CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí doplňující informace k notifikačnímu procesu novely zákona o loteriích.

Obdržel jsem Váš dopis z 21. 6. 2010, v němž mi sdělujete informace, na základě nichž bylo nutné rozeběhnout notifikační proces (Směrnice 98/34 ES) k novele zákona o loteriích. Z Vašeho vyjádření jsem však nevyčetl, že tento notifikační proce nebyl dodržen - jak ve svém vetu konstatuje prezident republiky, prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (http://www.klaus.cz/clanky/2622 ).

Předpokládám, že zmiňované nedodržení notifikačního procesu se zakládá na faktech vyjádřených v existujících dokumentech, a z logiky věci plyne, že stanovisko prezidenta republiky musí být učiněno na základě závěrů dotčeného ministerstva, tedy MF ČR.

Žádám tedy touto formou o poskytnutí veškerých materiálů, které poukazují na to, že ve věci novely zákona o loteriích \"nebyl dodržen notifikační postup, který v této oblasti vyžaduje Evropská komise\".

Odpověď:

Jak jsme Vás již informovali, ze stanoviska Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor mezinárodních vztahů (dále jen "ÚMZV"), který je gestorem provádění notifikace podle Směrnice 98/34/ES, jednoznačně vyplynula nutnost oznámení poslanecké novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "loterní zákon"). ÚMZV opřel své stanovisko o judikát ESD Colim (C-33/97), z něhož vyplývá povinnost notifikovat novely technických předpisů přijatých před vstupem České republiky do EU, tedy před tím, než Česká republika začala aplikovat notifikační proceduru stanovenou Směrnicí 98/34/ES.

S ohledem na stanovisko ÚMZV Ministerstvo financí provedlo notifikaci ihned po schválení definitivního znění novely Parlamentem České republiky a 3 měsíční lhůta, která slouží k uplatnění podrobných připomínek ze strany Evropské komise a ostatních členských států, měla končit 28. července 2010. Pro úplnost uvádíme, že se Ministerstvo financí tímto postupem rozhodně nesnažilo klást právní překážky pro přijetí poslanecké novely, tuto novelu naopak podporovalo a pouze sledovalo dodržení právních předpisů EU, na něž bylo k tomu kompetentními místy upozorněno.

Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme tuto odpověď elektronickou poštou a v příloze připojujeme jednak stanovisko ÚMZV a dále text judikátu ESD Colim (C-33/97) a pracovní dokument EK, kde upozorňujeme na text na str. 30).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.