Novinky

4.čtvrtletí ´11

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2011.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. prosince 2011

 • Bod č. 9: Schválení smlouvy na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, ev. č. VZ 60026142
  Pro informaci: 
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o realizaci opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2011

 • Bod č.6: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2011
 • Bod č. 4: Informace o postupu prací na zvýšení základního kapitálu ve společnosti Český Aeroholding, a. s., vložením nepeněžitého vkladu spočívajícího v majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie, a. s.
 • Bod č. 7: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Analýza dopadů zavedení Základních registrů na IISSP a zabezpečení systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 23: Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně ze srpna a září 2010)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. listopadu 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 21: Návrh usnesení vlády na jmenování a určení výše platu finančního arbitra
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení legislativních změn do informačního systému daňové správy, podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Příprava sídla GSA v budově MF Janovského“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. listopadu 2011

 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 18: Návrh na stanovení gescí k řešení doporučení výboru MONEYVAL Rady Evropy v rámci 4. kola hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice a příprava „Zprávy o pokroku“ pro plenární zasedání MONEYVALU Rady Evropy v roce 2012 v návaznosti na 4. kolo hodnocení

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. listopadu 2011

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 25. října 2011

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. října 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 7: Ministerstvo financí předkládá vládě informace o opatřeních učiněných v návaznosti na kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/09 - „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a příspěvky vybírané od obchodníků s cennými papíry.“
 • Bod č. 9: Ministerstvo financí předkládá vládě informace o připravovaných veřejných zakázkách „Servis informačního systému VIOLA“ a „Servis personálního informačního systému VEMA“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 5. října 2011

 • Bod č. 9: Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
 • Bod č. 11: Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu – otázky správy a řízení