Novinky

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Informace Ministerstva financí k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v ČR. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava se promítá do zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, který implementuje právní úpravu EU, kterou dnes představuje tzv. motorová směrnice - konsolidovaná směrnice 2009/103/ES. Účelem tohoto zákona je především upravit odlišně od občanského zákoníku některé podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho rozsah, upravit práva a povinnosti pojišťoven, pojistníků, pojištěných a poškozených a upravit vznik, organizaci a působnost České kanceláře pojistitelů. K zákonu byl vydán Ministerstvem financí prováděcí předpis (vyhláška č. 205/1999 Sb.).

Poslední zásadní změnou je opětovné zavedení příspěvku České kanceláře pojistitelů za nepojištěný provoz vozidla provedenou zákonem č. 293/2017 Sb., na který navazuje vyhláška č. 417/2017 Sb. Ta novelizovala vyhlášku č. 205/1999 Sb. a v souladu se zákonným zmocněním stanovila výši denní sazby příspěvku podle jednotlivých druhů vozidel a výši nákladů mimosoudního uplatnění práva na tento příspěvek.

Současně s tím došlo k zásadní změně v povinnosti pojištění odpovědnosti tím, že zákon zavedl v případě vozidel registrovaných v registru silničních vozidel povinnost pojištění odpovědnosti po celou dobu registrace vozidla jako provozovaného s výjimkou doby, kdy je zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu, zaniklé nebo odcizené.

Vydáno

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a změnového zákona

Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost do 3. března 2023.