Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem ohledně kontroly hospodaření ÚSTR. Veřejnosprávní kontrola Ústavu pro studium totalitních režimů byla ukončena doručením vyřízení námitek kontrolované osobě dne 22. 6. 2021. Chtěla bych se prosím zeptat:

  1. Jaký je závěr kontroly
  2. K čemu případně námitky směřovaly“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji Ministerstvo financí, jakožto zástupce vlády coby navrhovatele vládního návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (Poslanecké sněmovně předložen dne 23.06.2020, projednáván jako sněmovní tisk č. 909 a senátní tisk č. 327, ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 17.12.2020 pod č. 527/2020), zdvořile požádat o poskytnutí níže uvedených informací, vztahujících se k legislativní přípravě cit. návrhu zákona:

  1. Kdo konkrétně (tj. která konkrétní fyzická osoba, např. který poslanec, senátor, člen vlády, lobbista apod., a/nebo která konkrétní právnická osoba, např. které ministerstvo, spolek či sdružení podnikatelů, profesní komora, obchodní komora, obchodní společnost, nadnárodní korporace apod.) ministerstvu financí navrhnul začlenit do části třetí cit. vládního návrhu zákona (změna živnostenského zákona) novelizační bod 21, znějící: „V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají nové body 80 a 81, které znějí: „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 82.“?
  2. Pokud tak v době legislativní přípravy cit. vládního návrhu zákona vůči ministerstvu financí učinil některý z výše uvedených či obdobných subjektů, žádám o zaslání podání (dopisu, návrhu legislativního materiálu apod.), jímž tak vůči ministerstvu financí učinil.
  3. Pokud tak vůči ministerstvu financí neučinil žádný z výše uvedených ani obdobných subjektů, žádám o poskytnutí informace, proč konkrétně (tedy na základě jaké analýzy a proč) tak učinilo samo ministerstvo financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme o podrobný rozpis všech položek rozpočtu oprav hotelu Thermal, u kterých došlo k navýšení původně plánované částky, že výsledná částka činí částku o 300 milionů korun vyšší. Pokud existuje zjednodušená verze rozpočtu, která pracuje například s okruhy položek, stačí nám údaje o navýšení v této podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o sdělení jména a emailu osoby, která je zodpovědná za obsah tohoto článku.

Jsem ochoten přijmout kritiku mého článku publikovaného na IDNESu, ovšem pokud tato kritika obsahuje relevantní informace a neodporuje dostupným faktům. Proto bych si rád s dotyčnou osobou vyjasnil některé informace uvedené ve Vašem článku. Zejména to smělé tvrzení, že s výkladem pojmu „spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí“ je vše v pořádku.

Naposledy něco takového tvrdil jednomu senátorovi náměstek MF pan Kouba cituji: "Lze tedy uzavřít, že ze zákona ani jeho přechodných ustanovení výkladové nejasnosti neplynou." Po pár měsících je z toho ve skutečnosti 25 stran pokusu o expertní výklad.

Jen doufám, že nápravu takto "nekvalitně" provedené definice nebude muset sjednat až Nejvyšší správní soud, jak tomu např. bylo loni v případě zákona o daních z příjmů, kdy NSS rozhodl, že lze daňové odpočty úroků z úvěru na bydlení za určitých podmínek uplatnit i u rekreační nemovitosti.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), s následující žádostí:

Ve dnech 18. a 23. června 2020 uzavřel Úřad práce České republiky se společností MAFRA, a.s., IČO: 453 13 351, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha (dále jen „MAFRA“) smlouvy, jejichž předmětem bylo poskytnutí inzerce v tištěných časopisech a na webových stránkách (dále jen „Smlouvy“) – je odkázáno na 2 smlouvy v zveřejněné Registru smluv.

Inzerce byla hrazena z projektu Efektivní služby zaměstnanosti spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Auditní orgán Ministerstva financí však při kontrole projektů spolufinancovaných z evropských fondů dospěl k závěru, že došlo k porušení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „ZSZ“).

V návaznosti na výše uvedené Vás žádám o zaslání všech protokolů či jakýchkoliv jiných dokumentů obsahující právní závěry auditního orgánu Ministerstva financí ve věci porušení ZSZ v souvislosti se Smlouvami.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádáme informace o zahraničních cestách ministryně Schillerové, a to konkrétně o nedávné návštěvě summitu EU v Lisabonu, jednání Rardy Ecofin v Lucemburku a jednání ministrů financí V4 ve Varšavě. U každého z cest žádáme o tyto informace:

  • dobu, po kterou ministryně v zahraničí kvůli jednání strávila;
  • jak se na místo dopravila (běžnou, vládní, či jinou linkou);
  • jmenný seznam celé delegace, která s ministryní cestovala a jakým způsobem se na místo dopravili.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych Vás požádat o zaslání všech anonymizovaných rozhodnutí, které má váš úřad k dispozici v případu daňového řízení, které bylo vedeno s firmou Clever Management. Žádám Vás tedy o zaslání rozhodnutí úřadu ROP Střední Morava a rozhodnutí Ministerstva financí ČR.