Novinky

Statutární orgány FNM

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Fond národního majetku

Výkonný výbor FNM ČR

Výkonný výbor je statutárním orgánem FNM ČR, který řídí jeho činnost. Skládá se z předsedy, dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných prezídiem na dobu pěti let. Členové výkonného výboru jsou zaměstnanci FNM ČR, kteří jsou pověřeni řízením sedmi jeho sekcí:

 • sekce právní - zajišťuje pro FNM ČR právní agendu spojenou s výkonem právní služby, včetně všech pasivních a částečně i aktivních žalob FNM,
 • sekce vnitřní správy - zajišťuje činnosti spojené s rozpočtem provozních, mzdových a investičních nákladů včetně zvláštní agendy nákladů na realizaci privatizačních projektů, zabezpečuje personální a mzdovou agendu Fondu, řídí jeho archivní službu,
 • sekce finanční - zabezpečuje vedení zvláštního a majetkového účtu FNM ČR, realizaci bankovních operací, dodržování termínů úhrad za prodaný majetek, evidenci ekonomických informací o veškerém pohybu majetku a závazků Fondu,
 • sekce ekologické - komplexně zabezpečuje oblast přípravy, realizace a kontroly zakázek řešících ekologické závazky vzniklé před privatizací státního majetku, spolupracuje s ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi, včetně smluvních partnerů z tzv. ekologických smluv a dodavatelů prací na řešení odstraňování starých ekologických zátěží,
 • sekce správy majetkových účastí - zajišťuje plnění práv a povinností FNM ČR jako akcionáře, provádí analýzy společností, které jsou zařazeny do restrukturalizačního programu, spolupracuje s příslušnými resortními ministerstvy, věřitelskými bankami a dalšími subjekty při přípravě restrukturalizačních programů u vybraných společností,
 • sekce prodeje majetku a restitucí - zajišťuje realizaci rozhodnutí o privatizaci standardními metodami, t.j. veřejné obchodní soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody, restituce a prodej na kapitálovém trhu, zajišťuje správu zpětvzatého majetku, zabezpečuje ekonomické analýzy případů pohledávek po lhůtě splatnosti a navrhuje jejich řešení,
 • sekce strategických privatizací - zajišťuje přípravu a realizaci privatizace vybraných strategických společností na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných ministerstvem nebo vládou podle příslušných vládních usnesení, zabezpečuje součinnost s vybranými poradci Fondu pro jednotlivé privatizace a spolupracuje s ministerstvem na přípravě vládních materiálů týkajících se privatizace strategických společností, atd.

Prezídium FNM ČR

Prezídium je devítičlenné a jeho předsedou je podle zákona ministr financí. Místopředseda a členové prezídia jsou voleni Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na dobu pěti let. Do působnosti prezídia zejména patří:

 • jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,
 • vypracovat statut FNM ČR,
 • schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru FNM ČR,
 • vypracovat návrh rozpočtu FNM ČR a předkládat jej k projednání vládě,
 • projednávat roční účetní uzávěrku FNM ČR a výroční zprávu o činnosti FNM ČR za předcházející rok a předkládat obojí k projednání vládě.

Dozorčí rada FNM ČR

Skládá se z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na dobu pěti let. Jejím úkolem je kontrola činnosti a hospodaření FNM ČR, jeho prezídia a výkonného výboru. Podle povahy věci upozorňuje prezídium, ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popř. jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Dozorčí rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě.Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci FNM ČR.

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější