Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„z Úřadu vlády přišla tato tabulka, chci vědět, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je jejím tvůrcem a poskytl ji Úřadu. Na čí objednávku, pokyn, příka, žádost (jméno, příjmení, pracovní zařazení) byla tato tabulka vytvořena“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí, jako správce seznamu nepovolených internetových her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, má právo domáhat se u poskytovatele připojení k internetu na území České republiky zamezení přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her v souladu s ust. § 82 odst. 1 téhož zákona. Pokud poskytovatel internetu nepostupuje podle nařízení Ministerstva, dopouští se přestupku dle § 123 odst. 5 téhož zákona, za nějž je možné dle § 123 odst. 11 uložit poskytovateli internetu pokutu ve výši až do 1 000 000 Kč.

V souvislosti s výše uvedenou kompetencí Ministerstva financí si tímto žadatel dovoluje předložit žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k následujícím otázkám:

 1. Domáhalo se Ministerstvo financí v období od 1.1.2017 doposud uložení povinnosti zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her vůči poskytovateli připojení v soudním řízení správním?
 2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1: Bylo v období od 1.1.2017 doposud rozhodnuto pravomocným rozsudkem o žalobě na uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her?
 3. V případě kladné odpovědi na otázku č. 2 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie všech rozsudků týkajících se uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her.
 4. Byla v období od 1.1.2017 doposud poskytovateli internetu uložena pokuta dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
 5. V případě kladné odpovědi na otázku č. 4: Domáhal se v období od 1.1.2017 doposud poskytovatel internetu správní žalobou, aby rozhodnutí Ministerstva financí o uložení pokuty bylo zrušeno a bylo o takové žalobě pravomocně rozhodnuto?
 6. V případě kladné odpovědi na otázku č. 5 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie takových rozhodnutí týkajících se správních žalob směřujících proti uložení pokuty dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 5. srpna 2020 pod č. j.: MF-11160/2019/9008-4 ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda a k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na předmětný projekt vyjma částky uvedené Ministerstvem financí ČR dne 5. 8. 2020 (1 705 000Kč bez DPH),
 • zda již byl Ministerstvem financí ČR vybrán zhotovitel prací, případně kdy k tomuto dojde,
 • zda již byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, případně kdy se předpokládá, že k tomuto právnímu aktu dojde,
 • zda již byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty zhotoviteli finanční prostředky na předmět díla a v jaké výši,
 • pokud byla uzavřena smlouva o dílo mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, žádáme o zaslání její kopie.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle § 20 odst. 1 a 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „Zákon“), náleží politické straně nebo hnutí, která obdržela více než 5% ve volbách do Poslanecké sněmovny nárok na stálý příspěvek ve výši 10 000 000,- Kč ročně. Podle §20 odst. 10 je pro rozdělení, mimo jiné, stálého příspěvku rozhodující dohoda o podílu členů koalice.

V návaznosti na výše uvedené si dovoluji Ministerstvo financí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

Bude-li mít koalice, která je složená z dvou stran nebo hnutí, a která získá alespoň 10% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek 20 000 000,- Kč (který se bude dělit dle dohody) a bude-li mít koalice, která je složená ze tří stran nebo hnutí, a která získá alespoň 15% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek ve výši 30 000 000,- Kč (který se bude dělit podle dohody)?

Jinými slovy, bude příspěvek v maximální výši 10 000 000,- Kč náležet každému subjektu v koalici zvlášť, který bude podléhat následnému dělení podle dohody, nebo bude náležet pouze koalici jako jednomu subjektu dohromady a následně bude dělen podle dohody?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „O počtu dokumentů, jež v období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014, Ministerstvo financí ČR obdrželo od Institutu klinické a experimentální medicíny, stání příspěvkové organizace se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 00, Praha, Krč, IČ 00023001
 2. U jednotlivých dokumentů (viz bod 4), žádám o sdělení data doručení, způsobu doručení (datová schránka, pošta, apod.) a č. j. pod níž je dokument evidovaný ve spisové službě ministerstva financí a které organizační složce ministerstva byl dokument přidělen k vyřízení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení následujících informací:

 • Bylo Vaším úřadem v minulosti vedeno řízení ohledně zaplacení spotřební daně, případně vyměřena daňová povinnost ze spotřební daně z tabákových výrobků, a to konkrétně k tabákovým výrobkům – řezanému tabáku balenému v igelitových sáčcích o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR, který nebyl označen v souladu s ust. § 114 odst. 2 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních?
 • V případě, že ano, v jakém roce takové řízení a pod jakou spisovou značkou bylo vedeno?
 • V případě, že ano, kde byl tento tabák skladován?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají dotací a jinou formou poskytnutých finančních prostředků státu subjektu Slepá ramena, z.ú., IČO 05313031, sídlo Brněnská 1372, 686 03 Staré Město v letech 2019 a 2020:

 1. výše finančních prostředků poskytnutých státem tomuto subjektu,
 2. informace o tom, které státní orgány či instituce tomuto subjektu finanční prostředky poskytly a jaký byl účel poskytnutých finančních prostředků,
 3. kopie všech smluv, na základě kterých byly finanční prostředky poskytnuty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky řadových státních zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy? Existují v tomto ohledu nějaké výjimky?
 2. V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky vedoucích oddělení odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
 3. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u řadových státních zaměstnanců v oddělení 71 - Legislativa a sporné agendy?
 4. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u vedoucích zaměstnanců odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
 5. Jaká je průměrná výše ročních odměn řadových zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy a vedoucích zaměstnanců v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy za poslední 3 roky?
 6. Jsou kladeny na státní zaměstnance zařazené do oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy jazykové požadavky? Pokud ano, jaké?

Pro úplnost dodávám, že žádám toliko o anonymizovaný přehled, nikoliv o osobní údaje dotčených osob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva financí k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva financí (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kolik zaměstnanců Ministerstva financí a Finanční správy se zabývá a zabezpečuje silniční daň.“