Novinky

Statut Fondu národního majetku

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením z 27. schůze dne 20. 9. 2000, č. 1198 mění Statut Fondu národního majetku České republiky, schválený jejím usnesením z 19. schůze dne 1. června 1994 č.400, takto:

STATUT FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY

Část první - Úvodní ustanovení

Čl. 1

(1) Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond" ) je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2) Fond byl zřízen zákonem ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ke dni 24. května 1991.

(3) Sídlem Fondu je Praha.

Část druhá - Působnost Fondu

Čl. 2

V rámci rozhodnutí o privatizaci uzavírá Fond svým jménem smlouvy a činí jiné právní úkony při nakládání svým majetkem, a to zejména:

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich majetek podle příslušného rozhodnutí o privatizaci,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách, pokud touto činností nezmocní jinou právnickou nebo fyzickou osobu,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) projednává změny stanov společností a personální změny v orgánech společností, kde má Fond majoritní majetkovou účast,

e) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

f) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

g) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení bez právního nástupce,

h) uzavírá smlouvy o prodeji podniku, jejich organizačních složek a části jejich majetku jenž tvoří jeho majetek,

i) pronajímá tyto hodnoty na dobu určitou do doby jejich použití pro privatizaci,

j) spravuje prostředky uložené na zvláštním účtu podle zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v rozsahu stanoveném v § 15 zákona ČNR č. 500/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

k) vydává na základě povolení Komise pro cenné papíry dluhopisy Fondu k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a provádí s nimi operace na finančním trhu,

l) nakládá s majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které nebylo možno z důvodů nezapříčiněných Fondem privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, způsobem, s kterým Ministerstvo financí vyjádří předchozí souhlas,

m) nakládá s majetkem Fondu a jeho majetkovými účastmi na podnikání jiných právnických osob, které na něj přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele privatizovaného majetku způsobem, s kterým Ministerstvo vyjádří předchozí souhlas,

n) uzavírá smlouvy s nabyvateli privatizovaných jednotek k úhradě nákladů vynaložených na splnění dosavadních ekologických závazků v souladu s rozhodnutím vlády.

Čl. 3
Používání majetku Fondu

(1) Fond používá svůj majetek v souladu s § 18 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

(2) Dále Fond používá svůj majetek

k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno uhradit Ministerstvo nebo Fond, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených Ministerstvem či Fondem. Ministerstvu se úhrada nákladů poskytne na základě jeho žádosti doložené pravomocným soudním rozhodnutím v souladu s § 18 odst. 2), písm. a/1 a § 18 odst. 2) písm. e) zákona.

Část třetí - Orgány Fondu a jeho organizace

Čl. 4

(1) Orgány Fondu jsou:

a) prezídium
b) dozorčí rada
c) výkonný výbor

(2) funkce člena prezídia, dozorcí rady a výkonného výboru jsou neslučitelné.

Čl. 5
Prezídium Fondu

(1) Nejvyšším orgánem Fondu je prezídium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou prezídia je ministr financí České republiky. Místopředsedu a dalších sedm členů prezídia volí Poslanecká sněmovna Parlamentu na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy prezídia může Poslanecká sněmovna Parlamentu odvolati před uplynutím jejich funkčního období. Člen prezídia se může před uplynutím funkčního období vzdát své funkce písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Prezídium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy. K rozhodnutí prezídia se vyžaduje souhlas u většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem prezídia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen prezídia.

(4) Do působnosti prezídia, patří:

a ) jmenovat .a odvolávat členy výkonného výboru, řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,
b) vypracovat Statut Fondu, kterým se stanoví podrobnosti o organizačním uspořádání Fondu a o jeho činnosti, a předložit jej vládě, která jej se svým stanoviskem předkládá ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu,
c) schvalovat řád odměňování členů výkonného výboru a odborných zaměstnanců Fondu, a to v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,
d) vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předkládat jej k projednání vládě, která jej se svým stanoviskem předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu,
e) schvalovat jednací řád prezídia a výkonného výboru,
f) projednávat účetní závěrku Fondu a předkládat ji k projednání vládě, která ji se svým stanoviskem předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu,
g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok a předkládat ji k projednání vládě, která ji se svým stanoviskem předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu.
h) schvalovat vnitřní předpisy, týkající se řízení a činnosti Fondu,

(5) Pokud prezídium Fondu bude požadovat další zprávy o činnosti Fondu, je oprávněno si vyžádat jejich předložení výkonným výborem Fondu.

Čl. 6
Dozorčí rada Fondu

(1) Dozorčí rada Fondu (dále jen “rada”) se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna Parlamentu může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Člen rady se může před uplynutím funkčního období vzdát své funkce písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Rada je schopná se usnášet, jestliže se jejího zasedání účastní dvě třetiny jejích členů včetně předsedy nebo místopředsedy. K rozhodnutí rady se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Rada Fondu dozírá na činnost a hospodaření Fondu, jeho prezídia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje na zjištěné nedostatky prezídium, ministerstvo, vládu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, popř. jiné příslušné orgány.

(4) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich projednáním v prezídiu. Písemné stanovisko k uvedeným dokumentům předkládá prezídiu.

