpočtu kapitálových výdajů - o 643 mil. Kč - bylo realizováno u kapitoly Všeobecná pokladní správa a týkalo se převodu prostředků kapitole Ministerstvo financí na zabezpečení investičních potřeb územních finančních orgánů. U Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl rozpočet snížen o 389 mil. Kč, když ke snížení došlo především u investičních transferů vysokým školám. Snížení u kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 105 mil. Kč se týkalo především transferů Ministerstvu zemědělství na programy protipovodňových opatření a odstraňování povodňových škod, na pozemkové úpravy, na podporu konkurenceschopnosti agrárně-průmyslového komplexu apod. U ostatních kapitol bylo snížení investičních výdajů realizováno v menším rozsahu.

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech čtvrtletích roku 2012 ve výši 73,0 mld. Kč představovalo 68,4 % rozpočtu a bylo tak o 7,1 mld. Kč pod úrovní alikvoty rozpočtované hodnoty. Nejvíce investičních prostředků bylo čerpáno na předfinancování programů spolufinancovaných Evropskou unií ze státního rozpočtu (20,2 mld. Kč) a na transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (16,0 mld. Kč) a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (4,3 mld. Kč). Meziročně bylo čerpání kapitálových výdajů o 9,1 mld. Kč, tj. o 11,1 % nižší než ve stejném období roku 2011 (s poklesem počítá i rozpočet).

Podrobnější plnění běžných a kapitálových výdajů za 1. až 3. čtvrtletí 2012 bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).


1 Rozpočet příjmů z rozpočtu EU je stanoven ve výši 100,9 mld. Kč (rozdíl spočívá v zavedení principu předfinancování).
2 sociální dávky, příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením, platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybrané skupiny obyvatel, výdaje na insolventnost, státní příspěvek na penzijní připojištění, obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví, (bez příspěvků na sociální důsledky restrukturalizace v rámci MPO)
3 zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, byl na návrh vlády projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ve stavu legislativní nouze, po schválení Senátem a po podpisu prezidentem republiky vstoupil v platnost s účinností od 1.1.2011; na návrh opozičních poslanců byl 14.3.2011 způsob projednávání a tím i platnost tohoto zákona řešen Ústavním soudem s verdiktem, že přijatá opatření zůstanou v platnosti do 31.12.2011 a zákon musí do tohoto data být projednán běžnou legislativní cestou
4 dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, podpory v nezaměstnanosti, ostatní dávky včetně zvláštních sociálních dávek příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
5 zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, řeší především dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 8/07 (publikováno pod č. 135/2010 Sb.), který shledal dosavadní způsob stanovení výpočtového základu, z něhož se vypočítává procentní výměra důchodu, tedy i výše tzv. redukčních hranic, protiústavním. K 30.9.2011 byl zrušen § 15 zákona o důchodovém pojištění, který tento způsob výpočtu stanovil; samotná existence redukčních hranic však zpochybněna nebyla, a tak pro vyjádření zásluhovosti v základním důchodovém pojištění byla mj. uzákoněna pravidla pro stanovení výše redukčních hranic a základní výměry důchodu ve vazbě na průměrnou mzdu.
6 přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
7 výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje APZ (např. investiční pobídky, cílené regionální programy, společné programy EU a ČR)

II. Státní dluh

1. Vývoj státního dluhu
2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
3. Řízení státního dluhu
4. Řízení likvidity v 1. - 3. čtvrtletí 2012


1. Vývoj státního dluhu

V 1. - 3. čtvrtletí 2012 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 152,9 mld. Kč z 1 499,4 mld. Kč na 1 652,3 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 se tento dluh zvýšil o 10,2 %.

Hodnota čistého dluhového portfolia, která zohledňuje nárůst státního dluhu po očištění zejména o změnu rezervy financování ve výši 84,2 mld. Kč, během 1. - 3. čtvrtletí 2012 vzrostla o 68,6 mld. Kč na 1 446,6 mld. Kč, tj. o 5,0 %.

Při zvýšení celkového státního dluhu z 1 499,4 mld. Kč na 1 652,3 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 110,9 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se zvýšila o 42,1 mld. Kč.

  Stav Půjčky Splátky Kurzové
rozdíly
Změna Stav
1.1.2012 (a) (b) (c) (a-b+c) 30.9.2012
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 499 374 402 297 244 365 -4 987 152 944 1 652 318
Vnitřní dluh 1 182 169 351 377 240 511   110 865 1 293 035
Státní pokladniční poukázky 162 609 176 458 167 000   9 458 172 067
Spořicí státní dluhopisy 20 429 15 300 20   15 280 35 708
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 999 132 137 974 51 847   86 128 1 085 259
Krátkodobé půjčky 0 21 645 21 645   0 0
Vnější dluh 317 204 50 920 3 854 -4 987 42 079 359 284
Zahraniční emise dluhopisů 245 746 50 060   -4 981 45 079 290 825
Půjčky od EIB 71 323 860 3 725   -2 865 68 459
Směnky 136   129 -6 -136 0
Tabulka č. 6: Vývoj státního dluhu v 1. - 3. čtvrtletí 2011 (v mil. Kč)
Zdroj: MF

 

Státní půjčky v 1. - 3. čtvrtletí 2012 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 20 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem půjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období hodnoty 176 458 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 167 000 mil. Kč. Stav státních pokladničních poukázek v oběhu se tak v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 zvýšil z 162 609 mil. Kč na počátku roku na 172 067 mil. Kč, tj. o 9 458 mil. Kč.

Na počátku roku 2012 nebyly evidovány žádné krátkodobé půjčky realizované formou depo či repo operací. Celkový objem čerpání těchto krátkodobých půjček v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 činil 21 645 mil. Kč, splátky těchto půjček pak dosáhly 21 645 mil. Kč. Stav těchto půjček na konci 1. - 3. čtvrtletí 2012 byl tedy nulový.

Půjčky probíhající na účtu řízení likvidity státní pokladny formou repo operací se zástavou poukázek ČNB činily 1 423 mil. Kč a splátky dosáhly rovněž úrovně 1 423 mil. Kč. Tyto půjčky řešily krátkodobý nedostatek likvidních finančních prostředků při řízení likvidity státní pokladny.

Půjčky probíhající na umořovacím účtu formou repo operací se zástavou SDD činily 20 222 mil. Kč, splátky těchto půjček dosáhly rovněž 20 222 mil. Kč, tj. na konci 3. čtvrtletí 2012 byl stav těchto půjček nulový. Tyto půjčky probíhaly za účelem zhodnocení prostředků ministerstva, kdy k půjčkám docházelo za nižší, tj. výhodnější úrokovou míru, než za kterou byly následně investovány ve státní pokladně.

V 1. - 3. čtvrtletí 2012 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím primárním trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 23. 1. 2012 proběhlo vydání 1. tranše 67. emise 5letých variabilně úročených dluhopisů v objemu 8 181 mil. Kč. Dále bylo realizováno šest znovuotevření 41. emise 15letých dluhopisů v celkovém objemu 22 480 mil. Kč, jedno znovuotevření 49. emise 30letých dluhopisů v  objemu 1 320 mil. Kč, dvě znovuotevření 60. mise 5letých dluhopisů v celkovém objemu 10 750 mil. Kč, sedm znovuotevření 61. emise 11letých dluhopisů v celkovém objemu 27 527 mil. Kč, jedno znovuotevření 62. emise 3letých dluhopisů v objemu 8 950 mil. Kč, sedm znovuotevření 63. emise 12letých variabilně úročených dluhopisů v celkovém objemu 24 407 mil. Kč a sedm znovuotevření 67. emise 5letých variabilně úročených dluhopisů v celkovém objemu 27 812 mil. Kč. Celkově tak emise domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 výše 131 427 mil. Kč, z toho 71 027 mil. Kč činily emise fixně úročených a 60 400 mil. Kč pak variabilně úročených dluhopisů.

Číslo emise a
tranše
Datum
tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem
tranše
Částka
získaná
primární aukcí
Kupón Výnos do
splatnosti
Průměrný
spread proti
PRIBORU
      (mil. Kč) (mil. Kč) (%) (% pa) bps
62, 6. tranše 9.1.2012 31.3.2014 8 950,41 9 103,21 2,75 1,95 -
67, 1. tranše 23.1.2012 23.7.2017 8 181,01 8 164,94 VAR - 88,9
60, 8. tranše 6.2.2012 1.9.2015 9 091,51 9 516,85 3,40 2,03 -
63, 5. tranše 20.2.2012 18.4.2023 3 730,10 3 609,85 VAR - 98,5
41, 9. tranše 20.2.2012 18.8.2018 5 090,05 5 639,92 4,60 2,76 -
61, 6. tranše 5.3.2012 29.9.2021 5 853,66 6 131,59 3,85 3,26 -
67, 2. tranše 5.3.2012 23.7.2017 2 207,81 2 216,26 VAR - 77,4
41, 10. tranše 12.3.2012 18.8.2018 4 490,08 4 984,09 4,60 2,71 -
49, 3. tranše 12.3.2012 4.12.2036 1 320,21 1 369,53 4,20 3,96 -
60, 9. tranše 26.3.2012 1.9.2015 1 658,22 1 729,98 3,40 2,08 -
63, 6. tranše 26.3.2012 18.4.2023 4 395,88 4 267,51 VAR - 95,6
61, 7. tranše 10.4.2012 29.9.2021 5 191,01 5 355,78 3,85 3,45 -
67, 3. tranše 16.4.2012 23.7.2017 7 829,92 7 915,79 VAR - 62,9
63, 7. tranše 23.4.2012 18.4.2023 3 755,83 3 700,59 VAR - 80,3
41, 11. tranše 23.4.2012 18.8.2018 3 285,89 3 656,90 4,60 2,64 -
61, 8. tranše 7.5.2012 29.9.2021 3 724,03 3 879,38 3,85 3,32 -
67, 4. tranše 7.5.2012 23.7.2017 3 838,02 3 888,70 VAR - 58,3
41, 12. tranše 28.5.2012 18.8.2018 5 376,14 6 075,13 4,60 2,33 -
63, 8. tranše 28.5.2012 18.4.2023 3 164,73 3 102,64 VAR - 85,7
67, 5. tranše 11.6.2012 23.7.2017 6 165,57 6 269,67 VAR - 50,5
61, 9. tranše 18.6.2012 29.9.2021 4 734,30 5 012,64 3,85 3,11 -
63, 9. tranše 18.6.2012 18.4.2023 3 839,09 3 801,30 VAR - 75,4
61, 10. tranše 23.7.2012 29.9.2021 3 142,86 3 537,23 3,85 2,32 -
67, 6. tranše 23.7.2012 23.7.2017 3 195,18 3 303,76 VAR - 15,3
41, 13. tranše 20.8.2012 18.8.2018 2 238,00 2 616,36 4,60 1,62 -
63, 10. tranše 20.8.2012 18.4.2023 3 021,60 3 078,32 VAR - 47,4
61, 11. tranše 3.9.2012 29.9.2021 2 300,00 2 621,95 3,85 2,14 -
67, 7. tranše 3.9.2012 23.7.2017 2 506,08 2 605,87 VAR - 3,1
41, 14. tranše 10.9.2012 18.8.2018 2 000,00 2 352,80 4,60 1,48 -
63, 11. tranše 10.9.2012 18.4.2023 2 500,00 2 548,49 VAR - 47,6
61, 12. tranše 24.9.2012 29.9.2021 2 581,03 2 902,11 3,85 2,31 -
67, 8. tranše 24.9.2012 23.7.2017 2 068,95 2 143,70 VAR - 10,6
Tabulka č. 7: Přehled SDD vydaných na primárním trhu
Zdroj: MF

 

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 byly uskutečněny na sekundárním trhu obchody se státními střednědobými a dlouhodobými cennými papíry, kdy se jednalo o prodeje SDD z portfolia MF a zpětné odkupy SDD.

Celkem bylo provedeno 21 prodejů SDD z portfolia v celkovém objemu 6 547 mil. Kč a v následující struktuře:

 • 4 prodeje 51. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2007 v celkovém objemu 1 000 mil. Kč
 • 5 prodejů 53. emise 50letých státních dluhopisů z roku 2007 v celkovém objemu 650 mil. Kč
 • 11 prodejů 58. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2009 v celkovém objemu 3 897 mil. Kč, z toho 1 prodej v objemu 1 000 mil. Kč Evropské investiční bance
 • 1 prodej 61. emise 11letých státních dluhopisů z roku 2010 v objemu 1 000 mil. Kč, a to Evropské investiční bance

Evropské investiční bance tak byly celkem prodány dluhopisy v objemu 2 000 mil. Kč.

Celkem bylo provedeno 20 zpětných odkupů SDD v celkovém objemu 8 559 mil. Kč a v následující struktuře:

 • 17 zpětných odkupů 50. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2007 v celkovém objemu 7 811 mil. Kč
 • 3 zpětné odkupy 40. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2003 v celkovém objemu 748 mil. Kč

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím primárním trhu bylo v 1. - 3. čtvrtletí 2012 dosaženo v případě 26 z 32 vydaných tranší, přičemž jejich celková výše dosáhla 6 096 mil. Kč. Spolu s prémiemi dosaženými v rámci obchodů s SDD na sekundárním trhu ve výši 1 196 mil. Kč tak dosáhly celkové prémie transakcí s SDD výše 7 292 mil. Kč. Diskonty byly zaznamenány u zbývajících 6 vydaných tranší, přičemž jejich celková výše dosáhla 420 mil. Kč s tím, že na sekundárním trhu diskont zaznamenán nebyl. Pro srovnání, v 1. - 3. čtvrtletí 2011 dosáhly prémie na domácím trhu výše 5 096 mil. Kč a diskonty 545 mil. Kč. Významně vyšší prémie než ve stejném období uplynulého roku jsou především důsledkem znovuotevírání emisí z minulých let s relativně vysokou kupónovou mírou. Jde především o 41., 58., 60. a 61. emisi SDD, u kterých byl zaznamenán relativně vysoký rozdíl mezi výnosem do splatnosti a kupónovou mírou a tím i výrazná prémie.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů jsou od roku 2008 součástí příjmů kapitoly Státní dluh, diskonty jsou součástí výdajů kapitoly Státní dluh.

Celkový objem domácích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu se v důsledku emisí na primárním trhu a obchodů na trhu sekundárním zvýšil z 999 132 mil. Kč na počátku roku 2012 o 86 128 mil. Kč na 1 085 259 mil. Kč na konci 3. čtvrtletí roku 2012. Ke zvýšení tohoto objemu přispěly emise SDD na primárním trhu ve výši 131 427 mil. Kč a prodeje z portfolia MF na sekundárním trhu ve výši 6 547 mil. Kč, ke snížení pak splátka emise SDD realizovaná v den její splatnosti ve výši 43 288 mil. Kč (57. emise 3letých variabilně úročených dluhopisů) a zpětné odkupy SDD ve výši 8 559 mil. Kč.

Na počátku roku 2012 činil stav vydaných spořicích státních dluhopisů 20 429 mil. Kč. V 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 se uskutečnilo vydání další série emisí spořicích státních dluhopisů. Jednalo se o kupónový SSD ve výši 1 144 mil. Kč, reinvestiční SSD ve výši 5 344 mil. Kč, protiinflační SSD ve výši 1 270 mil. Kč a diskontovaný SSD ve výši 7 542 mil. Kč. Kromě toho došlo v 1. - 3. čtvrtletí 2012 k předčasnému splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu vydaného v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč. Celkem tak v průběhu 1. 3. čtvrtletí 2012 došlo ke zvýšení stavu spořicích státních dluhopisů o 15 280 mil. Kč, přičemž na jeho konci činil tento stav 35 708 mil. Kč.

Na počátku roku 2012 byly v oběhu státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 245 746 mil. Kč. Dne 24. února 2012 vydala Česká republika 6. emisi eurobondů v objemu 2,0 mld. EUR s kupónovou sazbou 3,875 % a s dobou splatnosti 10 let, přičemž čistý výnos emise činil 1 979,130 mil. EUR. Korunová hodnota emitovaných prostředků v den emise činila 50 060 mil. Kč. Trend zhodnocování české koruny přispěl k poklesu objemu zahraničních emisí dluhopisů o 4 981 mil. Kč a jejich stav na konci 1. - 3. čtvrtletí 2012 tudíž činil 290 825 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. - 3. čtvrtletí 2012 o 155 945 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 1 427 915 mil. Kč na 1 583 860 mil. Kč. Znamená to, že objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 na 110,9 % jejich stavu na začátku roku.

Kromě půjček emisemi státních dluhopisů se v průběhu 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 860 mil. Kč:

17. září 2012 osmá tranše půjčky v rámci projektu Spolufinancování Operačního programu doprava - B ve výši 560 mil. Kč, 17. září 2012 šestá tranše půjčky na projekt Prevence před povodněmi II ve výši 300 mil. Kč

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 se uskutečnily též splátky půjček od Evropské investiční banky v celkovém objemu 3 725 mil. Kč, v tom 1 800 mil. Kč představovalo úplné předčasné splacení druhé tranše půjčky na projekt Prevence před povodněmi II, 1 000 mil. Kč činila úplná splátka páté tranše půjčky na odstraňování povodňových škod, 353 mil. Kč činily dílčí splátky půjčky na výstavbu dálnic B, 183 mil. Kč činily dílčí splátky půjčky na dálniční obchvat Plzně, 155 mil. Kč dílčí splátky půjčky pro Masarykovu univerzitu, 119 mil. Kč dílčí splátky půjčky na prevenci povodní, 48 mil. Kč dílčí splátky půjčky na výstavbu Pražského okruhu část A a 67 mil. Kč dílčí splátky půjčky na odstraňování povodňových škod.

Celkem se tak objem půjček od EIB v průběhu 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 snížil z 71 323 mil. Kč na 68 459 mil. Kč.

Na počátku roku 2012 dosahovala korunová hodnota zbývající části dolarové směnky pro úhradu účasti u IBRD v hodnotě 6,8 mil. USD výše 136 mil. Kč. V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 byla tato část směnky splacena, přičemž korunová hodnota splátky dosahovala 129 mil. Kč a zhodnocení této směnky v průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 činilo 6 mil. Kč.

Výnosy SPP v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 dosahovaly ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 nižších hodnot. Zatímco výnos 3měsíční emise SPP se pohyboval v 1. - 3. čtvrtletí 2012 v intervalu 0,51 - 0,81 % p.a., v 1. - 3. čtvrtletí 2011 se nacházel v rozmezí 0,78 - 1,03 % p.a. V případě výnosu 12měsíční emise SPP se pohyboval výnos v 1. - 3. čtvrtletí 2012 v rozmezí 0,45 - 1,04 % p.a. oproti intervalu 1,17 - 1,38 % p.a v 1. - 3. čtvrtletí 2011. Zatímco po většinu 1. pololetí 2012 byly výnosy do splatnosti víceméně konstantní, zejména v 3. čtvrtletí 2012 nastal významný pokles těchto výnosů.

Výnosy do splatnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů vykazovaly v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 v zásadě klesající trend, přičemž oproti výnosům v 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 dosahovaly ve své většině též nižších hodnot.

Výnos 6. tranše 3leté 62. emise SDD z roku 2011 činil na počátku ledna 1,95 % p.a., zatímco u 1. tranše na konci února 2011 činil výnos 2,69 % p.a. tj. letošní výnos byl o 74 bazických bodů nižší.

Výnos 8. tranše 5leté 60. emise SDD z roku 2010 činil na počátku února 2,03 % p.a, zatímco na konci března u  9. tranše této emise mírně vzrostl na 2,08 % p.a., tj. byl o 5 bazických bodů vyšší.

Výnos 6. tranše 11leté 61. emise SDD z roku 2010 dosáhl na počátku března hodnoty 3,26 % p.a., výnos 11. tranše této emise na počátku září dosahoval 2,14 % p.a., poté došlo k jeho nárůstu u 12. tranše této emise na konci září na 2,31 % p.a., oproti březnu tedy došlo k jeho poklesu o 95 bazických bodů. Pro srovnání, výnos 3. tranše této emise v polovině května 2011 činil 3,84 % p.a., tj. byl o 153 bazických bodů vyšší než na konci září 2012.

Výnos 9. tranše 15leté 41. emise SDD z roku 2003 činil v polovině února 2,76 % p.a., poté tento výnos klesal až na hodnotu 1,48 % p.a. u 14. tranše této emise na počátku září, tj. oproti únoru došlo k poklesu o 128 bazických bodů.

Výnos 3. tranše 30leté 49. emise SDD z roku 2006 dosáhl v polovině března hodnoty 3,96 % p.a.

Spread proti sazbě PRIBOR 1. tranše nové 5leté 67. emise variabilně úročených SDD se na konci ledna pohyboval na úrovni 89 bazických bodů, zatímco v případě 7. tranše na počátku září byl na úrovni 3 bazických bodů. Poté tento spread vzrostl na 11 bazických bodů u 8. tranše této emise na konci září, oproti lednu tak poklesl o 78 bazických bodů.

Spread proti sazbě PRIBOR 5. tranše 12leté 63. emise z roku 2011 variabilně úročených SDD v polovině února činil 98 bazických bodů, u 11. tranše této emise na počátku září činil 48 bazických bodů, tj. oproti únoru poklesl o 50 bazických bodů. Oproti konci července 2011, kdy u 2. tranše této emise činil spread 49 bazických bodů, je tak jeho hodnota z počátku září 2012 prakticky stejná.

2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

2.1. Příjmy kapitoly Státní dluh

Ukazatel Skutečnost Rozpočet 2012 Skutečnost % Index
1.-3.
čtvrtletí2011
Schválený Po změnách 1.-3. čtvrtletí
2012
Plnění 2012/2011
1 2 3 4 6 6 : 4 6 : 2
Příjmy kapitoly celkem 7 172 6 544 6 544 10 276 157,0 143,3
1. Úrokové příjmy celkem 7 172 6 244 6 244 10 276 164,6 143,3
vnitřního dluhu 6 841 5 471 5 471 9 987 182,5 146,0
krátkodobé půjčky a příjmy z pře-půjčení 505 1 894 1 894 781 41,3 154,6
spořicí státní dluhopisy - - - 0 - -
středně- a dlouhodobé dluhopisy 6 336 3 577 3 577 9 205 257,3 145,3
vnějšího dluhu 328 773 773 278 36,0 84,8
zahraniční emise dluhopisů 328 773 773 278 36,0 84,8
z toho: z derivátových operací 298 773 773 278 36,0 93,5
bankovní účty 2 - - 11 - 484,2
úroky přijaté z vkladů na účtech 2 - - 11 - 484,2
2. Realizovaný kurzový zisk - 300 300 - - -
3. Příjmy z poplatků 0 - - - - -
Tabulka č. 8: Příjmy kapitoly Státní dluh (v mil. Kč)
Zdroj: MF

 

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 10 276 mil. Kč byly tvořeny převážně příjmy vnitřního dluhu ve výši 9 987 mil. Kč. Z této částky Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2011 se v 1. - 3. čtvrtletí 2012 celkové a též úrokové příjmy kapitoly zvýšily o 43,3 %. Příjmy kapitoly za 1. - 3. čtvrtletí 2012 jsou ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vyšší o 3 105 mil. Kč. Příjmy kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který je shodný s rozpočtem po změnách, o 82,0 procentních bodů nad alikvotou pro 1. - 3. čtvrtletí 2012.

Celkové příjmy kapitoly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 dosáhly výše 10 276 mil. Kč, což představuje 157,0 % příjmů rozpočtovaných pro rok 2012. Příjmy kapitoly Státní dluh byly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 tvořeny výhradně úrokovými příjmy.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 10 276 mil. Kč byly tvořeny převážně příjmy vnitřního dluhu ve výši 9 987 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 9 205 mil. Kč, kdy 7 292 mil. Kč činily prémie spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 1 885 mil. Kč alikvotní úrokové výnosy spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu a 28 mil. Kč příjmy z nevyplacených (propadlých) kupónů a jistin SDD. Příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vzrostly oproti 1. - 3. čtvrtletí 2011 o 45,3 % především v důsledku znovuotevírání emisí z minulých let s relativně vysokou kupónovou mírou, které v 1. - 3. čtvrtletí 2012 při relativně nízkých výnosech do splatnosti generovaly významné prémie.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček a pře-půjčení ve výši 781 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operacemi se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitními operacemi) ve výši 705 mil. Kč. Příjmy z pře-půjčení prostředků získaných emisní činností České exportní bance dosáhly 58 mil. Kč. Příjmy z cizoměnových aktivních operací, které byly výsledkem zhodnocení volných prostředků z emisí eurobondů, pak činily 12 mil. Kč a příjmy z aktivní depozitní operace realizované na umořovacím účtu 6 mil. Kč. Růst příjmů z krátkodobých půjček o 54,6 % oproti 1. - 3. čtvrtletí 2012 je především důsledkem vyššího objemu investovaných prostředků státní pokladny.

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 došlo v souladu s rozpočtovými pravidly k připsání úroků z vkladů vzniklých na eurovém vkladovém účtu MF a na souhrnném účtu státní pokladny na příjmový účet, a to ve výši 11 mil. Kč. Růst takto získaných prostředků oproti 1. - 3. čtvrtletí 2011 je dán zejména vyšším objemem prostředků na Euroúčtu dluhové služby v důsledku realizace 6. emise eurobondů.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byla v 1. - 3. čtvrtletí 2012 naprostá většina příjmů kapitoly Státní dluh (10 275 903 tis. Kč) součástí podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku, tj. seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem. Jednalo se o část příjmů z úroků (položka 2141) a úrokové příjmy z finančních derivátů (položka 2146). Kapitola Státní dluh zaznamenala též vratky diskontů spojených s předčasným splacením spořicích státních dluhopisů ve výši 401 tis. Kč, a to na podseskupení položek 222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let, tj. seskupení položek 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů. Veškeré příjmy jsou pak součástí třídy 2 - Nedaňové příjmy.

2.2. Výdaje kapitoly Státní dluh

Ukazatel Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2011
Rozpočet 2012 Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2012
%
Plnění
Index
2012/2011
(%)
Schválený Po změnách
1 2 3 4 6 6 : 4 6 : 2
Výdaje kapitoly celkem 43 062 79 406 78 801 46 137 58,5 107,1
1. Úrokové výdaje celkem 43 004 77 656 77 051 45 884 59,6 106,7
na vnitřní dluh 35 374 61 740 61 173 37 187 60,8 105,1
na peněžní instrumenty 1 439 6 922 6 960 1 040 14,9 72,3
z toho: na derivátové operace 28 22 60 29 49,1 105,0
na spořicí státní dluhopisy - - - 226 - -
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 33 934 54 818 54 213 35 921 66,3 105,9
na vnější dluh 7 630 15 916 15 879 8 697 54,8 114,0
na zahraniční emise dluhopisů 6 774 13 125 13 087 7 779 59,4 114,8
z toho: na derivátové operace 2 927 5 835 5 798 3 087 53,2 105,5
na půjčky od EIB 856 2 792 2 792 918 32,9 107,3
bankovní účty 0 - - - - -
úroky hrazené z vkladů na účtech 0 - - - - -
2. Poplatky 59 750 750 253 33,7 431,7
3. Realizovaná kurzová ztráta - 1 000 1 000 - - -
Tabulka č. 9: Výdaje kapitoly Státní dluh (v mil. Kč)
Zdroj: MF

 

Celkové výdaje kapitoly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 dosáhly výše 46 137 mil. Kč, což představuje 58,5 % rozpočtu po změnách pro rok 2012. Úrokové výdaje činily 45 884 mil. Kč apoplatky 253 mil. Kč.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2011 v 1. - 3. čtvrtletí 2012 celkové výdaje kapitoly vzrostly o 7,1 %, zatímco státní dluh vzrostl o 13,4 % (v porovnání konec 3Q2012 / konec 3Q2011). Výdaje kapitoly za 1. - 3. čtvrtletí 2012 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2011 o 3 075 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání s rozpočtem po změnách o 16,5 procentních bodů pod alikvotou pro 1. 3. čtvrtletí 2012.

V úrokových výdajích dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (37 187 mil. Kč), které jsou složeny z úrokových výdajů na peněžní instrumenty, úrokových výdajů na spořicí státní dluhopisy a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 výše 1 040 mil. Kč oproti 1 439 mil. Kč ve stejném období roku 2011, což představuje pokles o 27,7 % daný zejména dalším snížením krátkodobých sazeb na peněžním trhu oproti 1. - 3. čtvrtletí 2011. Úrokové výdaje na peněžní instrumenty jsou v zásadě určeny výdaji na státní pokladniční poukázky ve výši rovněž 1 034 mil. Kč, z čehož 1 005 mil. Kč činí výdaje na diskonty SPP a 29 mil. Kč výdaje na derivátové operace spojené s portfoliem SPP. Výdaje na krátkodobé půjčky činí 6 mil. Kč.

Úrokové výdaje na spořicí státní dluhopisy ve výši 226 mil. Kč byly dány diskontem v červnu vydaného diskontovaného spořicího státního dluhopisu.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 výše 35 921 mil. Kč oproti 33 934 mil. Kč ve stejném období roku 2011, vzrostly tedy o 5,9 %. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 35 215 mil. Kč8. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 420 mil. Kč, které byly dány emisemi na primárním trhu. V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 se uskutečnily též výdaje z titulu zpětných odkupů SDD, přičemž šlo o alikvotní úrokové výnosy ve výši 203 mil. Kč a prémie ve výši 83 mil. Kč.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 8 697 mil. Kč oproti 7 630 mil. Kč v 1. - 3. čtvrtletí 2011 byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v 1. - 3. čtvrtletí 2012 činily 7 779 mil. Kč oproti 6 774 mil. Kč v 1. - 3. čtvrtletí 2011 (růst o 14,8 %). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na kupóny zahraničních emisí dluhopisů v celkové výši 4 272 mil. Kč. Dále do této skupiny patří zejména výdaje na swapové operace, jež byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti tržním rizikům v celkové výši 3 087 mil. Kč. Diskont spojený se 6. emisí eurobondů činil 416 mil. Kč a ostatní úrokové výdaje 4 mil. Kč.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 918 mil. Kč, které se v porovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2011 zvýšily o 7,3 % zejména v důsledku vyššího objemu těchto půjček.

V 1. - 3. čtvrtletí 2012 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 253 mil. Kč, což je 33,7 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím 2011 se úhrady z titulu poplatků podstatně zvýšily, což je dáno zejména absencí emise eurobondů v roce 2011.

Z hlediska rozpočtové skladby byla jedna část úrokových výdajů ve výši 42 768 237 tis. Kč zaznamenána na položce 5141 - Úroky vlastní a druhá část ve výši 3 116 167 tis. Kč pak na položce 5146 - Úrokové výdaje na finanční deriváty. Z poplatků byla rozhodující část ve výši 250 949 mil. Kč zaznamenána na položce 5144 - Poplatky dluhové služby, pouze 1 759 tis. Kč bylo zaznamenáno na položce 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 286 tis. Kč na položce 5161 - Služby pošt a 36 tis. Kč na položce 5169 - Nákup ostatních služeb.

Zatímco schválený rozpočet jediného specifického závazného ukazatele kapitoly Státní dluh "Obsluha státního dluhu" činil 79 406 mil. Kč, v důsledku rozpočtových opatření bylo převedeno do kapitol celkem 605 mil. Kč a rozpočet po změnách tak dosahuje 78 801 mil. Kč. V důsledku vázání výdajů kapitoly Státní dluh provedeného na základě usnesení vlády č. 178 / 2012 ve výši 5 700 mil. Kč pak konečný rozpočet kapitoly činí 73 101 mil. Kč.

3. Řízení státního dluhu

3.1. Dluhová strategie a řízení rizik

V souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2012 (dále "Strategie") sledovalo Ministerstvo financí (dále "Ministerstvo") během třetího čtvrtletí roku 2012 strategické cíle v oblasti řízení dluhového portfolia. Tento řídící dokument konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje cíle, které vymezují operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

3.2. Přehled plnění strategických cílů pro rok 2012

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování státu v průběhu roku 2012 je shrnuto v následujícím přehledu.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2012 Stav k 30. 9. 2012
Zahraniční emisní činnost max. 30,0 % roční hrubé výpůjční potřeby 20,4 %
0,0 až 73,6 mld. Kč 50,0 mld. Kč
Hrubá emise SDD 64,5 až 177,5 mld. Kč 138,0 mld. Kč
Hrubá emise spořicích státních dluhopisů 20,0 - 40,0 mld. Kč 15,3 mld. Kč
Čistá emise peněžních instrumentů bez
investičních operací Ministerstva1
40,0 až 60,0 mld. Kč 19,5 mld. Kč
Půjčky od Evropské investiční banky 5,9 mld. Kč 0,9 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 25,0 % a méně 21,4 %
Střednědobý státní dluh 70,0 % a méně 54,9 %
Průměrná doba do splatnosti 5,0 až 6,0 let 5,6 let
Úroková refixace do 1 roku 30,0 až 40,0 % 40,5 %
Průměrná doba do refixace 4,0 až 5,0 let 4,3 let
Cizoměnová expozice státního dluhu max. 15,0 až 17,0 % 8,8 %
Tabulka č. 10: Přehled plnění strategických cílů za třetí čtvrtletí roku 2012
Zdroj: MF
Poznámky: SDD - domácí korunové středně a dlouhodobé státní dluhopisy; Hrubá emise SDD je včetně přímých prodejů z vlastního portfolia na sekundárním trhu, Evropské investiční bance a investičních operací Ministerstva
1 čistá emise peněžních instrumentů v oběhu za první tři čtvrtletí činí 9,5 mld. Kč

 

V oblasti zahraniční emisní činnosti byla dne 24. února 2012 vydána šestá veřejná syndikovaná zahraniční emise denominovaná v euro ve jmenovité hodnotě 2,0 mld. EUR, tj. cca 50,0 mld. Kč, což činí 68,0 % maximální zahraniční emisní činnosti v rámci finančního programu pro rok 2012. Ve třetím čtvrtletí došlo k čerpání dvou tranší půjček od Evropské investiční banky (dále "EIB") ve jmenovité hodnotě 0,9 mld. Kč. Ke konci třetího čtvrtletí je celkem načerpáno 0,9 mld. Kč půjček od EIB.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo ve třetím čtvrtletí k hrubé emisi středně a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 28,3 mld. Kč. Za první tři čtvrtletí činila hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů 138,0 mld. Kč, čímž došlo k využití 77,7 % ročního maximálního emisního limitu tohoto druhu financování v rámci finančního programu pro rok 2012. Přímé prodeje střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činily ve třetím čtvrtletí 2,7 mld. Kč, celkem za první tři čtvrtletí 6,5 mld. Kč, z čehož 2,0 mld. Kč činily přímé prodeje EIB. Čistá emise středně a dlouhodobých státních dluhopisů za třetí čtvrtletí činila 21,9 mld. Kč, když v průběhu třetího čtvrtletí nebyla uskutečněna žádná splátka středně a dlouhodobých státních dluhopisů. Čistá emise středně a dlouhodobých státních dluhopisů za první tři čtvrtletí činila 86,1 mld. Kč. V průběhu třetího čtvrtletí byly provedeny zpětné odkupy Dluhopisu ČR 2007 - 2012, 3,55 % v celkové jmenovité hodnotě 5,6 mld. Kč a Dluhopisu ČR 2003 - 2013, 3,70 % v celkové jmenovité hodnotě 0,8 mld. Kč, celkem byly provedeny zpětné odkupy za první tři čtvrtletí ve jmenovité hodnotě 8,6 mld. Kč.

Ve druhém čtvrtletí byla uskutečněna historicky druhá série emisí spořicích státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 15,3 mld. Kč, která pokryla roční hrubou výpůjční potřebu vlády z 6,2 %. Dále v průběhu třetího čtvrtletí proběhlo předčasné splacení diskontovaného spořicího státního dluhopisu, 2011 - 2012, v celkové jmenovité hodnotě 5,2 mil. Kč, což tvoří 0,025 % z celkové jmenovité hodnoty pilotní série emisí spořicích státních dluhopisů. Celkem bylo za první tři čtvrtletí předčasně splaceno 20,0 mil. Kč diskontovaného spořicího státního dluhopisu, 2011 - 2012, což činí 0,1 % z celkové jmenovité hodnoty pilotní série emisí spořicích státních dluhopisů.

Celková změna peněžních instrumentů v oběhu činila ve třetím čtvrtletí 8,7 mld. Kč, z toho představovaly čistá emise peněžních instrumentů bez investičních operací Ministerstva 11,9 mld. Kč a čistá vlastní investice Ministerstva v rámci jaderného a důchodového portfolia -3,2 mld. Kč. Celkový nárůst peněžních instrumentů v oběhu za první tři čtvrtletí činí 9,5 mld. Kč, z čehož čistá emise peněžních instrumentů bez investičních operací Ministerstva představuje 19,5 mld. Kč a čistá vlastní investice Ministerstva v rámci jaderného a důchodového portfolia -10,0 mld. Kč. Pokles čisté vlastní investice Ministerstva v rámci jaderného a důchodového portfolia je zapříčiněn rozhodnutím Ministerstva dále neinvestovat volné prostředky důchodového účtu, ale ponechat je ve stejném režimu jako peněžní prostředky uložené na ostatních účtech státních finančních aktiv. Tyto likvidní prostředky jsou v tomto případě součástí souhrnného účtu státní pokladny s pozitivním dopadem na okamžitou likviditu a státní dluh. Prostředky jsou v rámci souhrnného účtu státní pokladny investovány do krátkodobých instrumentů finančního trhu se splatností v řádu dnů (repo operace).

3.3. Refinanční riziko

Rovněž i v roce 2012 zůstává stabilizace refinančního rizika ústředním bodem řízení emisní činnosti Ministerstva financí. Hlavním kritériem, které Ministerstvo financí dlouhodobě používá pro měření tohoto rizika, je podíl krátkodobého státního dluhu (tj. podíl dluhu splatného do jednoho roku na celkovém dluhu). Krátkodobý státní dluh ke konci třetího čtvrtletí vzrostl oproti konci druhého čtvrtletí o 2,1 procentního bodu na 21,4 % a dosahuje tak hodnoty pod cílovanou limitní hranicí 25,0 % platnou pro rok 2012.

Počínaje rokem 2012 Ministerstvo aktivně řídí v rámci refinančního rizika střednědobý státní dluh (dluh splatný do pěti let) pomocí ukazatele podílu střednědobého státního dluhu na celkovém dluhu s limitní hranicí 70,0 % celkového státního dluhu platnou pro rok 2012 i střednědobý horizont. Ke konci třetího čtvrtletí tento ukazatel vzrostl oproti konci druhého čtvrtletí o 1,5 procentního bodu na 54,9 % a nachází se tak pod svojí limitní hranicí.

Průměrná splatnost státního dluhu se ke konci třetího čtvrtletí oproti konci druhého čtvrtletí snížila a nabývá hodnoty 5,6 let. Průměrná splatnost státního dluhu se tak nachází v intervalu vyhlášeného cílového pásma 5,0 až 6,0 let platného pro rok 2012. Vývoj průměrné splatnosti státního dluhu společně s cílovým pásmem je zobrazen na následujícím grafu.

Graf č. 9: Vývoj průměrné splatnosti státního dluhu (v letech)

Zdroj: MF

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu ke konci druhého čtvrtletí ve srovnání s koncem let 2010 a 2011 zachycuje graf.

Graf č. 10: Splatnostní profil státního dluhu (% státního dluhu)

Zdroj: MF

 

3.4. Úrokové riziko

Na základě schválené Strategie došlo na začátku roku 2006 k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková re-fixace dluhového portfolia do 1 roku v pásmu 30,0 až 40,0 % celkového státního dluhu s výhledem v horní polovině tohoto intervalu. Ke konci třetího čtvrtletí vzrostla hodnota tohoto ukazatele oproti konci druhého čtvrtletí o 3,4 procentního bodu a dosahuje hodnoty 40,5 %, přičemž se pohybuje nad střednědobým cílovým pásmem. Hodnota ukazatele se navrátí opět do cílového pásma v horizontu dvou týdnů, a to po splacení Dluhopisu ČR 2007 - 2012, 3,55 %. Počínaje rokem 2011 Ministerstvo vyhlašuje nový klíčový cíl průměrnou dobu do re-fixace státního dluhu s cílovým pásmem 4,0 až 5,0 let platným pro rok 2012 i střednědobý horizont. Ke konci třetího čtvrtletí se hodnota tohoto ukazatele oproti konci druhého čtvrtletí snížila o 0,2 roku a nabývá hodnoty 4,3 let, čímž je vyhlášený cíl splněn.

  2008 2009 2010 2011 3Q 2012
Bezúročný dluh 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Fixně úročený střednědobý a dlouhodobý dluh1 84,7 79,4 79,5 74,4 75,3
z toho: splatný do 1 roku2 9,0 7,0 7,6 5,4 10,9
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé půjčky na peněžním a depozitním trhu 7,9 7,5 8,4 10,8 10,4
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 7,3 13,1 12,1 14,8 14,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně vlivu derivátových operací 28,5 30,5 31,7 34,5 40,5
Tabulka č. 11: Státní dluh z hlediska úročení v letech 2007 až 3Q 2012 (stav ke konci období, (v %)
1 včetně spořicích státních dluhopisů
2 základ je celkové dluhové portfolio
Zdroj: MF

 

Časový profil re-fixace nominálního dluhového portfolia ke konci třetího čtvrtletí ve srovnání se stavem na konci let 2010 a 2011 zachycuje následující graf.

Graf č. 11: Refixační profil státního dluhu (% státního dluhu)

Zdroj: MF

3.5. Měnové riziko

Počínaje rokem 2011 Ministerstvo aktivně řídí i měnové riziko. Hlavním ukazatelem v této oblasti byl stanoven podíl cizoměnové expozice státního dluhu na celkovém státním dluhu, jehož strategická limitní hranice je vyhlášena pro rok 2012 na 15,0 % + 2,0 procentního bodu (krátkodobě tedy až 17,0 %). Hodnota tohoto ukazatele se ke konci třetího čtvrtletí snížila oproti konci druhého čtvrtletí o 0,3 procentního bodu a dosahuje hodnoty 8,8 %, přičemž se pohybuje pod svojí limitní hranicí. Dále Ministerstvo sleduje podíl euroměnové expozice státního dluhu vůči celkové cizoměnové expozici státního dluhu. Hodnota tohoto podílu dosáhla ke konci třetího čtvrtletí 87,7 %, když se hodnota tohoto ukazatele oproti konci druhého čtvrtletí nezměnila, a ukazuje tak na dominanci eura v cizoměnovém portfoliu státního dluhu.

4. Řízení likvidity v 1. - 3. čtvrtletí 2012

4.1. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v hodnotě 2 864 941 mil. Kč, splátky přitom dosáhly v 1. - 3. čtvrtletí 2 733 559 mil. Kč9. Výnos těchto investic činil 679,50 mil. Kč. Z důvodu krátkodobého nedostatku prostředků při řízení likvidity byly rovněž přijaty krátkodobé půjčky se zástavou poukázek ČNB ve výši 1 423 mil. Kč, splátky těchto půjček činily rovněž 1 423 mil. Kč. Úrokový náklad těchto půjček činil 0,09 mil. Kč. Celkový čistý výnos operací s použitím zástavy poukázek ČNB (po zahrnutí půjček) činil 679,41 mil. Kč. K 30. 9. 2012 byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 207 924 mil. Kč.

Současně byly do konce 1. - 3. čtvrtletí 2012 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy SPP v objemu 81 531 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 80 013 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 18,17 mil. Kč. K 30. 9. 2012 byly na majetkových účtech MF evidovány poukázky SPP v nominální hodnotě 68 048 mil. Kč, z čehož poukázky SPP v nominální hodnotě 8 048 mil. Kč představovaly hodnotu zástavy aktivních operací a poukázky SPP v nominální hodnotě 60 000 mil. Kč byly emitovány do vlastního portfolia.

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. - 3. čtvrtletí 2012 realizovány krátkodobé investice ve formě depozitních operací v objemu 310 880 mil. Kč, splátky těchto investic pak dosáhly objemu 324 677 mil. Kč. Celkový výnos depozitních operací činil 7,37 mil. Kč.

Řízení likvidity státní pokladny 1. - 3. čtvrtletí 2011 1. - 3. čtvrtletí 2012 2012/2011
(%)
Výnosy/náklady z operací s P ČNB 282,07 679,41 240,87
Výnosy/náklady z operací se SPP 3,95 18,17 460,00
Výnosy/náklady z operací s SDD -8,71 - -
Výnosy/náklady z depozitních operací 8,67 7,37 85,01
Celkem 285,98 704,95 246,50
Tabulka č. 12: Porovnání výnosů a nákladů dosažených při řízení likvidity státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí 2012 (v mil. Kč)
Zdroj: MF

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 úspory převýšily náklady celkem o 704,95 mil. Kč, ve stejném období roku 2011 úspory převýšily náklady o 285,98 mil. Kč. Operacemi s přebytkem finančních zdrojů státní pokladny bylo dosaženo v 1. - 3. čtvrtletí letošního roku o 418,97 mil. Kč vyššího výnosu než v 1. - 3. čtvrtletí minulého roku.

Podstatně vyšší výnos z investování finančních prostředků Souhrnného účtu státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben větším objemem finančních zdrojů Státní pokladny, a to denně v průměru o 96,50 mld. Kč.

Průměrný denní zůstatek na Souhrnném účtu řízení likvidity státní pokladny v 1. - 3. čtvrtletí letošního roku činil 6,37 mil. Kč, ve stejném období předchozího roku byl 5,96 mil. Kč.

Graf č. 12: Vývoj salda státního rozpočtu za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 a 2011 (v mld. Kč)

Zdroj: MF

Graf č. 13: Vývoj salda státní pokladny za 1. - 3. čtvrtletí roku 2012 a 2011 (v mld. Kč)

Zdroj: MF

4.2. 4.2. Ostatní operace řízení likvidity

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 došlo k investování volných prostředků na eurových účtech MF, které ministerstvo získalo prostřednictvím 6. emise eurobondů, na finančních trzích. Jednalo se o sérii aktivních depo a repo operací se zástavou eurobondů vydaných MF s tím, že první depo operace ve výši 900 mil. euro byly uzavřeny vzápětí po emisi na konci února, poté došlo k jejich opakovanému částečnému prodlužování, kdy část jistin těchto operací se především z důvodu změn protistran vracela zpět na účty MF a následně byla z těchto účtů opět odesílána. Celková suma investic ve formě depozitních operací probíhajících přes účty MF činila 3 239 mil. eur, splátek těchto investic pak rovněž 3 239 mil. eur, z čehož 2 800 mil. eur představovaly investice a splátky investic depozitních operací a 439 mil. eur investice a splátky investic repo operací. Splátka poslední investice ve formě depozitní operace byla realizována na konci května. Úroky inkasované z výše uvedených depo a repo operací v hodnotě 12 mil. Kč byly odvedeny do státního rozpočtu.

Z prostředků z 6. emise eurobondů ve výši 2 000 mil. eur bylo 1 500 mil. eur směněno do korun prostřednictvím měnových swapů, přičemž MF obdrželo protihodnotu 37 545 mil. Kč. Na eurových účtech MF zůstalo z této emise 406 mil. eur a zbylých 94 mil. eur představuje hodnotu diskontu a poplatků 6. emise eurobondů a též hodnotu prostředků z této emise použitou na úhradu kupónových a dalších závazků zahraničních emisí dluhopisů.

V 1. - 3. čtvrtletí 2012 též MF realizovalo investici ve formě aktivní depozitní operace ve výši 7 000 mil. Kč, splátka této investice činila rovněž 7 000 mil. Kč, výnos této investice ve výši 6 mil. Kč byl převeden do státního rozpočtu. Cílem této investice bylo výhodné zhodnocení volných prostředků umístěných na umořovacím účtu.

V průběhu 1. - 3. čtvrtletí 2012 byly na umořovacím účtu realizovány též pasivní repo operace se zástavou SDD v hodnotě 20 222 mil. Kč, splátky těchto operací přitom dosáhly rovněž 20 222 mil. Kč, částka debetních úroků ve výši necelých 6 mil. Kč byla vypořádána se státním rozpočtem. Půjčené prostředky se staly součástí státní pokladny, v rámci níž došlo k jejich investování při vyšší úrokové míře, než za kterou byly půjčeny, tj. došlo k jejich zhodnocení.


8 Po zahrnutí vlivu retrocese úroků z dluhopisů prodaných EIB ve výši cca 34 mil. Kč
9 U všech instrumentů se jedná o hotovostní hodnotu bez úroků.

III. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje souhrn peněžních prostředků, které jsou odděleně vedeny na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na účtech pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu, na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny rozpočtům územních samosprávných celků, státním fondům, Národnímu fondu (NF), rezervním fondům organizačních složek státu, do státních finančních aktiv a na účtech určených ke správě peněžních prostředků z vybraných cel určených k odvodům do vlastních zdrojů Evropské unie, na účtech rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu, na účtech příspěvkových organizací, Pozemkového fondu ČR, státních fondů a Národního fondu, na zvláštních účtech podle zákona, kterým se ruší Fond národního majetku ČR (FNM) a na dalších účtech vedených se souhlasem Ministerstva financí u České národní banky.

Účty podřízené státní pokladně jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny. Celkový součet netermínovaných prostředků na účtech podřízených jednotlivým souhrnným účtům SP nesmí být záporný. Přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny může Ministerstvo financí krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu s cílem minimalizace výdajů spojených s řízením likvidity státní pokladny a řízením státního dluhu.

v mil. Kč
Ukazatel 30.9..2011
(1)
30.9.2012
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -105 138 -71 413 33 725 67,9
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 8 922 13 340 4 418 149,5
3. Sdílené příjmy ES/NF a SR - saldo 735 -780 -1 515 -106,1
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 472 573 101 121,4
5. Prostředky na účtech SFA 169 991 243 759 73 768 143,4
    - toho: prostředky na umořovacím účtu 156 401 216 478 60 077 138,4
6. Účet řízení likvidity státní pokladny -76 425 -216 553 -140 128 283,4
7. Účet financování státního dluhu        
8. Rezerv.fondy a FKSP OSS, zvl. fondy - zůstatek 1 577 33 464 31 887 2 122,0
A. Celková pozice státní pokladny (1. až 8.) 134 2 390 2 256 1 783,6
B. Účet hospodaření státního rozpočtu -124 -2 330 -2 206 1 879,0
C. Souhrnné účty státní pokladny - zůstatek (A+B) 10 60 50 600,0
Tabulka č. 13: Souhrnné účty státní pokladny (v mil. Kč)

Jak je patrné z tabulky, souhrnné účty státní pokladny byly v největší míře tvořeny prostředky na účtech státních finančních aktiv. V 1. až 3. čtvrtletí 2012, stejně jako v roce 2011, byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně apod.), ale především prostředky získané emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnných účtů SP se proti roku 2011 zvýšilo (o 60,1 mld. Kč), když na druhé straně došlo k poklesu stavů na účtech sdílených příjmů ES/NF a státního rozpočtu. Výrazně vyšší bylo i zapojení prostředků fondů organizačních složek státu - celkem o 31,9 mld. Kč - což bylo způsobeno zapojením (od února 2012) účtů prostředků z privatizace bývalého Fondu národního majetku do souhrnných účtů SP (v rámci kapitoly Ministerstva financí).

Zůstatek souhrnných účtů SP ke konci září 2012 ve výši 60 mil. Kč (podrobněji viz tabulku č. 5 v příloze) byl součtem:

 • schodku státního rozpočtu ve výši 71,4 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 757,1 mld. Kč a výdaji ve výši 828,5 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených územním rozpočtům ve výši 13,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 128,5 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 115,2 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - kraje a obce - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených příjmů (cla) Evropských společenství (ES)/Národního fondu a státního rozpočtu ve výši -780 mil. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovými příjmy ve výši 5,4 mld. Kč a jejich převody do rozpočtu ES/NF (3,6 mld. Kč) a do státního rozpočtu (2,6 mld. Kč, včetně převodů z loterií),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 573 mil. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (10,2 mld. Kč) a převodem (9,6 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 243,8 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (na umořovacím účtu 216,5 mld. Kč, na účtu rezervy pro důchodovou reformu 14,3 mld. Kč, na účtu zvláštních účelových prostředků 7,3 mld. Kč, na účtu prostředků z úvěrů přijatých od EIB 2,0 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 913 mil. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 678 mil. Kč, na účtu státních finančních rezerv 266 mil. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 126 mil. Kč, na umořovacím účtu cizích prostředků 62 mil. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu a zvláštních fondů (bývalého Fondu národního majetku) ve výši 33,5 mld. Kč (z toho účty FNM 31,8 mld. Kč) představujícího saldo prostředků přijatých do fondů a jejich čerpáním,
 • zůstatku účtu řízení likvidity státní pokladny a účtu financování státního dluhu10 ve výši -216,6 mld. Kč, který představoval dočasné reinvestování určených prostředků státní pokladny formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí,
 • zůstatku účtu hospodaření státního rozpočtu11 ve výši -2,3 mld. Kč, který slouží pro financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol z úvěrů od Evropské investiční banky a ze státních finančních aktiv

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2012, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. až 3. čtvrtletí zlepšilo, když průměrný denní stav (zůstatek) nevyužitých prostředků na souhrnných účtech státní pokladny dosahoval 6 mil. Kč proti 60 mil. Kč v roce 2011. Průměrný denní objem reinvestovaných prostředků na účtu řízení likvidity SP byl v meziročním srovnání výrazně vyšší (153,2 mld. Kč proti 55,4 mld. Kč v roce 2011). Souviselo to se značně vyšším zapojením vkladových účtů státních finančních aktiv v rámci SP (průměrný denní stav v 1. až 3. čtvrtletí 2012 představoval 172,1 mld. Kč proti 109,3 mld. Kč v předchozím roce), a se zapojením účtů zvláštních fondů bývalého Fondu národního majetku (průměrný denní stav, včetně rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu, představoval v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 22,1 mld. Kč, což proti stejnému období předchozího roku znamenalo nárůst o 20,3 mld. Kč). Vyšší bylo i zapojení zůstatků účtů určených pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii (průměrný denní stav 7,9 mld. Kč proti 6,5 mld. Kč v minulém roce). Záporné bylo zapojení prostředků státního rozpočtu - průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 bylo schodkové ve výši 47,9 mld. Kč, což byla nižší hodnota než ve stejném období roku 2011 (o 14 mil. Kč). Meziroční nárůst průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv dosáhl výše 62,8 mld. Kč a byl ovlivněn především nárůstem zůstatku umořovacího účtu (o 60,1 mld. Kč; zde jde o rozdíl koncových stavů k 30.9.2012 a 2011, nikoli průměrných denních stavů).

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
USC, SF a EU
Vkladové
účty SFA
Účet
řízení
likvidity SP
Účet
financování
st. dluhu
Rezervnífondy
a FKSP OSS
a zvláštní fondy
Celková
pozice
SP
Účet
hospodaření
SR
Souhrnné
účty SP
(zůstatek)
1 2 3 4 5 6 7=1 až 6 8 9=7+8
leden - září 2012 -47 898 7 861 172 090 -153 214 0 22 114 953 -947 6
2011 -61 727 6 460 109 339 -55 354 0 1 838 556 -496 60
rozdíl 13 829 1 401 62 751 -97 860 0 20 276 397 -451 -54
Tabulka č. 14: Průměrné denní stavy souhrnných účtů státní pokladny (v mil. Kč)
*) počítáno na pracovní dny

10Účet "Financování státního dluhu" (ÚFSD) je aktivně-pasivní účet (v rámci SFAP) sloužící ke krytí (přechodného) schodku státního rozpočtu ke konci roku stanovenými vybranými zdroji souhrnného účtu státní pokladny. "Vypůjčené" zdroje SP jsou evidovány jako pasivum na ÚFSD, které je v následujícím roce umořeno (prostředky jsou "vráceny") z emisní činnosti.
11 Účet "Hospodaření státního rozpočtu" (ÚHSR) je oboustranným rozpočtovým účtem, na který se v poslední den roku převádí z umořovacího účtu částka určená na krytí deficitu státního rozpočtu (včetně odhadované rezervy na "dodatky") z emisní činnosti MF. V případě nedostatku prostředků na umořovacím účtu se situace řeší vytvořením pasiva v potřebné výši na ÚFSD. V průběhu roku ÚHSR slouží rovněž k financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol (navýšením deficitu) z úvěrů EIB a ze SFA (nejedná se o výdaje kapitoly SD a OSFA). Věcně jde o financování výdaje jiné kapitoly, ke kterému dá kapitola SD nebo OSFA rozpočtovým opatřením povolení zvýšit výdaj. Kapitola výdaj provede, zvýši se schodek státního rozpočtu a ten je uhrazen buď z úvěru EIB anebo z účtu SFA, kdy výdaj z účtu aktiv představuje financující operaci a transfer (nikoliv příjem či výdaj státního rozpočtu).

IV. Informace o plnění cíle stanoveného v Konvergenčním programu pro rok 2012

Podle aktuálních odhadů odeslaných Eurostatu k 1. 10. 2012 očekává MF v roce 2012 vládní deficit12 ve výši 124,0 mld. Kč, tj. 3,2 % HDP. Tato data svědčí o tom, že vládní deficit bude o 0,2 p.b. vyšší než cíl stanovený v Konvergenčním programu (duben 2012). V červenci 2012 vláda schválila fiskální strategii, která reflektovala změny makroekonomického prostředí a jejich implikace pro fiskální vývoj. Vláda tak nově nesleduje fiskální cíle v podobě deficitů vládního sektoru (vyjma roku 2013), ale velikost diskrečních opatření k jeho snižování. Deficit vládního sektoru pro rok 2012 byl v červenci predikován na 3,2 % HDP, aktuální predikce vládního deficitu je ve shodné výši. V podílovém vyjádření jsou tedy výše celkových deficitů stanovené do roku 2015 vyšší než v Konvergenčním programu (duben 2012), průměrné fiskální úsilí, tj. meziroční změna strukturálního salda, činí v celém časovém horizontu přibližně 0,4 p.b., čímž zůstává zachována fiskální strategie schválená v dubnovém Konvergenčním programu.

Výše vládního dluhu dosáhne ke konci roku 2012 hodnoty 1 736,6 mld. Kč, tj. 45,2 % HDP.

