Novinky

3.čtvrtletí ´16

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2016.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2016

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
 • Bod č. 7: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 31: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády dne 12. září 2016

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 20: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 31. srpna 2016

 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“
 • Bod č. 16: Souhlas Vlády ČR s použitím zbývajících finančních prostředků získaných z prodeje akcií určených pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a pojištění v zaměstnanosti na účely uvedené v § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 4: Veřejná zakázka „Provoz, údržba a podpora Portálu spořicích státních dluhopisů“ zadávaná formou jednacího řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. srpna 2016

 • Bod č. 39: Jmenování zástupce České republiky v Mezinárodním měnovém fondu a Evropské bance pro obnovu a rozvoj
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2016)
 • Bod č. 12: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
 • Bod č. 17: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. července 2016

 • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/15 – „Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním“
 • Bod č. 11: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/13 – „Státní dluh a výdaje na jeho financování“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 7. července 2016

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
 • Bod č. 11: Odůvodnění veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a ustanovení hodnotící komise k významné veřejné zakázce“, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“, zadávané v rámci plnění uzavřené ekologické smlouvy č. 0033/94, ze dne 6. 5. 1994, s nabyvatelem SPOLANA a. s. Neratovice
 • Bod č. 16: Metodický pokyn CHJ č. 3 "Metodika veřejného nakupování – Naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání"
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2015
 • Bod č. 4: Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
 • Bod č. 5: Informace o počtu zbytkový státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti