Novinky

Jackpot

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Jackpot
 • Loterie a sázkové hry
Aktualizováno 18. 9. 2008
 • Metodika: Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOT
 • Postup při povolovacím procesu výherních hracích přístrojů a technických zařízení propojených do systému kumulované výhry k Metodické příručce

Všechny dokumenty ke stažení

Postup při povolovacím procesu výherních hracích přístrojů a technických zařízení propojených do systému kumulované výhry k Metodické příručce „Systém kumulované výhry-JACKPOT a kumulovaná výhra-JACKPOT“

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí (dále „státní dozor“) vydal ke dni 1. července 2008 Metodickou příručku „Systém kumulované výhry - JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOT“ (dále „metodická příručka“), která upřesňuje postup osvědčování Systému kumulované výhry (dále „SKV“) pověřenou autorizovanou osobou, jeho povolování, provozování a vyúčtování kumulované výhry – JACKPOT (dále „JP“).

Metodická příručka nabyla účinnosti ke dni 1. září 2008, to znamená, že by se povolování SKV mělo metodickou příručkou řídit u žádostí o provozování SKV, které povolovací orgán přijal v termínu od 1. září 2008. Pro SKV povolené do termínu 1. září 2008 se stanovuje překlenovací doba do 31. prosince 2008 s tím, že v termínu od 1. ledna 2009 musí všechny SKV splňovat podmínky stanovené v Metodice JP.

Státní dozor doporučuje povolovacím orgánům při povolování provozování výherních hracích přístrojů aplikovat metodickou příručku u žádostí o povolení provozování SKV pro rok 2009 a do toho termínu upozorňovat žadatele na nové skutečnosti při povolování provozování SKV.

V Praze dne 18. září 2008
Zdroj: MF - Odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Metodika: Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra – JACKPOT

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi : Metodická příručka pro povolování, metodickou, kontrolní a analytickou činnost v státním dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi „Systém kumulované výhry – JACKPOT – a kumulovaná výhra – JACKPOT“ (dále „Metodika JP“).

 • Povolování k provozování systému kumulované výhry se Metodikou JP řídí od 1. září 2008.
 • Pro systémy kumulované výhry povolené do 1. září 2008 se stanovuje překlenovací doba do 31. prosince 2008 s tím, že v termínu od 1. ledna 2009 musí všechny systémy kumulované výhry splňovat podmínky stanovené v Metodice JP.
 • Aktualizováno ke dni: 29. července 2008

Doplňující informace (ze dne 9.12.2008):

 • Tato metodická příručka není závazným právním předpisem
 • Je vydána v půlročním zkušebním režimu, který prověří správnost postupu povolovacího procesu.

Systém kumulované výhry – JACKPOT a kumulovaná výhra - JACKPOT

1. Definice systému kumulované výhry – JACKPOT

Systém kumulované výhry – JACKPOT (dále „SKV“) je samostatné technické zařízení, které umožňuje vzájemné propojení výherních hracích přístrojů (VHP) nebo technických zařízení pro provozování sázkových her přičemž zajišťuje tvorbu finančních prostředků pro kumulovanou výhru – JACKPOT (dále „JP“), zobrazení dosažené okamžité hodnoty finanční částky pro JP, určuje na základě náhodného procesu výherce JP, registruje a archivuje vytvořené a vyplacené finanční prostředky pro JP na základě dvou systémů nenulovatelných počitadel (elektronických a elektromechanických).

2. Obecné požadavky na systémy kumulované výhry – JACKPOT

 • 2.1 SKV musí zaručovat, že JP, i výběr výherce JP, je výsledkem náhodného procesu.
 • 2.2 SKV musí zaručovat, že všichni účastníci her mají stejné podmínky po celou dobu provozu SKV.
 • 2.3 SKV musí splňovat předepsaná kritéria a omezující podmínky nejvyšších hodnot JP. Způsob tvorby finančních prostředků a způsob realizace předepsaných vlastností SKV, omezujících kriterií nejvyšší hodnoty pro JP musí být popsány v dokumentaci SKV, předkládané žadatelem k osvědčování provozuschopnosti SKV.
 • 2.4 Napojení jednotlivých VHP a technických zařízení na SKV musí být provedeno bez možnosti vnějšího ovlivnění jak SKV, tak VHP nebo technického zařízení připojeného na SKV.
 • 2.5 SKV musí splňovat podmínky bezpečného přenosu údajů z jednotlivých navzájem propojených VHP nebo technických zařízení do SKV a naopak.
 • 2.6 SKV zajišťuje tvorbu finančních prostředků pro JP průběžnou hrou na jednotlivých VHP nebo herních místech technických zařízení napojených na SKV, přičemž tvořené finanční prostředky pro JP nesmí překročit hodnotu 10% z rozdílu vložených a vyplacených finančních prostředků (0,1 x (suma IN – suma OUT)) za všechny VHP nebo technická zařízení napojená na SKV.
 • 2.7 SKV musí zajistit registraci a archivaci okamžité hodnoty naspořených finančních prostředků pro JP odděleně od herních dat.
 • 2.8 SKV musí zajistit registraci a archivaci finanční částky vyplaceného JP a hodnoty vložených (IN) a vyplacených (OUT) finančních prostředků, které se vztahují k vyplacenému JP.
 • 2.9 Hodnota JP musí být zobrazena na zobrazovací jednotce SKV a to progresivním (nárůstovým) způsobem. Je-li použito více zobrazovacích jednotek okamžitých hodnot u jednoho SKV, musí být na všech zobrazovacích jednotkách zobrazovány stejné hodnoty.
 • 2.10 JP musí být jednoznačně signalizován na vyhrávajícím VHP nebo herním místě technického zařízení (zvukovým, světelným signálem, nebo jiným zřetelným způsobem).
 • 2.11 JP rovnající se hodnotě v daném okamžiku zobrazené na zobrazovací jednotce SKV vyhrává sázející, který se aktivně účastní hry na takto označeném VHP nebo herním místě technického zařízení.

