CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. prosince 2011

Bod č. 6:
Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Ministerstvo financí a Česká národní banka předkládají vládě analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, která hodnotí připravenost České republiky pro přijetí jednotné měny euro.
ČNB spolu s Ministerstvem financí doporučují prozatím nestanovovat cílové datum přijetí eura, a tudíž v roce 2012 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II.


Bod č. 20:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí spolupředkládá vládě České republiky ke schválení návrh smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo, a to ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se v současné době žádná takováto mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění žádoucí. Neaplikuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií, ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto smlouvu o zamezení dvojímu zdanění dojednat, což se na expertní úrovni podařilo v červnu-červenci 2011, a to v průběhu prvního kola jednání.V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu dané smlouvy v době co možná nejbližší.

Pro informaci:


Bod č. 2:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2011

Vládě je pro informaci předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, podrobně hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.


Bod č. 4:
Informace o postupu prací na zvýšení základního kapitálu ve společnosti Český Aeroholding, a. s., vložením nepeněžitého vkladu spočívajícího v majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie, a. s.

Usnesením ze dne 24. listopadu 2010 č. 848 vláda schválila návrh vytvoření holdingového uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb. V návaznosti na postupnou realizaci tohoto holdingu uložila vláda usnesením ze dne 4. května 2011 č. 324 ministru financí informovat ji o postupu prací na zvýšení základního kapitálu společnosti Český Aeroholding, a. s.
Ministerstvo financí proto předkládá vládě na vědomí informaci o postupu prací na zvýšení základního kapitálu ve společnosti Český Aeroholding, a.s., vložením nepeněžitého vkladu spočívajícího v majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie, a.s.


Bod č. 7:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Analýza dopadů zavedení Základních registrů na IISSP a zabezpečení systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků“

Ministerstvo financí předkládá vládě informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Analýza dopadů zavedení Základních registrů na IISSP a zabezpečení systému IISSP na základě zvýšených bezpečnostních požadavků".
V rámci připravovaného Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dodávce Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a souvisejících služeb uzavřené dne 22. prosince 2008 mezi zástupci Ministerstva financí a IBM Česká republika, spol. s r.o. bude rozsah projektu IISSP rozšířen v rámci Přílohy č. 3 k této Smlouvě (Smlouva o dodávce služeb odborné IT podpory). Protože by změna dodavatele vedla k nepřiměřeným technickým obtížím spojeným s dalším rozvojem a provozem IISSP, bude veřejná zakázka zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Navýšení bude realizováno do 31. prosince 2011 za cenu 27 mil. Kč bez DPH.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář