CZ EN

Materiály na jednání vlády 10. května 2010

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí v souladu s plánem legislativních prací vlády pro rok 2010 předkládá pro schůzi vlády České republiky novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předkládanou novelou se provádí transpozice příslušných ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/49/ES ze dne 18. června 2009. V souladu s touto směrnicí bude od povinnosti konsolidovat osvobozena taková konsolidující účetní jednotka, která ovládá pouze nevýznamné účetní jednotky, a to v úhrnu i jednotlivě, přičemž k podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví konsolidačního celku postačuje účetní závěrka konsolidující účetní jednotky.

 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 se rozšiřuje možnost použití mezinárodních účetních standardů. Pokud existuje předpoklad, že konsolidovaná účetní závěrka bude sestavována za použití mezinárodních účetních standardů, mohou účetní jednotky v konsolidačním celku použít i pro sestavování svých individuálních účetních závěrek tyto standardy za předpokladu, že valná hromada jejich použití pro účtování a vykazování schválí.

Další důležitou změnou uvedené novely je návrh úpravy správních deliktů tak, aby postihovaly i účetní jednotky vykazující podhodnocená aktiva, která slouží jako základna pro výpočet sankcí. Tato úprava zohledňuje i doporučení obsažená v hodnocení plnění „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích“.

Na základě podnětů připomínkových míst a odborné veřejnosti jsou upravena též některá ustanovení zákona ve vztahu k vybraným účetním jednotkám (zejména organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce a kraje), a to tak, aby byla ještě více eliminována pracnost zavádění nových pravidel, zejména v případě malých vybraných účetních jednotek. Jedná se například o zúžení povinnosti sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o změnách peněžních toků, které bude povinně sestavovat vybraná účetní jednotka pouze v případě, že překročí jedno ze tří hodnotových kritérií (40 mil. Kč hrubých aktiv, 80 mil. Kč obratu nebo 50 zaměstnanců), nebo o odejmutí některých povinností v souvislosti se sestavením mezitímní účetní závěrky.

Novelou zákona by mělo rovněž dojít ke snížení administrativní zátěže zahraničních fyzických osob, které podnikají na území České republiky a nemusí být zapsány do obchodního rejstříku. Tyto účetní jednotky  povedou účetnictví za stejných podmínek  jako české fyzické osoby, např. do obratu ve výši 25 mil. Kč budou moci vést daňovou evidenci, pokud zákon nestanoví jinak.

Bod č. 5:
Národní strategie finančního vzdělávání

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Národní strategii finančního vzdělávání, která představuje ucelený systém posilování finanční gramotnosti dětí i dospělých občanů České republiky.
Národní strategie finančního vzdělávání (dále jen „Národní strategie“) vychází z původní Strategie finančního vzdělávání připravené v roce 2007 a schválené rezorty financí a školství, mládeže a tělovýchovy. Na základě doporučení na národní i mezinárodní úrovni, směřující k vypracování národní strategie schválené vládou, připravilo Ministerstvo financí jako rezort odpovědný za problematiku ochrany spotřebitele na finančním trhu, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou národní bankou, tuto Národní strategii ke schválení vládě. Text prošel připomínkami také členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a přestavuje tak konsensus relevantních subjektů státní správy, zájmových sdružení na finančním trhu, spotřebitelských sdružení i vzdělávacích odborníků.

Potřeba finančního vzdělávání se v posledních letech stává důležitou součástí ochrany spotřebitele na finančním trhu. Tuto skutečnost mj. potvrzují také zahraniční zkušenosti či aktivity OECD a Evropské komise v této oblasti. Důvody jsou zřejmé. Na trhu se neustále rozšiřuje nabídka produktů  a služeb,  pro občany se stávají snáze dostupnějšími a přitom nákup některých z nich může dlouhodobě ovlivnit hospodaření jedince nebo celé domácnosti. Také vývoj zadluženosti obyvatel a rizika spojená s nesplácenými úvěry, zejména v kontextu celosvětové finanční krize, vyvolávají nutnost posilování finanční gramotnosti obyvatel. V neposlední řadě rovněž v důsledku demografických změn je potřeba, aby se občané orientovali v základních zákonitostech fungování finančního trhu a dokázali se tak efektivně rozhodovat v závislosti na své životní situaci.

Národní strategie je základním dokumentem popisujícím koordinovaný přístup k problematice finančního vzdělávání v České republice. Stejně jako původní Strategie finančního vzdělávání z roku 2007, nyní však v podobě vládního materiálu, vymezuje obsah termínu finanční gramotnost a jejích jednotlivých složek. Akcentována je problematika správy osobního a rodinného rozpočtu. Národní strategie dále stanovuje tři prioritní oblasti, na které by se měly budoucí aktivity zaměřit. Těmi jsou aktivní a odpovědná účast na finančním trhu, prevence proti předlužení a zajištění na stáří. Národní strategie dále hovoří o principech budoucích projektů finančního vzdělávání, konkrétně principu obecnosti zakazujícím propagaci konkrétních produktů a služeb v rámci projektu, principu odbornosti vzdělavatelů a principu vhodného zacílení.

Celý systém je rozdělen do dvou pilířů – školního vzdělávání a navazujícího vzdělávání, zahrnujícího dospělou populaci. Současně stanovuje roli klíčových aktérů, zejména subjektů státní správy, a popisuje platformu pro vzájemnou spolupráci. Součástí je také akční plán vymezující jednotlivé úkoly pro následující období.

Bod č. 18:
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Ministerstvo financí předkládá Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, který podává souhrnnou informaci  o rozsahu a zaměření cenových kontrol v roce 2009. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky kontrolní činnosti za rok 2009 prováděné orgány řízenými Ministerstvem financí (finančními ředitelstvími a celními orgány), Státní energetickou inspekcí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Energetickým regulačním úřadem, Českým telekomunikačním úřadem, kraji a obcemi. V souhrnu bylo provedeno v tomto období 3 550 kontrolních akcí. Objem pravomocně uložených pokut činí  56 802 955,- Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.