Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme tímto laskavě o zaslání cenových výměrů týkajících se ochucených i neochucených mléčných výrobků do škol. Přesněji cen výrobků pro aktuálně probíhající projekt "Mléko do škol" pro školní rok 2019/2020 a pro předchozí školní roky 2017/2018 a 2018/2019.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „jak se nazývají pracovní posty na odborech a odděleních (tuším, že referent, ministerský rada, vrchní ministerský rada...?),
  2. jaké je třeba mít vzdělání, aby byl někdo zařazen (jmenován) do výše uvedených funkcí (vzestupně od nejnižší - např. ministerský rada = maturita nebo VŠ...),
  3. kolik je na MF ČR v tom či onom služebním postu (tedy ministerský rada, vrchní ministerský rada či jiném) zařazeno pracovníků.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle vaší odpovědi č. j.: MF-29423/2019/484 nemá ministerstvo k dispozici informace o tom, že by na účtenkové loterii vznikala nebo mohla vzniknout závislost. Dva roky stará reportáž však ukazuje něco jiného – ve videu jsou patrné zjevné znaky možné závislosti na této hře. S ohledem na stáří reportáže mi přijde velmi podivné, že by ministerstvo o něčem takovém nevědělo. Z toho pak plynou následující otázky:

Otázka 1: Ví ministerstvo o této reportáži?

Otázka 2: Jakým způsobem ministerstvo provádí průběžný monitoring chování účastníků hry, se zaměřením na možný vznik závislosti? Nerozhoduje, zda takový monitoring provádí ministerstvo samo, nebo zda získává potřebná data odjinud. Zákon o EET, který účtenkovou loterii zavádí, vylučuje provozování této loterie ze zákona o provozování hazardních her. Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. upravuje provozování loterií (§ 3 odst. 2 písm. a). Účtenková loterie je loterií jak podle názvu, tak i podle charakteru. Zákon uznává možný vznik závislosti na hrách, jejichž provozování upravuje (hry typu účtenkové loterie zákon upravuje), v § 16 odst. 5 písm. e). Zákon tak reaguje na jistou skutečnost, která se reálně projevuje a je nezávislá na existenci zákona. Tedy bez ohledu na to, zda provozování účtenkové loterie podléhá zákonu o hazardních hrách nebo ne, riziko vzniku možné závislosti na účtenkové loterii je reálné, jak ukazuje nejen zmínka v zákonu, ale také výše zmíněná reportáž.

Otázka 3: Nechalo si ministerstvo zhotovit odborný posudek, který by vyhodnotil možná rizika vzniku závislostí na účtenkové loterii?

Otázka 4: Pokud je odpověď na otázku 3 kladná, kdo tento posudek vyhotovil a jaký je závěr posudku?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. vyhoví.

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly z úrovně Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství cel,IČO 71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II.

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR)

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly doručeny.

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do druhého oddílu tohoto seznam.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. a 3. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. „Jaká je aktuální výše státního dluhu ke dni 30.11. 2019?
  2. Jaká je Ministerstvem financí ČR odhadovaná budoucí výše státního dluhu ke dni 31.12. 2019?
  3. Které hlavní faktory, dle Ministerstva financí ČR, způsobily pokles státního dluhu mezi lety 2013 až 2016?“