Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí příloh Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb, uzavřené dne 3. prosince 2018 mezi Českou republikou – Ministerstvem financí jakožto objednatelem a společností CCA Group a.s. jakožto dodavatelem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o poskytnutí základního povolení na internetové živé hry vydané společnostem:

 • SYNOT TIP, a.s., IČ 26301091, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště,
 • King‘s casino a.s., IČ 26366673, Rozvadov 7, Rozvadov
 • TSG Interactive plc, C 53434, Villa Seminia 8, Sir Temmi Zammit Avenue Ta‘ Xbiex XBX 1011, Malta.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o zaslání zprávy o plnění zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů těchto společností a uvedení konkrétních informací o tom, jakou odměnu obdržela která osoba v orgánech těchto společností. Podle zpravodajského serveru Novinky.cz má ve státních a polostátních firmách příjem nad 1,8 milionu ročně 174 lidí v 35 společnostech zřizovaných šesti ministerstvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Ministerstvo financí, případně finanční správu ČR [Generální finanční ředitelství], o poskytnutí těchto informací:
  1. Sdělení, zda se pro účely daně z přidané hodnoty za daňový doklad považuje příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
  2. Sdělení, v jakém okamžiku je soudní exekutor povinen zaplatit [odvést] finanční správě daň z přidané hodnoty, kterou vyčíslil [zpravidla povinnému] v příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
   V případě, že by pro účely daně z přidané hodnoty byl „daňovým dokladem“ příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce [podle názoru žadatele by jím měl být, a to proto, že účastníci exekučního řízení od soudního exekutora žádné jiné „účetní a daňové“ nedostávají], pak by s ohledem na ustanovení § 20a a § 21 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, měl soudní exekutor povinnost odvést peněžní částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou vyčíslil v příkazu k úhradě nákladů exekuce, po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc [§ 99 zákona] nebo kalendářní čtvrtletí [§ 99a zákona], anebo v případě režimu jednoho správního místa taktéž kalendářní čtvrtletí [§ 110q zákona], a to bez ohledu na to, zda od osoby určené k zaplacení nákladů exekuce povinné částku odpovídající dani z přidané hodnoty obdržel [tj. ji exekvoval] či nikoliv.
  3. Sdělení, zda s ohledem na pokyn Ministerstva financí ze dne 23. 12. 2016 číslo MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty, a kterým byl zrušen pokyn číslo D-247 [uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů], byl pro účely daně z přidané hodnoty plátců z řad advokátů, notářů a soudních exekutorů vydán jiný pokyn, a pokud ano, prosím o jeho zaslání.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následujících informací:

jak velké je vaše legislativní oddělení co se týče počtu zaměstnanců? A kolik pracovníků se zabývá připomínkováním návrhů jiných ministerstev v mezirezortním připomínkovacím řízení?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám seznam všech kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)

Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám seznam všech kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2007-2013 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí jednacích řádů, statutů nebo jiných obdobných pravidel, kterými se řídí zejména fungování a organizace poradní komise zřízené podle § 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále žádáte o poskytnutí seznamu členů této poradní komise včetně informace o jejich zaměstnání a specializaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“