Novinky

2.čtvrtletí ´05

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2005.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. června 2005

 • Bod č. 6: Zpráva o realizaci reformy veřejných financí
 • Bod č. 32: Problematika majetkoprávního vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I., II. a III. Třídy

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. června 2005

 • Bod č. 6: Analýza programování veřejných výdajů a změny v rozpočtovém procesu k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu
 • Bod č. 8: Materiál ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 04/41 „Návratné finanční výpomoci poskytnuté Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a prostředky, se kterými hospodaří Zajišťovací fond družstevních záložen
 • Bod č. 15: Záměr dokončení privatizace majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko
 • Bod č. 17: Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. června 2005

 • Bod č. 12: Návrh změny usnesení vlády České republiky  ze dne 22. května 2002 č. 534 ke zpřesnění strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů státu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. června 2005

 • Bod č. 17: Návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice
 • Bod č. 23: Návrh na řešení finančního dopadu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, do ukazatelů zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005
 • Bod č. 24: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice
 • Bod č. 33: Návrh na sjednání prozatímního provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Anguilla týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, Smlouvy mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat o zdanění příjmů z úspor, Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Britské Panenské ostrovy o zdanění příjmů z úspor, Smlouvy mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o zdanění příjmů z úspor, Smlouvy mezi Českou republikou a Turks & Caicos o zdanění příjmů z úspor na základě doplňujících výměnných dopisů umožňujících prozatímní provádění mezinárodních smluv
 • Bod č. 3: Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2004

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. května 2005

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s první etapou realizace sjednocování dozoru nad finančním trhem (zákon k realizaci první etapy sjednocování dozoru nad finančním trhem)
 • Bod č. 25: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 211)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. května 2005

 • Bod č.5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č.15: Výběr části majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Ústav pro informace ve vzdělávání, příspěvková organizace, k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č.1: Zpráva o současném stavu plnění úkolů uvedených v usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 330 ke „Zprávě o některých opatřeních k omezení šedé ekonomiky"

 

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. května 2005

 • Bod č. 8: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2004
 • Bod č. 4: Zadluženost územních samosprávných celků
 • Bod č. 5: Zpráva o využívání předvstupní pomoci Evropských společenství (Phare/ISPA/ Sapard) a programů pomoci po vstupu (Transition Facility a Finančních mechanismů EHP a Norska) v období 2004/2005, včetně návrhu využití Národního programu Transition Facility 2005
 • Bod č. 13: Informace o aktuálním vývoji jednání o finanční perspektivě EU na léta 2007-2013 za první čtvrtletí roku 2005

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. dubna 2005

 • Bod č. 14: Návrh dalšího postupu ohledně dohod o ochraně a podpoře investic uzavřených Českou republikou se členskými státy EU
 • Bod č. 17: Návrh řešení problematiky DPH u humanitárních sbírek pořádaných formou dárcovských SMS uspořádaných na podporu živelní katastrofou postiženou jihovýchodní Asii a Vysoké Tatry

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. dubna 2005

 • Bod č. 3: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004
 • Bod č. 6: Pokrok při odstraňování nedostatků identifikovaných v rámci auditu připravenosti na čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • Bod č. 5: Informace o uzavření trojstranné smlouvy o spolupráci mezi společností THERMAL - F, a.s., společností FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. a Nadací FILM - FESTIVAL KARLOVY VARY

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. dubna 2005

 • bod č. 8: Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007
 • bod č. 23: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • bod č. 6: Analýza programování veřejných výdajů a změny v rozpočtovém procesu k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu
 • bod č. 7: Informace o zhodnocení námětů resortů o možnostech nahradit výdaje ze státního rozpočtu určené na financování programů a opatření národního charakteru za výdaje určené na spolufinancování programů EU.
 • bod č. 10: Informace o situaci První česko – ruské banky, s.r.o.