  Notifikace k 1.10.2012 KoPr

rozdíl
2011 2012 2012
(1) (2) (3) (2)-(3)
Saldo sektoru vládních institucí v mld. Kč -125,2 -124,0 -117,0 -7,1
  v % HDP -3,3 -3,2 -3,0 -0,2
      ústřední vládní instituce v mld. Kč -103,3 -117,7 -106,3 -11,4
  v % HDP -2,7 -3,1 -2,7 -0,3
      místní vládní instituce v mld. Kč -15,0 -1,9 -6,9 5,0
  v % HDP -0,4 0,0 -0,2 0,1
      fondy sociálního zabezpečení v mld. Kč -6,9 -4,5 -3,8 -0,6
  v % HDP -0,2 -0,1 -0,1 0,0
Tabulka č. 15: Vládní deficit podle subsektorů v letech 2011-2012 a porovnání s Konvergenčním programem (duben 2012)

Po výrazném prohloubení schodku v roce 2009 o 132,4 mld. Kč na -5,8 % HDP (meziroční zhoršení o 3,6 p.b.) v důsledku vnějšího ekonomického šoku způsobeného světovou finanční a hospodářskou krizí dochází v dalších letech zejména díky přijatým konsolidačním opatřením k postupné korekci vývoje vládního salda na -3,3 % HDP v roce 2011.

Podle odhadu MF se aktualizované saldo vládního sektoru ve srovnání s Konvergenčním programem (duben 2012) zhorší o 7,1 mld. Kč, na čemž se nejvíce podílejí ústřední vládní instituce (částkou 11,4 mld. Kč) a jen mírně fondy sociálního zabezpečení (0,6 mld. Kč). Místní vládní instituce naopak očekávají o 5,0 mld. Kč lepší výsledek svého hospodaření.

U vládního salda dojde v roce 2012 v podstatě ke stagnaci, meziroční zlepšení bude činit 1,1 mld. Kč. V rámci hospodaření centrální vlády dochází k meziročnímu zvýšení deficitu o 14,5 mld. Kč, u místní vlády lze očekávat zlepšení o 13,1 mld. Kč a také fondy sociálního zabezpečení by měly hospodařit lépe o 2,5 mld. Kč.

Na straně příjmů došlo oproti původním dubnovým očekáváním k revizi předpokladu o daňových příjmech a to především vlivem DPH, což je způsobeno poklesem spotřeby domácností. Ke změně došlo také u předpokladu konečné spotřeby vlády, kdy oproti původnímu předpokladu z dubna se očekává její nižší pokles zejména kvůli změně předpokladů o vývoji mezd a mezispotřeby díky aktuálním informacím ze čtvrtletních účtů.

Úroveň vládního dluhu se stále pohybuje pod hranicí prohibitivní hodnoty 60 % HDP a jeho dynamika po výrazném nárůstu v roce 2009 zpomalila. Vládní dluh roku 2012 se meziročně zvýší patrně o 168,7 mld. Kč na 1 736,6 mld. Kč, tj. 45,2 % HDP. Nicméně v roce 2012 lze očekávat zvýšení růstové dynamiky z 9,1 % na 10,8 %. V porovnání s Konvergenčním programem (duben 2012) se vládní dluh zvýšil o podstatných 22,9 mld. Kč, tedy o 1,2 p.b.


12 Deficit je definován jako čisté výpůjčky sektoru vládních institucí v metodice ESA 95.

V. Tabulková část

Tabulka č. 1 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 - příjmy
Tabulka č. 2 - Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 - výdaje
Tabulka č. 3 - Příjmy kapitol r. 2012
Tabulka č. 4 - Výdaje kapitol r. 2012
Tabulka č. 5 - Souhrnné účty státní pokladny
Tabulka č. 6 - Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů

  Schválený
rozpočet 2012
Skutečnost
k 30.9.2012
Plnění
v %
  PŘÍJMY CELKEM (A+B) 1 084 701 757 144 69,8
  v tom:      
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 945 538 673 134 71,2
1.    Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 177 600 137 012 77,1

1.1.

     Daň z příjmů právnických osob 85 600 70 648 82,5

1.2.

     Daň z příjmů fyzických osob 92 000 66 364 72,1
1.2.1.      Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 80 300 58 956 73,4
1.2.2.      Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 9 000 7 113 79,0
1.2.3.      Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 700 295 10,9
2.   Daně ze zboží a služb v tuzemsku 363 900 244 116 67,1
2.1.      Daň z přidané hodnoty 221 600 143 396 64,7
2.2.      Zvláš.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a energetic. daně) 142 300 100 720 70,8
3.   Daně a poplatky z vybraných činností 2 393 1 950 81,5
3.1.      Správní poplatky 2 393 1 950 81,5
4.   Majetkové daně 12 200 8 580 70,3
4.1.      Daně z majetkových a kapitálových převodů 12 200 8 580 70,3
5.   Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 384 014 277 313 72,2
5.1.      Pojistné na důchodové pojištění 341 346 246 500 72,2
6.   Ostatní daňové příjmy 5 430 4 163 76,7
  NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A      
B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 139 163 84 010 60,4
  z toho:      
7.      Výnosy z finančního majetku*) 7 487 11 268 150,5
8.      Soudní poplatky 650 1 118 172,0
9.      Přijaté sankční platby 1 047 175 16,7
10.      Příjmy sdílené s EU (clo)**) 1 100 1 180 107,3
11.      Přijaté splátky půjčených prostředků 784 n.a. x
       z toho:      
11.1.           Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 162 156 96,5
12.      Kapitálové příjmy celkem 2 208 2 108 95,5
13.      Přijaté transfery 118 911 56 848 47,8
Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 -výdaje (v mil. Kč)
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA
**) do roku 2011 byl národní podíl na clech součástí daňových příjmů
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné
  Schválený
rozpočet 2012
Skutečnost
k 30.9.2012
Plnění
v %
Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2012 -výdaje (v mil. Kč)
  VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 189 701 828 557 69,6
  z toho:      
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 1 092 802 755 574 69,1
  z toho:      
      Neinvestiční nákupy a související výdaje*) 67 271 36 914 54,9
          z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 4 161 1 580 38,0
      Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 89 020 58 764 66,0
      Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 39 818 16 530 41,5
      Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 90 925 48 687 53,5
          z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění (jen z VPS) 52 924 39 725 75,1
                      neinvestič. transfery státním fondům 37 708 8 916 23,6
      Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 106 449 82 835 77,8
      Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím ****) 52 942 36 854 69,6
      Neinvestiční transfery občanským sdružením (rozpočet znám od dubna 2012) 3 487 3 831 109,9
      Sociální dávky 491 580 356 174 72,5
          - důchody 382 508 281 835 73,7
          - prostředky na podpory v nezaměstnanosti 12 480 6 773 54,3
          - ostatní sociální dávky 58 682 40 794 69,5
          - dávky státní sociální podpory 37 910 26 772 70,6
      Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6 099 1 883 30,9
      Prostředky na insolventnost 600 342 57,0
      Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 35 300 28 528 80,8
      Neinvestiční půjčené prostředky 100 0 0,0
      z toho:      
          veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
          podnikatelským subjektům 100 0 0,0
      Kapitola Státní dluh 79 406 46 137 58,1
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**) 96 899 72 982 75,3
      z toho:      
      Investiční transfery podnikatelským subjektům***) 7 433 2 215 29,8
      Invest.transf.veř.rozpočt.úz.úrovně***) (skut.jen za kapitoly VPS a OSFA) 26 122 143 0,5
      Investiční transfery příspěvkovým organizacím***) 18 089 1 430 7,9
      Investiční nákupy a související výdaje 11 960 8 694 72,7
  PŘEBYTEK/SCHODEK -105 000 -71 413 68,0
  FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -218 883 x
  PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -105 000 -290 296 276,5
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) 
bez kapitoly státní dluh
**) 
vč.záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
***) 
bez záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
****) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a transferů cizím příspěvkovým oragnizacím

v tis. Kč 
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2011
Schválený
rozpočet 2012
Stav ČNB
30.9.2012
% plnění
k SR
Index
2011/2010
Tabulka č. 3: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol
301 Kancelář prezidenta republiky 471 60 335 558,33 71,13
302 Posl. sněmovna Parlamentu 12 976 20 000 11 956 59,78 92,14
303 Senát Parlamentu 3 512 4 000 3 821 95,53 108,80
304 Úřad vlády 15 363 34 085 9 917 29,09 64,55
305 Bezpeč. informační služba 110 390 138 000 106 759 77,36 96,71
306 Min. zahraničních věcí 528 702 403 175 1 046 905 259,67 198,01
307 Min. obrany 2 966 995 3 206 467 3 039 045 94,78 102,43
308 Národní bezpečnostní úřad 855 300 1 143 381,00 133,68
309 Kancelář Veř.ochránce práv 774 350 795 227,14 102,71
312 Min. financí 4 112 184 4 370 649 3 767 142 86,19 91,61
313 Min. práce a soc.věcí 270 582 872 381 221 278 275 986 929 72,40 102,00
314 Min. vnitra 5 536 430 6 915 896 5 515 942 79,76 99,63
315 Min. životního prostředí 622 495 7 013 777 1 054 707 15,04 169,43
317 Min. pro místní rozvoj 9 189 765 23 630 820 7 736 483 32,74 84,19
321 Grantová agentura 201 0 408 x 202,99
322 Min. průmyslu a obchodu 1 863 335 7 248 147 9 479 276 130,78 508,73
327 Min. dopravy 11 325 196 9 666 346 142 225 1,47 1,26
328 Český telekomunikační úřad 1 103 681 1 057 994 1 220 718 115,38 110,60
329 Min. zemědělství 26 153 403 32 623 712 29 141 262 89,33 111,42
333 Min. školství, mládeže a těl. 3 553 631 15 149 282 3 642 788 24,05 102,51
334 Min. kultury 850 588 1 154 837 614 800 53,24 72,28
335 Min. zdravotnictví 2 073 797 686 399 1 140 733 166,19 55,01
336 Min. spravedlnosti 2 010 800 2 294 492 2 284 014 99,54 113,59
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 2 455 22 942 29 345 127,91 1 195,32
344 Úřad prům. vlastnictví 181 942 171 912 192 009 111,69 105,53
345 Český statistický úřad 289 803 92 974 26 964 29,00 9,30
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 220 386 309 028 388 112 125,59 176,11
348 Český báňský úřad 3 504 2 841 2 481 87,33 70,80
349 Energetický regulační úřad 7 631 217 623 169 008 77,66 2 214,76
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 16 026 24 481 -539 573 -2 204,05 -3 366,86
355 Ústav pro studium total.režimů 310 0 1 179 x 380,32
358 Ústavní soud 161 0 223 x 138,51
361 Akademie věd 5 000 656 5 497 837,96 109,94
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 4 128 5 200 7 895 151,83 191,25
374 Správa st. hmotných rezerv 171 234 130 000 124 082 95,45 72,46
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 6 471 41 218 16 740 40,61 258,69
376 Gen.inspekce bezp.sborů 0 0 23 545 x x
377 Technologická agentura České republiky 0 0 16 x x
381 Nejvyšší kontrolní úřad 743 466 945 202,79 127,19
Celkem kapitoly 301-381 343 528 210 497 859 407 346 396 571 69,58 100,83
396 Státní dluh 7 171 775 6 544 056 10 276 304 157,03 143,29
397 Operace státních finančních aktiv 3 507 629 4 741 000 3 124 880 65,91 89,09
398 Všeobecná pokladní správa 387 657 391 575 556 315 397 346 497 69,04 102,50
Celkem 741 865 005 1 084 700 778 757 144 252 69,80 102,06