(5) Rada vykonává svoji působnost zejména takto:

a) dohlíží na provádění činností podle odstavců (3) a (4) tohoto článku a kontroluje jednotlivé činnosti Fondu
b) nahlíží prostřednictvím svého člena do všech dokladů a záznamů, týkajících se
činnosti a aktivit Fondu,
c) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Fondu, Statutem Fondu a usneseními orgánů Fondu,
d) je oprávněna předkládat stanovisko prezídiu k právním a organizačním změnám Fondu a navrženým nástrojům, zajišťujícím naplňování těchto změn,
e) je oprávněna předložit stanovisko prezídiu k návrhu řádu odměňování členů výkonného výboru a odborných zaměstnanců Fondu a k návrhu mimořádných odměn členů výkonného výboru Fondu,
f) navrhuje výkonnému výboru auditora Fondu,
g) je oprávněna předkládat stanovisko prezídiu k rozhodování o úkonech, které jsou mimo rozpočtové a bilanční úkony Fondu,
h) je oprávněna ukládat prostřednictvím příslušného člena výkonného výboru jednotlivé kontrolní úkoly,
i) má právo zúčastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání komisí zřízených Fondem,
j) má právo zúčastnit se prostřednictvím svého zástupce jednání výkonného výboru a prezídia Fondu a navrhovat doplnění pořadu jejich jednání.

(6) Členy rady nemohou být zaměstnanci Fondu.

Čl. 7
Výkonný výbor Fondu

(1) Statutárním orgánem Fondu je výkonný výbor Fondu (dále jen "výbor" ), který též řídí jeho činnost.

(2) Výbor se skládá z předsedy, nejvýše dvou místopředsedů a dalších sedmi členů jmenovaných prezídiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může prezídium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci. Člen výboru se může před uplynutím funkčního období vzdát své funkce písemným podáním prezídiu. Opětovně jmenování člena výboru prezídiem je možné.

(3) Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

(4) Předseda jedná samostatně ve všech věcech. I. místopředseda a II. místopředseda jednají samostatně podle svého pořadí ve všech věcech, zastupují-li předsedu; jinak jednají samostatně v rozsahu své řídící působnosti. Místopředsedové se mohou vzájemně zastupovat. Členové výboru jednají jménem výboru v rozsahu své řídící působnosti.

(5) K písemnému jednání týkajícímu se uzavírání smluv, vydávání dluhopisů Fondu, udělování bankovních příkazů, k poskytování a přijímání úvěrů a záruk za úvěry, soudních a správních podání a k udělování plné moci k zastupování Fondu podle obecně závazných právních předpisů se vyžadují podpisy dvou členů výboru. Jedním z nich musí být vždy podpis předsedy nebo místopředsedy.

(6) Členové výboru oprávněni jednat za Fond s uvedením rozsahu způsobilosti jednat za Fond, se zapisují do obchodního rejstříku.

Čl. 8
Organizace Fondu

(1) Organizace Fondu:

a) předseda výboru a jeho sekretariát

b) I. místopředseda výboru, sekretariát prezídia, sekretariát dozorčí rady a sekretariát i I.místopředsedy výboru

c) II. místopředseda výboru a jeho sekretariát,
d) sekce zabezpečující stěžejních činností Fondu pod vedením člena výboru Fondu
e) odborné útvary

(2) Předseda výboru:
a) řídí činnost výboru,
b) předkládá prezídiu vnitřní předpisy týkající se řízení a činnosti Fondu.

(3) Předseda a místopředsedové výboru si zřizují trvalé nebo dočasné poradní orgány, komise a pracovní skupiny k řešení specifických problémů spojených s činností Fondu. Předseda a místopředsedové výboru mohou vydat pro svoje poradní orgány jednací řád.

Část čtvrtá - Vztahy Fondu k ústředním orgánům České republiky a k dalším subjektům se vztahem k privatizaci v České republice

Čl. 9

(l) Fond předkládá vládě České republiky k projednání návrh Statutu, návrh rozpočtu, roční závěrku a výroční zprávu.

(2) Fond předkládá Ministerstvu:

a) návrhy na změny rozhodnutí o privatizaci a návrhy na nakládání majetkem Fondu a jeho majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob, ve smys1u ustanovení § 20a zákona.
b) přehled o stavu a pohybu peněžních prostředků na účtech Fondu, včetně zvláštního účtu zřízeného na základě zákona č. 427/1990 Sb. , ve znění pozdějších předpisů
o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby,

(3) Fond poskytuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu potřebnou součinnost při kontrole hospodaření s majetkem Fondu.

Čl. 10

Fond spolupracuje v procesu privatizace i s dalšími orgány státní správy, s Českou národní bankou, s Pozemkovým fondem České republiky, mezinárodními organizacemi, právnickými a fyzickými osobami, pokud je to nezbytné pro plnění jeho základních úkolů..

Část pátá - Zrušena

Část šestá - Závěrečná ustanovení

Čl. 12
Zrušen

Čl.13

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců Fondu se řídí zákonem č. 65/1965 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, ostatními pracovněprávními předpisy a pracovním řádem, který schvaluje výbor. Odměňování členů výboru a odborných zaměstnanců Fondu se řídí řádem odměňování schváleným prezídiem.

Čl.14

Členové prezídia, výboru a rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Fondu a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících výrobní a obchodní tajemství podnikatelských subjektů ( fyzických i právnických osob ), o nichž se dozvěděli při plnění úkolů, a to i po dobu dvou let od skončení pracovního poměru nebo funkčního období. Členové výboru mohou být členy orgánů jen těch obchodních společností, v nichž zastupují Fond a do nichž jsou delegováni prezídiem. Členové prezídia a rady mohou být členy jen těch orgánů obchodních společností, do nichž jsou delegováni zakladatelem, pokud je jím orgán státní správy. Členové prezídia, výboru, rady a zaměstnanci Fondu nemohou nabývat majetku Fondu, kromě akcií za kupóny.

Část sedmá - Závěrečná ustanovení

Čl. 15

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Čl. 16

Zrušuje se Statut Fondu národního majetku České republiky, schválený usnesením č. 222 České národní rady ze dne 11. července 1991.

 

Doporučované

Nejčtenější