Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující materiál:

Požaduji protokol o předání a převzetí stavby a materiály ke kolaudaci, které se týkají projektu potápěčské centrum spolku Scuba FM, na který spolek získal v roce 2009 od MF dotaci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme o informace a relevantní dokumenty ohledně aktuální situace vlastnictví uhelné elektrárny Adularya (tj. nedokončené hnědouhelné elektrárny Yunus Emre a sousedního lignitového dolu), jejíž výstavba byla podpořena českými exportními agenturami EGAP a ČEB.

  1. Kdo je v současnosti konkrétním vlastníkem elektrárny Adularya?
  2. Jaké jsou budoucí záměry s elektrárnou Adularya?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministerstvu financí byla dne 24. ledna 2020 doručena má žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadovala jsem zaslat smlouvu navazující na Dodatek č. 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. 6. 1994, o odkoupení pohledávky České republiky v Rusku, uzavřené mezi Českou republikou (Ministerstvem financí) a společností Falkon Capital a. s. Má žádost byla dne 10. února 2020 vyřízena dopisem č. j. MF-2390/2020/48-5 a rozhodnutím č. j. MF-2390/2020/48-6, kterým byla částečně odmítnuta s odkazem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo financí poskytlo požadovanou Smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s. s výjimkou článků smlouvy 1.2, 3.1, 5.2 a 6.3. Proti rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-2390/2020/48-6 jsem podala dne 25. Února 2020 rozklad. Následně bylo předmětné rozhodnutí zrušeno rozhodnutím ministryně financí ze dne 16. března 2020, č. j. MF-2390/2020/48-15, a věc byla vrácena Ministerstvu financí k novému projednání.

Poté ministerstvo financí poskytlo plné znění Smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu, ovšem bez příslušenství, kterým je příloha k této smlouvě, která tvoří dle textu Smlouvy její nedílnou součást. V textu Smlouvy je uveden Kontrakt č. 1017/1755 ze dne 28. 7. 1999 a Dodatek č. 3 z 13. 10. 2000 k tomuto Kontraktu, přičemž Kontrakt a Dodatek č. 3 tvoří Přílohu č. 1 požadované Smlouvy. Pokud tedy Smlouva obsahuje přílohu, což vyplynulo z plného znění požadované smlouvy, ta měla být poskytnuta společně s touto smlouvou. Zaslala jsem proto ministerstvu financí neformální e-mail, ve kterém jsem požadovala přílohu zaslat. Ministerstvo však zaujalo k požadavku negativní stanovisko. Proto jsem zaslala oficiální stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb. Tato stížnost byla ministryní financí zamítnuta s tím, že požadavku již bylo plně vyhověno.

Z tohoto důvodu podávám novou žádost o informaci a požaduji elektronicky emailem či datovou schránkou zaslat Přílohu č. 1 a případně všechny dodatky, včetně příloh, pokud existují, ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prostřednictvím své první žádosti žádáte o:

„Poskytnutí přehledu mimořádných odměn, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali náměstkové a náměstkyně. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Vaše druhá žádost je formulována takto:

„žádám Ministerstvo financí o poskytnutí přehledu mimořádných odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali ředitelé jednotlivých odborů. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám kopie aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale omezeném rozsahu To znamená v rozsahu Přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb, pokud je součástí Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Informace prosím v tzv. strojově čitelném formátu ve smyslu § 4b citovaného zákona.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně informace o tom, zda evidujete smlouvu o vypořádání či odstranění ekologické zátěže vzniklé před privatizací či jinak nazvanou obdobnou smlouvu uzavřenou mezi ČR a některou z těchto společností:

  • SAFINA, státní podnik, IČO: 000 11 568
  • SAFINA, a.s., IČO: 451 47 868.

V případě, že takovou smlouvu evidujete, žádáme o její zaslání v digitalizovaném formátu.