 

v tis. Kč 
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2011
Schválený
rozpočet 2012
Stav ČNB
30.9.2012
% plnění
k SR
Index
2011/2010
Tabulka č. 4: Výdaje státního rozpočtu podle kapitol
301 Kancelář prezidenta republiky 229 443 334 238 259 323 77,59 113,02
302 Posl. sněmovna Parlamentu 737 980 1 102 500 702 374 63,71 95,18
303 Senát Parlamentu 316 488 525 530 316 189 60,17 99,91
304 Úřad vlády 446 636 685 451 461 214 67,29 103,26
305 Bezpeč. informační služba 688 862 1 148 827 657 963 57,27 95,51
306 Min. zahraničních věcí 4 032 500 5 834 885 4 123 518 70,67 102,26
307 Min. obrany 29 593 934 43 474 131 29 062 485 66,85 98,20
308 Národní bezpečnostní úřad 143 080 238 339 146 983 61,67 102,73
309 Kancelář Veř.ochránce práv 51 534 93 750 56 593 60,37 109,82
312 Min. financí 10 466 896 15 074 204 10 268 518 68,12 98,10
313 Min. práce a soc.věcí 362 372 652 504 917 239 365 709 584 72,43 100,92
314 Min. vnitra 34 703 676 52 656 658 34 840 477 66,17 100,39
315 Min. životního prostředí 9 545 959 10 174 414 9 171 300 90,14 96,08
317 Min. pro místní rozvoj 15 083 487 27 843 093 14 478 199 52,00 95,99
321 Grantová agentura 2 381 621 3 023 794 2 929 795 96,89 123,02
322 Min. průmyslu a obchodu 19 593 629 27 927 095 25 663 744 91,90 130,98
327 Min. dopravy 34 837 630 38 731 671 24 036 546 62,06 69,00
328 Český telekomunikační úřad 263 826 634 702 249 800 39,36 94,68
329 Min. zemědělství 21 636 622 48 573 340 21 568 591 44,40 99,69
333 Min. školství, mládeže a těl. 121 219 408 137 851 240 110 939 837 80,48 91,52
334 Min. kultury 5 148 333 8 422 123 5 700 672 67,69 110,73
335 Min. zdravotnictví 5 702 458 6 668 127 3 996 931 59,94 70,09
336 Min. spravedlnosti 12 942 871 20 690 101 13 578 267 65,63 104,91
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 56 990 146 219 158 047 108,09 277,32
344 Úřad prům. vlastnictví 102 096 169 753 115 138 67,83 112,77
345 Český statistický úřad 1 978 774 984 382 765 711 77,79 38,70
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 672 742 2 768 237 1 728 375 62,44 103,33
348 Český báňský úřad 86 319 126 974 85 197 67,10 98,70
349 Energetický regulační úřad 63 977 191 905 93 406 48,67 146,00
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 122 037 146 516 160 500 109,54 131,52
355 Ústav pro studium total.režimů 99 321 153 679 95 238 61,97 95,89
358 Ústavní soud 85 379 154 459 86 223 55,82 100,99
361 Akademie věd 3 866 178 4 668 406 3 519 288 75,39 91,03
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 32 953 53 430 33 828 63,31 102,66
374 Správa st. hmotných rezerv 1 421 490 2 086 248 1 438 261 68,94 101,18
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 211 553 359 092 195 158 54,35 92,25
376 Gen.inspekce bezp.sborů 0 0 146 726 x x
377 Technologická agentura České republiky 796 697 2 170 206 1 831 291 84,38 229,86
381 Nejvyšší kontrolní úřad 327 785 512 331 296 749 57,92 90,53
Celkem kapitoly 301-381 703 063 816 971 317 289 689 668 039 71,00 98,09
396 Státní dluh 43 062 148 79 406 488 46 137 434 58,10 107,14
397 Operace státních finančních aktiv 149 992 2 515 064 133 256 5,30 88,84
398 Všeobecná pokladní správa 100 727 232 136 461 937 92 617 835 67,87 91,95
Celkem 847 003 188 1 189 700 778 828 556 564 69,64 97,82
v mil. Kč 
Ukazatel 30.9.2011 30.9.2012 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
Tabulka č. 5: Souhrnné účty státní pokladny
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -105 138 -71 413 33 725 67,9
    v tom - příjmy 741 865 757 144 15 279 102,1
             - výdaje 847 003 828 557 -18 446 97,8
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům        
    - saldo příjmů a výdajů 8 922 13 340 4 418 149,5
    v tom - příjmy 125 088 128 581 3 493 102,8
             - výdaje 116 166 115 241 -925 99,2
3. Sdílené příjmy ES/NF a státního rozpočtu        
    - saldo příjmů a převodů 735 -780 -1 515 -106,1
    v tom - příjmy celkem 6 044 5 390 -654 89,2
             - převody do rozpočtu ES/NF 3 987 3 574 -413 89,6
             - převody do SR 1 322 2 596 1 274 196,4
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 37 22 -15 59,5
    v tom - příjmy 15 591 8 682 -6 909 55,7
             - výdaje 15 554 8 660 -6 894 55,7
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 435 551 116 126,7
    v tom - příjmy 1 421 1 473 52 103,7
             - výdaje 986 922 -64 93,5
6. Prostředky na účtech SFA        
    - zůstatek salda příjmů a výdajů 169 991 243 759 73 768 143,4
    - toho: prostředky na umořovacím účtu 156 401 216 478 60 077 138,4
7. Účet řízení likvidity státní pokladny -76 425 -216 553 -140 128 283,4
8. Účet financování státního dluhu        
9. Rezervní fondy a FKSP OSS a zvláštní fondy        
    (účty bývalého FNM) - zůstatek 1 577 33 464 31 887 2 122,0
A. Celková pozice státní pokladny        
    (součet 1. až 9.) 134 2 390 2 256 1 783,6
B. Účet hospodaření státního rozpočtu -124 -2 330 -2 206 1 879,0
C. Souhrnné účty státní pokladny - zůstatek (A+B) 10 60 50 600,0
Tabulka č. 6: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
  Celkem r. 2010 Celkem r. 2011 Celkem r. 2012 meziroč.přírůstek
skutečnost %
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.***)
%
plnění
2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
Daňové příjmy 732,24 514,12 70,2 739,46 523,08 70,7 754,32 532,26 70,6 9,0 9,2 101,7 101,8
- DPH 270,80 197,66 73,0 279,50 201,00 71,9 308,70 199,40 64,6 3,3 -1,6 101,7 99,2
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,20 101,16 67,8 148,40 107,54 72,5 149,90 105,96 70,7 6,4 -1,6 106,3 98,5
- clo 1,30 1,20 92,0 1,20 1,29 107,3 x x x 0,1 x 107,7 x
- daně z příjmů PO 143,90 98,93 68,7 120,60 92,86 77,0 122,90 101,20 82,3 -6,1 8,3 93,9 109,0
- daně z příjmů FO 134,20 92,84 69,2 151,00 94,25 62,4 135,90 97,21 71,5 1,4 3,0 101,5 103,1
   vybíraná srážkou 9,60 7,68 80,0 19,30 8,30 43,0 12,80 10,15 79,3 0,6 1,8 108,1 122,3
   závislá činnost 105,30 80,14 76,1 121,10 85,65 70,7 117,80 86,45 73,4 5,5 0,8 106,9 100,9
   z přiznání 19,30 5,02 26,0 10,60 0,29 2,8 5,30 0,60 11,4 -4,7 0,3 5,8 205,8
- silniční daň 5,50 3,25 59,1 5,60 3,36 60,0 5,30 3,44 64,9 0,1 0,1 103,3 102,3
- daň z nemovitosti 9,60 6,37 66,4 9,70 6,29 64,8 8,70 7,06 81,1 -0,1 0,8 98,7 112,2
- majetkové daně 9,10 5,57 61,2 13,00 9,67 74,4 12,20 8,58 70,3 4,1 -1,1 173,7 88,7
- dálniční poplatek ****) 2,60 2,72 104,7 2,90 2,51 86,7 2,90 3,30 113,9 -0,2 0,8 92,4 131,5
- ostatní daně a poplatky 6,04 4,43 73,4 7,56 4,30 56,9 7,82 6,11 78,1 -0,1 1,8 97,1 142,1
*) v rozp.celost.daní v roce 2010 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.obcím (7,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) 
v rozp.celost.daní v roce 2011 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl. obcím (7,4 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
***) 
v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč), správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
****) údaj skutečnosti roku 2012 odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)

Kompletní informace za 1. až 3. čtvrtletí 2012 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2012 projednal na své 39.schůzi dne 21.listopadu 2012 a přijal usnesení č.351.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2012 projednala dne 17. října 2012 (viz bod č. 9) a přijala usnesení č. 767.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.