CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. září 2016

Bod č. 1:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace. Příjmy státního rozpočtu v roce 2017 jsou navrženy v objemu 1 244,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2017 by měly dosáhnout 1 304,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2017 je navržen ve výši 60 mld. Kč. Pro rok 2018 ve výši 50 mld. Kč a pro rok 2018 ve výši 30 mld. Kč.

Do návrhu státního rozpočtu na rok 2017 je promítnuto zapojení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu v celkové výši 98 mld. korun na financování společných programů.

Bod č. 20:
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí předkládá vládě k projednání Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb. Jeho cílem je kvalitativně i kvantitativně zabezpečit fungování státní správy po personální stránce. Opatření mají zejména řešit akutní nedostatek klíčových odborníků, u kterých se vyžaduje plnění náročných služebních úkolů (např. IT specialisté), a také posílit motivaci perspektivních zaměstnanců ke vstupu do státní služby a setrvání v ní.

Z těchto důvodů se navrhuje s účinností od 1. listopadu 2016 plošně valorizovat platové tarify všech státních zaměstnanců o 4 %. Na základě analýzy v oblasti odměňování státní správy, zpracované politicko-odbornou pracovní skupinou ustavenou Koaliční radou, byla do nařízení vlády rovněž začleněna možnost mimořádného zvýšení platového tarifu odborníkům na klíčových služebních místech, kterým je svěřen výkon nejsložitějších, nejodpovědnějších a nejnamáhavějších služebních úkolů. Dále se u státních zaměstnanců s opakovaně vynikajícím služebním hodnocením a nejvyšší možnou bodovou klasifikací urychluje postup do vyššího platového stupně a u státních zaměstnanců na služebních místech zařazených do 12. a vyšší platové třídy, tj. s požadovaným vysokoškolským vzděláním, se zvětší rozdíly ve výši platových tarifů mezi jednotlivými platovými třídami. V návrhu nařízení je i úprava poskytování zvláštního příplatku u některých správních činností vykonávaných lékařskou posudkovou službou, a to s účinností od 1. ledna 2017.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2015

Ministerstvo financí předkládá vládě Informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2015. Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2015, provedeném Ministerstvem financí. Hlavní pozornost je zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Materiál se rovněž věnuje popisu hospodářské situace obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot obou monitorujících ukazatelů.

Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2015 vyplývá, že se obcím dařilo udržovat stabilní hospodaření a zlepšovat pozici jejich likvidity (také díky růstu daňových příjmů). Stejně jako v minulých letech je možné konstatovat, že většina obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot monitorujících ukazatelů, by se i přes výše uvedená rizika neměla dostat do vážných problémů se svou platební schopností, neboť se u nich identifikované riziko ukázalo pouze jako dočasné.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář