Novinky

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2009 - 1. - 3. čtvrtletí

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

 • Čtvrtletní
 • Pokladní plnění
 • Veřejný sektor

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

 

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne č.

 

k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2009

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. až 3. čtvrtletí 2009.

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. až 3. čtvrtletí 2009

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v § 20 odst. 2 ukládá Ministerstvu financí podávat vládě po uplynutí prvního a třetího čtvrtletí informaci o pokladním plnění státního rozpočtu tak, aby ji vláda předložila do konce následujícího měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Informace je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, které se mohou zejména ve své struktuře lišit od údajů finančních a účetních výkazů zpracovávaných cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí (informační systém, který zpracovává údaje o stavech na účtech Ministerstva financí vedených u ČNB, sleduje pouze některé vybrané položky rozpočtové skladby).

Součástí informace je kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB i zpráva o řízení státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu
2. Příjmy státního rozpočtu
3. Výdaje státního rozpočtu


1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

1.1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2009

Státní rozpočet České republiky na rok 2009 byl sestaven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákonem č. 475 ze dne 10. prosince 2008 a stanovil příjmy ve výši 1 114,0 mld. Kč a výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč. Rozpočtovaný schodek v objemu 38,1 mld. Kč bude podle tohoto zákona vypořádán státními dluhopisy do výše 23,6 mld. Kč, přijatými dlouhodobými úvěry do výše 15,8 mld. Kč a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1,3 mld. Kč.

V porovnání s rozpočtem na rok 2008 počítá schválený rozpočet na rok 2009 s nárůstem celkových příjmů o 77,5 mld. Kč, tj. o 7,5 %, celkové výdaje by měly vzrůst o 44,8 mld. Kč, tj. o 4,0 %, a schodek by tak měl být nižší o 32,7 mld. Kč.

v mld. Kč
2008 2009 Rozdíl
SR 2009-
SR 2008
Rozdíl
SR 2009-
Skut.2008
Index v %
SR 2009/
SR 2008
Index v %
SR 2009/
Skut.2008
Rozpočet
schválený
Skutečnost Rozpočet
schválený
Celkové příjmy 1 036,51 1 063,94 1 114,00 77,49 50,06 107,5 104,7
Daňové příjmy (bez poj. na SZ) 551,30 544,39 595,52 44,22 51,13 108,0 109,4
DPH 191,90 177,82 194,10 2,20 16,28 101,1 109,2
Spotřební daně (vč. tzv. ekolog. daní) 134,80 125,54 143,90 9,10 18,36 106,8 114,6
DPPO 117,90 127,17 130,30 12,40 3,13 110,5 102,5
DPFO 90,20 94,96 107,20 17,00 12,24 118,8 112,9
Ostatní daňové příjmy 16,50 18,91 20,02 3,52 1,11 121,3 105,9
Pojistné na SZ 387,05 385,50 396,68 9,64 11,18 102,5 102,9
Nedaňové a ost. příjmy 98,16 134,05 121,80 23,64 -12,24 124,1 90,9
Celkové výdaje 1 107,31 1 083,94 1 152,10 44,79 68,16 104,0 106,3
Běžné výdaje 978,94 978,91 1 038,01 59,07 59,10 106,0 106,0
Kapitálové výdaje 128,37 105,03 114,09 -14,28 9,06 88,9 108,6
Saldo SR -70,80 -20,00 -38,10 32,70 -18,10 53,8 190,5

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů se podílejí především sociální dávky (růst o 28,0 mld. Kč). Z toho výdaje na důchody by měly růst o 31,0 mld. Kč. Neinvestiční transfery by měly proti rozpočtu 2008 vzrůst o 10,6 mld. Kč, transfery příspěvkovým apod. organizacím o 7,3 mld. Kč atd. Mandatorní výdaje by měly dosáhnout 616,9 mld. Kč apřevýšit tak rozpočet 2008 o 35,5 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Jejich podíl na celkových výdajích má vzrůst na 53,5 % (rozpočet 2008 předpokládal podíl ve výši 52,5 %).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti rozpočtu 2008 o 44,8 mld. Kč, z toho růst o 59,1 mld. Kč (tj. o 4,0 %) připadá na běžné výdaje a pokles o 14,3 mld. Kč (tj. o 11,1 %) na výdaje kapitálové.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů se podílejí především sociální dávky (růst o 28,0 mld. Kč). Z toho výdaje na důchody by měly růst o 31,0 mld. Kč. Neinvestiční transfery by měly proti rozpočtu 2008 vzrůst o 10,6 mld. Kč, transfery příspěvkovým apod. organizacím o 7,3 mld. Kč atd. Mandatorní výdaje by měly dosáhnout 616,9 mld. Kč apřevýšit tak rozpočet 2008 o 35,5 mld. Kč, tj. o 6,1 %. Jejich podíl na celkových výdajích má vzrůst na 53,5 % (rozpočet 2008 předpokládal podíl ve výši 52,5 %).

Na poklesu rozpočtu kapitálových výdajů se podílejí především investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně, které proti rozpočtu 2008 klesly z 45,9 mld. Kč na 33,6 mld. Kč (vliv snížení transferů do SFDI). Dále to jsou například nižší transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (o 7,4 mld. Kč).

1.2. Rozpočet po změnách

V následujících analýzách hospodaření státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2009 se pracuje s rozpočtem po pololetních změnách, neboť rozpočet po změnách (v položkové struktuře) za 3 čtvrtletí bude znám až z finančních výkazů cca 1 měsíc po skončení čtvrtletí.

V průběhu 1. pololetí roku 2009 došlo k několika změnám, které měly vliv na změnu výše celkových příjmů, výdajů či salda schváleného rozpočtu. Rozpočet celkových příjmů i výdajů byl navýšen o 10,9 mld. Kč na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (týká se financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU). K navýšení příjmů a výdajů o dalších 3,6 mld. Kč došlo na základě usnesení vlády č. 122/2009, č. 457/2009 a č. 1626/2008, kterými se změnila účelovost prostředků rezervních fondů kapitol Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.Dále došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů (s vlivem na schodek) o 220,5 mil. Kč, určených na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření (pro Ministerstvo zemědělství z kapitoly OSFA - na základě zmocnění ministra financí podle § 2, odst. 2 zákona č. 475/2008 Sb.).

Rozpočet celkových příjmů po změnách k 30.6.2009 tak dosáhl 1 128 507 mil. Kč (zvýšení o 14 505 mil. Kč), celkových výdajů 1 166 827 mil. Kč (zvýšení o 14 725 mil. Kč) a schodku 38 320,5 mil. Kč. Zvýšení schodku o 220,5 mil. Kč bude vypořádáno snížením stavu na účtech státních finančních aktiv o stejnou částku.

1.3. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB za leden až září 2009 vyplývá převaha výdajů státního rozpočtu nad jeho příjmy o 87,3 mld. Kč. Celkové příjmydosáhly výše 726,8 mld. Kč a celkové výdaje 814,1 mld. Kč.

v mld. Kč
Ukazatel Skutečnost
leden-září
2008
2009
% plnění
v roce 2008

Index
2009/2008
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách*)
Skutečnost
leden-září
%
plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
PŘÍJMY CELKEM 794,46 1114,00 1128,51 726,78 64,4 76,3 91,5
VÝDAJE CELKEM 783,98 1152,10 1166,83 814,07 69,8 70,5 103,8
SALDO 10,47 -38,10 -38,32 -87,30 227,8 -14,7 -833,6
*) Rozpočet upravený k 30.6.2009

Celkové příjmy státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 ve výši 726,8 mld. Kč představují 64,4 % rozpočtu po změnách (v roce 2008 to bylo 76,3 %) a meziroční pokles o 67,7 mld. Kč, tj. o 8,5 %. Dosavadní inkaso příjmů je pod 3/4 rozpočtu po změnách o 119,6 mld. Kč.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 355,3 mld. Kč, což při plnění rozpočtu na 59,7 % (loni to bylo 73,7 %) představuje meziroční pokles o 51,2 mld. Kč, tj. o 12,6 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 9,4 % proti vykázané skutečnosti roku 2008. Na meziročním poklesu inkasa daňových příjmů se nejvíce podílely inkaso daní z příjmů právnických osob(meziroční pokles o 37,4 mld. Kč) a inkaso daní z příjmů fyzických osob (o 7,5 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení ve výši 260,9 mld. Kč naplnily rozpočet na 65,8 % (loni to bylo 74,2 %) a meziročně klesly o 26,1 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery ovlivnily plnění celkových příjmů nejvýrazněji. Jejich výše 110,6 mld. Kč představuje 81,1 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 98,7 %) a meziroční růst o 9,7 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Na plnění těchto příjmů mělo vliv únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Tyto prostředky jsou určeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil31,7 mld. Kč. Dalších 3,6 mld. Kč v rámci tohoto usnesení a usneseních vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 představovalo souvztažné zvýšení příjmů i výdajů bez vlivu na schodek. Další částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,2 mld. Kč (loni to bylo o 32,3 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu), které činily 41,0 mld. Kč (plnění na 38,2 %), což je o 14,1 mld. Kč více než v září 2008.

Celkové výdaje dosáhly v 1.-3. čtvrtletí roku 2009 výše 814,1 mld. Kč při čerpání rozpočtu na 69,8 % (loni to bylo 70,5 %) a meziročním růstu o 30,1 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Podílu 3/4 rozpočtu po změnách by odpovídala částka 875,1 mld. Kč. Vyšší čerpání výdajů lze tradičně očekávat ke konci roku (od roku 2008 nemají jednotlivé kapitoly možnost převádět nevyčerpané prostředky rozpočtovaných výdajů do rezervních fondů).

Běžné výdaje ve výši 733,6 mld. Kč představují čerpání rozpočtu po změnách na 71,0 % (loni to bylo na 71,3 %) při meziročním růstu o 26,5 mld. Kč, tj. o 3,8 %. Na tomto růstu se podílí především výdaje na důchody (o 21,5 mld. Kč), výdaje kapitoly Státní dluh (o 8,6 mld. Kč), prostředky na podpory v nezaměstnanosti (o 6,1 mld. Kč), odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (o 5,8 mld. Kč) a další.

Kapitálové výdaje činily 80,5 mld. Kč při čerpání rozpočtu po změnách na 60,2 % (loni to bylo 63,6 %) a meziročním růstu o 3,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. V této částce se například projevily transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 26,6 mld. Kč.

Vykázaný schodek hospodaření státního rozpočtu ve výši 87,3 mld. Kč již po třech čtvrtletích roku výrazně převýšil svou rozpočtovanou výši (38,1 mld. Kč). Proti 3. čtvrtletí roku 2008 je to výsledek horší o 97,8 mld. Kč. Dosavadní schodek je výsledkem předstihu čerpání výdajů před plněním příjmů o 5,4 procentního bodu (loni to byl předstih plnění příjmů před čerpáním výdajů o 5,8 procentního bodu).

Dosavadní výsledek hospodaření státního rozpočtu je výrazně horší než výsledky za leden až září v letech 2005 - 2008. Hlavním důvodem je neplnění daní z příjmů a příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, kde se projevuje velký rozdíl mezi schváleným rozpočtem, který byl postaven na růstu HDP o 4,8 % a současnou ekonomickou realitou (způsobenou celosvětovou krizí), která počítá s poměrně výrazným poklesem HDP za celý rok 2009. Tato krize s sebou přináší pro státní rozpočet i tlaky na vyšší čerpání některých výdajů, a proto je již nyní zřejmé, že na konci roku bude plánovaný schodek výrazně překročen. Po novelizaci rozpočtových pravidel, podle které organizační složky státu (OSS) od roku 2008 již nepřevádějí nevyčerpané prostředky rozpočtovaných výdajů do rezervních fondů (převody do rezervních fondů se již nevykazují jako uskutečněný výdaj), nelze vyloučit případné úspory na straně některých výdajů (nespotřebované prostředky bude možné nárokovat v dalším roce), nicméně pro výsledek hospodaření státního rozpočtu v roce 2009 bude určující především inkaso daňových příjmů.

Vývoj salda hospodaření státních rozpočtů za 1.- 3. čtvrtletí v letech 1993-2009 ukazuje následující graf.

v mil. Kč
1.-3.Q. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo SR 4 340 25 612 14 388 47 -10 235 6 203 -8 608 -17 306 -22 551 -21 434 -80 267 -40 516 25 748 1 489 36 316 10 473 -87 296

 

2. Příjmy státního rozpočtu

Ke konci září 2009 inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 726,78 mld. Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 je plnění celkových příjmů nižší o 11,9 procentního bodu (64,4 % proti 76,3 %), při nižší meziroční dynamice o 14,6 procentního bodu (91,5 % proti 106,1 %).

Plnění rozpočtu a meziroční dynamika za hodnocené období roku 2009, jsou patrné z následující tabulky:

v mld. Kč


Příjmy státního rozpočtu
2008
Skutečnost
leden-září
2009 % plnění SR
leden-září
2008
Index
skutečnost
2009/2008
Schválený
rozpočet
Rozpočet po
změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
1 2 3 4 5=4:3 6 7=4:1
Příjmy celkem 794,46 1114,00 1128,51 726,78 64,4 76,3 91,5
v tom:
Daňové příjmy celkem 693,55 992,20 992,20 616,19 62,1 73,9 88,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 406,51 595,52 595,52 355,28 59,7 73,7 87,4
v tom:
- DPH 127,70 194,10 194,10 127,28 65,6 66,5 99,7
- spotřební daně (vč. tzv. ekologických daní) 92,52 143,90 143,90 89,37 62,1 68,6 96,6
- daně z příjmů PO 102,97 130,30 130,30 65,61 50,4 87,3 63,7
- daně z příjmů FO 68,95 107,20 107,20 61,42 57,3 76,4 89,1
vybíraná srážkou 5,26 6,80 6,80 5,26 77,4 134,9 100,0
ze závislé činnosti 57,01 87,40 87,40 54,40 62,2 73,1 95,4
z přiznání 6,68 13,00 13,00 1,76 13,6 80,5 26,4
- správní poplatky 2,95 2,41 2,41 1,75 72,7 64,1 59,4
- majetkové daně 7,84 11,80 11,80 5,95 50,4 89,0 75,9
- clo 1,74 1,60 1,60 1,05 65,7 133,5 60,5
- poplatky za uložení odpadů (kapitola OSFA) 1,06 1,35 1,35 1,04 77,0 81,2 98,5
- ostatní daňové příjmy**) 0,80 2,86 2,86 1,80 62,8 160,2 224,2
Pojistné SZ 287,04 396,68 396,68 260,92 65,8 74,2 90,9
z toho: na důchody 236,38 352,61 352,61 231,93 65,8 73,6 98,1
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 100,91 121,80 136,31 110,58 81,1 98,7 109,6
v tom:
- kapitoly 76,24 107,31 118,21 58,24 49,3 85,0 76,4
z toho: transfery přijaté od EU a Národního fondu 26,87 96,25 107,20 40,95 38,2 33,9 152,4
převody z fondů OSS 41,54 0,00 0,00 9,22 x x 22,2
přijaté sankční platby ***) 0,05 1,24 1,24 1,80 145,3 3,6 3534,3
soudní poplatky ***) 0,70 0,60 0,58 0,86 147,7 100,5 122,5
dobrovolné pojistné 0,60 0,82 0,82 0,40 49,4 62,2 67,6
- kapitola Operace SFA 1,61 3,50 3,50 4,40 125,8 61,8 273,1
- kapitola Státní dluh 5,49 6,68 6,68 5,22 78,2 376,3 95,1
- VPS 17,57 4,31 7,92 42,72 539,4 207,6 243,2
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,08 0,07 0,07 0,04 60,3 121,2 49,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,16 0,16 0,16 0,44 276,4 23,2 275,6
- ostatní příjmy VPS**) 17,33 4,09 7,70 42,24 548,9 225,0 243,8

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 355,3 mld. Kč, tj. 59,7 % rozpočtu, a byly plněny o 14,0 procentních bodů hůře než ve stejném období roku 2008. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 260,9 mld. Kč, tj. 65,8 % rozpočtu, což je o 8,4 procentního bodu nižší plnění než bylo vykázáno k tomuto datu v roce 2008. Nedaňové a ostatní příjmy ve výši 110,6 mld. Kč představovaly plnění rozpočtu na 81,1 %, tj. o 17,6 procentního bodu méně než v roce 2008.

2.1. Příjmy z daní a poplatků

Vývoj daňových příjmů státního rozpočtu bez pojistného na sociální zabezpečení za posledních šest let je patrný z grafu:

Největší podíl na neplnění daňových příjmů má především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 65,6 mld. Kč představuje 50,4 % rozpočtu a meziroční pokles o 37,4 mld. Kč, tj. o 36,3 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 87,3 % při meziročním růstu o 14,3 mld. Kč, tj. o 16,1 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 9,3 mld. Kč, tj. o 7,9 %). Rozpočet 2009 počítá s růstem o 2,5 % proti skutečnosti roku 2008.

Tento nepříznivý trend je zvýrazněn kontrastem s velmi příznivým vývojem daňového výnosu daně z příjmů právnických osob v roce 2008 vlivem růstu ekonomiky v roce 2007. Míra poklesu daňového výnosu je ovlivněna souběhem několika faktorů. Kromě vlivu poklesu HDP a základů daně z příjmů právnických osob v důsledku krize se jako významný faktor projevil také dopad postupného snižování sazby daně, kdy s ohledem na způsob výběru DPPO se dopady poklesu sazby daně z 24 % na 21 % výrazněji projevují až v roce 2009.

Nižší inkaso DPPO dále ovlivnilo zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů pro daňové subjekty zaměstnávající maximálně 5 zaměstnanců a kladně vyřízené žádosti daňových subjektů o stanovení záloh jinak než vyplývá z jejich poslední známé daňové povinnosti s ohledem na očekávaný pokles daňové povinnosti následkem prohlubujícího se nepříznivého vývoje hospodaření.

Vzhledem k tomu, že daň z příjmů právnických osob vykazuje velkou citlivost na fáze ekonomického cyklu, lze u této daně také předpokládat výrazný rozdíl oproti rozpočtovým očekáváním.

Vliv platebního kalendáře na výběr DPPO v jednotlivých měsících 1.-3. čtvrtletí od roku 2004 ilustruje následující graf:

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem za tři čtvrtletí 61,4 mld. Kč, tj. 57,3 % rozpočtu a bylo tak o 7,5 mld. Kč, tj. o 10,9 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2008 (ke konci loňského září bylo plněno na 76,4 % při meziročním poklesu o 4,1 mld. Kč, tj. o 5,6 %, přičemž celoročně zůstalo nad úrovní rozpočtu o 4,8 mld. Kč). Rozpočet 2009 uvažuje s nárůstem o 12,9 % proti skutečnosti roku 2008

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 54,4 mld. Kč při plnění rozpočtu na 62,2 % a meziročním poklesu o 2,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Letošní plnění rozpočtu je nižší než bylo ve stejném období loňského roku (73,1 %) o 10,9 procentního bodu. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 11,3 %. Inkaso této daně je negativně ovlivněno ekonomickou krizí (propouštění a nižší než předpokládaný růst platů).

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,8 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 13,6 % (loni to bylo 80,5 %) a proti stejnému období roku 2008 je nižší o 4,9 mld. Kč, tj. o 73,6 %. Rozpočet 2009 je nad úrovní skutečnosti roku 2008 o 41,4 %.

Rozpočtovaný předpoklad nebude pro tuto položku státního rozpočtu splněn. Důvodem je rozhodnutí ústředního ředitele ÚFDŘ, kterým se realizuje rozhodnutí vlády ČR, o zrušení placení záloh na dani pro osoby samostatně výdělečné činné v tomto roce.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla stejně jako ve srovnatelném období roku 2008 5,3 mld. Kč, což představuje 77,4 % rozpočtu (loni plnění na 134,9 %). Rozpočet 2009 počítá s poklesem o 6,0 % proti skutečnosti roku 2008.

Inkaso DPH ke konci září letošního roku dosáhlo 127,3 mld. Kč, tj. 65,6 % rozpočtu a meziročně kleslo o 0,4 mld. Kč, tj. o 0,3 % (v loňském roce činilo plnění 66,5 % při meziročním nárůstu o 8,1 mld. Kč, tj. o 6,8 %) a je proti rozpočtované dynamice (růst o 9,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2008) nižší o 9,5 procentního bodu.

Meziroční vývoj inkasa DPH by měl být ovlivněn zejména reálnou konečnou spotřebou domácností, spotřebou vlády a cenovou hladinou. U těchto hlavních faktorů ovlivňujících DPH je vykazováno jejich mírné zvýšení, avšak se snižujícím se tempem růstu. Negativní dopad na inkaso projevující se už v roce 2009 by mohl mít také nově zavedený institut skupinové registrace k DPH a narůstající částky DPH vrácené osobám registrovaným k dani v EU nebo zahraničním osobám, které v tuzemsku nepodnikají a odpočet DPH při nákupu osobního automobilu podnikateli.

Dalším opatřením s negativním dopadem mělo být přeřazení některých služeb s vysokým podílem práce ze základní sazby DPH do snížené sazby DPH. Toto opatření stále prochází legislativním procesem a tudíž ani jeho negativní dopad se do inkasa zatím nepromítl.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 89,4 mld. Kč, tj. 62,1 % rozpočtu při meziročním poklesu o 3,1 mld. Kč, tj. o 3,4 % (v lednu až září roku 2008 činilo plnění 68,6 % při meziročním růstu o 3,0 mld. Kč, tj. o 3,3 %). Rozpočet 2009 počítá s růstem o 14,6 % proti skutečnosti roku 2008.

Propad mimo jiné souvisí s vysokým inkasem v počátku roku 2008 (splatnost daně za listopad a prosinec 2007) ovlivněným předzásobením tabákovými výrobky (v souvislosti s jejich zdražením od 1.1.2008). V období od března 2009 (splatnost za leden 2009) do září 2009 (splatnost za červenec 2009) bylo již inkaso meziročně vyšší o 3,3 mld. Kč. I zde se projevuje ekonomická krize (např. snižující se autodoprava).

Z velké části tvoří celkovou výši inkasa spotřebních daní daň z minerálních olejů a daň z tabákových výrobků. Zbytek představují spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů a nově od 1. ledna 2008 i tzv. energetické daně, tj. daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a daň z pevných paliv.

Inkaso daně z minerálních olejů ve výši 52,8 mld. Kč se proti třem čtvrtinám roku 2008 snížilo o 2,7 mld. Kč, tj. o 4,8 %, při plnění rozpočtu 67,1 %. Tato částka představuje 90,9 % celostátního výnosu daně z minerálních olejů, zbývajících 9,1 % výnosu daně je určeno Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jeho příjem z této daně za hodnocené období činil téměř 5,3 mld. Kč.

Příčinou poklesu inkasa této daně je snižující se počet autodoprav související s ekonomickou krizí. Lze očekávat, že rozpočtovaná hodnota nebude naplněna.

Druhou váhově významnou položkou je spotřební daň z tabákových výrobků. Její inkaso ve výši 26,4 mld. Kč bylo ve srovnání s odpovídající úrovní roku 2008 o 0,8 mld. Kč, tj. o 2,9 %, nižší. Rozpočet byl plněn pouze na 52,8 % a lze předpokládat, že rozpočtovaná částka nebude naplněna, neboť trh s tabákovými výrobky je ovlivněn doznívajícími efekty předzásobení se z minulých let a pravděpodobně i nárůstem podílu černého trhu s tabákovými výrobky.

Inkaso ostatních váhově méně významných položek (daň z vína, piva a lihu) dosáhlo v souhrnu hodnoty 7,7 mld. Kč a je tak o 0,4 mld. Kč pod úrovní srovnatelného období loňského roku (o 5,2 %). Rozpočet byl plněn na 69,7 %.

Příjem státního rozpočtu z tzv. energetických daní za 3 čtvrtletí roku 2009 představoval 2,43 mld. Kč a plnění rozpočtu za sledované období tak dosáhlo 57,9 %. Meziroční nárůst činí 0,7 mld. Kč, je však nutno zohlednit skutečnost, že v lednu 2008 bylo inkaso těchto daní z důvodu posunutí splatnosti nulové.

Do konce roku 2009 se nepředpokládá naplnění rozpočtovaných částek spotřebních daní

Správní poplatky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu, představovaly za 9 měsíců částku 1,75 mld. Kč, což je o 1,2 mld Kč méně oproti stejnému období roku 2008 (kdy se však do této částky zahrnovaly tržby z prodeje kolků, tj. poplatky za ústředně vydané kolkované známky, které k datu 30.9.2009 činily téměř 1 mld. Kč) a celoroční předpoklad se tak naplnil na 72,7 %. V údajích není zahrnut výnos ze správních poplatků vybraných územně samosprávnými celky; jimi vybrané správní poplatky jsou příjmem územních rozpočtů.

Příjmy z cla ve výši 1,05 mld. Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2008 poměrně významný propad, a to o 39,5 %, což představuje 65,7 % plnění rozpočtovaného předpokladu pro rok 2009. Meziroční srovnání není vypovídající. Důvodem je jednorázový převod nárokového podílu ČR z vybraného cla za období 2004-2007 z mimorozpočtového účtu Generálního ředitelství cel, který byl proveden v 1.čtvrtletí roku 2008.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet za tři čtvrtletí roku 2009 celkem 5,95 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 50,4 %, při meziročním poklesu o 1,89 mld. Kč, tj. o 24,1 % (ve srovnatelném období loňského roku bylo inkaso plněno na 89,0 %). Nejvýznamnější položkou je daň z převodu nemovitostí, která představuje cca 96,9 % majetkových daní. Příjem z této daně za 3/4 roku 2009 činil 5,76 mld. Kč, tj. 52,9 % ročního rozpočtu, a meziroční pokles o 1,7 mld. Kč, tj. o 22,7 %, kdy se v důsledku recese projevil dopad poklesu trhu s nemovitostmi. Lze předpokládat, že plánovaných příjmů státního rozpočtu nebude dosaženo.

Celostátní daně

Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu.Rozpočet celostátního inkasa daní na rok 2009 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) činí 815,8 mld. Kč. Skutečně bylo na konci září 2009 inkasováno 483,2 mld. Kč, což představuje 59,2 % rozpočtu a meziroční pokles o 73 mld. Kč, tj. o 13,1 % (ve stejném období roku 2008 dosáhlo celostátní inkaso daní 556,2 mld. Kč, tj. 74,0 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 35,2 mld. Kč, tj. o 6,8 %). Z této částky obdržel státní rozpočet 355,3 mld. Kč (73,53 %), obce 84,6 mld. Kč (17,51 %), kraje 32,7 mld. Kč (6,72 %) a SFDI 10,8 mld. Kč (2,24 %).

Celostátní inkaso DPH dosáhlo 182,5 mld. Kč, tj. 65,5 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 0,7 mld. Kč, tj. o 0,4 %. Z této částky náleží státnímu rozpočtu 127,3 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 39,0 mld. Kč a do rozpočtů krajů 16,2 mld. Kč.

Celostátní příjmy ze spotřebních daní dosáhly výše 94,7 mld. Kč, tj. 62,4 % rozpočtu, a meziročně klesly o 3,4 mld. Kč, tj. o 3,5 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 89,4 mld. Kč a na Státní fond dopravní infrastruktury 5,3 mld. Kč.

Na daních z příjmů právnických osob bylo celkem vybráno 93,8 mld. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 50,1 %, při meziročním poklesu o 52,7 mld. Kč, tj. o 36 %. Z toho státní rozpočet obdržel 65,6 mld. Kč, obcím bylo převedeno 19,9 mld. Kč a krajům 8,3 mld. Kč.

Celostátní daně z příjmů fyzických osob ve výši 90,6 mld. Kč byly plněny na 55,6 %, při meziročním poklesu o 13,3 mld. Kč, tj. o 12,8 %. Z toho na státní rozpočet připadlo 61,4 mld. Kč, do rozpočtů obcí bylo převedeno 21,3 mld. Kč a kraje do svých rozpočtů získaly příjmy ve výši 7,9 mld. Kč.

Přehled celostátních daní je uveden v tabulce č. 5 v tabulkové části informace.

2.2. Pojistné na sociální zabezpečení

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 260,9 mld. Kč, což představuje 65,8 % rozpočtu (loni to bylo 74,2 %) a meziroční pokles o 26,1 mld. Kč, tj. o 9,1 %. Rozpočet 2009 počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti roku 2008 (relativně nízký předpokládaný růst souvisí se snížením sazeb pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v souhrnné výši o 2,5 procentního bodu). Na důchodové pojištění připadlo 231,9 mld. Kč, tj. 65,8 % rozpočtu (loni to bylo 73,6 %), při meziročním poklesu o 4,5 mld. Kč, tj. o 1,9 %.

Výdaje na důchody za 9 měsíců roku 2009 byly o 20,6 mld.vyšší než příjmy z pojistného na důchodové pojištění (ve stejném období roku 2008 byl naopak přebytek příjmů nad výdaji ve výši 5,3 mld. Kč).

V důsledku ekonomické krize se tak plně projevuje negativní vliv zpomalení ekonomiky na výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výběr pojistného koncem třetího čtvrtletí roku 2009 také ovlivnila skutečnost, že od 1.8.2009 nabyl účinnosti zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Uvedenou novelou bylo realizováno "protikrizové opatření" - mimo jiné sleva a mimořádná sleva na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v části hrazené zaměstnavatelem.

2.3. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly v roce 2009 rozpočtovány ve výši 121,8 mld. Kč, tj. o 23,6 mld. Kč (o 24,1 %) více než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2008 (a o 12,2 mld. Kč méně než činila skutečnost roku 2008). Meziroční růst byl způsoben především přijatými transfery, jejichž rozpočet vzrostl o 20,2 mld. Kč (především kvůli zvýšení rozpočtu neinvestičních převodů z Národního fondu o 21,1 mld. Kč). Schválený rozpočet nedaňových příjmů vzrostl o 4,1 mld. Kč a kapitálových příjmů klesl o 0,6 mld. Kč. Zákonem schválená výše nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byla v průběhu 1. pololetí 2009 (rozpočet po změnách k 30.9.2009 není zatím k dispozici)navýšena o 14 505 mil. Kč na 136,3 mld. Kč (vysvětleno v části A. bodu 1.2. této informace). Mimo to došlo k přesunům prostředků mezi jednotlivými položkami či mezi kapitolami. Při následujícím hodnocení plnění jednotlivých ukazatelů nedaňových a ostatních příjmů je tak použito srovnání s rozpočtem po změnách k 30.6.2009.

Nedaňové příjmy - rozpočet po změnách 20,7 mld. Kč - tvoří především příjmy z úroků a realizace finančního majetku (8,4 mld. Kč), příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,9 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,7 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,2 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,2 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,2 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,8 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,5 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč), splátky půjčených prostředků ze zahraničí (0,2 mld. Kč) a další.

Do kapitálových příjmů - rozpočet po změnách 1,7 mld. Kč - patří v tomto roce téměř výhradně příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Z toho 0,7 mld. Kč se týká příjmů z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí.

V rámci přijatých transferů - rozpočet po změnách 114,0 mld. Kč - jsou rozpočtovány z 94 % prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie (107,2 mld. Kč). Patří sem neinvestiční a investiční převody z Národního fondu (28,9 mld. Kč, resp. 57,6 mld. Kč) a transfery přijaté od EU (20,7 mld. Kč).

V 1.-3. čtvrtletí roku 2009 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkové výše 110,6 mld. Kč, tj. 81,1 % rozpočtu po změnách. Meziročně vzrostly o 9,7 mld. Kč, tj. o 9,6 %. Vysoké plnění je ovlivněno nerozpočtovanými příjmy v rámci přijatých transferů (viz dále).

Největší část tvořily přijaté transfery. Ty dosáhly podle údajů pokladního plnění výše 86,9 mld. Kč (76,2 % rozpočtu po změnách). Zde se výrazně projevilo únorové usnesení vlády č. 122/2009, kterým vláda schválila převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS (nad rámec rozpočtu). Tyto prostředky jsouurčeny na snížení schodku státního rozpočtu a jejich skutečný převod činil 31,7 mld. Kč. Na základě stejného usnesení a usneseních vlády č. 1626/2008 a č. 457/2009 došlo dále k navýšení příjmů (i výdajů) o dalších 3,6 mld. Kč a došlo tím ke změně účelovosti prostředků rezervních fondů kapitol Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další nerozpočtovanou částku představují převody z fondů OSS ve výši 9,2 mld. Kč (loni to bylo o 32,3 mld. Kč více). Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2008. Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu dosáhly zatím 41,0 mld. Kč (38,2 % rozpočtu po změnách) a jsou tak o 14,1 mld. Kč vyšší než za 3 čtvrtletí roku 2008. Dalších 1,4 mld. Kč se stalo příjmem kapitoly OSFA jako transfer prostředků od Fondu národního majetku z výnosů privatizovaného majetku.

Nedaňové příjmy dosáhly za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 podle údajů pokladního plnění státního rozpočtu 21,9 mld. Kč, tj. 105,9 % rozpočtu po změnách. Výrazně se zde projevily například příjmy z úroků a realizace finančního majetku (údaje pouze za kapitoly Státní dluh,VPS a OSFA) ve výši 7,2 mld. Kč. Tato částka obsahuje 5,2 mld. Kč v rámci kapitoly Státní dluh, které představují výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny (rozpočet ve výši 6,7 mld. Kč). Patří sem i příjmy z dividend (1,2 mld. Kč), z finančního investování na jaderném účtu (0,4 mld. Kč) a z finančního investování na účtu rezervy pro důchodovou reformu (0,2 mld. Kč) v rámci kapitoly OSFA. Další nedaňové příjmy tvořily např. přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (údaje pouze za kapitoly VPS a OSFA) ve výši 1,2 mld. Kč, dále příjmy z přebytku vzniklého z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za minulý rok (2,2 mld. Kč), soudní poplatky 0,9 mld. Kč, dobrovolné pojistné 0,4 mld. Kč, splátky půjček ze zahraničí 0,4 mld. Kč atd.

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za 1.-3. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

3. Výdaje státního rozpočtu

Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, stanoví celkové výdaje ve výši 1 152,1 mld. Kč, z toho 96,3 mld. Kč jsou výdaje kryté předpokládanými příjmy z rozpočtu Evropské unie. Proti schválenému rozpočtu roku 2008 jsou celkové výdaje vyšší o 4,0 % (tj. o 44,8 mld. Kč). Běžné výdaje jsou ve schváleném rozpočtu 2009 zahrnuty v objemu 1 038,0 mld. Kč při předpokládaném meziročním růstu o 6,0 % (o 59,1 mld. Kč), kapitálové výdaje v objemu téměř 114,1 mld. Kč při meziročním plánovaném poklesu o 11,1 %, tj. o 14,3 mld. Kč (v porovnání s rokem 2008 je rozložení výdajů mezi běžnými a kapitálovými dáno mj. změnou struktury výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU). Ve srovnání s čerpanými výdaji v roce 2008 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu na rok 2009 vyšší o 6,3 % (o 68,2 mld. Kč). Běžné výdaje se mají zvýšit, stejně jako proti schválenému rozpočtu roku 2008, o 6,0 % (o 59,1 mld. Kč) a kapitálové výdaje o 8,6 % (o 9,1 mld. Kč). Z celkových uvedeným zákonem schválených výdajů představují 53,5 %, tj. 616,9 mld. Kč, mandatorní výdaje, které musí stát uhradit na základě zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv, z toho 503,9 mld. Kč činí mandatorní výdaje sociální.

K 30. červnu 2009 byl státní rozpočet výdajů navýšen na 1 166,8 mld. Kč, tj. o 14,7 mld. Kč. Z toho 14,5 mld. Kč nezvyšuje plánovaný schodek státního rozpočtu, neboť se jedná o současné navýšení jeho příjmů - 10,9 mld. Kč na základě zmocnění ministra financí daného § 24, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů (navýšení předpokladu příjmů krytých z rozpočtu EU) a 3,6 mld. Kč na základě souhlasu vlády se změnou účelů použití prostředků rezervních fondů dotčených organizačních složek státu prostřednictvím převodů do příjmů a výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa. Výdaje, které zvyšují schodek státního rozpočtu plánovaný v prosinci roku 2008 o 220,5 mil. Kč, jsou podle § 2, odst. 2 zákona č. 475/2008 Sb. určeny na odstranění povodňových škod. Ke stejnému datu bylo provedeno celkem 454 rozpočtových opatření, z toho 225 činily přesuny mezi jednotlivými kapitolami státního rozpočtu, když významný podíl představovaly převody účelových prostředků na výzkum a vývoj a přesuny prostředků z 26 kapitol na krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí podle usnesení vlády č. 363/2009 a z 13 kapitol na zajištění výdajů Úřadu vlády v rámci předsednictví ČR v Radě EU podle usnesení vlády č. 409/2009, atd.

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2009, vč. porovnání se stejným obdobím roku 2008:

v mld. Kč


VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU
2008 2009 Index
skutečnost
2009/2008
Rozdíl
skutečnost
2009-2008
Skutečnost
leden-září
Schválený
rozpočet
Rozpočet
po změnách*)
Skutečnost
leden-září
% plnění
SR za leden-září
1 3 4 5 5:4 5:1 5-1
VÝDAJE celkem 783,98 1 152,10 1 166,83 814,07 69,8 103,8 30,09
běžné výdaje 707,04 1 038,01 1 033,07 733,56 71,0 103,8 26,52
z toho:
- platy a ostatní platby za provedenou práci a pojistné 61,44 102,73 102,92 63,79 62,0 103,8 2,35
- neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojištění (VPS) 35,45 47,40 47,40 36,45 76,9 102,8 1,00
- neinvestiční transfery státním fondům 15,99 32,05 30,96 14,09 45,5 88,1 -1,90
- neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 105,62 134,49 128,09 93,38 72,9 88,4 -12,24
- neinv. transfery příspěvkovým a pod. org.**) 33,30 45,52 45,28 34,62 76,5 104,0 1,32
- sociální dávky 298,01 422,01 426,12 320,19 75,1 107,4 22,18
z toho:
dávky důchodového pojištění 231,07 336,57 336,51 252,57 75,1 109,3 21,50
dávky nemocenského pojištění 24,12 29,07 27,57 20,07 72,8 83,2 -4,05
dávky státní sociální podpory 31,98 44,40 44,27 30,95 69,9 96,8 -1,03
podpory v nezaměstnanosti 5,29 5,00 10,97 11,41 104,0 215,7 6,12
- aktivní politika zaměstnanosti 4,54 5,71 6,37 3,28 51,5 72,2 -1,26
- prostředky na insolventnost 0,10 0,22 0,34 0,58 170,6 580,0 0,48
- odvody a příspěvky do rozpočtu EU 19,94 35,20 34,59 25,77 74,5 129,2 5,83
- kapitola Státní dluh 29,95 48,61 48,44 38,55 79,6 128,7 8,60
- kapitola OSFA 0,08 0,74 0,62 0,05 8,1 62,5 -0,03
- ostatní běžné výdaje***) 102,62 163,33 161,94 102,81 63,5 100,2 0,19
kapitálové výdaje 76,95 114,09 133,76 80,52 60,2 104,6 3,57

*) schválený rozpočet upravený o rozpočtová opatření proverdená k 30.6.2009 podle odst. 4 a 5 přílohy 5 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
**) bez neinvestičních transferů veřejným výzkumným institucím a ostatním příspěvkovým organizacím
***) dopočet do celku

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2009 dosáhlo 814,1 mld. Kč, tj. 69,8 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 3,8 % (o 30,1 mld. Kč) a bylo o 61,0 mld. Kč pod devítiměsíční alikvotou celoročního rozpočtu po změnách. Meziroční navýšení ovlivnily zejména běžné výdaje, např. sociální dávky se zvýšily celkem o 22,2 mld. Kč, výdaje na dluhovou službu o 8,6 mld. Kč, odvody a příspěvky do rozpočtu EU o 5,8 mld. Kč; kapitálové výdaje meziročně vzrostly o 3,6 mld. Kč, z toho investiční transfery státním fondům o 2,6 mld. Kč. Naopak k meziročnímu snížení došlo např. u neinvestičních transferů územním rozpočtům o 12,2 mld. Kč, u neinvestičních transferů státním fondům o 1,9 mld. Kč, u výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti a transferů příspěvkovým organizacím vždy o 1,3 mld. Kč, atd. Ve stejném období roku 2008 byly výdaje celkem čerpány na 70,5 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 10,1 % (o 71,8 mld. Kč), tj. o 49,9 mld. Kč méně proti příslušné alikvotě rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2008 bylo dosaženo nižšího čerpání rozpočtu po změnách jak u běžných výdajů (o 0,3 procentního bodu), tak u kapitálových výdajů (o 3,4 procentního bodu).

Strukturu výdajů státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2009 ukazuje následující graf:

2.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje ve výši 733,6 mld. Kč byly plněny na 71,0 % rozpočtu po změnách a meziročně se zvýšily o 3,8 % (o 26,5 mld. Kč). Objemově nejvíce k celkovému meziročnímu navýšení běžných výdajů přispěly výdaje na dávky důchodového pojištění (o 21,5 mld. Kč), podpory v nezaměstnanosti (o 6,1 mld. Kč), výdaje na dluhovou službu (o 8,6 mld. Kč), odvody a příspěvky do rozpočtu EU (o 5,8 mld. Kč), atd. Naopak ke značnému meziročnímu poklesu výdajů došlo u neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (o 12,2 mld. Kč), dále např. u dávek nemocenského pojištění (o 4,0 mld. Kč), dávek státní sociální podpory (o 1,0 mld. Kč), atd.

Významná část výdajů 380,0 mld. Kč (46,7 % celkových výdajů, resp. 51,8 % běžných výdajů) směřovala do sociální oblasti1 . Ve srovnání s výdaji za 1. až 3. čtvrtletí 2008 se tyto výdaje zvýšily o 6,8 % (o 24,2 mld. Kč); jejich čerpání z celkových výdajů bylo o 1,3 procentního bodu, resp. z běžných výdajů o 1,5 procentního bodu, vyšší.

Sociální dávky 2 dosáhly celkem 320,2 mld. Kč (43,7 % běžných výdajů) a byly čerpány na 75,1 % rozpočtu po změnách při meziročním růstu o 7,4 % (o 22,2 mld. Kč). Ve státním rozpočtu 2009 jsou zahrnuty ve výši 422,0 mld. Kč s předpokládaným meziročním růstem o 7,1 % (o 28,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008 a o 5,2 % (o 21,0 mld. Kč) proti skutečnosti 2008. Ke konci června byl rozpočet výdajů na sociální dávky navýšen celkem téměř o 4,3 mld. Kč, z toho zvýšení výdajů na podpory v nezaměstnanosti činilo 6,0 mld. Kč, naopak ke snížení rozpočtu o 1,5 mld. Kč došlo u dávek nemocenského pojištění, atd.

Největší objem sociálních dávek (78,9 %) představovaly výdaje na dávky důchodového pojištění, které k 30.9.2009 dosáhly 252,6 mld. Kč, tj. 75,1 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 9,3 % (o 21,5 mld. Kč), když rozpočet 2009 počítá s meziročním růstem o 10,1 % (o 31,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008 a o 7,7 % (o 24,0 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2008. Na výši vyplacených důchodů za 1. až 3. čtvrtletí 2009 a jejich srovnání se stejným obdobím roku 2008 měla vliv nejen valorizace důchodů k 1.1.2009 stanovená nařízením vlády č. 363/2008 Sb.3, ale i mimořádná valorizace důchodů k 1.8.2008 daná nařízením vlády č. 211/2008 Sb.4.

Na ostatní dávky5 v sociální oblasti bylo vynaloženo celkem 25,3 mld. Kč, tj. 73,2 % rozpočtu po změnách. Z toho dávky nemocenského pojištění představovaly 20,1 mld. Kč(72,8 % rozpočtu po změnách) s meziročním snížením o 16,8 % (o 4,1 mld. Kč). Schválený rozpočet dávek nemocenského pojištění na rok 2009 ve výši 29,1 mld. Kč je stanoven na stejné úrovni schváleného rozpočtu roku 2008 (pouze o 0,2 % vyšší, tj. o 44,3 mil. Kč). Proti celoroční skutečnosti 2008 však v rozpočtu dochází ke snížení předpokládaných výdajů na nemocenské dávky o 9,4 % (o 3,0 mld. Kč) v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení 3-denní karenční doby s účinností od 30.6.2008. Podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl odložené účinnosti dnem 1.1.2009, přísluší nemocenské vždy od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství se vyplácejí od vzniku sociální události, a to vždy za kalendářní dny6. Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení a hradí se ze státního rozpočtu (z příjmů z pojistného).

Dávky státní sociální podpory7 byly k 30.9.2009 čerpány v celkové výši 30,9 mld. Kč, tj. 69,9 % rozpočtu po změnách k 30.6.20098 , při meziročním poklesu o 3,2 % (o 1,0 mld. Kč). Ve schváleném rozpočtu jsou tyto dávky zahrnuty ve výši 44,4 mld. Kč, tj. 97,2 % schváleného rozpočtu roku 2008 (o 1,3 mld. Kč méně); proti skutečnosti 2008 jsou plánované výdaje vyšší o 5,8 % (o 2,4 mld. Kč). Řada dávek státní sociální podpory je stanovena v absolutních částkách bez přímé vazby na životní minimum a neprobíhají automatické valorizace těchto dávek (vláda má možnost valorizovat životní a existenční minimum a související dávky, nikoliv povinnost).

Podpory v nezaměstnanosti byly vyplaceny v částce 11,4 mld. Kč, tj. o 4,0 % více než stanovil rozpočet po změnách k 30.6.20098. Meziročně se tyto výdaje více než zdvojnásobily, resp. meziroční zvýšení činilo 115,7 %, tj. 6,1 mld. Kč, při plnění rozpočtu vyšším o 28,4 procentního bodu; jejich podíl na sociálních dávkách byl rovněž dvojnásobný a zvýšil se o 1,8 procentního bodu. Výše výdajů na podpory v nezaměstnanosti závisí na celkové míře nezaměstnanosti a na jejím vývoji. Míra registrované nezaměstnanosti k 30.9.2009 vypočtená z dosažitelných uchazečů o zaměstnání činila 8,6 %, počet evidovaných nezaměstnaných dosáhl 500,8 tis. osob a počet volných 38,8 tis. Všechny podpory v nezaměstnanosti jsou vypláceny prostřednictvím úřadů práce.

Srovnání s předchozími čtyřmi roky, koncem roku 2008 a vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých čtvrtletí 2009 ukazuje následující tabulka:

září 2005 září 2006 září 2007 září 2008 prosinec 2008 březen 2009 červen 2009 září 2009
míra nezaměstnanosti v % 8,8 7,8 6,2 5,3 6,0 7,7 8,0 8,6
nezaměstnanost v tis. osob 503,4 454,2 365,0 314,6 352,3 448,9 463,6 500,8
volná místa v tis. 55,8 97,5 137,4 139,6 91,2 55,4 43,4 38,8

 

Schválený státní rozpočet předpokládal meziroční snížení výdajů o 28,6 % (o 2,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2008, proti skutečným výdajům v roce 2008, kdy podpory v dosáhly téměř 7,1 mld. Kč, je rozpočtováno o 29,1 % méně (o 2,1 mld. Kč). V souvislosti s růstem nezaměstnanosti v roce 2009 v důsledku hospodářské krize vláda svým usnesením č. 363/2009 souhlasila mj. s přesunem vázaných prostředků v kapitolách státního rozpočtu podle usnesení vlády č. 122/2009 do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 5,5 mld. Kč a s přesuny 0,5 mld. Kč v rámci této kapitoly na posílení závazného ukazatele "podpory v nezaměstnanosti". Státní rozpočet po změnách k 30.6.2009 tak činil 11,0 mld. Kč.

Podíl jednotlivých sociálních dávek na celkových sociálních dávkách ukazuje následující graf:

 

Výdaje státu na aktivní politiku zaměstnanosti9 ke konci září 2009 činily 3,3 mld. Kč, tj. 51,5 % rozpočtu po změnách, při meziročním poklesu o 27,8 % (téměř o 1,3 mld. Kč). Schválený rozpočet 5,7 mld. Kč (vč. prostředků z rozpočtu EU) předpokládá pokles výdajů o 17,4 % (o 1,2 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008 a navýšení o 1,0 % (o 59,2 mil. Kč) proti skutečnosti 2008.

Výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele poskytované podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosáhly ze první tři čtvrtletí 2009 celkem 577,1 mil. Kč, tj. o 70,6 % více než předpokládal rozpočet po změnách k 30.6.20098. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 byly v souvislosti s probíhající hospodářskou krizí téměř 6x vyšší.

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 62,0 % rozpočtu (63,8 mld. Kč) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo rovněž 62,0 % rozpočtu). Meziročně tyto výdaje vzrostly o 3,8 %, tj. o 2,3 mld. Kč.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (mimo veřejným výzkumným institucím a příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů) byly uvolněny ve výši 34,6 mld. Kč, tj. 76,5 % rozpočtu po změnách (o 14,0 procentních bodů více než ve stejném období roku 2008). Meziročně se tyto výdaje státního rozpočtu zvýšily o 4,0 % (o 1,3 mld. Kč). Schválený rozpočet 45,5 mld. Kč počítá u dotčených organizací s meziročním růstem výdajů o 9,7 % (o 4,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008 a proti skutečnosti 2008 s růstem o 8,0 % (o 3,4 mld. Kč).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně byly čerpány v celkovém objemu téměř 50,6 mld. Kč, tj. na 64,5,0 % rozpočtu po změnách. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatel, připadlo 36,5 mld. Kč (76,9 % rozpočtu) při meziročním zvýšení o 2,8 % (o 1,0 mld. Kč). Tato platba se za jednotlivé měsíce postupně navyšovala v závislosti na růstu počtu dotčených pojištěnců, zejména z kategorie "uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce". Státní rozpočet 47,4 mld. Kč předpokládá meziroční snížení výdajů o 0,7 % (325,0 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008, proti skutečnosti 2008 pak navýšení 0,3 % (o 150,9 mil. Kč). V roce 2009 zůstává platba státu za dotčenou osobu a měsíc 677,- Kč jako v roce 2008 v důsledku fixace všeobecného vyměřovacího základu v rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Státním fondům bylo k 30.9.2009 převedeno celkem 14,1 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 45,5 % rozpočtu po změnách při meziročním poklesu o 11,9 % (o 1,9 mld. Kč). Ve schváleném státním rozpočtu byly neinvestiční transfery státním fondům zahrnuty v částce 32,0 mld. Kč, z toho 28,3 mld. Kč pro Státní zemědělský intervenční fond a 3,7 mld. Kč pro Státní fond dopravní infrastruktury; proti schválenému rozpočtu 2008, kde byly zahrnuty neinvestiční prostředky pouze pro Státní zemědělský intervenční fond, jsou výdaje pro tento fond rozpočtovány o 23,5 % (o 8,7 mld. Kč) nižší; proti skutečnosti 2008 se neinvestiční transfery státním fondům celkem mají snížit o 7,4 % (o 2,6 mld. Kč).

Veřejným rozpočtům územní úrovně bylo ke konci září 2009 převedeno celkem 93,4 mld. Kč neinvestičních prostředků, tj. 72,9 % rozpočtu po změnách. Meziroční pokles o 11,6 % (o 12,2 mld. Kč) souvisel zejména s tím, že kapitolou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebyla převedena záloha na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi na 4. čtvrtletí, když v roce 2008 byla poskytnuta ve výši 18,0 mld. Kč. K 30.9.2009 uvedené náklady škol byly ze státního rozpočtu hrazeny ve výši 56,7 mld. Kč, tj. o 18,3 mld. Kč méně než ke stejnému datu roku 2008. Dále bylo např. kapitolou Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolněno na dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým 4,7 mld. Kč a na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 14,2 mld. Kč. Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 134,5 mld. Kč předpokládá meziroční nárůst o 8,6 % (o 10,6 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2008 a o 12,8 % (o 15,2 mld. Kč) proti skutečnosti 2008.

Na realizaci státních záruk vč. úhrady závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb., bylo použito 1,7 mld. Kč a na splátky jistin a úroků na realizaci státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB na financování infrastruktury 2,3 mld. Kč. Celkem bylo čerpáno 50,6 % rozpočtu při meziročním poklesu o 15,3 % (o 229,7 mil. Kč). Státní rozpočet počítá s meziročním snížením výdajů o 6,6 % (o 578 mil. Kč), proti skutečnosti roku 2008 by se tyto výdaje měly zvýšit o 29,3 % (o 1,8 mld. Kč).

Státní podpora stavebního spoření poskytovaná podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, byla v období leden-září 2009 vyplacena ve výši 12,4 mld. Kč, tj. na 85,2 % rozpočtu (platby za předchozí rok jsou prováděny převážně v průběhu 2. čtvrtletí sledovaného roku). Meziroční snížení výdajů o 7,6 % (o 1,0 mil. Kč) souviselo s poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, a to zejména smluv uzavřených podle právní úpravy platné do 31.12.2003 s maximální státní podporou 4 500,- Kč. Státní rozpočet předpokládá meziroční snížení výdajů na podporu stavebního spoření o 2,7 % (o 400,0 mil. Kč), naopak proti skutečnosti 2008 by tyto výdaje měly zvýšit o 2,7 % (o 389,9 mil. Kč).

Státní příspěvek na důchodové připojištění poskytnutý za první tři čtvrtletí roku 2009 činil téměř 4,0 mld. Kč, tj. 61,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,8 % (o 250,6 mil. Kč). Státní rozpočet 6,4 mld. Kč počítá s růstem těchto výdajů o 25,5 % (o 1,3 mld. Kč) proti rozpočtu roku 2008, proti skutečnosti roku 2008 pak o 28,2 % (o 1,4 mld. Kč).

Na odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie je ve státním rozpočtu na rok 2009 vyčleněno 34,8 mld. Kč; ke konci září byly odvedeny prostředky ve výši přes 25,4 mld. Kč, tj. 74,2 % rozpočtu po změnách, při meziročním růstu o 29,4 % (o 5,8 mld. Kč). Z celku odvod podle daně z přidané hodnoty, vč. korekcí Spojenému království a některým dalším členským státům, činil téměř 7,0 mld. Kč a odvod podle hrubého národního produktu 18,4 mld. Kč. Kromě toho byl na počátku roku 2009 uhrazen ročnípříspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel v částce 377,8 mil. Kč. Státní rozpočet na rok 2009 počítá s růstem odvodů a příspěvků do rozpočtu EU celkem o 16,6 % (o 5,0 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu 2008, proti celoroční skutečnosti 2008 jsou rozpočtované výdaje na rok 2009 vyšší o 15,1 % (o 4,6 mld. Kč).

Běžné výdaje kapitoly Státní dluh (zejména úroky) dosáhly více než 38,5 mld. Kč, tj. 79,6 % rozpočtu po změnách (o 13,7 procentního bodu více než ke konci 3. čtvrtletí 2008), meziroční růst výdajů dosáhl 28,7 % (zvýšení o 8,6 mld. Kč). Čerpání finančních prostředků v průběhu roku souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

2.2. Kapitálové výdaje

Státní rozpočet na rok 2009 stanovil rozsah kapitálových výdajů ve výši 114,1 mld. Kč, což představuje proti schválenému rozpočtu roku 2008 o 14,3 mld. Kč, tj. o 11,9 % méně, proti skutečnosti dosažené v roce 2008 pak o 9,1 mld. Kč, tj. o 8,7 % více. Meziroční pokles rozpočtovaných kapitálových výdajů (ve vztahu ke schválenému rozpočtu roku 2008) je ovlivněn řadou různorodých vlivů. Jedná se o jinou strukturu výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu. Například v kapitole Ministerstvo pro místní rozvoj jsou pro rok 2009 rozpočtovány investiční transfery regionálním radám pouze ve výši 1,2 mld. Kč (z celkové částky transferů regionálním radám 8,5 mld. Kč), v roce 2008 byly tyto transfery ve výši 9,3 mld. Kč rozpočtovány jen v rámci investičních výdajů. Snížení je dále ovlivněno strukturou transferů poskytovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury z rozpočtuMinisterstva dopravy. Na rozdíl od roku 2008, kdy byly rozpočtovány pouze investiční transfery, v roce 2009 rozpočet počítá i s neinvestičními transfery v rozsahu 3,7 mld. Kč (např. na opravy dálnic, silnic a železnic).

Uvedené příklady dokládají, že dochází k přesnějšímu rozpočtování programů EU (rozčlenění na investiční a neinvestiční), neboť již byly schváleny projekty EU na programovací období 2007-2013. V roce 2008 docházelo k přesunu do neinvestičních výdajů formou rozpočtových opatření v průběhu roku v návaznosti na schvalování programů a projektů EU.

Rozpočtovanou výši kapitálových výdajů ovlivňuje dále rozsah programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a stanovení priorit jednotlivých kapitol v rámci stanovených výdajů.

Kromě Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj, u nichž došlo k nejvyššímu meziročnímu snížení rozpočtovaných kapitálových výdajů, byl menší pokles investičních výdajů zaznamenán u většiny ostatních kapitol státního rozpočtu, a to zejména u Ministerstva průmyslu a obchodu, u Ministerstva zdravotnictví a u Ministerstva obrany. Na druhé straněk nárůstu rozpočtovaných kapitálových výdajů došlo především u Ministerstva životního prostředí, u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a u Ministerstva vnitra. Nově jsou od roku 2009 zařazeny transfery na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky, v kapitole Státní dluh - místo v kapitole Operace státních finančních aktiv, kde byly rozpočtovány do roku 2008.

Z druhového hlediska jsou kapitálové výdaje rozpočtovány nejvíce jako investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně (SFDI - 33,6 mld. Kč), transfery příspěvkovým organizacím (19,1 mld. Kč), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (17,1 mld. Kč), transfery územním rozpočtům (9,1 mld. Kč), podnikatelským subjektům (5,2 mld. Kč) apod.

Z celkové částky 114,1 mld. Kč rozpočtovaných kapitálových výdajů nejvíce prostředků připadá na Ministerstvo dopravy (38,0 mld. Kč, tj. 33 % všech kapitálových výdajů státního rozpočtu), na kapitolu Státní dluh (15,5 mld. Kč), na Ministerstvo životního prostředí (9,9 mld. Kč), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (9,8 mld. Kč), Ministerstvo obrany (8,1 mld. Kč), na kapitolu Všeobecná pokladní správa (5,1 mld. Kč), na Ministerstvo vnitra (5,0 mld. Kč), Ministerstvo pro místní rozvoj (4,1 mld. Kč), Ministerstvo zdravotnictví (2,8 mld. Kč), Ministerstvo práce a sociálních věcí (2,8 mld. Kč), na kapitolu Operace státních finančních aktiv (2,8 mld. Kč), Ministerstvo zemědělství (2,3 mld. Kč), Ministerstvo kultury (1,9 mld. Kč), Ministerstvo spravedlnosti (1,5 mld. Kč) apod.

Značná část kapitálových výdajů souvisí s financováním programů reprodukce a provozování majetku, na které je rozpočtem určeno celkem 62,9 mld. Kč (včetně běžných výdajů souvisejících s programy). Proti schválenému rozpočtu na rok 2008 jsou o 3,9 mld. Kč, tj. o 5,8 % nižší. Do výdajů roku 2009 je zahrnuta i část transferů poskytnutých na financování programů z fondů EU v celkové výši 18,4 mld. Kč, proti roku 2008 o 6,9 mld. Kč (o 60,0 %) vyšší.

Z hlediska sektorů alokace jsou výdaje státního rozpočtu na programy směrovány především ve prospěch organizací vládního sektoru, tj. subjektů zřízených (založených) ústředním orgánem státní správy (38,6 mld. Kč, tj. 61,5 % všech výdajů na programy), v menším rozsahu pak veřejnému sektoru - obcím (7,9 mld. Kč), krajům (3,2 mld. Kč) a vysokým školám (2,8 mld. Kč). Další prostředky jsou určeny neveřejnému sektoru - jiným než bankovním a finančním institucím (1,4 mld. Kč) a jiným rozpočtem předběžně nekonkretizovaným sektorům (8,7 mld. Kč).

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN byly jednotlivými resorty zpracovány ve vazbě na výdaje stanovené usnesením vlády č. 736/2008 ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2009 a střednědobému výhledu na léta 2010 a 2011. Věcné, časové a finanční parametry akcí (projektů) zabezpečujících cíle programů jsou Ministerstvem financí sledovány v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).

V souvislosti s připravovanou transformací programového financování byla změněna struktura státního rozpočtu s tím, že akce v jednotlivých programech jsou rozděleny podle typu na výdaje vedené v EDS (evidenční dotační systém) a v SMVS (správa majetku ve vlastnictví státu) a zároveň jsou jednotlivé programy uváděny ve struktuře členění na krátkodobé akce, střednědobé a střednědobé dokončované akce a dlouhodobé a dlouhodobé dokončované akce. Jmenovitý seznam akcí je uváděn s finančními objemy ve všech letech jejich realizace, resp. v letech 2006-2013 dle údajů uvedených v ISPROFIN. Z celkových výdajů na programové financování ve výši 62,9 mld. Kč připadá na výdaje v EDS 23,9 mld. Kč a v SMVS 38,9 mld. Kč.

V roce 2009 lze očekávat změny přístupu resortů k reprodukci majetku ve vlastnictví státu, a to směrem k její neinvestiční části, tj. od pořizování nového majetku ke kvalitnější péči o jeho stav.

Z uvedené celkové rozpočtované částky 62,9 mld. Kč určené na financování programů připadá největší část na státní rozpočet, resp. rozpočet kapitol správců programů (44,4 mld. Kč, tj. 70,7 %), další část na zdroje z Fondu soudržnosti EU (10,1 mld. Kč, tj. 16,1 %), na zdroje ze strukturálních fondů EU (8,3 mld. Kč, tj. 13,1 %), zbytek připadá na zdroje z Finančního mechanizmu EHP/Norsko (94 mil. Kč). Zatímco zdroje financování programů z rozpočtu kapitol-správců programů a ze strukturálních fondů EU se meziročně snížily, zdroje z Fondu soudržnosti EU a z FM EHP/Norsko se zvýšily.

Na kapitálových výdajích se významnou měrou podílejí i výdaje na transfery na projekty financované z úvěrů od mezinárodních finančních institucí, konkrétně od Evropské investiční banky. Úvěry přijaté Českou republikou od této banky jsou v letošním roce rozpočtovány v kapitole Státní dluh a jejich čerpání se očekává v celkové výši 15,8 mld. Kč. Tyto prostředky jsou určeny zejména pro Ministerstvo dopravy (ve výši 13,5 mld. Kč), a to na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, jihozápadní části (3,5 mld. Kč), a na rámcový úvěr přijatý Českou republikou od EIB na Operační program Doprava - A (10,0 mld. Kč). Pro Ministerstvo zemědělství (celkem 1,8 mld. Kč) na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (700 mil. Kč), na program prevence před povodněmi II (600 mil. Kč), na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží (400 mil. Kč) a na projekt Vodovody a kanalizace II (150 mil. Kč). Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsou úvěrové prostředky určeny na program obnovy a rozvoje Masarykovy univerzity v Brně (427 mil. Kč).

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech čtvrtletích roku 2009 ve výši 80,5 mld. Kč představovalo 60,2 % upraveného rozpočtu (v roce 2008 to bylo 63,6 %) a bylo o 19,8 mld. Kč pod třemi čtvrtinami rozpočtované hodnoty. Meziročně se kapitálové výdaje zvýšily o 3,6 mld. Kč, tj. o 4,6 %. Podrobnější plnění kapitálových výdajů za 1. až 3. čtvrtletí bude známo po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (tj. koncem měsíce října).

Na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v celkové rozpočtované výši 15,8 mld. Kč bylo z kapitoly Státní dluh v 1. až 3. čtvrtletí 2009 rozpočtovými opatřeními transferováno věcně příslušným ministerstvům 8,8 mld. Kč, z toho Ministerstvu dopravy 5,6 mld. Kč, Ministerstvu zemědělství 2,5 mld. Kč a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 717 mil. Kč. Z těchto transferovaných prostředků částka ve výši 4,5 mld. Kč se týkala financování projektů v rámci Operačního programu Doprava, částka 1,6 mld. Kč směřovala na financování protipovodňových opatření, 1,1 mld. Kč na výstavbu jihozápadní části silničního okruhu Prahy, 0,9 mld. Kč na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací a 0,7 mld. Kč na výstavbu kampusu Masarykovy univerzity v Brně.


1) sociální dávky, sociální transfery územním rozpočtům, výdaje na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní příspěvek na penzijní připojištění, platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění za vybrané skupiny obyvatel
2) dávky důchodového pojištění, ostatní dávky vč. dávek nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti (bez sociálních dávek územním rozpočtům)
3) u důchodů starobních invalidních plných i částečných, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1.1.2009 se zvyšuje od splátky důchody splatné po 31.12.2008 procentní výměra o 4,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje
4) u důchodů starobních invalidních plných i částečných, vdovských, vdoveckých a sirotčích přiznaných před 1.8.2008 se od splátky důchody splatné po 31.7.2008 zvyšuje základní výměra o 470,- Kč na 2 170,- Kč měsíčně
5) dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství), výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru, dávky pomoci v hmotné nouzi poskytované Ministerstvem obrany, příspěvek na péči poskytovaný do zahraničí a další drobné dávky
6) po dobu prvních 14 dnů je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel a která náleží za pracovní dny při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne a při karanténě od 1. pracovního dne
7) přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné
8) na základě usnesení vlády č. 1005/2009 bylo v srpnu 2009 provedeno rozpočtové opatření, kterým byly přesunuty v rámci kapitoly MPSV prostředky ve výši 2 617,1 mil. Kč z dávek státní sociální podpory k posílení výdajů na podpory v nezaměstnanosti (1 505,1 mil. Kč), výdajů spojených s realizací zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (312,0 mil. Kč) a výdajů na podporu sociálních služeb s místním či regionálním charakterem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, formou dotací poskytovaných prostřednictvím krajů (800,0 mil. Kč)
9) výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností a ostatní výdaje APZ (např. investiční pobídky, cílené regionální programy, společné programy EU a ČR)

B. Řízení státního dluhu

1. Vývoj státního dluhu
2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
3. Dluhová strategie a řízení rizik
4. Řízení likvidity státní pokladny


1. Vývoj státního dluhu

V 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo ke zvýšení státního dluhu o 167,9 mld. Kč z999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 se dluh zvýšil o 16,8 %.

Při zvýšení státního dluhu z 999,8 mld. Kč na 1 167,7 mld. Kč se vnitřní státní dluh zvýšil o 126,7 mld. Kč a vnější státní dluh se zvýšil o 41,2 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1.-3. čtvrtletí 2009 podává následující tabulka:

v mil. Kč
Stav
1.1.2009
Půjčky

(a)
Splátky

(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna

(a-b+c)
Stav
30.9.2009
STÁTNÍ DLUH CELKEM 999 808 317 211 144 453 -4 852 167 906 1 167 714
Vnitřní dluh 814 300 270 273 143 595 126 677 940 978
Státní pokladniční poukázky 78 749 92 090 91 348 742 79 491
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 735 551 177 277 51 342 125 935 861 487
Krátkodobé půjčky 0 906 906 0 0
Vnější dluh 185 508 46 938 858 -4 852 41 228 226 736
Zahraniční emise dluhopisů 137 870 40 006 -4 820 35 186 173 056
Půjčky od EIB 46 812 6 932 610 6 322 53 134
Směnky 825 248 -32 -280 546

Státní půjčky v 1.-3. čtvrtletí 2009 spočívaly především v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 19 emisí krátkodobých státních dluhopisů, a sice státních pokladničních poukázek (SPP). Všechny tyto emise SPP byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem půjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období objemu 92 090 mil. Kč. Objem splátek SPP činil 91 348 mil. Kč. Stav státních pokladničních poukázek v oběhu se tak v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 zvýšil ze 78 749 mil. Kč na počátku roku na 79 491 mil. Kč, tj. o 742 mil. Kč.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 řešilo MF krátkodobý nedostatek likvidních finančních prostředků na účtu řízení likvidity státní pokladny formou pasivních depozitních operací. Objem půjček v rámci těchto operací činil v 1.-3. čtvrtletí 2009 celkem 358 mil.Kč, objem splátek těchto operací pak rovněž 358 mil. Kč. Stav krátkodobých půjček na konci 3. čtvrtletí 2009 byl stejný jako na počátku, a to nulový.

MF v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 uskutečnilo půjčky korunových depozit spojených s měnovými operacemi na umořovacím účtu ve výši 548 mil. Kč, splátky těchto půjček činily rovněž 548 mil. Kč, stav těchto půjček na konci 3. čtvrtletí 2009 byl tak roven nule.

V 1.-3. čtvrtletí roku 2009 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím primárním trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Dne 23. 3. 2009 proběhlo vydání 1. tranše 56. emise 10letých dluhopisů v objemu 14 113 mil. Kč. Dne 25. 5. 2009 se uskutečnilo vydání 1. tranše 58. emise 15letých dluhopisů v objemu 6 009 mil. Kč. Dále se uskutečnilo jedno znovuotevření 50. emise 5letých státních dluhopisů v objemu 6 288 mil. Kč, jedno znovuotevření 52. emise 15letých státních dluhopisů v objemu 12 256 mil. Kč, jedno znovuotevření 54. emise 3letých státních dluhopisů v objemu 14 398 mil. Kč, čtyři znovuotevření 56. emise 10letých státních dluhopisů v celkovém objemu 27 888 mil. Kč a jedno znovuotevření 58. emise 15letých státních dluhopisů v objemu 6 002 mil. Kč. Celkově tak emise fixně úročených domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhly v roce 2009 výše 86 954 mil. Kč.

Dne 20. 4. 2009 proběhlo vydání 1. tranše 57. emise 3letých variabilně úročených dluhopisů v objemu 8 527 mil. Kč. Dále se uskutečnila tři znovuotevření 55. emise 8letých variabilně úročených státních dluhopisů v celkovém objemu 19 768 mil. Kč. Též proběhla čtyři znovuotevření 57. emise 3letých variabilně úročených státních dluhopisů v celkovém objemu 28 630 mil. Kč. Celkový objem variabilně úročených domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na primárním trhu dosáhl v roce 2009 výše 56 925 mil. Kč, celkový objem všech domácích emisí SDD pak 143 879 mil. Kč.

Číslo emise a
tranše
Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
Částka
získaná
primární
aukcí
Kupón 1 Výnos do
splatnosti
(mil. Kč) (mil. Kč) (%) (% pa)
55, 4. tranše 19.1.2009 27.10.2016 6 773,61 6 458,83 4,28 4,22
55, 5. tranše 23.2.2009 27.10.2016 4 630,00 4 252,86 4,28 3,83
55, 6. tranše 9.3.2009 27.10.2016 8 364,06 7 569,52 4,28 4,11
56. 1.tranše 23.3.2009 11.4.2019 14 113,40 13 455,19 5,00 5,62
54, 6. tranše 30.3.2009 11.4.2011 14 398,50 14 509,56 4,10 3,70
52, 7. tranše 6.4.2009 12.9.2022 12 255,91 10 678,02 4,70 6,13
57, 1.tranše 20.4.2009 11.4.2012 8 526,74 8 547,45 3,69 3,61
56, 2. tranše 27.4.2009 11.4.2019 7 775,57 7 494,07 5,00 5,48
50, 10. tranše 11.5.2009 18.10.2012 6 287,96 6 169,28 3,55 4,15
57, 2. tranše 18.5.2009 11.4.2012 6 761,99 6 807,00 3,69 3,23
58, 1. tranše 25.5.2009 25.5.2024 6 009,01 5 951,44 5,70 5,80
56, 3. tranše 8.6.2009 11.4.2019 8 191,62 7 733,22 5,00 5,76
57, 3. tranše 22.6.2009 11.4.2012 6 003,02 6 079,63 3,69 2,91
58, 2. tranše 29.6.2009 25.5.2024 6 001,52 5 763,08 5,70 6,11
56, 4. tranše 27.7.2009 11.4.2019 6 058,61 5 742,40 5,00 5,71
57, 4. tranše 24.8.2009 11.4.2012 8 289,35 8 422,71 3,69 2,55
56, 5. tranše 7.9.2009 11.4.2019 5 862,48 5 812,11 5,00 5,11
57, 5. tranše 21.9.2009 11.4.2012 7 576,24 7 707,28 3,69 2,46

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 23. března 2009 uhrazena částkou 37 874 mil. Kč při své splatnosti zbývající část jistiny 42. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2004.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 MF uskutečnilo celkem 24 zpětných odkupů v celkovém objemu 13 468 mil. Kč, a to v následující struktuře:

 • 17 zpětných odkupů 42. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2004 v celkovém objemu 10 568 mil. Kč
 • 2 zpětné odkupy 44. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2005 v objemu 1 000 mil. Kč
 • 1 zpětný odkup 46. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2005 v objemu 1 000 mil. Kč
 • 4 zpětné odkupy 48. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2006 v objemu 900 mil. Kč

Současně bylo provedeno celkem 101 prodejů SDD z portfolia v celkovém objemu 33 398 mil. Kč a v následující struktuře:

 • 2 prodeje 44. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2005 v celkovém objemu 350 mil. Kč
 • 5 prodejů 46. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2005 v celkovém objemu 1 000 mil. Kč
 • 17 prodejů 50. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2007 v celkovém objemu 5 800 mil. Kč
 • 7 prodejů 52. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2007 v celkovém objemu 2 100 mil. Kč
 • 14 prodejů 55. emise 8letých variabilně úročených státních dluhopisů z roku 2008 v celkovém objemu 2 430 mil. Kč
 • 20 prodejů 56. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2009 v celkovém objemu 7 050 mil Kč
 • 13 prodejů 58. emise 15letých státních dluhopisů z roku 2009 v celkovém objemu 2 000 mil. Kč.

Prémií emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu bylo v 1.-3. čtvrtletí 2009 dosaženo v případě šesti z devatenácti vydaných tranší, přičemž celkem dosáhly výše 518 mil. Kč. Spolu s prémiemi dosažených v rámci obchodů s SDD na sekundárním trhu ve výši 406 mil. Kč tak dosáhly celkové prémie transakcí s SDD výše 924 mil.Kč. Naproti tomu suma diskontů dosáhla v 1.-3. čtvrtletí 2009 výše 6 265 mil. Kč, z toho 5 244 mil. Kč na trhu primárním a 1 021 mil. Kč na trhu sekundárním. Pro srovnání, v 1.-3. čtvrtletí 2008 dosáhly prémie výše 19 mil. Kč a diskonty 2 630 mil. Kč, což znamená, že v 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo meziročně jak k růstu prémií, tak i diskontů. Tato situace je způsobena jednak větším souhrnem emisí a prodejů SDD v 1.-3.čtvrtletí 2009 oproti stejnému období minulého roku, jednak odlišným vývojem na krátkém a dlouhém konci výnosové křivky SDD.

Prémie emisí státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů jsou od roku 2008 součástí příjmů kapitoly Státní dluh 2 .

Celkový objem domácích střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu se v důsledku emisí na primárním trhu a obchodů na trhu sekundárním zvýšil z 735 551 mil. Kč na počátku roku 2009 o 125 935 mil. Kč na 861 486 mil. Kč na konci 3. čtvrtletí roku 2009. Ke zvýšení tohoto objemu přispěly emise SDD na primárním trhu ve výši 143 879 mil. Kč a prodeje z portfolia MF na sekundárním trhu ve výši 33 398 mil. Kč, ke snížení pak splátky emisí SDD realizované v den jejich splatnosti ve výši 37 874 mil. Kč a zpětné odkupy SDD na sekundárním trhu ve výši 13 468 mil. Kč.

Dne 5. května 2009 vydala Česká republika 4. emisi eurobondů v objemu 1,5 mld. EUR s kupónovou sazbou 4,50% a s dobou splatnosti 5 let. Čistý výnos emise činil 1 478,075 mil. EUR a v den emise byl z větší části zajištěn swapovými operacemi. Korunová hodnota emitovaných prostředků v den emise činila 40,0 mld. Kč.

Ke konci 3. čtvrtletí 2009 byly v oběhu státní dlouhodobé dluhopisy emitované na zahraničních trzích v celkovém objemu 173 056 mil. Kč, zatímco na počátku roku 2009 tento objem činil 137 870 mil. Kč. K růstu korunové hodnoty těchto dluhopisů přispěl výnos 4. emise eurobondů ČR ve výši 40 006 mil. Kč, proti tomuto růstu naopak působilo zhodnocování české koruny, jehož dopad činil celkem 4 820 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2009 o 161 863 mil. Kč (v nominálním vyjádření) z 952 171 mil. Kč na 1 114 034 mil. Kč. Tento objem vzrostl v 1.-3. čtvrtletí 2009 na 117,0% v porovnání se začátkem roku.

Kromě výpůjček emisemi státních dluhopisů se v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2009 čerpaly půjčky od Evropské investiční banky (EIB) v celkové výši 6 932 mil. Kč:

9. ledna 2009 desátá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 265 mil. Kč a 16. března 2009 jedenáctá tranše půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 453 mil. Kč. 7. dubna 2009 sedmá tranše rámcového úvěru vodního hospodářství ve výši 893 mil. Kč a 15. června 2009 pak šestá tranše půjčky na výstavbu jihozápadní části A Pražského okruhu ve výši 321 mil. Kč a šestá a sedmá tranše půjčky v rámci projektu Spolufinancování Operačního programu doprava - A v celkové výši 2 800 mil. Kč, 17. srpna 2009 druhá tranše půjčky na projekt Prevence před povodněmi II ve výši 1 800 mil. Kč a 25. září 2009 první tranše rámcového úvěru vodního hospodářství II ve výši 400 mil. Kč.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 se uskutečnily též splátky půjček od Evropské investiční banky v celkovém objemu 640 mil. Kč:

16. března 2009 se uskutečnily dílčí splátky půjčky na výstavbu dálnic B ve výši 176 mil. Kč, dílčí splátky půjčky na prevenci povodní ve výši 60 mil. Kč a dílčí splátky půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 56 mil. Kč, 15. června 2009 pak splátka půjčky na výstavbu Pražského okruhu část A ve výši 26 mil. Kč a 15. září 2009 opět dílčí splátky půjčky na výstavbu dálnic B ve výši 176 mil. Kč, dílčí splátky půjčky na prevenci povodní ve výši 60 mil. Kč a dílčí splátky půjčky pro Masarykovu univerzitu ve výši 56 mil. Kč.

Stav půjček od EIB se tak v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 zvýšil z 46 812 mil. Kč. na 53 134 mil. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Výnosy SPP v 1.-3. čtvrtletí 2009 měly kolísající až mírně klesající trend. Výnosy 3měsíčních emisí SPP vzrostly z 1,79 % p.a. na konci ledna na 1,95 % p.a. v polovině února, přičemž začátkem dubna opět poklesly na 1,87% p.a. Výnosy 6timěsíční emise SPP byly počátkem února na úrovni 1,85 % p.a., počátkem srpna pak činily 1,62 % p.a. Mírný pokles výnosů se projevil i u 9měsíčních emisí SPP, a to z 2,20 % p.a. v polovině března až na 1,90 % p.a. počátkem září. Úrokové sazby u 52týdenních emisí SPP nejprve vzrostly z úrovně 2,26 % p.a. v polovině ledna 2009 na hodnotu 2,50 % p.a. počátkem března, poté však v dalších aukcích výnosy těchto emisí klesaly, a to až na úroveň 1,80 % p.a. V polovině září výnos mírně vzrostl na 1,85 % p.a.

Velikost a vývoj výnosů do splatnosti střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů závisel v průběhu 1.-3. čtvrtletí roku 2009 na délce splatnosti jednotlivých emisí.

Výnos u tří tranší 8leté 55. emise variabilně úročených SDD nejprve činil v polovině ledna 4,22% p.a., v průběhu 1. čtvrtletí pak nejprve poklesl na hodnotu 3,83 % p.a. na konci února. Následně pak vzrostl na 4,11 % p.a. na počátku března. Oproti lednu tak výnos této tranše poklesl o 11 bazických bodů.

Výnos tranší u další variabilně úročené 57. emise SDD neustále klesal z úrovně 3,61 % p.a. u 1. tranše v polovině dubna až na hodnotu 2,46% p.a. u 5. tranše na konci září, tzn. že celkem poklesl o 115 bazických bodů.

U 6. tranše 5leté 54. emise činil výnos na konci března 2009 3,70 % p.a. U 10. tranše 5leté 50.emise SDD v polovině května činil výnos 4,15 % p.a.

Výnos 1. tranše 10leté 56. emise SDD dosahoval na konci března 5,62 % p.a., koncem dubna u 2. tranše činil 5,48 % p.a. a počátkem června u 3. tranše stoupl na 5,76 % p.a. Poté tento výnos výrazněji klesal až na úroveň 5,11 % p.a.u 5. tranše počátkem září. Celkově tak v průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo k poklesu průměrného výnosu do splatnosti o 51 bazických bodů oproti 1.emisi tohoto SDD na konci 1. čtvrtletí.

Výnos 7. tranše 15leté 52. emise SDD činil počátkem dubna 6,13 % p.a. Výnos 1. tranše nové 15leté 58. emise na konci května činil 5,80 % p.a, 2. tranše této emise na samém konci června zaznamenala nárůst výnosu na 6,11% p.a. Celkově tak v červnu nastal pokles o 2 bazické body oproti dubnu.

2. Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Přehled rozpočtových příjmů kapitoly Státní dluh v 1.-3. čtvrtletí 2009 podává následující tabulka.

v mil. KčUkazatel
Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2008
Rozpočet 2009 Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2009
%


Plnění
Index
2009/2008

%
Schválený
vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Příjmy kapitoly celkem 5 494 6 676 6 676 5 223 78,2 95,1
1. Úrokové příjmy celkem 5 441 6 666 6 666 5 111 76,7 93,9
vnitřního dluhu 4 807 5 916 5 916 4 295 72,6 89,3
Z toho:
středně- a dlouhodobé 2 171 2 916 2 916 2 907 99,7 133,9
dluhopisy
krátkodobé půjčky 2 635 3 000 3 000 1 388 46,3 52,7
vnějšího dluhu 635 750 750 816 108,6 128,6
Z toho:
zahraniční emise dluhopisů 635 750 750 814 108,6 128,3
krátkodobé půjčky - - - 2 - -
2. Realizovaný kurzový zisk 53 10 10 113 1 125,3 212,9

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1.-3 čtvrtletím 2008 se v 1.-3. čtvrtletí 2009 celkové příjmy kapitoly snížily o 4,9%, přičemž úrokové příjmy se snížily o 6,1%. Příjmy kapitoly za 1.-3. čtvrtletí 2009 se snížily meziročně ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 o 271 mil. Kč. Příjmy kapitoly jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem, který je shodný s rozpočtem po změnách, o 3,2 procentních bodů nad alikvotou pro 1.-3. čtvrtletí 2009.

Celkové příjmy kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2009 dosáhly výše 5 223 mil. Kč, což představuje 78,2 % příjmů rozpočtovaných pro rok 2009. Příjmy kapitoly Státní dluh byly v 1.-3. čtvrtletí 2009 tvořeny převážně úrokovými příjmy, ale též příjmy z realizovaných kurzových zisků.

Úrokové příjmy kapitoly Státní dluh ve výši 5 111 mil. Kč byly tvořeny z větší části příjmy vnitřního dluhu, které dosáhly 4 295 mil. Kč. Z této částky představují příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů celkem 2 907 mil. Kč, kdy 1 979 mil. Kč činily alikvotní úrokové výnosy spojené s emisemi SDD na primárním trhu a prodeji těchto instrumentů na trhu sekundárním, 924 mil. Kč prémie spojené s transakcemi s SDD na primárním a sekundárním trhu a 4 mil. Kč příjmy spojené s vratkami propadlých kupónů SDD vyplácených v minulých letech. Příjmy ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů vzrostly oproti 1.-3. čtvrtletí 2008 o 33,9% především v důsledku zvýšené emisní činnosti v 1.-3. čtvrtletí 2009 vzhledem ke stejnému období minulého roku.

Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček ve výši 1 388 mil. Kč jsou tvořeny zejména příjmy z aktivních operací řízení likvidity na účtu řízení likvidity státní pokladny (repo operací se zástavou poukázek ČNB a SPP a depozitních operací) ve výši 1 380 mil. Kč. Příjmy z cizoměnových aktivních depozit činí 8 mil. Kč a nepatrné hodnoty též dosahují příjmy z aktivních korunových transakcí spojených s měnovými operacemi. Příjmy z krátkodobých poskytnutých půjček poklesly ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím roku 2008 o 47,3 %, což bylo způsobeno menším objemem investovaných prostředků a nižšími úrokovými sazbami.

Úrokové příjmy vnějšího dluhu dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2009 velikosti 816 mil. Kč, přičemž byly dány téměř výhradně příjmy ze swapových operací, které činily 814 mil. Kč, 2 mil. Kč pak dosahovaly příjmy z aktivních cizoměnových operací. Ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 došlo k růstu příjmů vnějšího dluhu o 28,6%, což bylo dáno novými příjmy ze swapů spojených s 3. emisí eurobondů.

Příjmy z realizovaných kurzových zisků činily v 1.-3. čtvrtletí 2009 celkem 113 mil. Kč a byly dány zejména příjmy spojenými s emisemi eurobondů ve výši 111 mil. Kč a dále příjmem vztaženým ke směnce k úhradě účasti u EBRD ve výši 2 mil. Kč.

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v 1.-3. čtvrtletí 2009 podává následující tabulka.
Ukazatel
Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2008
Rozpočet 2009 Skutečnost
1.-3.
čtvrtletí
2009
%


Plnění
Index
2009/2008

(%)

Schválený
vč. všech
změn
1 2 3 4 5 5:04 5:02
Výdaje kapitoly celkem 29 961 64 070 55 291 38 558 69,7 128,7
1. Úrokové výdaje celkem 29 837 47 937 47 937 38 319 79,9 128,4
na vnitřní dluh 25 061 37 274 37 274 30 461 81,7 121,5
Z toho:
na státní pokladniční poukázky 1 593 2 262 2 262 1 531 67,7 96,1
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 23 456 35 013 35 013 28 929 82,6 123,3
na krátkodobé půjčky 12 - - 1 - 10
na vnější dluh 4 776 10 662 10 662 7 858 73,7 164,5
Z toho:
na zahraniční emise dluhopisů 3 613 8 173 8 173 6 747 82,5 186,7
na půjčky od EIB 1 163 2 489 2 489 1 112 44,7 95,6
2. Poplatky 113 300 293 231 78,6 204,3
3. Úmor státní dluhu 12 10 10 9 85,5 74
4. Transfery 3 - 15 823 7 051 - - -

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 se v 1.-3. čtvrtletí 2009 celkové výdaje kapitoly zvýšily o 28,7%, resp. úrokové výdaje o 28,4 %, zatímco státní dluh vzrostl o 26,1 % (v porovnání konec 3Q2009 / konec 3Q2008). Výdaje kapitoly za 1.-3. čtvrtletí 2009 se zvýšily meziročně ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 o 8 597 mil. Kč. Výdaje kapitoly jsou ve srovnání s rozpočtem po změnách o 5,3 procentních bodů pod alikvotou pro 1.-3. čtvrtletí 2009.

Celkové výdaje kapitoly v 1.-3. čtvrtletí 2009 dosáhly výše 38 558 mil. Kč, což představuje 69,7% rozpočtu po změnách roku 2009. Úrokové výdaje činily 38 319 mil. Kč, poplatky 231 mil. Kč a úmor státního dluhu pak 9 mil. Kč.

Růst úrokových výdajů v 1.-3. čtvrtletí 2009 oproti stejnému období minulého roku byl dán zejména růstem státního dluhu. Úrokové výdaje jsou o 4,9 procentních bodů nad alikvotou pro 1.-3. čtvrtletí 2009, což je dáno vysokým růstem státního dluhu a relativně vysokými úrokovými sazbami z dlouhodobých dluhových instrumentů.

V úrokových výdajích stále dominují úrokové výdaje na vnitřní dluh (30 461 mil. Kč), avšak v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 se podíl úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových úrokových výdajích snížil o 4,5 procentního bodu z 84,0% na 79,5%.

Úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh jsou složeny především z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy. Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2009 výše 1 531 mil. Kč oproti 1 593 mil. Kč ve stejném období roku 2008, což představuje úbytek 3,9%. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v 1.-3. čtvrtletí 2009 výše 28 929 mil. Kč oproti 23 456 mil. Kč ve stejném období roku 2008, vzrostly tedy o 23,3%. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 22 260 mil. Kč. Úrokové výdaje na SDD byly dále tvořeny výdaji na diskonty SDD ve výši 6 265 mil.Kč, přičemž z této částky činily diskonty z emisí na primárním trhu 5 244 mil. Kč a z obchodů na trhu sekundárním pak 1 021 mil. Kč. Výdaje ve výši 404 mil. Kč byly tvořeny vyplacenými alikvotními úrokovými výnosy ze zpětných odkupů na sekundárním trhu.

Součástí úrokových výdajů na vnitřní dluh jsou i výdaje na krátkodobé půjčky, které dosáhly hodnoty 1 mil. Kč (jde o výdaje na pasivní korunové transakce spojené s měnovými operacemi a pasivní operace řízení likvidity).

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 7 858 mil. Kč byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky, které v 1.-3. čtvrtletí 2009 činily 6 747 mil. Kč oproti 3 613 mil. Kč v 1.-3. čtvrtletí 2008 (přírůstek o 86,7%). Tyto úrokové výdaje byly určeny především výdaji na swapové operace, jenž byly realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku. Výdaje na tyto zajišťovací operace činily v 1.-3. čtvrtletí 2009 celkem 3 366 mil. Kč. Úrokové výdaje na zahraniční emise dluhopisů byly ovlivněny rovněž přímými výdaji na kupóny 2. a 3. emise eurobondů ve výši 2 781 mil. Kč, diskontem 4. emise eurobondů ve výši 461 mil. Kč a výdaji na FX spotovou operaci spojenou se 2.emisí eurobondů ve výši 139 mil. Kč. Vysoký nárůst úrokových nákladů na zahraniční emise dluhopisů byl dán zejména významným nárůstem těchto dluhopisů v oběhu.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 1 112 mil. Kč, které se v porovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 snížily o 4,4%, a to v důsledku poklesu úrokových sazeb z těchto půjček.

V 1.-3. čtvrtletí 2009 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 231 mil. Kč, což je 78,6% rozpočtu po změnách. Ve srovnání s 1.-3. čtvrtletím 2008 se úhrady z titulu poplatků zvýšily o 104,3%. Tento vysoký objem výdajů na poplatky vzhledem k 1.-3. čtvrtletí 2008 byl způsoben zejména relativně vysokými výdaji na poplatky spojenými s 4. emisí eurobondů. V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 došlo též ke splátkám směnek pro úhradu účasti u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a vypořádání kursového rozdílu se státním rozpočtem ve výši 9 mil. Kč, což představuje 85,5% rozpočtované částky ukazatele Úmor státního dluhu a o 26,0% nižší výdaj než ve stejném období minulého roku.

V roce 2009 byl ve výdajích kapitoly Státní dluh poprvé rozpočtován ukazatel "Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí" (dále jen "transfery"). V rámci tohoto ukazatele jsou rozpočtovány prostředky získané z úvěrů od Evropské investiční banky, které jsou v průběhu roku převáděny prostřednictvím rozpočtových opatření do jiných rozpočtových kapitol. Jinak řečeno, skutečné výdaje v rámci tohoto ukazatele kapitoly Státní dluh budou nulové.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 bylo formou rozpočtových opatření převedeno z "transferů" celkem 8 772 mil. Kč. Rozpočet tohoto ukazatele se tak snížil z 15 823 mil. Kč na 7 051 mil. Kč.

3. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí sledovalo během prvních tří čtvrtletí strategické cíle v oblasti řízení dluhového portfolia v souladu se Strategií financování a řízení státního dluhu pro rok 2009 zveřejněnou dne 1. prosince 2008 na základě rozhodnutí ministra financí ze dne 26. listopadu 2008 (Č.j.: 20/95845/2008). Tento řídící dokument konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje cíle, které vymezují operační prostor pro taktické řízení státního dluhu a státních finančních aktiv prostřednictvím aktivních operací na sekundárním trhu státních dluhopisů a finančních derivátů.

Přehled plnění strategických cílů ke konci třetího čtvrtletí 2009

Hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a plnění ročního programu financování státu ke konci třetího čtvrtletí 2009 je shrnuto následujícím přehledem.

Vzhledem ke světové finanční krizi a tím i vyšší výpůjční potřebě vlády byly překročeny vyhlášené cíle finančního programu. Ministerstvo financí bude při plnění dalšího financování pružně reagovat na aktuální výpůjční potřeby vlády a situaci na trhu.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2009 Stav k 30. 9. 2009
Zahraniční emisní činnost Max. 50% hrubé výpůjční potřeby 53,2%
0,0 až 74,2 mld. Kč 39,5 mld. Kč
Hrubá emise SDD 40,0 až 125,0 mld. Kč 177,3 mld. Kč
Čistá emise peněžních instrumentů 0,0 až 5,0 mld. Kč 0,7 mld. Kč
Půjčky od EIB 15,8 mld. Kč 6,9 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 20% a méně 12,9%
Průměrná doba do splatnosti 5,5 až 7,0 let 6,4 let
Úroková re-fixace do 1 roku 30 až 40% 27,5

Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; Hrubá emise zahrnuje SDD sekundární prodeje.
Zdroj: MF ČR.

V oblasti zahraničního financování byla dne 29. dubna vydána čtvrtá veřejná syndikovaná zahraniční emise ve výši 1,5 mld. EUR, tj. cca 39,5 mld. Kč, což je přibližně polovina původně vyhlášené maximální zahraniční emisní činnosti vyhlášené v rámci finančního programu pro rok 2009. Dále došlo ve třetím čtvrtletí k čerpání dvou tranší půjček od Evropské investiční banky v celkové výši 2,2 mld. Kč. Celkem je načerpáno za první tři čtvrtletí 6,9 mld. Kč tj. cca 43,9 % tohoto typu financování schváleného zákonem o státním rozpočtu na rok 2009.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo ve třetím čtvrtletí k hrubé emisi středně a dlouhodobých dluhopisů v nominální hodnotě 32,4 mld. Kč, z toho 4,6 mld. Kč bylo prodáno na sekundárním trhu prostřednictvím obchodních systémů Odboru řízení státního dluhu. Celkem za první tři čtvrtletí činila hrubá emise 177,3 mld. Kč, z toho bylo 33,4 mld. Kč prodáno na sekundárním trhu. Tímto došlo k využití 141,8 % původně schváleného ročního maximálního limitu pro domácí emisní činnost. V průběhu třetího čtvrtletí došlo ke zpětným odkupům ve výši 0,9 mld. Kč, celkem za první tři čtvrtletí činní úhrn zpětných odkupů 13,5 mld. Kč. Čistá emise státních dluhopisů za první tři čtvrtletí činila 125,9 mld. Kč. Celkový nárůst peněžních instrumentů v oběhu ve třetím čtvrtletí činil -0,3 mld. Kč, od začátku roku činí nárůst peněžních instrumentů v oběhu 0,7 mld. Kč.

Refinanční riziko

Refinanční riziko zůstává i v roce 2009 rizikem, jehož stabilizace utváří centrální bod pro řízení emisní činnosti a operace se státními dluhopisy na sekundárním trhu. Od roku 2000 je toto riziko systematicky snižováno přepínáním ze státních pokladničních poukázek do středně- a dlouhodobých státních dluhopisů a eurobondů při financování dlouhodobého státního dluhu. Počínaje rokem 2007 je toto riziko aktivně řízeno také prostřednictvím zpětných odkupů státních dluhopisů a ostatních operací na sekundárním trhu.

Hlavním kritériem, které ministerstvo dlouhodobě používá pro měření tohoto rizika, je krátkodobý státní dluh (splatný do 1 roku). Ten se dařilo meziročně snižovat z hodnoty 69 % v roce 2000 na 25 % na konci roku 2004, na 22,1 % na konci roku 2005 a ke konci roku 2006 bylo dosaženo hodnoty 17,1 % v souladu s dlouhodobě cílovanou limitní hranicí 20 % a méně. Ta se tak definitivně stala počínaje rokem 2007 fundamentálním limitem emisní činnosti Ministerstva financí a řízení finančních rizik českého dluhového portfolia. Dosažením hodnoty 18,7 % byl tento limit ke konci roku 2007 splněn. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2009 činila hodnota tohoto ukazatele 12,9 %.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu, která ke konci roku 2005 dosáhla hodnoty 5,8 let, ke konci roku 2006 hodnoty 6,2 let a ke konci roku 2007 hodnoty 6,4 let. Ke konci třetího čtvrtletí roku 2009 činila hodnota tohoto ukazatele 6,4 roku a pohybuje se tak v mezích cílového pásma 5,5 až 7 let.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu ke konci třetího čtvrtletí roku 2009 ve srovnání s koncem let 2007 a 2008 zachycuje graf.

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala během třetího čtvrtletí 2009 stabilizována pod hranicí 30 % na úrovni 27,5 % co se týká úrokové refixace dluhového portfolia do 1 roku.

Státní dluh z hlediska úročení v letech 2004 až 2009 (stav na konci období, %)
2004 2005 2006 2007 2008 3.Q
2009
Bezúročný dluh 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Fixně úročený dlouhodobý dluh 75,2 81,9 84,1 86 84,7 81,5
z toho: splatný do 1 roku 5,4 7,5 9,0 9,7 9,0 6,0
Státní pokladniční poukázky a krátkodobé půjčky na peněžním a depozitním trhu 21,2 13,6 11,5 9,2 7,9 6,8
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 3,5 4,3 4,3 4,1 7,3 11,7
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku včetně vlivu derivátových operací 27 30,4 25,4 26 28,5 27,5

Počínaje rokem 2006 došlo na základě schválené strategie financování a řízení státního dluhu k opuštění explicitního cílování modifikované durace. Novým klíčovým cílem pro řízení úrokového rizika byla vyhlášena úroková refixace do 1 roku v pásmu 30 až 40% dluhového portfolia. Ke konci třetího čtvrtletí se tak hodnota tohoto ukazatele pohybovala pod spodní hranicí cílového pásma.

Úplný časový profil rozložení refixování instrumentů nominálního dluhového portfolia ke konci třetího čtvrtletí ve srovnání se stavem na konci let 2007 a 2008 zachycuje následující graf.

4. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1.-3. čtvrtletí roku 2009 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy poukázek ČNB v hodnotě 2 534 799 mil. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1.-3. čtvrtletí 2 378 399 mil. Kč 4 . Celkový výnos těchto investic činil 1 310,00 mil. Kč. K 30. 9. 2009 byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 158 651 mil. Kč.

Současně byly do konce 1.-3. čtvrtletí 2009 provedeny krátkodobé investice s použitím zástavy SPP v objemu 71 876 mil. Kč a splátky přitom dosáhly objemu 67 376 mil. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 37,51 mil. Kč. K 30. 9. 2009 byly na majetkových účtech MF evidovány poukázky SPP v nominální hodnotě 54 560 mil. Kč., z čehož poukázky SPP v nominální hodnotě 4 560 mil. Kč představovaly hodnotu zástavy aktivních operací a poukázky SPP v nominální hodnotě 50 000 mil. Kč byly emitovány do vlastního portfolia.

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1.-3. čtvrtletí 2009 realizovány krátkodobé investice ve formě depozitních operací v objemu 513 111 mil. Kč, splátky těchto investic pak dosáhly objemu 543 523 mil. Kč. Z důvodu krátkodobého nedostatku prostředků při řízení likvidity byly rovněž přijaty krátkodobé depozitní půjčky ve výši 358 mil. Kč, splátky těchto půjček činily rovněž 358 mil. Kč. Celkový čistý výnos depozitních operací (po zahrnutí půjček) činil 32,51 mil.Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady v mil. Kč dosažené při řízení likvidity v 1.-3. čtvrtletí roku 2009 se stejným obdobím předchozího roku:

v mil. Kč
Řízení likvidity 1.-3. čtvrtletí
2008
1.-3. čtvrtletí
2009
2009/2008
(%)
Výnosy z operací s P ČNB 2 455,11 1 310,00 53,36
Úrokové výnosy/náklady na SPP 17,79 37,51 210,85
Výnosy z depozitních operací 47,94 32,51 67,81
Celkem 2 520,84 1 380,02 54,74

Z tabulky je zřejmé, že zatímco za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 úspory převýšily náklady celkem o 1 380,02 mil. Kč, ve stejném období roku 2008 úspory převýšily náklady o 2 520,84 mil. Kč. Operacemi s přebytkem finančních zdrojů státní pokladny bylo dosaženo v 1.-3. čtvrtletí letošního roku o 1 140,82 mil. Kč nižšího výnosu než v 1.-3. čtvrtletí minulého roku.

Podstatně nižší výnos z investování finančních prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1.-3. čtvrtletí roku 2009 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben především nižšími úrokovými sazbami.

Průměrný denní zůstatek na Souhrnném účtu řízení likvidity státní pokladny v 1.-3. čtvrtletí roku 2009 činil 6,84 mil. Kč, ve stejném období předchozího roku byl 9,47 mil. Kč.

 

Vývoj salda státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 a 2008 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

 

Vývoj salda státní pokladny za 1.-3. čtvrtletí roku 2009 a 2008 v mld. Kč znázorňuje následující graf:

Ostatní operace řízení likvidity

V průběhu 1.-3. čtvrtletí 2009 byly splatné investované prostředky získané z 3.emise eurobondů na euroúčet dluhové služby ve výši 14 315 tis. eur, výnos z této investice představoval 133 tis. eur; do příjmů státního rozpočtu bylo převedeno 3 508 tis. Kč.

V průběhu 1.-3. čtvrtletí se též uskutečnily aktivní repo a depo operace spojené se 4. emisí eurobondů v celkovém objemu 334 270 tis. eur, splátky těchto aktivních operací pak činily 200 000 tis. eur, výnos z těchto operací činil 223 tis. eur, do příjmů státního rozpočtu bylo převedeno 5 698 tis. Kč.


1 Ročně vyplácený kupon s výjimkou 55. a 57. emise vyplácené půlročně s půlroční refixací. Uváděna je kuponová sazba platná v době emise
2 Včetně prémií z obchodů se státními střednědobými a dlouhodobými dluhopisy na sekundárním trhu.
3 Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí
4 U všech instrumentů se jedná o hotovostní hodnotu bez úroků.

C. Situační zpráva státní pokladny

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně vedeny na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na účtech finančních a celních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Evropské unii, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, státních fondů a dalších účtech, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Ke správě stanovených peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet státní pokladny, na kterém je soustředěna většina výše uvedených veřejných prostředků včetně výnosů z prodeje státních dluhopisů. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených obsluhou státního dluhu. 

Souhrnný účet státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2008
(1)
30.9.2009
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 10 473 -87 296 -97 769 -833,5
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 12 500 9 997 -2 503 80,0
3. Sdílené příjmy ES a SR - saldo 646 493 -153 76,3
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 641 554 -87 86,4
5. Prostředky na účtech SFA 37 503 245 892 208 389 655,7
- toho: prostředky na umořovacím účtu 27 044 234 072 207 028 865,5
6. Účet řízení likvidity státní pokladny -112 997 -176 988 -63 991 156,6
7. Účet financování státního dluhu
8. Rezervní fondy a FKSP OSS - zůstatek 51 248 1 865 -49 383 3,6
A. Celková pozice státní pokladny (1. až 8.) 14 -5 483 -5 497
B. Účet hospodaření státního rozpočtu 5 498 5 498
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 14 15 1 107,1

Z tabulky je patrné, že souhrnný účet státní pokladny je vposledních letech tvořen především prostředky na účtech státních finančních aktiv a prostředky rezervních fondů organizačních složek státu (vč. FKSP). V 1. až 3. čtvrtletí 2009, stejně jako v roce 2008, byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány kromě prostředků účelově určených ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně apod.), především prostředky získané emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP se proti roku 2008 výrazně zvýšilo (o 207,0 mld. Kč), když na druhé straně došlo k výraznému poklesu zapojení prostředků rezervních fondů organizačních složek státu, jejichž zůstatek k 30.9.2009 dosáhl 1,9 mld. Kč (vč. zůstatku FKSP), což znamenalo meziroční snížení o 49,4 mld. Kč (vliv novely rozpočtových pravidel, kterou byly zrušeny převody nečerpaných výdajů organizačních složek státu do rezervních fondů a usnesení vlády č. 122/26.1.2009, kterým byly převedeny prostředky rezervních fondů OSS ve výši téměř 32 mld. Kč do příjmů státního rozpočtu na snížení schodku rozpočtu).

Ke konci září 2009 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 15 mil. Kč (podrobněji viz tabulku č. 6 v příloze). Tento byl součtem:

 • schodku státního rozpočtu ve výši 87,3 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 726,8 mld. Kč a výdaji ve výši 814,1 mld. Kč,
 • zůstatku sdílených daní určených územním rozpočtům ve výši 10,0 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 117,1 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 107,1 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - kraje a obce - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),
 • zůstatku sdílených příjmů (cla) Evropských společenství (ES) a státního rozpočtu ve výši 0,5 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovými příjmy ve výši 4,9 mld. Kč a jejich převody do rozpočtu ES (3,4 mld. Kč) a do státního rozpočtu (1,0 mld. Kč),
 • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,6 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (11,0 mld. Kč) a převodem (10,4 mld. Kč),
 • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 245,9 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na vkladových účtech u ČNB (na umořovacím účtu 234,1 mld. Kč, na účtu zvláštních účelových prostředků 5,1 mld. Kč, na umořovacím účtu úvěrů EIB 2,2 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,0 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní 0,7 mld. Kč, na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu státních finančních rezerv 0,3 mld. Kč, na účtu výnosů a nákladů spojených s likvidací federálních orgánů 0,1 mld. Kč a dalších),
 • zůstatku na účtech rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu ve výši 1,9 mld. Kč, představujícího saldo prostředků přijatých do rezervních fondů a jejich čerpání převodem do příjmů kapitol, resp. saldo tvorby a čerpání FKSP,
 • zůstatku účtu řízení likvidity státní pokladny a účtu financování státního dluhu1 ve výši -177,0 mld. Kč, který představoval dočasné reinvestování určených prostředků státní pokladny formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp. úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí,
 • zůstatku účtu hospodaření státního rozpočtu2 ve výši 5,5 mld. Kč, který je účtem pro financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol z úvěrů od Evropské investiční banky a ze státních finančních aktiv.

 

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až září 2009, tj. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. až 3. čtvrtletí mírně zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 37 mil. Kč proti 40 mil. Kč v roce 2008. Průměrný denní objem reinvestovaných prostředků na účtu řízení likvidity SP byl v meziročním srovnání vyšší (119,5 mld. Kč proti 114,5 mld. Kč v roce 2008). Souviselo to především s výrazně vyšším zapojením vkladových účtů státních finančních aktiv (průměrný denní stav v 1. až 3. čtvrtletí 2009 představoval 155,5 mld. Kč proti 46,5 mld. Kč v předchozím roce), když v opačném směru působilo nižší zapojení rezervních fondů organizačních složek státu (vč. FKSP) do souhrnného účtu SP (průměrný denní stav 7,2 mld. Kč proti 70,4 mld. Kč v roce 2008). O něco nižší než v předchozím roce byly průměrné zůstatky účtů určených pro převod daní územním samosprávným celkům, státním fondům a Evropské unii. Záporné bylo zapojení prostředků státního rozpočtu - průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 bylo schodkové ve výši 52,6 mld. Kč, když ve stejném období roku 2008 byl průměrný denní schodek 9,8 mld. Kč. Meziroční nárůst průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv dosáhl výše 109,0 mld. Kč a byl ovlivněn především nárůstem zůstatku umořovacího účtu (o 207,0 mld. Kč; zde jde o rozdíl koncových stavů k 30.9.2009 a 2008, nikoli průměrných denních stavů):

v mil. Kč
Průměrné
denní stavy*)
Saldo běž.
hospodaření
SR
Zůstatky účtů
pro převod daní
pro převod daní
Vkladové účty SFA Účet
řízení
likvidity SP
Účet
financování
st.dluhu
Rezervní
fondy a
FKSP OSS
Celková
pozice
SP
Účet
hospodaření
SR
Souhrnný
účet
SP
1 2 3 4 5 6 7=1 až 6 8 9=7+8
leden - září 2009 -52 570 6 340 155 456 -119 461 -54 7 206 -3 083 3 120 37
2008 -9 834 7 580 46 470 -114 534 70 358 40 40
rozdíl -42 736 -1 240 108 986 -4 927 -54 -63 152 -3 123 3 120 -3

*) počítáno na pracovní dny

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až září 2009 představoval 37 mil. Kč a proti 1. až 3. čtvrtletí 2008 se snížil o 3 mil. Kč. Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-52,6 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech pro převod sdílených daní územních samosprávních celků, státních fondů a Evropské unie (6,3 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech státních finančních aktiv (155,5 mld. Kč), na účtu řízení likvidity SP (-119,5 mld. Kč), na účtu financování státního dluhu (-54 mil. Kč), na účtu hospodaření státního rozpočtu (3,1 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek rezervních fondů a FKSP organizačních složek státu (7,2 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo prostřednictvím účtu řízení likvidity státní pokladny umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 119,5 mld. Kč (ve stejném období roku 2008 to bylo 114,5 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu SP (37 mil. Kč) byl proti roku 2008 nižší o 3 mil. Kč.


1 Účet "Financování státního dluhu" (ÚFSD) je aktivně-pasivní účet (v rámci SFAP) sloužící ke krytí (přechodného) schodku státního rozpočtu ke konci roku stanovenými vybranými zdroji souhrnného účtu státní pokladny. "Vypůjčené" zdroje SP jsou evidovány jako pasivum na ÚFSD, které je v následujícím roce umořeno (prostředky jsou "vráceny") z emisní činnosti.
2 Účet "Hospodaření státního rozpočtu" (ÚHSR) je oboustranným rozpočtovým účtem, na který se v poslední den roku převádí z umořovacího účtu částka určená na krytí deficitu státního rozpočtu (včetně odhadované rezervy na "dodatky") z emisní činnosti MF. V případě nedostatku prostředků na umořovacím účtu se situace řeší vytvořením pasiva v potřebné výši na ÚFSD. V průběhu roku ÚHSR slouží rovněž k financování některých specifických výdajů rozpočtových kapitol (navýšením deficitu) z úvěrů EIB a ze SFA (nejedná se o výdaje kapitoly SD a OSFA). Věcně jde o financování výdaje jiné kapitoly, ke kterému dá kapitola SD nebo OSFA rozpočtovým opatřením povolení zvýšit výdaj. Kapitola výdaj provede, zvýši se schodek státního rozpočtu a ten je uhrazen buď z úvěru EIB anebo z účtu SFA, kdy výdaj z účtu aktiv představuje financující operaci a transfer (nikoliv příjem či výdaj státního rozpočtu).

Tabulková část

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2009 - Příjmy
v mil. Kč
  Schválený
rozpočet 2009
Skutečnost
k 30.9.2009
Plnění
v %
         
  PŘÍJMY CELKEM (A+B) 1 114 002 726 775 65,2
  v tom:      
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 992 199 616 194 62,1
1.     Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 237 500 127 039 53,5
    1.1.     Daň z příjmů právnických osob 130 300 65 614 50,4
    1.2.     Daň z příjmů fyzických osob 107 200 61 425 57,3
    1.2.1.         Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 87 400 54 398 62,2
    1.2.2.         Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 6 800 5 264 77,4
1.2.3.         Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 13 000 1 763 13,6
2.     Daně ze zboží a služb v tuzemsku 338 000 216 650 64,1
    2.1.         Daň z přidané hodnoty 194 100 127 277 65,6
    2.2.         Zvláš.daně a popl.ze zboží a služ.v tuzemsku (spotřební a ekolog. daně) 143 900 89 373 62,1
3.     Daně a poplatky z vybraných činností 2 408 1 751 72,7
    3.1.         Správní poplatky 2 408 1 751 72,7
4.     Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 600 1 050 65,6
    4.1.     Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 1 600 1 050 65,6
5.     Majetkové daně 11 800 5 950 50,4
    5.1.         Daně z majetkových a kapitálových převodů 11 800 5 950 50,4
6.     Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 396 682 260 919 65,8
    6.1.         Pojistné na důchodové pojištění 352 606 231 928 65,8
7.     Ostatní daňové příjmy 4 209 2 835 67,4
         
  NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A      
B. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 121 803 110 581 90,8
  z toho:      
8.         Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 8 444 7 151 84,7
9.         Soudní poplatky 600 862 143,7
10.         Přijaté sankční platby 1 241 1 798 144,9
11.         Přijaté splátky půjčených prostředků 3 004 n.a. 0,0
          z toho:      
    11.1.             Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 160 442 276,3
12.         Kapitálové příjmy celkem 1 662 1 812 109,0
13.         Přijaté transfery 99 452 86 891 87,4

 Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitoly Státní dluh, VPS a OSFA
Pozn. : n.a. - údaje jsou nedostupné

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2009 - Výdaje
v mil. Kč
  Schválený
rozpočet 2009
Skutečnost
k 30.9.2009
Plnění
v %
  VÝDAJE CELKEM (A+B) 1 152 102 814 071 70,7
  z toho:      
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 1 038 010 733 556 70,7
  z toho:      
      Neinvestiční nákupy a související výdaje 130 444 48 134 36,9
          z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 5 178 1 711 33,0
      Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 102 727 63 794 62,1
      Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 30 853 11 452 37,1
      Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 79 597 50 587 63,6
          z toho: neinvestič. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 47 404 36 452 76,9
              neinvestič. transfery státním fondům 32 047 14 094 44,0
      Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 134 486 93 395 69,4
      Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím ***) 53 803 34 620 64,3
      Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 302 2 694 81,6
      Sociální dávky 422 007 320 194 75,9
           - důchody 336 573 252 574 75,0
           - prostředky na podpory v nezaměstnanosti 5 000 11 406 228,1
           - ostatní sociální dávky 36 034 25 266 70,1
           - dávky státní sociální podpory 44 400 30 948 69,7
      Státní politika zaměstnanosti - aktivní 5 733 3 280 57,2
      Prostředky na insolventnost 220 577 262,3
      Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 34 845 25 388 72,9
      Neinvestiční půjčené prostředky 1 802 0 0,0
      z toho:      
          veřejným rozpočtům územní úrovně 0 0 x
          podnikatelským subjektům 1 801 0 0,0
      Kapitola Státní dluh 48 614 38 550 79,3
         
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 114 092 80 515 70,6
      z toho:      
      Investiční transfery podnikatelským subjektům**) 5 243 2 164 41,3
      Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 9 077 923 10,2
      Investiční transfery příspěvkovým organizacím**) 19 099 3 410 17,9
      Investiční nákupy a související výdaje 19 569 16 931 86,5
         
  PŘEBYTEK/SCHODEK -38 100 -87 296 229,1
  FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -171 490 x
  PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -38 100 -258 786 x

Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČMRZB, UniCredit Bank, a.s. a ČSOB, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
***) skutečnost bez transferů veřejným výzkumným institucím a příspěvků ostatním příspěvkovým oragnizacím

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2009
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2008
Schválený
rozpočet 2009
Stav ČNB
30.9.2009
% plnění
k SR
Index
2009/2008
301 Kancelář prezidenta republiky 57 181 60 1 924 3206,67 3,36
302 Posl. sněmovna Parlamentu 13 393 23 100 14 671 63,51 109,54
303 Senát Parlamentu 4 227 4 000 5 132 128,30 121,41
304 Úřad vlády 58 175 67 000 19 288 28,79 33,16
305 Bezpeč. informační služba 145 329 123 000 112 252 91,26 77,24
306 Min. zahraničních věcí 574 371 650 000 608 605 93,63 105,96
307 Min. obrany 4 249 186 2 797 899 5 686 368 203,24 133,82
308 Národní bezpečnostní úřad 11 472 300 733 244,33 6,39
309 Kancelář Veř.ochránce práv 1 769 0 1 120 x 63,31
312 Min. financí 3 767 585 4 480 175 5 090 343 113,62 135,11
313 Min. práce a soc.věcí 285 543 278 393 973 175 255 392 216 64,82 89,44
314 Min. vnitra 6 404 959 10 977 408 6 040 544 55,03 94,31
315 Min. životního prostředí 4 291 627 9 356 193 4 440 612 47,46 103,47
317 Min. pro místní rozvoj 8 418 423 9 517 667 6 312 943 66,33 74,99
321 Grantová agentura 24 247 0 645 x 2,66
322 Min. průmyslu a obchodu 4 590 468 6 742 104 5 859 946 86,92 127,65
327 Min. dopravy 9 912 421 29 894 519 4 401 094 14,72 44,40
328 Český telekomunikační úřad 1 016 421 1 155 000 1 337 666 115,82 131,61
329 Min. zemědělství 27 304 791 21 665 718 23 222 130 107,18 85,05
333 Min. školství, mládeže a těl. 2 984 599 10 464 879 214 790 2,05 7,20
334 Min. kultury 531 130 1 059 610 362 562 34,22 68,26
335 Min. zdravotnictví 1 385 890 531 000 1 958 005 368,74 141,28
336 Min. spravedlnosti 1 360 173 2 492 504 2 161 663 86,73 158,93
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 1 238 0 2 725 x 220,11
344 Úřad prům. vlastnictví 110 799 145 927 163 343 111,93 147,42
345 Český statistický úřad 87 410 29 721 18 889 63,55 21,61
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 164 376 252 700 200 277 79,25 121,84
348 Český báňský úřad 2 360 2 400 2 622 109,25 111,10
349 Energetický regulační úřad 357 2 300 5 597 243,35 1 567,79
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 77 875 5 700 729 501 12798,26 936,76
355 Ústav pro studium total.režimů 75 0 872 x 1 162,67
358 Ústavní soud 4 899 0 1 480 x 30,21
361 Akademie věd 32 639 5 283 5 314 100,59 16,28
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 534 10 200 9 016 88,39 1 688,39
374 Správa st. hmotných rezerv 123 318 787 000 75 602 9,61 61,31
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 4 381 1 300 4 626 355,85 105,59
377 Technologická agentura České republiky x 0 0 x x
381 Nejvyšší kontrolní úřad 14 863 564 33 245 5894,50 223,68
Celkem kap. 301-381 363 276 239 507 218 406 324 498 361 63,98 89,33
396 Státní dluh 5 494 206 6 675 770 5 223 075 78,24 95,07
397 Operace státních finančních aktiv 2 667 273 4 849 500 5 440 608 112,19 203,98
398 Všeobecná pokladní správa 423 019 506 595 258 021 391 613 011 65,79 92,58
Celkem 794 457 224 1 114 001 697 726 775 055 65,24 91,48

  

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2009
Kapitoly Stav ČNB
30.9.2008
Schválený
rozpočet 2009
Stav ČNB
30.9.2009
% plnění
k SR
Index
2009/2008
301 Kancelář prezidenta republiky 301 671 434 628 253 063 58,23 83,89
302 Posl. sněmovna Parlamentu 827 529 1 206 903 885 570 73,38 107,01
303 Senát Parlamentu 327 718 589 868 349 684 59,28 106,70
304 Úřad vlády 590 801 1 239 736 1 381 335 111,42 233,81
305 Bezpeč. informační služba 774 300 1 270 363 725 917 57,14 93,75
306 Min. zahraničních věcí 4 401 288 7 352 773 5 026 033 68,36 114,19
307 Min. obrany 33 362 470 55 983 878 39 255 395 70,12 117,66
308 Národní bezpečnostní úřad 161 107 287 213 169 546 59,03 105,24
309 Kancelář Veř.ochránce práv 47 472 97 556 55 265 56,65 116,42
312 Min. financí 10 738 807 18 477 363 11 757 595 63,63 109,49
313 Min. práce a soc.věcí 326 659 662 462 882 270 349 031 251 75,40 106,85
314 Min. vnitra 36 542 900 61 802 385 38 256 244 61,90 104,69
315 Min. životního prostředí 5 243 433 13 839 167 8 273 546 59,78 157,79
317 Min. pro místní rozvoj 9 058 348 13 330 206 13 667 415 102,53 150,88
321 Grantová agentura 1 520 130 1 833 145 1 746 917 95,30 114,92
322 Min. průmyslu a obchodu 12 086 284 18 008 379 12 191 542 67,70 100,87
327 Min. dopravy 53 327 430 51 216 032 37 106 566 72,45 69,58
328 Český telekomunikační úřad 298 212 599 442 263 604 43,97 88,39
329 Min. zemědělství 20 693 762 40 022 449 27 342 165 68,32 132,13
333 Min. školství, mládeže a těl. 106 678 114 134 661 633 94 136 796 69,91 88,24
334 Min. kultury 5 137 005 8 411 947 5 239 589 62,29 102,00
335 Min. zdravotnictví 4 244 920 8 304 157 4 984 747 60,03 117,43
336 Min. spravedlnosti 14 536 781 21 687 449 14 375 625 66,29 98,89
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 53 537 101 296 57 250 56,52 106,94
344 Úřad prům. vlastnictví 107 464 180 956 113 851 62,92 105,94
345 Český statistický úřad 750 464 1 057 640 853 304 80,68 113,70
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 1 677 934 3 191 679 1 809 557 56,70 107,84
348 Český báňský úřad 111 155 180 368 106 432 59,01 95,75
349 Energetický regulační úřad 61 584 121 625 68 348 56,20 110,98
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 141 054 143 619 74 254 51,70 52,64
355 Ústav pro studium total.režimů 90 994 176 439 110 688 62,73 121,64
358 Ústavní soud 98 106 161 715 97 001 59,98 98,87
361 Akademie věd 4 455 390 5 887 180 4 683 380 79,55 105,12
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 36 487 64 006 41 634 65,05 114,11
374 Správa st. hmotných rezerv 1 424 802 3 345 384 1 761 574 52,66 123,64
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 213 485 408 808 239 473 58,58 112,17
377 Technologická agentura České republiky x 0 0 x x
381 Nejvyšší kontrolní úřad 359 371 644 665 356 405 55,29 99,17
Celkem kap.301-381 657 141 971 939 204 322 676 848 561 72,07 103,00
396 Státní dluh 29 961 349 64 069 538 38 558 083 60,18 128,69
397 Operace státních finančních aktiv 1 158 405 3 525 861 1 435 775 40,72 123,94
398 Všeobecná pokladní správa 95 722 749 145 301 976 97 228 700 66,91 101,57
Celkem 783 984 474 1 152 101 697 814 071 119 70,66 103,84

 

Tabulka č. 5

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
v mld. Kč
  Celkem r. 2007 Celkem r. 2008 Celkem r. 2009 meziroč.přírůstek
skutečnost
meziroční index
skutečnost %
Rozpočet
schválený
sk.
k 27.9.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 30.9.***)
%
plnění
2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
                           
    Daňové příjmy 699,40 521,01 74,5 751,20 556,21 74,0 815,82 483,19 59,2 35,2 -73,0 106,8 86,9
                           
     - DPH 232,10 169,40 73,0 274,50 183,19 66,7 278,60 182,48 65,5 13,8 -0,7 108,1 99,6
     - spotřební daň 138,70 94,95 68,5 142,30 98,07 68,9 151,80 94,66 62,4 3,1 -3,4 103,3 96,5
     - clo 1,20 1,04 86,5 1,30 1,74 133,5 1,60 1,05 65,7 0,7 -0,7 167,2 60,5
     - daně z příjmů PO 152,50 125,61 82,4 168,60 146,46 86,9 187,00 93,76 50,1 20,9 -52,7 116,6 64,0
     - daně z příjmů FO 146,60 108,56 74,1 135,40 103,92 76,7 162,90 90,62 55,6 -4,6 -13,3 95,7 87,2
        vybíraná srážkou 7,10 6,13 86,4 5,60 7,51 134,1 9,80 7,48 76,3 1,4 0,0 122,4 99,6
        závislá činnost 121,20 90,44 74,6 114,00 83,57 73,3 128,10 79,77 62,3 -6,9 -3,8 92,4 95,4
        z přiznání 18,30 11,98 65,5 15,80 12,84 81,3 25,00 3,37 13,5 0,9 -9,5 107,2 26,3
     - silniční daň 5,70 3,78 66,4 6,10 4,03 66,0 6,50 2,97 45,8 0,2 -1,1 106,4 73,9
     - daň z nemovitosti 5,40 3,66 67,9 5,50 3,76 68,4 6,40 4,55 71,1 0,1 0,8 102,6 121,1
     - majetkové daně 9,00 7,24 80,5 8,80 7,84 89,0 11,80 5,95 50,4 0,6 -1,9 108,2 75,9
     - dálniční poplatek 2,00 1,99 99,6 2,30 2,40 104,3 2,60 2,55 98,3 0,4 0,2 120,5 106,5
     - ostatní daně a poplatky 6,20 4,78 77,1 6,40 4,81 75,1 6,62 4,59 69,3 0,0 -0,2 100,6 95,4

*) v rozp.celost.daní v roce 2007 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,2 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 6,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 4,9 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozp.celost.daní v roce 2008 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,9 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 7,2 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 5,4 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozp.celost.daní v roce 2009 není zahrn.DPPO za obce a kraje ve výši 6,3 mld. Kč a dále správní a místní popl.obcím ve výši 8,0 mld. Kč a popl.za znečišť.ŽP také obcím ve výši 6,2 mld. Kč (ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví)

Tabulka č. 6

Souhrnný účet státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 30.9.2008 30.9.2009 Rozdíl Index v %
(1) (2) (2-1) (2:1)
         
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů 10 473 -87 296 -97 769 -833,5
    v tom - příjmy 794 457 726 775 -67 682 91,5
              - výdaje 783 984 814 071 30 087 103,8
         
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům        
    - saldo příjmů a výdajů 12 500 9 997 -2 503 80,0
    v tom - příjmy 137 727 117 102 -20 625 85,0
              - výdaje 125 227 107 105 -18 122 85,5
         
3. Sdílené příjmy ES a státního rozpočtu        
    - saldo příjmů a převodů 646 493 -153 76,3
    v tom - příjmy celkem 6 036 4 929 -1 107 81,7
              - převody do rozpočtu ES 3 660 3 389 -271 92,6
              - převody do SR 1 730 1 047 -683 60,5
         
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 20 19 -1 95,0
    v tom - příjmy 10 991 9 540 -1 451 86,8
              - výdaje 10 971 9 521 -1 450 86,8
         
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 621 535 -86 86,2
    v tom - příjmy 1 546 1 500 -46 97,0
              - výdaje 925 965 40 104,3
         
6. Prostředky na účtech SFA        
     - zůstatek salda příjmů a výdajů 37 503 245 892 208 389 655,7
     - toho: prostředky na umořovacím účtu 27 044 234 072 207 028 865,5
         
7. Účet řízení likvidity státní pokladny -112 997 -176 988 -63 991 156,6
         
8. Účet financování státního dluhu        
         
9. Rezervní fondy a FKSP organizačních složek státu        
     - zůstatek 51 248 1 865 -49 383 3,6
         
         
A. Celková pozice státní pokladny        
(součet 1. až 9.) 14 -5 483 -5 497  
         
B. Účet hospodaření státního rozpočtu   5 498 5 498  
         
C. Souhrnný účet státní pokladny (A+B) 14 15 1 107,1

 

Kompletní informace za 1. - 3. čtvrtletí 2009 ke stažení

 

 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2009 projednal na 46.schůzi dne 11.listopadu.2009 a přijal usnesení č.789.
 • Vláda Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí 2009 projednala dne 26.října 2009 (viz bod č. 2 ) a přijala usnesení č. 1330.

Nejčtenější