Novinky

Tombola

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Loterijní zákon
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Tombola
 • Povolení na provozování
 • Žádost o povolení tomboly
 • Regulace trhu
Aktualizováno 4. 8. 2009

Podmínky pro povolování tombol dle § 2 písm. b)

Podmínky povolování tombol

Vzory žádostí pro povolování tombol a seznamy povinných příloh - s účinností od 4.srpna 2009

Podmínky povolování tombol (§ 2 písm. b)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Hlavním znakem tombol, kterým se liší od ostatních sázkových her, je prodej losů a výdej výher pouze v den a na místě slosování. Slosování musí být veřejné, v případě herní jistiny nad 50 000 za přítomností notáře (mino orgán státního dozoru, který musí být přítomen vždy u tombol s herní jistinou nad 20 000, Kč). Do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy.

Ministerstvo financí vydává povolení k provozování tombol s herní jistinou vyšší než 50 000,- Kč. Bez ohledu na výši herní jistiny vydává Ministerstvo financí povolení k provozování tomboly u nichž je úhrnná cena výher vyšší než 50 % herní jistiny.

Povolení je možné vydat při splnění těchto podmínek:

 1. Provozovatelem může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR (§ 1 odst. 6 zákona).
 2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani takové právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast (§ 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti loterního zástupce. Doklad o bezúhonnosti ( výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad ) nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a musí být předložen v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá procentu uvedenému v tabulce v § 4 odst. 2 zákona (6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru. Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

K žádosti o povolení k provozování jiných podobných her se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách)

Doporučované

Nejčtenější