3. Speciální požadavky na systémy kumulované výhry – JACKPOT

 • 3.1 SKV pro VHP

Do této skupiny patří výherní hrací přístroje povolované v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále „loterní zákon“) provozované v herně nebo v kasinu.

Podmínky pro možnosti propojení VHP do SKV

 • 3.1.1 Každý VHP může být zapojen pouze do jednoho SKV.
 • 3.1.2 Výhry JP může dosáhnout jenom hráč, který se aktivně účastní hry na VHP napojeném na SKV (musí mít uskutečněnou sázku).
 • 3.1.3 Maximální JP- viz. tabulka č.1
Tabulka č.1 - Maximální JP pro VHP
SKV pro VHP Maximální JP Herny Maximální JP Kasina (Kč) Maximální JP Kasina (cizí měna)
10 000.- Kč 100 000.-Kč 100 000 € ($)

 

 • 3.2 SKV pro technická zařízení kromě VHP

Do této skupiny technických zařízení patří sázkové hry povolované v souladu s ustanovením § 2 písm. j),§ 2 písm. i) a § 50 odst. 3 loterního zákona provozované v herně nebo v kasinu a CLS povolované v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 loterního zákona.

Podmínky pro možnosti propojení technických zařízení do SKV

 • 3.2.1 Technická zařízení musí být zapojena do jednoho SKV.
 • 3.2.2 Technická zařízení musí být provozována jedním provozovatelem.
 • 3.2.3 Technická zařízení musí být povolena k provozování jedním povolovacím orgánem.
 • 3.2.4 Provoz technických zařízení, na kterých je možné dosáhnout JP musí být povolen podle stejného paragrafu, odstavce a písmene loterního zákona.
 • 3.2.5 Výhry JP může dosáhnout jenom hráč, který se aktivně účastní hry na herním místě napojeném na SKV (musí mít uskutečněnou sázku).
 • 3.2.6 Maximální JP - viz. tabulka č.2

 • A.) Technická zařízení vyznačující se delší dobou hry

Tabulka č.2 - Maximální JP pro technická zařízení
SKV pro technická zařízení (kromě CLS) Maximální JP Herny Maximální JP Kasina (Kč) Maximální JP Kasina (cizí měna)
Pro jeden objekt 100 000 Kč 1 000 000 Kč 100 000 € ($)
Pro více objektů 1 000 000 Kč 10 000 000 Kč 500 000 € ($)

 

B.) Technická zařízení vyznačující se krátkou dobou hry

 • SKV musí být součástí softwarového vybavení CLS, v rámci kterého je JP samostatně registrován a archivován.
 • Maximální JP je 10 000 000 Kč.

 

4. Podmínky povolování provozování SKV a podmínky dosažení, vyplacení a účtování JP.

 • 4.1 SKV pro VHP

Propojení VHP do SKV v hernách a kasinech umožňuje ustanovení § 17 odst. 7 loterního zákona. Limity JP pro herny a kasina v české měně jsou stanoveny ustanovením §17 odst. 7 loterního zákona. Limity JP v cizích měnách stanovuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 loterního zákona Ministerstvo financí ČR.

 • 4.1.1 Podmínky povolování provozování SKV pro VHP:
  • SKV musí být podroben certifikaci pověřenou, autorizovanou osobou (EZÚ, ITC), která vydá pro účely povolovacího procesu Inspekční zprávu a inspekční certifikát.
  • Osvědčení o provozuschopnosti SKV vydá pověřená autorizovaná osoba v případě vyhovujícího výsledku certifikace. Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje informace o žadateli, výrobci, certifikovaném modelu, limitech JP, k jakým VHP je SKV připojen a době platnosti osvědčení o provozuschopnosti.
  • Pro účely snadné kontroly orgány státního dozoru, zda je provozovaný SKV osvědčen vydá pověřená autorizovaná osoba současně s osvědčením o provozuschopnosti registrační známku.
  • Registrační známka SKV obsahuje identifikační znak pověřené autorizované osoby, výrobní číslo SKV a datum platnosti osvědčení o provozuschopnosti. Provozovatel SKV je povinen registrační známku viditelně vylepit na samostatné technické zařízení SKV.
  • Na základě osvědčení o provozuschopnosti vydá povolovací orgán identifikační známku pro SKV. Známka obsahuje obdobné údaje jako pro VHP podle ustanovení § 4 odst. 2 Vyhlášky MF ČR č. 223/1993 Sb.
  • SKV je podroben následné kontrole pověřenou, autorizovanou osobou (EZÚ, ITC) nejdéle do 5 let od vydání osvědčení o provozuschopnosti. Na základě vyhovujícího výsledku vydá pověřená autorizovaná osoba osvědčení o následné kontrole nebo nové osvědčení o provozuschopnosti s novou registrační známkou.
  • SKV nelze provozovat bez platného osvědčení o provozuschopnosti.
 • 4.2 SKV pro technická zařízení (kromě CLS)

Propojení technických zařízení pro provozování loterií a jiných podobných her povolovaných v souladu s ustanovením § 2, písm. i), § 2, písm. j) a § 50 odst. 3 loterního zákona do SKV povoluje a limity JP pro herny, kasina, více objektů – provozoven a SKV s celorepublikovou působností stanovuje Ministerstvo financí ČR a to v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 loterního zákona.

 • 4.2.1 Podmínky povolování provozování SKV pro technická zařízení (kromě CLS):
  • SKV musí být podroben certifikaci pověřenou, autorizovanou osobou (EZÚ, ITC), která vydá pro účely povolovacího procesu Inspekční zprávu a inspekční certifikát.
  • Osvědčení o provozuschopnosti SKV vydá pověřená autorizovaná osoba v případě vyhovujícího výsledku certifikace. Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje informace o žadateli, výrobci, certifikovaném modelu, limitech JP, k jakým technickým zařízením je SKV připojen a době platnosti osvědčení o provozuschopnosti.
  • Pro účely snadné kontroly orgány státního dozoru, zda je provozovaný SKV osvědčen vydá pověřená autorizovaná osoba současně s osvědčením o provozuschopnosti registrační známku.
  • Registrační známka SKV obsahuje identifikační znak pověřené autorizované osoby, výrobní číslo SKV a datum platnosti osvědčení o provozuschopnosti. Provozovatel SKV je povinen registrační známku viditelně vylepit na samostatné technické zařízení SKV.
  • Na základě osvědčení o provozuschopnosti vydá povolovací orgán rozhodnutí o povolení provozování SKV.
  • SKV je podroben následné kontrole pověřenou autorizovanou osobou (EZÚ, ITC) nejdéle do 2 let od vydání osvědčení o provozuschopnosti. Na základě vyhovujícího výsledku vydá pověřená autorizovaná osoba osvědčení o následné kontrole nebo nové osvědčení o provozuschopnosti s novou registrační známkou.
  • SKV nelze provozovat bez platného osvědčení o provozuschopnosti.
 • 4.3 SKV jako součást softwarového vybavení CLS

Propojení technických zařízení pro provozování loterií a jiných podobných her povolovaných v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 loterního zákona do SKV, který je součástí softwarového vybavení CLS, povoluje a limity JP pro CLS v jednom objektu - provozovně, více objektů – provozoven a SKV s celorepublikovou působností stanovuje Ministerstvo financí ČR.

 • 4.3.1 Podmínky povolování provozování SKV CLS v jednom objektu – provozovně, ve více objektech – provozovnách a s celorepublikovou působností,
  SKV CLS v jednom objektu – provozovně, více objektech – provozovnách a s celorepublikovou působností je certifikován, osvědčován a povolen k provozování v rámci celého CLS.
 • 4.4 Protokolární výplata výhry JACKPOT

JP je výherci provozovatelem vyplacen na základě „Protokolu o vyplacení a převzetí finanční částky JP“.

Protokol musí obsahovat minimálně následující údaje:

 • identifikace provozovatele vyplácejícího JP (název, adresa, IČ)
 • identifikace místa výhry JP (název provozovny, adresa)
 • identifikace SKV (výrobní číslo SKV, výrobce SKV)
 • číslo protokolu…, ze dne…
 • datum odečtu počitadel SKV
 • datum předchozího odečtu počítadel SKV
 • stav elektronických nenulovatelných počítadel SKV v okamžiku výhry JP (novy OUT– starý OUT = rozdíl OUT = je shodné s dosaženou hodnotou JP)
 • stav elektromechanických nenulovatelných počítadel SKV v okamžiku výhry JP (nový OUT – starý OUT = rozdíl OUT)

(za elektromechanická počitadla se též počítají počitadla pulsní s ukazateli stavu)

 • dosažená hodnota JP v Kč (nebo cizí měně)
 • identifikace výherce JP (příjmení, jméno, datum narození, bydliště, číslo průkazu totožnosti, druh průkazu totožnosti)
 • podpis výherce JP
 • podpis zástupce provozovatele.
 • 4.5 Protokol o vyplacení kumulované výhry je přílohou účetních dokladů provozovatele, uložených vždy k datu výhry JP a jsou součástí měsíčního a ročního vyúčtování provozu VHP nebo technického zařízení.

Doporučované

Nejčtenější