Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Při čtení konsolidovaného znění Národního plánu obnovy jsem se dozvěděla, že měla být vytvořena auditní strategie pro výkon auditní činnosti. V plánu se uvádí, že by strategie měla popisovat například výběr vzorku, jeho velikost, či využívané auditní postupy. Tuto strategii, stejně tak jako detailní výsledky a záznamy z již proběhlých auditů, se mi však nepodařilo nikde dohledat. Ráda bych tedy uplatnila své právo na informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a požádala Vás o auditní strategii zmiňovanou v Národním plánu obnovy, a o detailní popis výsledků a postupů pro všechny již proběhlé audity.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„... se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 2. (druhé) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych Vás, tedy ministerstvo financí, touto cestou požádal ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informací o sdělení:

 • v kolika případech a kdy Alena Schillerová jako ministryně zrušila rozhodnutí ministerstva o zařazení webové stránky na seznam nepovolených internetových her dle ust. § 84 odst. 4 zákona o hazardních hrách,
 • kterých webových stránek (adres) se rozhodnutí týkalo,
 • kopii těchto rozhodnutí ministryně a zároveň i všech dalších rozhodnutí v těchto věcech.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ: Vyplatil váš resort za I. pololetí 2022 odměny náměstků a ředitelům odborů? V případě, že ano, můžete říct komu a jaké odměny byly vyplaceny a za co konkrétně?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Kopii zprávy o auditu systému OPZ2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Zaměstnanost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 2. Kopii zprávy o auditu systému OPŽP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Životní prostředí), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 3. Kopii zprávy o auditu systému OPVVV2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 4. Kopii zprávy o auditu systému OPD2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Doprava), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 5. Kopii zprávy o auditu systému IROP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Integrovaný regionální operační program), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

 • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X"  za období 2. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název), 
  2. číslo aktiva/pasiva,
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, etrziste, vestnik),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

Žádám o poskytnutí elektronicky ve vhodném strojově čitelném formátu (např. csv).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí následujících dokumentů, jež souvisí s poskytnutím úvěru společnosti ČEZ a.s. ze strany České republiky (viz https://domaci.hn.cz/c1-67091660-stat-pujci-energeticke-firme-cez-v-prepoctu-az-74-miliard-korun):

 • schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), výrobcům působícím na trhu s energiemi, obsažené v části III materiálu čj. 801/22 (jež bylo schváleno vládou usnesením vlády č. 586, ze dne 29. června 2022)
 • usnesení vlády č. 586 ze dne 29. června 2022
 • sdělení Komise - Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 131 1/01)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie informací o přijetí opatření k odstranění nedostatků, případně o přijetí preventivních opatření za účelem zamezení opakování výskytu zjištěných nedostatků dle Vinařským fondem dle § 12 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu Ministerstvem financí z 13.5.2021 č.j. MF-2331/2021/1707-10.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracíme se na Vás jakožto na odborníky, kteří spolupracují a účastní se projednávání legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů právnických osob se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k aplikaci pravidel nízké kapitalizace po implementaci IFRS pro investiční fondy..."