CZ EN

Zpravodaj MF - 5/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Fiskální výhled ČR - květen 2015

Fiskální výhled ČR - květen 2015

Fiskální výhled je zpracováván s pololetní periodicitou (zpravidla v květnu a v listopadu). Zahrnuje predikci na běžný a následující rok, u některých ukazatelů pak i výhled na další 2 roky. Další podrobné údaje o makroekonomickém vývoji je možné nalézt v publikaci Makroekonomická predikce ČR, která je zveřejňována se čtvrtletní periodicitou, zpravidla ve druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokumenty z mise MMF

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument " Czech Republic: Concluding Statement of the 2015 Article IV Mission". Dokument je zprávou z mise Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Celý obsah článku

Konvergenční program České republiky (duben 2015)

Konvergenční program České republiky (duben 2015)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Související informace:

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 31.3.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a Komentář k základním ukazatelům vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice k 31.3.2015.

Celý obsah článku

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2015 včetně Komentáře

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice a Komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31.3.2015.

Celý obsah článku

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Vývoj penzijních fondů a společností v ČR - rok 2015

Přehled - Vývoj penzijních fondů a společností v ČR k 21.5.2015.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.4.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.4.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.4.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 56132 kusů.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až duben 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až duben 2015

K 30.4.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 400,0 mld. Kč, celkové výdaje 400,4 mld. Kč a schodek hospodaření 0,4 mld. Kč (na konci dubna 2014 vykázán přebytek ve výši 26,6 mld. Kč), což je druhý nejlepší výsledek hospodaření od roku 1996.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. čtvrtletí

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2015 - 1. čtvrtletí

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 projednal na své 23. schůzi dne 6. května 2015 a přijal usnesení č. 242. Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 projednala dne 27. dubna 2015 a přijala usnesení č. 304.

Celý obsah článku

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2015

Rozpočet kapitoly 312 Ministerstva financí pro rok 2015

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2015.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2014

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2014

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2014.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2014

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2014

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2014.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2014

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2014

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2014.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2014

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2014

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Celý obsah článku

Otevřená data jako nástroj: Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole

Otevřená data jako nástroj: Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole

Prezentace představuje aplikaci principů 3E ve finančním řízení a kontrole pomocí otevřených dat.

Celý obsah článku

Otevřená data Ministerstva financí: Prezentace projektu

Otevřená data Ministerstva financí: Prezentace projektu

Prezentace představuje projekt Otevřených dat na Ministerstvu financí, který byl spuštěn v lednu roku 2015.

Celý obsah článku

Seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě

Ministerstvo financí ČR uspořádalo 22. 4. 2015 od 10 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR odborný seminář k návrhu Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.

Celý obsah článku

Zákon o vnitřním řízení a kontrole

Zákon o vnitřním řízení a kontrole

Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, jenž má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Finanční zpravodaj číslo 4/2015

Finanční zpravodaj číslo 4/2015

  • Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
  • Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000)
  • Doplnění Informace Ministerstva fi nancí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a  Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí ČR, na základě informací obdržených ze ZÚ ČR v Bogotě, oznamuje, že dne 6. května 2015 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOLUMBIJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012. Ustanovení Smlouvy se tak budou provádět následovně: ....

Celý obsah článku

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. června 2015)

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. června 2015)

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (dále také „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů a zpracování účetní závěrky za účetní rok pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020. Stanovené postupy jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, jakož i připravovanými doporučeními Evropské komise, které měly členské státy k datu vydání Pokynu k dispozici.

Celý obsah článku

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

V návaznosti na Úmluvu a především její Článek 6 - Automatická výměna informací byla vypracována Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech. Cílem této Mnohostranné dohody je globální boj proti daňovým únikům založený na Společném standardu pro oznamování.

Celý obsah článku

Cenový věstník 5/2015

Cenový věstník 5/2015

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 6. Dodatek

Celý obsah článku

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamským společenstvím

Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech s Bahamským společenstvím

Dne 18. května byla ve Sbírce mezinárodních smluv č. 20/2015 vyhlášena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 6. března 2014 v Nassau.

Celý obsah článku

Tabulka dohod - Přehled platných dohod ČR o výměně informací v daňových záležitostech

Tabulka dohod - Přehled platných dohod ČR o výměně informací v daňových záležitostech

(TIEA - Tax Information Exchange Agreement) - k 21.5.2015

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Změny mezibankovních poplatků za platební transakce

Změny mezibankovních poplatků za platební transakce

Dne 19. května 2015 bylo v úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.

Celý obsah článku

Česká republika má Country sponzory pro GIPS standardy

Česká republika má Country sponzory pro GIPS standardy

Dne 7. května 2015 se CFA Society Czech Republic a Asociace pro kapitálový trh ČR staly oficiálními Country sponzory Global Investment Performance Standards (GIPS) standardů pro Českou republiku.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - červen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - červen 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví (Informace GFŘ)

Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 v základu daně z příjmů u osob, které vedou účetnictví (Informace GFŘ)

S ohledem na rozdílný přístup k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v základu daně z příjmů Generální finanční ředitelství po projednání s Ministerstvem financí a odbornou veřejností sděluje: ....

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 19.5.2015

Celý obsah článku

Kontrolní hlášení DPH (Informace GFŘ)

Kontrolní hlášení DPH (Informace GFŘ)

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 14.5.2015

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

ČR podporuje rychlé schválení Fondu pro strategické investice

ČR podporuje rychlé schválení Fondu pro strategické investice

V Bruselu proběhlo 12. května 2015 zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Českou delegaci vedl stálý představitel ČR při EU velvyslanec Martin Povejšil. Mezi hlavní témata jednání patřily Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a posouzení ekonomické situace zemí v rámci tzv. Evropského semestru.

  • Výsledek zasedání Rady

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. května 2015 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 12. května 2015 v Bruselu

Českou delegaci povede velvyslanec Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii Martin Povejšil.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí ocenil dvacítku TOP plátců daně z příjmů

Ministr financí ocenil dvacítku TOP plátců daně z příjmů

Žebříček oceněných společností byl sestaven podle výše plateb, provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2014 do veřejných rozpočtů.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (květen 2015)

Aktuální témata: EET, mezinárodní arbitráže, hazard, otevřená data, daňové příjmy a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (květen 2015)

Multimédia MF (květen 2015)

Aktuální témata: Mise MMF, audity, hazard.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 5/2015

Finanční a ekonomické informace 5/2015

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Měnové války: nekonvenční měnové nástroje a jejich vliv na světový obchod. Text přibližuje různé pohledy na nekonvenční nástroje měnové politiky ze strany centrálních bank, tak jak se objevují v tisku, a to zejména ve vztahu k tzv. měnovým válkám. Článek si všímá odlišných názorů na to, zda k měnovým válkám dochází, a jaký by případně mohly mít dopad na světovou ekonomiku.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 4/2015

Finanční a ekonomické informace 4/2015

Rubrika Téma měsíce tentokrát přináší přehledový článek Předvolební debaty ve Velké Británii: riziko odchodu Velké Británie z EU a případné důsledky. Vzhledem k nadcházejícím parlamentním volbám ve Velké Británii, které se uskuteční již 7. května, nabývá toto téma opět na aktuálnosti. Článek se věnuje tomu, jak různí komentátoři vnímají pravděpodobnost odchodu Velké Británie z Evropské unie a jaké by to mělo důsledky pro EU i samotnou Velkou Británii.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.