Novinky

Zásady Corporate Governance

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku ČR (FNM) se při správě akciových podílů státu hlásí k respektování a aplikaci základních principů efektivní správy a řízení korporací (tzv. principy Corporate Governance).

FNM spravuje 152 majetkových podílů, přičemž v 10 případech se jedná o majetkové podíly v tzv. strategických společnostech.

Corporate Governance představuje právní a výkonné metody a postupy, které zavazují především veřejněobchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah mezi společností a těmi, kteří ji tvoří, tj. akcionáři, statutárními orgány, výkonným managementem, zaměstnanci a zákazníky, případně dalšími zainteresovanými osobami (stakeholders).

Corporate Governance je stále významnějším a v současnosti neustále se vyvíjejícím aspektem podnikání. Jeho hlavní součástí a zároveň klíčovým předpokladem spokojenosti akcionářů je efektivní komunikace mezi vrcholovým vedením, statutárními orgány společností a jejich akcionáři. Bez této komunikace není možné správně promítnout a realizovat investiční cíle a strategické záměry akcionářů do každodenního života společnosti, následně posuzovat úspěšnost jejich naplňování a vhodně usměrňovat další vývoj, to vše s cílem zvyšování hodnoty dané společnosti.

V podmínkách ČR jsou klíčové principy řádné praxe corporate governance formulovány v Kodexu správy a řízení společností založeném na Principech OECD, který vznikl na půdě Komise pro cenné papíry. Kodex představuje, v podobě doporučení, soubor standardů nejlepší praxe ( best practice), které by měly být přijaty a uplatněny v ČR, aniž by nezbytně vyžadovaly legislativní zakotvení.

Principy, na kterých je Kodex založen, jsou principy otevřenosti, poctivosti a odpovědnosti.

  • Otevřený přístup k uveřejňování informací má vést orgány společností k tomu, aby jednaly účinně a dovolit akcionářům a ostatním, zejména potenciálním investorům a bankám, aby společnosti mnohem podrobněji zkoumali.
  • Poctivost znamená přímé jednání a vyžaduje, aby všechny finanční zprávy byly pravdivé a poskytovaly řádný a vyvážený pohled na společnost.
  • Odpovědnost znamená osobní závazek každého jednotlivého člena orgánu společnosti dozírat a účinně kontrolovat podnikání společnosti tak, aby rizika spojená s podnikáním byla včas identifikovatelná a uvedená do přijatelných mezí.

Přijetí těchto principů může, dle názoru FNM, přispět k odstranění některých prvků neetického chování a praxe, dále ke zlepšení podnikatelského prostředí, zvýšení důvěry investorů a k přilákání více strategických i portfoliových investic. Dále by přijetí zmíněných principů mělo poskytnout vhodné podněty pro představenstva, dozorčí rady a management ke sledování cílů, které jsou v zájmu společnosti a akcionářů, mělo by usnadnit jejich účinné monitorování, a tím stimulovat společnosti k efektivnějšímu použití zdrojů.

Zástupci FNM vykonávající jeho akcionářská práva jsou povinni, zejména na valných hromadách, prosazovat zájmy FNM, zabezpečovat jeho úkoly a všemi legálními prostředky zajišťovat, aby práva FNM jako akcionáře nebyla poškozena nebo krácena. Současně jsou povinni zajišťovat maximální ochranu práv budoucích akcionářů vzešlých z procesu realizace rozhodnutí o privatizaci. V rámci působení ve statutárních nebo kontrolních orgánech společností jsou pak povinni respektovat základní zásady corporate governace definované níže. FNM je plně přesvědčen, že tímto postupem může dojít k zefektivnění řízení a správy korporací v portfoliu FNM, což se může pozitivně odrazit v kultivaci celého podnikatelského prostředí v České republice.

V této souvislosti je nutné zdůraznit praktickou rovinu prosazování základních principů corporate governance ze strany FNM. Vybraní zaměstnanci FNM se v současné době účastní studia corporate governance v rámci Národního certifikačního programu corporate governance, jehož organizátorem je Institut členů správních orgánů. Tímto chce FNM zajistit praktickou implememtaci principů řádné praxe a efektivní správy korporací, prostřednictvím svých zástupců ve statutárních a kontrolních orgánech vlasteněných společností, do praktického života těchto společností.

V souvislosti se zaváděním principů Corporate Governance do praxe dále FNM realizuje společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Institutem členů správních orgánů a společností KPMG Česká republika, s.r.o. rozsáhlý průzkum zaměřený na posouzení praktické realizace Corporate Governance zejména s důrazem na komunikaci mezi dozorčími radami, představenstvy a výkonnými vedeními akciových společností v České republice.

Průzkum umožní identifikovat nedostatky současného stavu a navrhnout doporučení pro zlepšení reportingu a komunikace pro dozorčí rady a představenstva. Výstupy průzkumu budou obsahovat analýzy současného stavu komunikace mezi statutárními orgány a výkonným vedením společností v oblastech strategie, plánování, reportingu výsledku a kontroly. Na základě identifikovaných nedostatků současného stavu budou stanoveny priority pro jejich nápravu jak z pohledu členů statutárních orgánů, tak i ve srovnání se zahraničními zkušenostmi. Součástí výzkumu bude také komparace pohledů dozorčích rad a představenstev na kvalitu komunikace a doporučení z hlediska formy, struktury, obsahu a periodicity komunikace s přihlédnutím k uplatňovaným modelům správy společností a rolím statutárních orgánů a výkonného vedení.

Účastníci průzkumu budou s jeho výsledky seznámeni ve zprávě, která posoudí současný stav komunikace a reportingu v České republice ve srovnání se zahraničními zkušenostmi, popíše jeho nedostatky a doporučí kroky ke zlepšení v problematických oblastech.

Některé výsledky průzkumu pak budou prezentovány rovněž na konferenci o Corporate Governance v České republice, která se uskuteční v září 2004 a jejíž organizátorem bude FNM.

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější