Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí maximálně detailních informací, zda se na ministerstvu vyvíjí nebo projednává (připomínkuje se, je poskytnut jinými orgány pro informaci apod.) právní předpis, týkající se aplikace účetních standardů IFRS a jmenovitě IFRS 17 pro tuzemské pojišťovny.

Podle mých informací, daná legislativní změna se promítne do novely zákona o účetnictví, ve kterém je mj. uveden záměr stanovit pojišťovnám jako povinný účetní rámec IFRS upravené právem EU. Dále, podle mých neověřených informací již proběhlo neveřejné připomínkové řízení této novely zákona, MFČR disponuje prezentacemi na toto téma, a chystá veřejné připomínkové řízení novely zákona.

Jak je vidět z aplikace ODok, dotyčnou novelu zákona připravuje právě MFČR, a návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví byl schválen Vládou 5. října 2020 (usnesení č. 964).

Umožňuje-li to zákon, pokud tyto dokumenty existují v elektronické podobě, prosím také o zaslání kopii relevantních v tomto ohledu dokumentů (např. pracovní verze dotyčného právního předpisu jeho, důvodovou zprávu, harmonogramu jeho přijetí, jiné dokumentace, popisující legislativní záměr, veškerých interních prezentačních materiálů na toto téma, vyhodnocení dopadů novely zákona na subjekty, působící na trhu pojišťovnictví apod.). Pokud zmíněné dokumenty neexistují v elektronické podobě (existují pouze v listinné podobě), prosím o poskytnutí jejich seznamu.

Dále prosím o poskytnuté informace, zda a na kdy je plánováno veřejné připomínkové řízení novely zákona o účetnictví.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v roce 1996 zažádala městská část Praha–Libuš o poskytnutí „dotace“ na provedení nástavby na části budovy v ulici Meteorologická č. p. 181, na pozemcích par. č. 864 a prac. č. 856 oba v k. ú. Libuš. Ve shora uvedené ulici se nachází ZŠ Meteorologická. Na tuto nástavbu na části budovy (školy) v ulici Meteorologická bylo „údajně“ investorem čerpáno celkem 24.251.000,- Kč z peněz daňových poplatníků. Nástavba na škole není do současné doby funkční, vzhledem k tomu, že nemá zajištěn přístup (schází schodiště) a uvnitř je pouze hrubá stavba, takže ani po 13 letech není dokončená.

Na dotaz zřizovatele tj. Městské čásit Praha-Libuš z jakých důvodů nebylo pokračováno v dokončení nástavby po ukončení soudního sporu, jsem obdržel dne 1.9.2021 od Úřadu městské části Praha-Libuš, následující stanovisko:

Z podkladů školy ohledně nízkého počtu dětí navštěvující tuto základní školu lze předpokládat, že nebyla potřeba připravenou rezervu (ve 4 NP pavilonu A pro 2 kmenové třídy a 2 malé jazykové učebny) dokončovat. Pro ilustraci uvádím, že ve
školním roce 2007/2008 bylo žáků celkem 300, ve školním roce 2021/2022 jich je 658. Do dnešního dne není naplněna rejstříková kapacita školy, která je 800 dětí.

Na základě výše uvedených skutečností, žádám, dle shora zmíněného zákona, o níže uvedené informace:

 1. Zda se v archívu Ministerstva financí ČR nachází žádost zřizovatele městské části Praha– Libuš o poskytnutí „dotace“ a o jakou výši bylo žádáno? Pokud ano, tak žádám o kopii této žádosti.
 2. Požadoval poskytovatel „dotace“, aby příjemce „dotace“ tj. městská část Praha–Libuš, předložil řádné vyúčtování?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádá o poskytnutí následujících informací:

 1. zaslání skenu pojistné smlouvy č. 3903257370 uzavřené s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 (dále jen „ČPP“), jíž má být ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. pojištěna odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidla, a to konkrétně cisternové automobilové stříkačky Liaz, reg. zn. PI 62-80, popř. jíž má být na ČPP ve smyslu § 11 zákona č. 168/1999 Sb. přenesen výkon činností spojených s náhradou újmy hrazenou Ministerstvem financí České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí sborníku z odborného semináře pořádaného Ministerstvem financí k případu nákupu letadel CASA, jak o jeho konání a existenci informoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek například v rozhovoru prezentovaném na Echo24 dne 31.1.2021, viz zde“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) za rok 2020, případně i za uplynulou část roku 2021, pokud jsou tyto údaje známé?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu? K jakým účelům byly tyto prostředky určené?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 2. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 3. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
 4. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.

Žádost se vztahuje na výběrové řízení vypsaná samostatně na dané služební místo i na výběrová řízení vypsaná na daná služební místa jako sdružená.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací, a to zda Ministerstvo financí ČR:

 1. Vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obce krajským úřadem nebo auditorem.
 2. Sestavuje plány dozorů nad správností přezkoumání vykonaných krajskými úřady nebo auditory.
 3. Zohledňuje podněty občanů při sestavování plánu kontrol.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZHH“):

 • přehled aktuálně probíhajících správních řízení o vydání/změnu/zrušení základního povolení nebo pověření k odbornému posuzování a osvědčování, a to ke dni podání této žádosti, které byly zahájeny podle příslušných ustanovení ZHH, včetně informací:
  • o jaký z těchto typů správních řízení se jedná,
  • kdo jsou účastníci daného řízení,
  • v jakém se aktuálně nachází stavu a
  • datum jeho zahájení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto Vás žádám o poskytnutí seznamu všech rozpočtových opatření, které byly provedeny v rámci státního rozpočtu za rok 2020 a to s uvedením všech parametrů, které umožňuje integrovaný informační systém státní pokladny poskytnout. Zejména objem přesouvaných prostředků, kapitolu příjemce a kapitolu zdroje.

Data prosím poskytněte ve strojově čitelném formátu (.csv, .xlsx)“.