Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o následující informace týkající se vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

 1. Kolik obdrželo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán podle uvedeného zákona o střetu zájmů do 28.2.2009 žádostí o nahlížení do registru oznámení?
 2. Kolik z těchto žádostí bylo podáno ze strany novinářů a kolik ze strany \"běžných\" občanů?
 3. Kolik z těchto žádostí se týkalo nahlížení do elektronického registru a kolik do písemného registru?
 4. Kolik bylo podáno oznámení podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů za rok 2007 a kolik za rok 2008 (opět podle stavu ke dni 28.2.2009)?
 5. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán žalob pro porušení povinností podle zákona o střetu zájmů ve znění před novelou č. 216/2008 Sb. a jaký byl jejich výsledek?
 6. Kolik podalo Vaše ministerstvo jako evidenční orgán oznámení o podezření z přestupku podle zákona o střetu zájmů ve znění po novele č. 216/2008 Sb.?

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 7. 3. 2009 Vás informuji, že podle zák. č. 159/2006 Sb. nespadaly pod MF ČR žádné funkce, na které se vztahovala povinnost podávat čestná prohlášení podle výše uvedeného zákona. Z toho důvodu nebyl na MF ČR vytvořen registr oznámení.

Po změnách provedených zákonem č. 216/2008 Sb. bylo přistoupeno k vytváření registru oznámení pro resort MF ČR, a to v působnosti odboru 57 — Bezpečnost a krizového řízení. V závislosti na povinnost veřejných funkcionářů odevzdávat čestná oznámení za předešlé období do 30. 6. 2009 budou k tomuto datu čestná oznámení zaevidována a následně bude registr funkční v plném rozsahu.

Na základě výše uvedeného na Vaše dotazy souhrnně sděluji:

 1. MF ČR obdrželo k datu 28. 2. 2009 jednu žádost o nahlížení do registru oznámení.
 2. Dle ustanovení zákona o střetu zájmů není povinností žadatele uvádět v žádosti o nahlížení do registru oznámení své povolání (§ 13 odst. 3 zák. č. 159/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů). MF ČR jako evidenční orgán nezkoumá zaměstnání žadatele.
 3. Žádost se vztahovala k nahlížení do registru v jeho elektronické podobě.
 4. Ke dni 28. 2. 2009 nebylo za rok 2007 přijato žádné čestných prohlášení. Za rok 2008 bylo k uvedenému datu přijato pět čestných prohlášení.
 5. Ke dni 28. 2. 2009 nepodalo MF ČR jako evidenční orgán žádný návrh na zahájení řízení na základě ustanovení zákona č. 159/2006 Sb.
 6. Ke dni 28. 2. 2009 nepodalo MF ČR jako evidenční orgán žádné oznámení o nepravdivosti údajů uvedených v registru oznámení na základě ustanovení zák. č.159/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučované

Nejčtenější