Novinky

Volná místa

Aktuální nabídka volných služebních a pracovních míst Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Platová třída
Sekce MF
Stupeň vedení
Místo působiště
Stupeň vzdělání
Období

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka VSK

Nový kolega/kolegyně se zaměří na posuzování a vyhodnocování podnětů (externích a interních) ve vazbě na jejich využití v rámci kontrolní činnosti odboru v podobě veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností. Dále se bude podílet na zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů.

Vydáno

Koordinátor/Koordinátorka pro modernizaci finančního řízení

Do oddělení Harmonizace finančního řízení hledáme kolegu/kolegyni na pozici Koordinátor/Koordinátorka pro modernizaci finančního řízení do služebního poměru na dobu neurčitou. Pokud máte zájem zvýšit kvalitu veřejné správy v České republice a chcete spolurozhodovat o tom, jak bude náš stát nakládat s veřejnými prostředky, rádi vymýšlíte nové postupy a prosazujete své myšlenky v praxi, pak hledáme právě Vás! 

Vydáno

Personalistka/personalista

Oddělení Personální činnosti zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky. Zabezpečuje činnosti související s organizačními záležitostmi služby, se správou služebních vztahů státních zaměstnanců a vedoucích služebních úřadů podřízených ministerstvu, plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu. Zodpovídá za správnost a úplnost údajů vkládaných za ministerstvo do Informačního systému o státní službě. Spolupracuje s příslušnými úřady v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Vydáno

Ředitel/ředitelka odboru Mezinárodní vztahy

Ředitel/ředitelka odboru tvoří koncepci dlouhodobého vývoje zájmů ČR vůči mezinárodním finančním institucím a zemím mimo EU ve finanční oblasti za účelem maximálního prosazení českých zájmů. Zajišťuje a koordinuje veškeré činnosti jako hlavní gestor za vztahy ČR se Světovou bankou (SB), Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Zastupuje MF / ČR na vnitrostátních a mezinárodních fórech. Systémově a metodicky řídí odbor a lidské zdroje v něm.  

Vydáno

Vedoucí oddělení Finanční inovace

Oddělení Finanční inovace provádí zejména činnosti: tvorba legislativních i nelegislativních úprav v oblasti inovací na finančním trhu a zajišťování jejich harmonizace s právem EU. Zpracovávání stanovisek a připomínek k právním předpisům z hlediska jejich dopadu na inovace na finančním trhu. Zpracovávání dopadových a srovnávacích studií v oblasti inovací na finančním trhu. Koordinace  analytické, poradenské a konzultační činnosti ve vztahu k jednotlivým vnitrostátním, institucím, hospodářským subjektům a uskupením v rámci podpory exportu s cílem usnadnit expanzi českých inovativních společností do zahraničí.

Vydáno

Specialista/specialistka v oblasti DPH

Hledáme metodika/čku, specialistu/ku kteří budou řešit problematiku v oblasti DPH. Náplní práce je příprava ucelených a srozumitelných stanovisek, podílení se na tvorbě zákona o DPH, či práce s legislativou, judikaturou a dalšími zdroji informací. Probíhá úzká spolupráce s finanční a celní správou.

Vydáno

Auditor/Auditorka v odboru Auditní orgán

Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci operačních programů v gesci oddělení a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci těchto operačních programů. V našem týmu auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU. Kromě základních benefitů MF částečně umožňujeme výkon práce z domova (na této pozici v režimu týden / týden), k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF.

Vydáno

Ekonom/ka, Analytik/čka v oddělení Transformace ekonomiky

Budujeme tým analytiček a analytiků, kteří přispějí ke kvalitnímu a daty podloženému rozhodování o veřejných záležitostech. Nabízíme možnost přímé účasti na tvorbě hospodářské politiky a sektorových reformních opatřeních. Staňte se součástí týmu Ministerstva financí, chcete-li se podílet na směřování České republiky a Evropské unie v oblasti zelené tranzice a taxonomie EU. 

Vydáno

Makroekonomický analytik/Makroekonomická analytička

Odborník na této pozici zpracovává analýzy a predikce hlavních ukazatelů v oblasti měnové politiky a finančních trhů. Budete se podílet na nastavení klíčových předpokladů pro Makroekonomickou predikci ČR, a tím ji pomáhat správně nastavit. Do náplně práce patří také koordinace činností a spoluvytváření materiálu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou.

Vydáno

Analytik/analytička v oblasti ekonomického modelování

Na této pozici se budete podílet na vývoji a aktualizaci ekonomických a ekonometrických modelů. Pomocí nich budete analyzovat cyklický vývoj ekonomiky a hodnotit dopady jednotlivých fází cyklu do makroekonomických proměnných. Dále budete zpracovávat makroekonomické a fiskální analýzy a predikce, a také hodnotit dopady možných opatření a záměrů hospodářské politiky. Budete rovněž přispívat k zajištění agendy pracovních skupin při Evropské komisi za ČR. V neposlední řadě budete participovat na zpracování některých publikací, zejména Makroekonomické predikce ČR a Konvergenčního programu ČR.
 

Vydáno

Právník/právnička v oddělení Bankovnictví

Na této pozici osoba vytváří a prezentuje pozici ČR při vyjednávání evropské legislativy, kterou následně implementuje do českého právního řádu a připravuje návrhy zákonů v oblasti regulace bank, stavebního spoření, družstevního peněžnictví a regulace České národní banky.