CZ EN

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (Informace již není aktuální)

Informace již není aktuální, nahrazeno informací: Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel 


Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla. Toto pojištění v ČR upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištění odpovědnosti musí být uzavřeno pro všechna registrovaná silniční a jejich přípojná vozidla včetně trolejbusů, a dále na neregistrovaná vozidla, pokud jsou provozována na veřejné pozemní komunikaci, nebo jsou na této komunikaci ponechána. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na území České republiky a dále na území všech členských států EU a dalších států, které jsou uvedeny na zelené kartě (tzv. Mezinárodní karta automobilového pojištění), kterou pojistitel vydává pojistníkovi bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy.

Informace pro účastníky dopravní nehody na území České republiky

Pokud jste způsobil svým vozidlem škodu na území ČR Vy

Sdělte poškozeným své jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a číslo pojistné smlouvy, státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud došlo k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné škodě vyšší než 100 tis. Kč nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby. Porušení povinnosti přivolat k dopravní nehodě policii ČR se považuje za přestupek. Výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě do něho uveďte své výhrady.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci z místa nehody a poškozených částí automobilu, ideálně z více úhlů. Je vhodné použít formulář "Evropský záznam dopravní nehody". Vzor formuláře (v češtině) je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), doporučuje se mít tento formulář při sobě vytištěn, aby byl případně k dispozici.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky.

Oznamte bez zbytečného odkladu písemně pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, že došlo ke škodné události, předložte příslušné doklady včetně vyjádření k požadované náhradě a její výši, a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění vám sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty, nebo u kterých bylo plnění sníženo.

V případě, že poškozený má bydliště v jiném státu, viník dopravní nehody mu poskytne údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, a oznámí svému pojistiteli, že došlo ke škodné události.

Pokud způsobil někdo škodu svým vozidlem na území ČR Vám

Zjistěte si od viníka nehody nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů jeho jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena, státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy, a pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost, nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Pravidla pro povinnost oznámit nehodu policii, případně sepsat společný záznam o dopravní nehodě (optimálně formulář "Evropský záznam dopravní nehody"), jsou stejná jako v případě popsaném výše pro všechny dopravní nehody na území ČR.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky. Pokud někdo z účastníků dopravní nehody projeví zájem, poskytněte mu vaše jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele viníka. V případě, že újma byla způsobena provozem nezjištěného vozidla nebo osobou bez pojištění odpovědnosti, má poškozený nárok na plnění z garančního fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Pojistitel nebo tato kancelář prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění sdělí poškozenému výši pojistného plnění, případně mu podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo.

Pokud je viníkem dopravní nehody řidič vozidla registrovaného na území cizího státu, platí stejný postup i pravidla jako při nehodě, jejíž účastníci jsou občané ČR. V informačním centru na webu České kanceláře pojistitelů lze vyhledat kontakt na škodního zástupce pojišťovny viníka nehody, kterému se škoda oznámí a ten ji ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou vyřídí a zajistí vyplacení pojistného plnění. Pokud škodní zástupce nebyl ustanoven, pak je třeba škodní událost oznámit České kanceláři pojistitelů, která má povinnost poskytnout náhradní plnění.

Výše pojistného plnění

Limity pojistného plnění představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému. Minimální zákonem stanovený limit je 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojistitel za viníka nehody poškozenému skutečnou způsobenou újmu, maximálně však do výše sjednaných limitů pojistného plnění.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje zejména (detailně viz § 6 odst. 2 zákona 168/1999 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla):

 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • náklady spojené s péčí o zraněné zvířete a škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, nebo odcizením věci
 • ušlý zisk
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků uvedených výše atd.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nekryje zejména (detailně viz 7 odst. 1, 2, 3 zákona 168/1999 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla):

 • újmu, kterou utrpěl viník dopravní nehody
 • škodu na vozidle a na věcech přepravovaných vozidlem viníka
 • náklady na léčení, dávky nemocenského pojištění a důchody z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl viník dopravní nehody atd.

Postup v případě nesouhlasu poškozeného s výší plnění

Poškozený uplatňuje nárok na plnění u příslušného pojistitele viníka dopravní nehody. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na plnění a sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo. Pokud poškozený nedostane ve lhůtě 3 měsíců toto vyrozumění, má možnost obrátit se stížností na postup pojistitele na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví. Pokud není spokojen s výší přiznaného pojistného plnění, může zaslat stížnost na adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, a dále o způsobu a lhůtě vyřízení. Nebylo-li dosaženo požadovaného plnění, má poškozený možnost domáhat se svých nároků u příslušného soudu.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je dostupné ve všech členských státech EU a také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. Telefonní číslo 112 lze volat bezplatně z většiny mobilních telefonů a v některých státech i z pevných linek, a kontaktovat zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor nebo policii. Speciálně vyškolený operátor tísňové linky doporučí vhodný postup v češtině, případně angličtině nebo němčině.

Sjednání asistenčních služeb

Doporučujeme sjednat asistenční služby, které poskytují pojišťovny k pojištění odpovědnosti či havarijnímu pojištění. Základní asistence je vždy pro případ nehody, je možné a vhodné ji rozšířit i pro případ poruchy vozidla.

Stanovení výše pojistného a zohlednění historie pojistných událostí

V ČR má pojistitel při stanovení výše pojistného povinnost zohlednit předchozí škodný průběh pojištění (systém bonus / malus), a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění, nebo přirážkou k pojistnému v případě předchozího pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Pojistitel má povinnost na požádání pojistníka poskytnout mu do 15 dnů výpis všech předchozích pojistných událostí. Dalšími kritérii ovlivňujícími výši pojistného jsou např. kategorie vozidla, zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.).

Kam se obrátit pro získání podrobných informací

 • Příslušná pojišťovna, případně škodní zástupce
 • Česká kancelář pojistitelů, která:
  •  provozuje informační středisko pro poškozené a eviduje seznam škodních zástupců českých pojistitelů v zahraničí a zahraničních škodních zástupců v ČR - na stránkách www.ckp.cz
  •  spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného pojištění pro území ČR, a provozuje linku pomoci řidičům 1224
 • Ministerstvo dopravy ČR – na stránkách www.mdcr.cz je ke stažení Evropský záznam o dopravní nehodě

Kde rozporovat rozhodnutí pojišťoven

 • Věcně a místně příslušné soudy v České republice
 • Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví – v případě stížnosti na postup pojišťoven (www.cnb.cz)

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.