CZ EN

oddělení 2102 - Plnění státního rozpočtu

Zodpovídá za vypracování návrhu SZÚ.

a)    zodpovídá za vypracování návrhu SZÚ zejména tím, že zabezpečuje metodickou a organizační přípravu a návrhy přístupů a východisek pro sestavení SZÚ a koordinuje činnosti při jeho vypracování, stanovuje rozsah, strukturu a termíny údajů a informací předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ, shromažďuje podklady pro návrh SZÚ a vypracovává jeho stěžejní části, zajišťuje zpracování souhrnného materiálu o SZÚ pro jednání vlády a Parlamentu, řídí metodicky vypracování návrhů závěrečných účtů kapitol, zpracovává vyjádření ministerstva ke stanoviskům NKÚ k návrhům SZÚ, je garantem uveřejnění SZÚ v elektronické podobě podle zákona č. 218/2000 Sb.,
b)    zpracovává ve spolupráci s ČNB metodiku soustavy bankovních účtů vedených pro SR, řídí systém pokladních účtů SR,
c)    realizuje denní platební styk s peněžními ústavy pro platby kapitoly VPS; zajišťuje denní realizaci plateb ze SR na účty FÚ,
d)    kontroluje správnost údajů o plnění státního rozpočtu předávaných organizačními složkami státu do rozpočtového systému ve vazbě na údaje bankovního výkaznictví, odsouhlasuje souhrnné údaje finančních výkazů ve vazbě na souhrnnou bilanci SR, podílí se na metodické podpoře a kontrole realizace zpracování v pracovních týmech projektu IISSP, zajišťuje metodickou a organizační podporu správcům rozpočtových kapitol při předávní údajů o plnění státního rozpočtu a o nárocích z nespotřebovaných výdajů, provádí potřebné úkony a kontrolu související s uzavíráním časových období v rozpočtovém systému v souladu s termíny platných právních předpisů, zpracovává číselné podklady pro návrhy závěrečných účtů kapitol a pro návrh SZÚ,
e)    zpracovává časové řady o plnění SR a průběžné predikce vývoje příjmů a výdajů SR běžného roku a nároků z nespotřebovaných výdajů, zpracovává podklady pro Notifikace vládního dluhu a deficitu pro odbor Hospodářská politika, zpracovává denní informace o plnění vybraných položek příjmů a výdajů SR, po skončení každého měsíce vypracovává návrhy tiskových zpráv k pokladnímu plnění SR,
f)    vypracovává v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. informace o pokladním plnění SR za 1. a 1. až 3. čtvrtletí roku pro vládu a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu, je garantem jejich uveřejnění na internetových stránkách ministerstva,
g)    vypracovává návrhy pololetních zpráv o plnění SR pro vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v rozsahu stanoveném zákonem č. 218/2000 Sb., je garantem jejich uveřejnění na internetových stránkách ministerstva,
h)    zpracovává zprávu o výsledcích hospodaření SR a o stavech fondů OSS pro SZÚ a návrhy usnesení vlády a Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhům SZÚ a dalším materiálům předkládaným podle zákona vládě a Parlamentu,
i)    tvoří, novelizuje a vykládá vyhlášku stanovující rozsah, strukturu a termíny údajů předkládaných pro vypracování návrhu SZÚ a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol SR, podílí se na metodické přípravě vyhlášky o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,
j)    zpracovává údaje o plnění SR pro Bulletin ČSÚ a Statistickou ročenku ČR,
k)    vyhotovuje pravidelná hlášení pro potřeby řízení ministerstva a pro vládu a Parlament, zpracovává pravidelné bilance a přehledy o pokladním plnění příjmů a výdajů SR, rozpočtových kapitol, vyhotovuje přehledy o stavu a vývoji nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu,
l)    zpracovává pravidelné přehledy o čerpání finančních prostředků podle správců položek rozpočtu kapitoly VPS,
m)    eviduje a sestavuje podklady pro rozbory hospodaření kapitoly VPS ve vazbě na podrobný rozpočet kapitoly, zůstatky bankovních účtů a rozpočtový systém,
n)    koordinuje podmínky platebního a zúčtovacího systému a vytváření norem a pravidel platebního styku,
o)    sleduje vývoj souhrnných (a podle potřeby i analytických) pokladních účtů SR podle operativního hlášení z ČNB,
p)    kontroluje příjmy a výdaje VPS podle výpisů z bankovních účtů,
q)    kontroluje a odsouhlasuje údaje zanesené v IS AVISme s údaji vykázanými v pokladním plnění SR a rozpočtovém systému,
r)    zabezpečuje evidenci příjmů a výdajů kapitoly VPS a zpracování měsíčních finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu této kapitoly. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.