CZ EN

Materiály na jednání vlády 28. června 2010

Bod č. 12:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)

Souhrnný materiál navrhuje v jedné části přímé prodeje částí majetku Pozemkového fondu ČR předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. V další části je na části majetku ve správě ÚZSVM, PF ČR, SŽDC, s.o. a Diplomatického servisu, p.o. navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. V další části je předložen návrh privatizace části majetku Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně – Poliklinika Zbraslav, formou veřejné jednokriteriální soutěže. Součástí návrhu je také vyjmutí majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona, se kterým má právo hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Bod č. 18:
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic. Ázerbájdžán představuje pro české investory perspektivní oblast podnikání s rostoucí tendencí co do objemu obchodu a investic. Připravovaná dohoda o ochraně investic zajistí českým investorům smluvně právní rámec pro realizaci jejich investičních činností. Dohoda obsahuje všechny standardní zásady a záruky, které slouží k ochraně investorů na území druhého smluvního státu a které jsou obvykle obsaženy v tomto typu dohod. Do Dohody jsou rovněž zapracována ustanovení, která zohledňují závazky vyplývající pro Českou republiku z členství v EU.

Bod č. 22:
Informace o realizaci opatření navržených Ministerstvem financí na základě Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 "Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy"

Skupina kontrolujících Nejvyššího kontrolního úřadu provedla v roce 2008 a 2009 na ministerstvech financí, dopravy, obrany, vnitra, zahraničních věcí a ministerstvu práce a sociálních věcí kontrolní akci č.08/37, s cílem prověřit postup ústředních orgánů státní správy při přípravě, zadání, řízení a využití výsledků poradenských služeb.

Ministerstvo financí předkládá materiál, který shrnuje stanoviska jednotlivých ministerstev ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce. Většina kontrolovaných subjektů konstatuje, že již přijala k závěrům kontrolní akce opatření k nápravě, nebo taková opatření navrhuje do budoucna. Navrhuje se též připravit pro projednání ve vládě závazné postupy při využívání externích poradenských služeb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář