Novinky

2013

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar) - rok 2013.

ilustrace

Aktualizováno

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

Dne 18. října 2013 vydal FATF své nové veřejné prohlášení („Public Statement“),v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit finanční systémy proti rizikům praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém představují. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu, v KLDR pak přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu.

Vydáno

Metodický pokyn ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

K datu 29. října 2013 vydal Finanční analytický útvar Metodický pokyn č. 3, který si klade za cíl poskytnout povinným osobám vodítko k postupům při zjišťování skutečného majitele, a to jak obecně, tak i u vybraných typů klientů. Kromě podrobného výkladu příslušných ustanovení zákona „proti praní špinavých peněz“ upozorňuje zejména na změny v souvisejících právních předpisech, které nastávají s účinností od 1. ledna 2014.

Vydáno

Upřesnění stanoviska k § 15 AML zákona

Na základě zkušeností z praxe upřesnil FAÚ své stanovisko nazvané „Neuskutečnění obchodu podle § 15 zákona č. 253/2008 Sb.“: Pokud povinná osoba vyzve klienta k součinnosti a do té doby pozdrží uskutečnění transakce, může s podáním OPO vyčkat přiměřenou dobu na reakci klienta. Podrobněji viz část „Stanoviska Finančního analytického útvaru“.

Vydáno

Digitální měny

Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám

Vydáno

Finanční analytický útvar MF v roce 2012 odhalil více podvodů, zajistil miliardu korun

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v roce 2012 pokračoval v nastoleném trendu zvyšování efektivity při odhalování a šetření podvodů. A to nejen v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ale také v oblasti korupčního jednání.

Výše zajištěných peněz podvodníků dosáhla historického rekordu a překonala hranici miliardy korun. Počet podaných trestních oznámení vzrostl o cca 70 % na 429. Stejně tak se zlepšila spolupráce s organizacemi v rámci resortu Ministerstva financí. Počet podnětů daňové a celní správě se zvýšil asi o třetinu na 979, což umožnilo exekučně odčerpat zhruba půl miliardy od podvodníků v oblasti DPH. Za toto vysoké nasazení chci poděkovat všem pracovníkům útvaru i jeho řediteli Milanu Cícerovi,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Novela nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Dne 22. prosince 2012 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Rady (EU) č. 1263/2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. Toto nařízení obsahuje nová omezení, která se týkají klíčových námořních zařízení a technologií pro stavbu, údržbu a přestavbu lodí, zákaz obchodu s grafitem, surovými či polozpracovanými kovy jako je hliník a ocel, softwarem pro určité průmyslové procesy, dále zákaz dovozu, nákupu nebo přepravy íránského zemního plynu. Rovněž se v něm upřesňují seznamy klíčového zařízení a technologií, jichž se omezení týkají. Nově se zakazují transakce mezi unijními a íránskými bankami a finančními institucemi (nad 10000 €), pokud nebyly předem povoleny příslušným členským státem. Naopak se ruší povinnost žádat o povolení plateb v souvislosti se zbožím pro zemědělské účely (nově se bez omezení horní hranice při hodnotě nad 10000 € pouze oznamuje, podobně jako potraviny, zdravotní péče a vybavení nebo humanitární účely).

Zdroj: MF - 24 - odbor Finanční analytický; 2404 - odd. Sběr a zpracování dat