CZ EN

Materiály na jednání vlády 13. dubna 2005

Bod č. 8:
Návrh aktivních výdajových opatření v letech 2005 až 2007

Návrh byl poprvé vládě předložen 26.1.2005.

Bod č. 23:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

V souvislosti s převody objektů po bývalých okresních úřadech je navrženo provést bezúplatné převody majetku z vlastnictví státu do vlastnictví vybraných obcí (Ústí nad Orlicí, Sušice, Benešov, Rakovník, Děčín), jednak  realizovat změny příslušnosti hospodařit s tímto majetkem z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na jiné organizační složky státu (Úřady práce Frýdek-Místek, Karviná,Tábor, a dále na GŘC, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Českou školní inspekci, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje).

Všechny tyto převody projednala a odsouhlasila Vládní dislokační komise, neboť přispějí ke zlepšení výkonu státní správy v daném území. Převody vlastnictví a změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu jsou realizovány Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (www.uzsvm.cz ) postupem podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do své příslušnosti hospodaření mimo jiné i administrativní objekty po těchto okresních úřadech. Jejich další využití bylo stanoveno usnesením vlády z června 2002.

Pro informaci

Bod č. 6:
Analýza programování veřejných výdajů a změny v rozpočtovém procesu k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnnou analýzu programování veřejných výdajů, kterou zpracovalo na základě výsledků analýz obdržených od správců kapitol, kterým byl tento úkol uložen stejným usnesením vlády.
Pro zajištění jednotného zpracování podkladů pro uvedenou analýzu byli osloveni správci kapitol v říjnu 2004 dopisem s metodickými pokyny ke splnění úkolu. V rámci těchto pokynů předložilo Ministerstvo financí správcům kapitol i svoji představu o rozšiřování oblasti programového financování a postupu při stanovení závazných ukazatelů na rok 2006. Tyto návrhy nebyly v zásadě rozporovány a jsou obsahem části  II. předkládaného materiálu, která se týká plnění druhé části úkolu daného výše uvedeným usnesením vlády ministru financí, a to návrhu na zavedení povinného programování všech veřejných výdajů.

S ohledem na přijatá usnesení vlády (č. 624/2003 a 928/2004) k problematice programového rozpočtování a dále na složitost a časovou náročnost přechodu na programové rozpočtování veškerých výdajů státního rozpočtu, navrhuje Ministerstvo financí rozdělit tento proces do tří etap.
V první etapě, tj. při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 změnit strukturu závazných ukazatelů stanovovaných v příloze č. 4 zákona o státním rozpočtu na příslušný rok tak, aby součet specifických závazných ukazatelů byl roven celkovým příjmům a celkovým výdajům kapitoly. Tím dojde ke zvýšení transparentnosti tvorby závazných ukazatelů státního rozpočtu a k postupnému naplňování doporučení mezinárodních organizací. Tato první etapa bude východiskem k přechodu na programové financování.
Ve druhé etapě bude požadováno, aby při tvorbě specifických závazných ukazatelů státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 bylo postupováno podle „Metodiky výdajových bloků“. Metodiku programového financování všech výdajů státního rozpočtu zpracuje Ministerstvo financí  a do konce roku 2005  ji předloží vládě  k projednání a odsouhlasení.
Ve třetí etapě, tedy při tvorbě státního rozpočtu na rok 2009 by měly všechny specifické závazné ukazatele  státního rozpočtu odpovídat požadavkům na programové financování.
V předloženém materiálu se zvažuje přechod na programové financování pouze u výdajů státního rozpočtu, protože pouze na rozpočtování těchto výdajů má Ministerstvo financí bezprostřední vliv.

Bod č.7:
Informace o zhodnocení námětů resortů o možnostech nahradit výdaje ze státního rozpočtu určené na financování programů a opatření národního charakteru za výdaje určené na spolufinancování programů EU.

Ministerstvo financí zpracovalo na základě rozhodnutí ministra financí návazně na Programové prohlášení vlády návrh materiálu pro její jednání za účelem mobilizovat příslušná ministerstva a státní fondy při hledání prostředků, které bude třeba zajistit jako spolufinancování programů spolupráce s Evropskou unií. Pokud Česká republika bude v nejbližších letech žádat o přidělení alokovaných prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jejichž objem má zejména po roce 2006 narůstat, bude nutné zajistit i zvýšení prostředků spolufinancování ze státního rozpočtu. To bude velmi náročné, a to zejména při nutnosti úsporného řízení veřejných rozpočtů.
Pro zpracování tohoto materiálu Ministerstvo financí oslovilo zainteresované resorty s žádostí, aby uvedly možnosti převodu prostředků státního rozpočtu využívaných na národní programy na financování evropských programů, aby se tak vydávané prostředky státního rozpočtu současně staly spolufinancováním programů EU. MF posoudilo zaslané podklady a návazně připravilo návrh usnesení vlády, na jehož základě by se jednotlivá ministerstva měla uvedeným zadáním dále zabývat a podrobněji analyzovat možnosti řešení. Tyto podrobné analýzy budou základem dalšího postupu.

Bod č. 10:
Informace o situaci První česko – ruské banky, s.r.o.

Ministr financí předkládá členům vlády informaci o situaci První česko-ruské banky, s.r.o. (dále „PČRB“ nebo „banka“), zpracovanou ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a guvernérem České národní banky (dále „ČNB“).
Materiál obsahuje informaci o ekonomických výsledcích banky a o posílení její pozice na ruském bankovním trhu. Jsou zde rovněž uvedeny změny majetkové struktury ze strany ruských vlastníků a rovněž uskutečněné a připravované změny zástupců české strany.
Nedořešeným problémem zůstává navýšení základního kapitálu banky českou stranou. To by mělo proběhnout do konce roku 2006 tak, aby byla dosažena parita obou stran na základním kapitálu banky.
V materiálu je v souvislosti s tím zvažován prodej 14% české účasti. Vzhledem k probíhajícímu procesu posilování proexportní politiky ČR, je však nutné ještě zvážit další postup.
O konečném řešení rozhodne vláda nejpozději ve druhé polovině příštího roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.