Novinky

2.čtvrtletí ´10

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2010.

ilustrace

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 28. června 2010

 • Bod č. 12: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)
 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Bod č. 22: Informace o realizaci opatření navržených Ministerstvem financí na základě Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 "Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy"

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. června 2010

 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Podpora prezentačního systému IBD ARIS“ v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 3: Informace o přípravě podpisu smluv na pořízení, obnovu a provoz informačního systému CS pro rok 2010 dle nařízení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. června 2010

 • Bod č. 4: Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2009

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. května 2010

 • Bod č. 24: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009
 • Bod č. 25: Podklad pro rozhodnutí o dalším postupu transpozice směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU
 • Bod č. 28: Návrh na sjednání Dohody o zapojení České republiky do Jednotného evropského fondu zemí západního Balkánu
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění – rozšíření služeb manažera projektu IISSP

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. května 2010

 • Bod č. 9: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009
 • Bod č. 19: Informace pro vládu ČR o schůzi Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM)
 • Bod č. 27: Dodatek Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb mezi Českou republikou a Světovou bankou/Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj
 • Bod č. 30: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 31: Návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů
 • Bod č. 49: Návrh na sjednání Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a Philip Morris International Inc., PMPI LLC, Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade SARL na straně druhé; a Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a JT International S.A. a JT International Holding BV,  na straně druhé
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2009
 • Bod č. 7: Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 8: Informace o veřejné zakázce k postupné implementaci zákona č. 280/2009 Sb., Daňového řádu do informačního systému daňové správy dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. května 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Národní strategie finančního vzdělávání
 • Bod č. 18: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. května 2010

 • Bod č. 19: Restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s.
 • Bod č. 20: Informace vlády ČR k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6. listopadu 2009 ke Zprávě vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2010

 • Bod č. 4: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
 • Bod č. 9: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2010
 • Bod č. 14: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 236)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. dubna 2010

 • Bod č. 4: Návrh základních tezí sjednocení (harmonizace) základů daně z příjmů fyzických osob s vyměřovacími základy pro veřejné (tj. sociální a zdravotní) pojištění
 • Bod č. 6: Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice (2010)
 • Bod č. 13: Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vyčleněných na předsednictví České republiky v Radě EU za období 2007-2009
 • Bod č. 19: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009
 • Bod č. 20: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 25: Informace pro vládu o veřejných zakázkách k rozvoji informačních systémů české daňové správy v roce 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2009

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2010

 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a společností British-American Tobacco (Holdings) Limited, resp. Imperial Tobacco Limited, na straně druhé, a Dohody o zproštění mezi společností Imperial Tobacco Limited, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy
 • Bod č. 21: Informace o přípravě podpisu smluv na údržbu informačního systému ADIS pro rok 2010 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 a celkově od počátku privatizace