Novinky

2016

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2016.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o zaslání veškerých dokumentů, zpráv a informací vydaných MFČR pro bankovní instituce, bankovní asociace, státní aparát (např. parlament, ministerstva apod.) a nebo jiné povinné osoby a týkající se virtuálních měn (např. Bitcoin).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Informujete zaměstnance na MD/RD o vzdělávacích aktivitách?´
 2. Informujete zaměstnance na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu? 
 3. Umožňujete přístup zaměstnancům na MD/RD na místo výkonu státní služby? ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaká poměrná část hrubého domácího produktu náleží obcím a jaká krajům (nominálně a procentuálně) v období let 2012-2015?
 2. Jaký je poměr mezi vlastními zdroji a ústředními příjmy v celkovém financování (tedy mezi tím, co získaly obce z vlastních zdrojů a tím, co obce a kraje obdržely ze zdrojů ostatních) obcí a krajů za období let 2012 –2015?
 3. Jaká byla výše příjmů obcí z místních poplatků, správních poplatků a daně z nemovitostí v letech 2012-2015?
 4. Jaká byla výše účelově vázaných a účelově nevázaných příjmů obcí a krajů v letech 2012-2015? 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k tomu, že se nemohu dopátrat informace ohledně dotace - příspěvku od státu na jednotlivého žáka školského a před školského zařízení obracím se proto na vás. V roce 2012 tehdejší ministr financí údajně zrušil neinvestiční dotaci na jednotlivého žáka v obci, kde bylo školské nebo před školské zařízení. Uvedená dotace tehdy činila přibližně 1450,-Kč na jednotlivého žáka s tím, že jednotlivé obce a města budou dostávat tyto dotace ze státního rozpočtu v některých daních a to z DPH,daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a nebo daně z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště, a nebo to byl od bývalého ministra financí tah jak oblbnout obce a města a nic jim nedat. Při dotazu účetních a finančních úředníků na městech,obcí a kraji, kde se tento příspěvek dá najít, tak každý odpověděl, že neví ale myslí si, že jej dostávají ale pevně přesvědčeni o tom nebyli. Proto se ptám, kde se konkrétně dá tento příspěvek v jaké dani nalézt a v jaké výši na jednotlivého žáka. Nebo jak se to dá vypočítat. V dalším se ptám, zde se dá u vás zjistit kolik peněz v příspěvku na žáka obec Okrouhlá u Chebu dostala v letech 2012,2013,2014 a 2015.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám, v právním zastoupení svého klienta, společnosti ADELL TRADING a.s., IČ: 24736732, sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 10200, o poskytnutí následujících informací:

 1. sdělení, který subjekt byl Ministerstvem financí pověřen ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, a je tzv. pověřenou osobou k vydání výstupního dokumentu odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 uvedeného zákona, a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  V případě, že dosud dané osvědčení pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována, nebylo vydáno o poskytnutí informace:
 2. sdělení, zda probíhá řízení, jehož obsahem je vydání pověření k odpornému posuzování a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována;
 3. sdělení, kdy bylo takové řízení zahájeno a jaká je nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se hry "Astrobleskovka" uveřejněné v deníku Blesk dne 5. října 2016, na str. 11. Předmětnou stranu deníku zasíláme v příloze žádosti. Tímto vás žádáme na základě výše uvedeného o poskytnutí povolení k předmětné hazardní hře a dále k poskytnutí herního plánu k této hře se vztahujícímu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 ministerstvem financí a jim zřizovanými organizacemi. Zároveň žádám o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 s informací o názvu příjemce a jeho IČ (pokud je dostupné), poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1) sdělení, který subjekt byl Ministerstvem financí pověřen ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, a je tzv. pověřenou osobou k vdání výstupního dokumentu odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 uvedeného zákona , a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o poskytnutí komparace právních úprav institutu úroku z daňového odpočtu, na kterou je odkazováno v důvodové zprávě (str. 104) k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, čj. MF-3238/2016/32, sněmovní tisk č. 873.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile prosím o poskytnutí následujících informací:? ?Zajímají mě Vaše obchodní vztahy s těmito subjekty:

 1. MAFRA, a.s.; ičo: 45313351
 2. LONDA spol. s.r.o., ičo: 49241931
 3. Stanice O, a.s. : ičo: 26509911

Ráda bych Vás tedy poprosila o takový přehled následujícího: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o seznam obchodních vztahů mezi Vaším úřadem a níže vypsanými subjekty mezi lety 2010 a 2016, o přesný obsah těchto obchodních vztahů jako i výši finančních závazků vyplývajících z uzavření těchto obchodních vztahů:

 • MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 49357778
 • ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 725/14a, IČ 46823395
 • Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 62620177

Informace prosím rozepište do formátu: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu povinnou, se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření (tzv. solární daň):

Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně pro jednotlivý rok.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem informačních systémů.
 2. Sdělení:
  a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, tedy informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke konkrétnímu poskytovateli?
  b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto konkrétní informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu informační systémy poskytovány.
 3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.
 4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá objednávka zaslána.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • v elektronické podobě (ve formátu PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (ve formátu PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • v elektronické podobě (PDF) Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 vypracovanou Generální inspekcí bezpečnostních sborů včetně příloh,
 • dále žádám o poskytnutí roční zprávy o výsledcích finanční kontroly podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, od roku 2012 do dnešního dne v Generální inspekci bezpečnostních sborů v rozsahu informací podle § 22/6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely této diplomové práce potřebuji informace o hospodaření obce Svojetice za období 2007 – 2013. Konkrétně bych Vás ráda požádala o následující účetní výkazy (v elektronické podobě):

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Výkaz cashflow.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro účely své doktorské práce Vás tímto žádám o poskytnutí sestav výdajů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v členění na jednotlivé rozpočtové položky za jednotlivé obce, a to za roky 2002, 2006, 2010 a 2013, dále pro volby prezidenta republiky za rok 2013, dále pro volby do Evropského parlamentu za roky 2004, 2009 a 2014, dále pro volby do zastupitelstev obcí za roky 2002, 2006, 2010 a 2014 a konečně pro volby do zastupitelstev krajů za roky 2004, 2008 a 2012, to vše včetně následného vypořádání, ve podobě sešitu v MS Excel.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme o poskytnutí informací o výdajích kapitoly Ministerstva financí na IT (informační systémy, software, licence apod.) za jednotlivé roky 2010 až 2015 včetně, a to zvlášť v rámci výdajové položky 5164 (Nájemné), 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby), 5169 (Nákup ostatních služeb), 5179 (Ostatní nákupy jinde nezařazené)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jistá nadace uvádí ve zprávě o hospodaření, že téměř 80% přijatých finančních prostředků (konkrétně 63.130.843,- Kč) tvořily státní dotace. Jedná se o anomálii, nebo je takováto skladba příjmů nadací běžná?
 2. Tatáž nadace je hlavním donorem neziskové organizace, jejíž předsedkyně je zároveň poradkyní ministra/ministryně, a zakladatelem další neziskové organizace, v jejímž čele stojí dokonce vyšší úřednice příslušného ministerstva. Zaměření jak nadace, tak i jí financovaných neziskových organizací, přímo souvisí s částí agendy ministerstva, přičemž v některých zásadních cílech oficiálním postojům vedení ministerstva zřetelně oponuje. Jinými slovy: stát zde
  dosti velkoryse financuje i aktivity, s nimiž se neztotožňuje, a navíc jsou do nich přímo zapojeni lidé s důležitými pravomocemi v exekutivní oblasti. Nejedná se o zřejmý střet zájmů na straně těchto lidí, a o nezodpovědné vynakládání finančních prostředků ze strany ministerstva?
 3. Nejde z pohledu ministerstva financí o neoprávněné vyvádění finančních prostředků ze státního rozpočtu? 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, jaká byla výše částky, vyplacená ze státních prostředků (za každý rok a skupinu jednotlivě) v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jako mzda (sl. příjem) všem ústavním činitelům, státním zástupcům, příslušníkům Policie ČR. Dále žádám o sdělení, jaká v těchto uvedených letech byla výše inflace." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Týká se vynětí z evidence tržeb podle §12 odst. 3 písm. d) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: a) obecně všech tržeb ze stravování poskytovaných tímto zařízením žákům a studentům (tedy nad rámec vyhlášky o školním stravování např. stravování v době nemoci, o prázdninách, formou bufetu apod.), nebo b) pouze tržeb ze „školního“ stravování poskytovaného tímto zařízením žákům a studentům dle vyhlášky o školním stravování.

V případě, že výše uvedené zařízení poskytuje stravování také formou již zmiňovaného prodeje zboží v bufetu a tato tržba by byla pro žáky a studenty (a podle § 12 odst. 3 písm. c) zákona o evidenci tržeb i pro vlastní kmenové zaměstnance) z evidence tržeb vyloučena, jak zařízení zajistí evidenci tržeb v případě, že do bufetu mají přístup i cizí strávníci (např. zaměstnanci cizích škol, veřejnost, apod.), kdy obsluha není schopna je od sebe odlišit?

Může stravovací zařízení v případě, že má problém rozlišit charakter tržby (dle předchozího dotazu), zjednodušit svoji evidenční povinnost tak, že v rámci EET nahlásí nejen tržby, které evidenci podléhají (např. tržby od cizích strávníků), ale nahlásí navíc i tržby, které jsou z EET vyloučeny (např. tržby za stravování žáků a studentů)?” 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR dne 7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, zda byl tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1)

Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, které Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na přijetí zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „Zákon“), který upravuje povinné zavedení registračních pokladen, by se Klient touto cestou rád informoval o skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

 1. Který model evidence tržeb bude v České republice zaveden – slovenský nebo slovinskochorvatský;
 2. Budou kromě vyhlášky týkající se bezpečnostního kódu vydávány další prováděcí právní předpisy k provedení Zákona;
 3. Kdy k vydání takových prováděcích právních předpisů dojde a jaké je jejich navrhované znění;
 4. Bude osobám, na něž dopadá povinnost zavést registrační pokladny, přidělen komunikační partner za účelem konzultace otázek v souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb, tj. zejména technických a dalších souvisejících otázek;
 5. Bude možné nechat si od komunikačního partnera, příp. od jiné autority nechat odsouhlasit možnost použití konkrétního zařízení za účelem plnění povinností vyplývajících ze Zákona;“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Finanční správa uvedla, že daňové úniky v oblasti DPH dosahují 80 mld. Kč. Jakou metodou a na základě jakých vstupních dat povinný subjekt k této částce dospěl?
 2. Žádáme o poskytnutí metody výpočtu a vstupních dat, podle nichž má dojít k navýšení výběru daně o 10 mld. Kč z důvodů zavedení kontrolního hlášení. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací o celkové výši vyplacených dotací obcím s rozšířenou působností na výkon sociálněprávní ochrany dětí (SPOD) v letech 2005 až 2012. Tuto informaci jsme žádali od Ministerstva práce a sociálních věcí, to však dotaci na výkon SPOD vyplácí až od roku 2013, proto nás s požadavkem na data za roky 2005 až 2012 odkázalo na Ministerstvo financí, které dotace v tomto období vyplácelo. Prosíme o vyplnění následující tabulky, která obsahuje data za roky 2013 až 2015 poskytnutá MPSV."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících se řízení o přestupcích:

 • Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s přihlédnutímk § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví?
 • Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o pojišťovnictví?
 • Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na motorovém vozidle a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla?
 • Kdy účastenství pojišťovny vzniká a jakou má účastenství formu - bude mít pojišťovna postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s uplatněním/neuplatněním nároku poškozeného na náhradu škody?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bych Vás ráda požádala o zodpovězení následujících otázek týkající se administrativních nákladů na spotřební daně:

 1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 – 2015 zabýval agendou *spotřebních daní* (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
 2. Zabývala se těmito činnostmi stejná organizační jednotka jako v případě zajištění agendy ekologických daní?
 3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady letech 2013 - 2015 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na MF a GŘC? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby vyloučené z evidence tržeb „tržby příspěvkové organizace“. Na základě tohoto ustanovení tak lze usuzovat, že veškeré tržby příspěvkové organizace jsou vyloučeny z evidence tržeb.

V případě školy se školní jídelnou (případně školní jídelny, která je právní subjektivitě), jsou tak vyloučeny z evidence tržeb všechny tržby, bez ohledu na to, zda tržba vzniká v rámci hlavní činnosti (stravování dle zřizovací listiny tj. obvykle stravování žáků v době výuky a zaměstnanců školy) nebo v rámci činnosti doplňkové (ekonomická činnost školní jídelny či školy tj. například stravování cizích strávníků).

Podle § 12 odst. 3 písm. d) téhož zákona, však „nejsou evidovanou tržbou také tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením“. Na základě tohoto ustanovení lze naopak usuzovat, že tržby ze stravování, které nejsou od žáků a studentů, podléhají evidenci tržeb. Evidence tržeb by se pak mohly týkat tržby ze stravování kmenových zaměstnanců školy (jsou zařazeny do hlavní činnosti zřizovací listinou příspěvkové organizace) a ostatních cizích strávníků, kteří jsou stravováni v rámci doplňkové (ekonomické) činnosti školní jídelny. Z výše uvedeného znění zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek, kde bylo Ministerstvo zadavatelem, s názvem:

 • ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti''(datum uveřejnění 8/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 404887.
 • ,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 404906.
 • ,,Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)''(datum uveřejnění 6/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 498217.
 • Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 509665.

Prosím o následující informace :

 • Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem.
 • Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovolujeme o brátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se interpretace § 15 odst. 4 vládního návrhu zákona o hazardních hrách z r. 2015, konkr. výpočtu čisté prohry sázejícího.

Předmětné ustanovení vládního návrhu zákona zní: „Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do čisté prohry se započítávají pouze sázky do hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího rozhodne v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření stanovil.“

Žádáme Vás o poskytnutí informace, jaký bude konkrétní postup při výpočtu čisté prohry s demonstrací na názorném příkladu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zaslání výkazů o hospodařní krajů v roce 2015 v XLSX formátu v odvětvovém a druhovém třídění rozpočtové skladby v členeění na jednotlivé paragrafy a položky rozdělené podle jednotlivých krajů."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle kap. 4.6 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybárského fondu na programové období 2007 - 2013, zpracované Ministerstvem financí (účinno od 20.4.2015) se splnění daňové povinnosti prokazuje pouze v případě, kdy je DPH způsobilým výdajem.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně příslušný povinný subjekt s žádostí o sdělení, zda v případě režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH představuje nezpůsobilý výdaj, je předmětem finančího toku a kontroly programů prokazování splnění daňové povinnosti, a pokud ano, tak na základě jakých kontrkétních norem právních předpisů."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR přispívala a jaké částky).
 2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo.
 3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi ČR a Světovou bankou).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ráda bych Vás požádala o poskytnutí níže uvedených informací pro mou diplomovou práci na téma Analýza vývoje spotřební daně z tabákových výrobků od roku 1993 do současnosti:

 • Vývoj inkasa spotřební daně z tabákových výrobků a tabákových nálepek v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj spotřeby jednotlivých typů tabákových výrobků v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj počtu plátců spotřebních daní v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj počtu plátců spotřební daně z tabákových výrobků v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj výnosu jednotlivých spotřebních daní v ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj HDP ČR v letech 1993 – 2015
 • Vývoj příjmů státního rozpočtu České republiky v letech 1993 – 2015
 • Vývoj jednotlivých položek daňových příjmů státního rozpočtu České republiky v letech 1993 – 2015

Dále bych Vás ráda požádala o jakákoliv data či infromace týkající se objemu daňových úniku u spotřební daně z tabákových výrobků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 a 2015 zabýval agendou ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)?
 2. Jaká náplň (příprava jakých novel, zákonů, metodických dokumentů atd.) byla předmětem činnosti těchto pracovníků v letech 2013 a 2015? (Postačí výpis hlavních činností)
 3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 a 2015 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit, uveďte prosím podle jakého nařízení a do jaké platové třídy jsou tyto zaměstnanci zařazeni.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Přehled povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, jednotlivým provozovatelům k provozování elektromechanické rulety a k provozování kostek, které byly platné k 30. červnu 2011.

Dovoluji si požádat, aby z daného přehledu bylo zjevné, kolik platných povolení na provoz elektromechanické rulety a kostek bylo k 30. červnu 2011 drženo jednotlivými provozovateli těchto dvou uvedených her."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smlouvě o dvojím zdanění s Hongkongem 49/2012 Sb.m.s. je ve článku 12 odst. 2 uvedeno: Příslušné úřady smluvních stran upraví vzájemnou dohodou způsob aplikace tohoto omezení. Je k této smlouvě vydána jiná dohoda než č.j. MF-57 549/2012/15?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V kapitole 3.8 na jedenácté straně příručky Programové prohlášení vlády ČR z února 2014, v kapitole 3.8 Ministerstva dopravy (dál Příručka), je napsáno: "Vláda připraví plně zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 2012/34/EU jež ulehčí národnímu dopravci České dráhy a.s. od nákladů spojených s provozem jím vlastněných zařízení služeb, která jsou využívána i konkurenčními dopravci.
Vláda stanoví ceny za užití těchto zařízení služeb. Vláda podpoří přesun dopravy nákladů ze silnice na železnici."

Dále je na stranách 25-26:Příručky v Koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 až 2017 (programoví část) v bodu 1.2 Moderní doprava mimo jiné napsáno: .....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dovolte mi Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace o všech povolení k provozování číselných loterií prostřednictvím veřejné sítě Internet, která byla vydána Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Vaší odpovědi Vás žádám o zaslání kopií všech těchto povolení, a to spolu s přehledem, který bude obsahovat údaje o počtu těchto povolení, subjektech, kterým byla tato povolení vydána a o době, na kterou byla tato povolení vydána.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • na jakou dobu ministerstvo financí povoluje herní zařízení ve městě Kyjově
 • žádá MF vždy město o vyjádření k řízení o povolení herních zařízení
 • je nutný vždy souhlas města k povolení ministerstvem financí
 • jaký je aktuální počet, na jaké adrese a platnost jejich povolení ve městě Kyjově.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde o finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto oblastech."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto Ministerstvo financí žádám o poskytnutí závěrečné zprávy či jakéhokoliv konečného výstupu vypracovaného Českým institutem pro akreditaci pro Ministerstvo financí v souvislosti s projektem posouzení funkčnosti systému managementu kvality na základě zadání z března 2008".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o herních zařízeních a provozovnách na území města Zlína v období od počátku roku 2010 do 1. čtvrtletí 2013 (včetně). Na webových stránkách MF ČR je totiž zveřejněna jen statistika počínající 30. 4. 2013 do současnosti. Dostačující jsou údaje po čvrtletích v datové podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. v kolika obcich k dnešnímu dni celkem platí regulace nebo zákaz (částečný nebo úplný) provozování her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona,
 2. v kolika obcích k dnešnímu dni platí úplný zakaz provozování všech her uvedených v § 50 odst. 4 loterijního zákona na celém území obce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

 1. Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb;
 2. Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1;
 3. Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny;
 4. Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění elektronické evidence tržeb;
 5. K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést;
 6. Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících registrační pokladny sankcionováno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací, které se týkají zejména auditu SW centrálního registru administrativních budov státu, známý pod zkratkou CRAB. Audit si koncem května vyžádala Evropská komise. Audit odhalil chyby za 181 milionů korun. Auditní zpráva, konstatovala, že ze 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73
milionů korun. V této souvislosti pokládáme tuto otázky:

 • Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, kdy, v jaké
  výši tak učiní?
 • Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho kopie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Jaká velká finannčí částka stojí daňové poplatníky Asociace Krajů České republiky 2015 a 2016
2. Jak velké finanční částky stály daňové poplatníky jednotlivé Kanceláře asociace KČR dle krajů v roce 2015
3. Jaký byly celkové finanční částky jednotlivých členů Asociace KČR včetně všech odměn a bonusů vyplacené v roce 2015.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti s veřejnou zakázkou Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2016-2020), zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený žadatel o poskytnutí následujících informací: ....

V souvislosti s veřejnou zakázkou Zajištění podpory a provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro období 1.10.2015 - 31.12.2017, ev. č. zakázky 404517, zadávanou Českou republikou – Ministerstvem financí v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno pod ev. č. zakázky 404517, žádá shora označený žadatel o poskytnutí následujících informací: ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. informace o tom, zda výdaje na Projekt již byly předmětem tzv. certifikace ze strany MF-Národního fondu ve smyslu čl. 61 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále jen „Nařízení EU"), a to včetně informace o tom, kdy případně k takové certifikaci došlo a dále případně o poskytnutí příslušného dokumentu (popř. dokumentů), kterými byly výdaje na Projekt takto osvědčeny ze strany MF-Národního fondu;
 2. ......

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jsem studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a zpracovávám diplomovou práci na téma„Náhrada škody způsobené výkonem veřejné moci a veřejné správy.“ Za účelem rozšíření své práce bych si rád prostřednictvím žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obstaral některá data, vážící se k tématu mé práce. Prosím Vás tedy o:

Poskytnutí statistických údajů ve smyslu bodu č. 2 Desatera „dobré správy“ při posuzování žádosti o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Prosím o poskytnutí veškerých dostupných statistických dat k tomuto tématu, zejména data o počtu přijatých a vyřízených žádostí, vyplacených náhrad, způsobu vyřízení žádostí a rozdělení žádostí do převažujících oblastí v průběhu jednotlivých let.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěla bych Vás požádat o dokumenty: Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Zpráva o činnosti Cení správy ČR za roky 2000 až 2014. Jsem studentkou Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a chtěla bych data použít do své diplomové práce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na vás v souvislosti s usnesením vlády č. 51/2001 ze dne 10. ledna 2001, na základě kterého se uzavírají vládní smlouvy o odstranění historických ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dle informací poskytnutých Ing. Hrůzovou z oddělení 4502, se nejedná o státní podporu, která musí být notifikována Evropské Komisi. Toto stanovisko podle všeho zaujalo MF na základě materiálů a analýz od ÚOHS.

Tímto si dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí materiálu ÚHOS pojednávajícího o tom, že v případě uvedených vládních smluv o odstraňování historických ekologických zátěží, se nejedná o veřejnou podporu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ustanovením § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("ZSPI"), tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Informace o obsahu a textovém znění ekologické smlouvy č. 131/96 uzavřené mezi Fondem národního majetku ("FNM") a OKD a.s., a to pokud možno zasláním kopie této smlouvy, resp. datového souboru obsahujícího tuto smlouvu.
 2. Informace o obsahu a textovém znění všech změn a dodatků k ekologické smlouvě č. 131/96, a to pokud možno zasláním kopií těchto dokumentů, resp. datových souborů obsahujících tyto dokumenty.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, a to:

 1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu;
 2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi);
 3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí a kteří členové komise jsou externími odborníky;
 4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí; a
 5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí Ministerstva financí vydaného na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, kterým bylo poprvé povoleno provozování lokálního loterního systému.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám Ministerstvo financí ČR o poskytnutí:

 1. rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rsp. 264/03 ze dne 5.11.2003 ve sporu EC Group, a.s. proti ČKA (Česká konsolidační agentura), a
 2. rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Rsp. 48/04 ze dne 17.2.2005 ve sporu ČKA (Česká konsolidační agentura) proti ČSOB, a.s.