Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o sdělení, zda existuje jednotný postup pro případ, že dle bodu IV/3 Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění Usnesení vlády č. 235 ze dne 23. března 2022, o změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, byla poskytnuta kompenzace na ubytovanou osobu, která přešla státní hranice po 24. únoru 2022 z území Ukrajiny, následně získala vízum za účelem strpění nebo dočasné ochrany, a později (s odstupem i několika měsíců) bylo zjištěno, že ubytovaná osoba je občanem Ukrajiny a současně jiného členského státu EU? Případně pokud neexistuje jednotný postup, žádám Vás o informaci, jak Ministerstvo financí postupuje v oblasti kompenzací vůči krajům v tomto případě. Dále Vás žádám o informaci, zda Ministerstvo financí instruuje kraje, aby v tomto případě žádali vrácení plateb za ubytovací služby od fyzických a právnických osob, které kraji v dobré víře tuto ubytovací službu poskytli a tato ubytovací služba byla využita občanem Ukrajiny, který je současně občanem jiného členského státu EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si tímto požádat sdělení, zda k § 105 odst. 1 zákona o spotřební dani, existuje a je v platnosti jakákoli vyhláška, nařízení, metodický pokyn, prováděcí předpis, popř. jiná podzákonná norma, která by blíže či detailněji upravovala uvedené ustanovení včetně definice pojmů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádá o poskytnutí informace, jakým způsobem byla provedena za posledních pět let valorizovaná restituce církevních majetků. Stačí tabulka analytického přehledu za posledních 5 let, tak aby bylo přehledně vidět valorizaci za rok od 2019 do 2022. Možnost porovnat nárůst s inflací a její kompenzace Ministerstvem financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 4. (čtvrté) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám vás o aktuální přehled (analýzu) daňových výjimek a vyčíslení jejich dopadu na státní rozpočet. Přehled daňových výjimek opakovaně zmiňuje ministr financí v mediálních výstupech. Přehled má být základem pro jejich případnou redukci/úpravu systému výjimek.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě absolvované přednášky mám několik otázek a chci Vás poprosit o odpovědi na tyto otázky.

 1. Eviduje ministerstvo, kolik žádostí o zrušení úvěrů (půjček, hypoték, ...) na základě mezinárodního obchodního zákoníku ( UCC 1 - 308) bylo již podáno?
 2. Mají finanční instituce nabízející úvěry a půjčky v ČR platné pověření - licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze?
  Byly zrušené soudním rozhodnutím - UCC WA DC 2012114776,24.10.2012?
  Mají povolení od lidu československého nebo jejich zástupců? Jelikož byl v roce 1992 platný ústavní zákon č. 327/1991 Sb. a zákon 424/1991 Sb. nebylo možné bez řádného referenda rozdělit Československo a ČR je jen korporace působící na území ČSFR?
 3. Kolik měnového zlata a peněz měla ČSFR před spojením s mezinárodním měnovým fondem? A jaký kurz byl stanoven silné koruny podložené zlatem vůči nepodloženému dolaru - fiat?
 4. Pokud nemají instituce licenční listiny a oprávnění půjčovat peníze, kde získat podklady pro zrušení úvěrů a půjček? Na přednášce se uvádělo několik desítek zrušených úvěrů....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených informací a dokumentů.

S ohledem na výběrové řízení České konsolidační agentury (dále jen „ČKA“) na společné postoupení pohledávek za společnostmi TCHECOMALT GROUP, a.s. a PROFERTA, a.s., které bylo vyhlášeno v tiskové zprávě ze dne 11. 3. 2005 uveřejněné na webových stránkách Ministerstva financí ČR, Vás tímto žádám konkrétně o poskytnutí seznamu smluv o postoupení pohledávek ČKA za společností PROFERTA, a.s., IČO: 25103121, a to vždy s uvedením:

 • data uzavření příslušné smlouvy,
 • druhé smluvní strany, na kterou byly tyto pohledávky postoupeny, a
 • výše úplaty, která měla být za postoupené pohledávky uhrazena.

Současně Vás tímto žádám o poskytnutí kopií těchto smluv.

Nad rámec uvedeného dodávám, že tato žádost se týká výhradně smluv, kde úplata za postoupené pohledávky převyšovala 3 miliony Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Chtěl bych se pouze zeptat zda nemáte v archivech dostupný záznam o schůzce mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, která se měla údajně uskutečnit za dob kdy byl Petr Pavel na pozici NGŠ a Andrej Babiš na pozici ministra financí. Podle nedávných slov Petra Pavla se tato schůzka uskutečnila v době kdy byl tehdejší ministr obrany Martin Stropnický na dovolené (pravděpodobně duben roku 2014). V týmu Demagog se nám ovšem žádné záznamy o této schůzce nepodařilo dohledat, stejně tak nám nepomohla ani AČR či MO. Za celý tým bych byl tedy vděčný, kdybyste mi mohli poskytnout nějakou informaci o (ne)uskutečnění této schůzky“.