Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2019?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v článku se píše:

Ministryně ale odmítá, že by mohli loterii ovládnout profesionální hráči využívající počítačové programy či internetové boty ...

„Odmítáme tvrzení, že by účtenkovka měla být ovládnuta počítačovými roboty. Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat.“

V dalším pozdějším článku se píše:

V úterý podepsala (ministryně) smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Jakožto programátor mám představu, že bych dokázal napsat robota, který simuluje chování člověka. Zároveň si neumím představit, že by jeden člověk (případně několik střídajících se lidí) dokázal za měsíc fyzicky zadat přes 11 tisíc účtenek – tedy mi vychází, že účtenky musel zadávat robot. Prostou úvahou mi také vychází, že zadavatel musel účtenky sehnat od jiných lidí, protože nepovažuji za možné ani rentabilní realizovat takové množství nákupů.

V souvislosti s těmito sděleními mám následující otázky:

 1. Je tvrzení, že ministerstvo financí má k dispozici nástroje pro odhalení robotů (což patří k nekalým jednáním), pravdivé?
 2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, proč není tento nástroj používán a namísto toho se ministerstvo rozhodlo změnit pravidla?
 3. Na tomto typu her může vzniknout závislost a nikde na stránkách účtenkovky jsem nenalezl varování před tímto nebezpečím. Jak se ministerstvo vypořádává s tím, že podporuje vznik závislosti na této hře, navíc bez varování?
 4. Loterie je hrazená z veřejných prostředků, navíc se jedná o morálně pochybný podnik (předchozí otázka). Očekával bych tedy, že její provozování bude probíhat pod veřejnou kontrolou, zda je celý proces slosování řádný a férový vůči hráčům. Proč není slosování veřejné?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takové kompenzace (dotaz č. 2).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „v jakých rádiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 209 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 2. V jakých televizích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje o konce roku utratit?
 3. V jakých tištěných médiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 4. Jaká všechna tištěná média MF předplácí, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratí?
 5. Jaká všechna tištěná média MF předplácelo ke konci roku 2012, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených AO v měsících lednu až říjnu 2019 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, informaci, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili úpravu čerpání garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn a to
konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

V případě, že odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takových úprav (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav čerpání garancí (dotaz č. 3).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve věci Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0018/RRSC/2010: „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – v ON Kolín, a.s., nem. SČK.“ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/33.00691 (dále jen „Smlouva o dotaci“).

Obracím se na Vás jako povinný subjekt, státní orgán, ve smyslu § 2 InfZ ve věci nakládání s veřejnými prostředky.

Tímto žádám o sdělení následujících informací v zákonné lhůtě:

 1. Výši částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 2. Výši částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 3. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta.
  • v případě dohody, kdy a kým byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci uzavřena;
  • v případě jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která strana od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila;
 4. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky?
  • jaké opravné prostředky byly podány
  • kdo podal opravné prostředky;
  • zda bylo opravným prostředkům vyhověno;
  • v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v §28 Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla je uvedeno v odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ... ...."c)dotací z prostředků státního rozpočtu podle odst.3, d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva".

Dle informace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ze dne 9. 10. 2019 č.j. MPO77261/2019, kterou ad info přikládám, je položka d) součástí položky c): "Výnosy z dražeb povolenek jsou součástí dotace ze státního rozpočtu", i když dle odst. §28 zákona č. 165/2012 Sb. by se mělo jednat o 2 zcela samostatné položky. Protože MPO výnosy položky d) samostatně neeviduje a nemůže tedy poskytnout informaci o její výši dle zákona č. 106/1999 Sb. a protože příjmy rozpočtu ČR i dotace z rozpočtu ČR musí být centrálně evidovány na Ministerstvu financí, dovoluji se obrátit na Vás. Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly celkové výnosy položky "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva" v jednotlivých letech 2013 - 2018 v milionech Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o následující informace. Odpověď prosím zašlete pouze elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

 1. V příloze žádosti zasílám rozhodnutí NSS A 2/2003 - 73 ze dne 31. 7. 2006. Žádám Vás o odpověď, kdy ministerstvo financí dostálo své povinnosti vyplývající z rozsudku pokračovat v řízení a s jakým výsledkem.
 2. V případě, že MF ČR pochybilo a doposud nerespektovalo pravomocné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pak požaduji odpověď na dotaz, jaké kroky MF ČR nyní učinilo k nápravě po zjištění stavu věci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“