CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. prosince 2011

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předložilo koncem měsíce října vládě ČR návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je změna konstrukce sdílených daní pro obce ČR tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi obcemi s nejnižším a nejvyšším příjmem na obyvatele a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie. Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně financovány rozvojové projekty v obcích. V souladu s Programovým prohlášením vlády jsou tedy hlavními principy návrhu jednak snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi a zároveň posílení sdílených daní obcí.

Naplnění požadavku na snížení diferencí v hodnotách na obyvatele a přiměřenější přerozdělení sdílených daní je navrhováno mj. zapojením měst Plzně, Ostravy a Brna do propočtu k ostatním městům, což by do systému přerozdělení sdílených daní vneslo větší jednotnost a korigovalo jejich dosavadní výjimečné postavení. Částečné snížení daňových příjmů prostřednictvím úpravy přepočítacího koeficientu je navrhováno také u hl.m.Prahy. Ministerstvo financí pro tato města počítá po přechodnou dobu 4 let s částečnými kompenzacemi ztrát.

Na základě zadání Programového prohlášení byla předkladatelem zkoumána také vhodnost kritérií uplatněných při přerozdělení sdílených daní. Návrh obsahuje zvýšení váhy kritéria (prostého) počtu obyvatel na 10 % (dnes 3 %), nově se navrhuje zapojení kritéria počtu žáků ZŠ a dětí MŠ, a to s váhou 7 %.

Bod č. 23:
Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně ze srpna a září 2010)

Evropská komise v březnu 2011 schválila žádost ČR o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU na krytí části povodňových škod ze srpna a září 2010 na území Libereckého a Ústeckého kraje. ČR získá 10 911 939 EUR, tj. nejvyšší možný příspěvek odpovídající 2,5 % vyčíslených škod.

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh usnesení, kterým vláda odsouhlasí sjednání Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR a zmocní ministra financí k podpisu této Dohody. Zahájení implementace Fondu solidarity lze očekávat během prosince 2011.

Prostředky budou směřovány do obou zasažených krajů. Dohoda o implementaci stanoví kromě výše příspěvku z Fondu solidarity také okruhy výdajů financovatelných z Fondu solidarity. Jedná se o výdaje na odstranění bezprostředních následků povodní na veřejném majetku, jehož uvedení do funkčního stavu nebylo financováno ze zahraničních zdrojů, z pojištění nebo z darů, tj.: úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí a telekomunikací, přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb a záchranná opatření. Odstraňování škod způsobených soukromým osobám a podnikům nebo škody z oblasti zemědělství z FSEU financovat nelze.

Pro informaci:

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí aktualizované vydání vlastní makroekonomické publikace Fiskální výhled České republiky. Publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády. Zahrnuje také mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU.

Odhad deficitu celého vládního sektoru na rok 2011 je 142 mld. Kč, v poměrovém vyjádření 3,7 % HDP. Ve srovnání s odhadem v dubnové Notifikaci vládního dluhu a deficitu je odhad po zohlednění nových skutečností lepší přibližně o 12 mld. Kč. Oproti předcházejícímu roku by tak mělo dojít ke zlepšení deficitu vládního sektoru o 1,1 procentního bodu. Odhady jsou tradičně uvedeny v akruální metodice, která je odlišná od hotovostní metodiky, jež se používá pro státní rozpočet.

Přes prudké zhoršení výhledu globální ekonomické situace s potenciálně významně negativními dopady na exportně orientovanou ekonomiku ČR byly i nadále zachovány střednědobé cíle fiskální konsolidace. K nim se v dubnu tohoto roku usnesla vláda a zavázala se k nim v letošní aktualizaci Konvergenčního programu. Podíly deficitů vládního sektoru k HDP v roce 2012 a 2013 by měly dosáhnout hodnot 3,2 % a 2,9 %, přičemž deficitní cíl pro rok 2014 je stanoven ve výši 1,9 % HDP. Dále platí, že další deficitní cíle budou stanoveny tak, aby nejpozději v roce 2016 byla bilance sektoru vládních institucí vyrovnána úplně.

Současný střednědobý výdajový rámec vlády již reflektuje zhoršený makroekonomický výhled s odrazem v nižším naplnění daňových příjmů a počítá s odložením účinnosti novel zákonů souvisejících s vytvořením jednoho inkasního místa až na rok 2014. V průměru je v letech výhledu (2012–2014) odhadován roční dopad konsolidačních opatření na saldo na necelých 44 mld. Kč, přičemž tato opatření se budou dotýkat jak výdajové, tak příjmové strany veřejných rozpočtů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář