CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2014

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou. Po tomto projednání jej uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa
 • B.1. Rozpočet příjmů
 • B.2. Plnění rozpočtu příjmů
 1. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa
 • C.1. Rozpočet výdajů
 • C.2. Plnění rozpočtu výdajů
 1. Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
 2. Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2010 až 2014
 3. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly
 4. Kontrola
 5. Číselné sestavy a tabulkové přílohy
  • Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04) – kapitola VPS
  • Sestava č. 2 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění financování (Fin 2-04) – kapitola VPS
  • Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby – kapitola VPS
  • Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu – kapitola VPS
  • Tabulka č. 3 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2014 (hodnotící tabulka)
  • Tabulka č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2014
  • Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
  • Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
  • Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář