Novinky

Makroekonomická predikce - říjen 2012

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Spotřebitelské ceny
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium

Shrnutí predikce

S ohledem na skutečnost, že k datu uzávěrky této predikce, stejně jako ke konci října, ještě nebylo jasné, jaké sazby DPH budou platit v dalších letech, vychází tato predikce z předpokladu zvýšení sazeb DPH na 15 % a 21 % k 1.1.2013.

Česká ekonomika prochází od 2. poloviny roku 2011 mělkou recesí, v níž pravděpodobně po zbytek letošního roku zůstane. V průběhu roku 2013 by však mělo docházet k postupnému oživování ekonomické aktivity.

Pro letošní rok počítáme s poklesem HDP o 1,0 %, v roce 2013 by se ekonomický výkon mohl zvýšit o 0,7 %. Ekonomika by měla být tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu, záporně by pak k růstu měla přispívat konečná spotřeba a v roce 2012 též tvorba hrubého kapitálu.

Pro rok 2012 počítáme s růstem spotřebitelských cen okolo 3,3 %, v roce 2013 by pak měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,1 %. Vývoj spotřebitelských cen bude významným způsobem ovlivněn změnami sazeb DPH.

Trh práce by měl být se zpožděním negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací. Zaměstnanost, která by v letošním roce měla stagnovat, by v roce 2013 mohla poklesnout o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by měla vykazovat tendenci k mírnému růstu - oproti loňským 6,7 % by letos měla dosáhnout 6,9 %, v roce 2013 pak 7,3 %. Růst objemu mezd a platů by se v tomto a příštím roce mohl pohybovat okolo 2 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl mírně přesáhnout hranici 1 %, což by oproti předchozím letům představovalo výrazné zlepšení.

Rizika predikce zůstávají vychýlena směrem dolů. Hlavní riziko i nadále představuje další vývoj dluhové krize v eurozóně, jejíž vyostření nelze do budoucna zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EA/EU, ČR nevyjímaje.

Hlavní makroekonomické indikátory
2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 -1,0 0,7 1,7 -0,5 1,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,6 -3,0 -0,5 -0,6 -2,2 0,1
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,7 -1,1 -1,3 -1,7 -2,8 -0,8
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -0,9 -0,6 0,3 -0,9 -1,0 2,0
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,7 1,8 1,0 2,7 1,2 0,7
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,8 1,3 0,9 -0,8 1,5 1,1
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,3 2,1 1,9 3,2 2,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 0,0 -0,2 0,4 -0,3 -0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 6,9 7,3 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 2,3 2,0 2,1 2,3 1,9 2,5
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,9 -2,9 -1,3 -1,2 -2,9 -2,2 -2,6
Předpoklady:
Směnný kurz CZK/EUR 26,4 25,3 24,6 25,1 24,9 24,6 25,3 25,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 2,9 2,7 3,7 3,4 3,5
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 113 115 111 112 108
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,4 2,0 1,4 -0,5 0,3 1,5 -0,3 0,6

 

Rizika predikce

Tabulky a grafy

Makroekonomická predikce v kostce

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha Příprava Makroekonomické predikce

Příprava Makroekonomické predikce – pohled pod pokličku

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2013) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2015). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí. 
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 9. 10. 2012. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Doporučované

Nejčtenější