Novinky

Výherní hrací přístroj

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Loterie a sázkové hry
 • Herní zákon
 • Soukromý sektor
 • Videoterminály
 • Regulace
 • Herní zařízení
 • Výherní hrací přístroje
Aktualizováno 4. 8. 2009
 • Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi aktualizuje s účinností od 4. srpna 2009 povinně předkládané přílohy k žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů (formulář žádosti zůstává v platnosti)

Podmínky povolování výherních hracích přístrojů

Vzory žádostí pro povolování výherních hracích přístrojů a seznamy povinných příloh - s účinností od 4.srpna 2009

Podmínky povolování výherních hracích přístrojů (VHP) - (§ 2 písm. e)

Upravuje je zákon č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 • Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
 • Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Povolující orgán (obecní úřad, krajský úřad, ministerstvo (§ 18 odst. 1) vydá povolení k provozování VHP při splnění těchto základních podmínek

 1. Povolení může být vydáno společnosti s r. o. i akciové společnosti se sídlem na území ČR.
 2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí , ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast ( § 4 odst. 5 zákona).
 3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů příp. obdobný zahraniční doklad) nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona.
 4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 2 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí nebo příslušného finančního úřadu (viz § 4b zákona).
 5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku, ve výši která odpovídá v tabulce uvedenému procentu, t.j. nejméně 6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru ( v podrobnostech § 4 odst. 2 zákona ). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona).

  K žádosti o povolení k provozování VHP se připojují doklady uvedené v příloze. (Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách )

Řád herny pro Výherní hrací přístroje – vzor

 1. Provozovatelem VHP v herně…………………..je…………………………
 2. Vstupem do herny se návštěvníci zavazují respektovat ustanovení řádu herny.
 3. Her na výherních hracích přístrojích se v herně mohou účastnit pouze osoby starší 18 let bez ohledu na jejich státní příslušnost.
 4. Každý návštěvník herny je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem a zaregistruje se. Odmítne-li takto návštěvník učinit, nesmí být do herny vpuštěn či může být z prostor herny vykázán (platí jen pro herny provozované v kasinech).
 5. Vstup do herny je denně od ….. do….. hodin s vyjímkou dní, kdy v souladu se zákonnými ustanoveními je zakázáno provozovat sázkové hry.
 6. Fotografování a filmování bez zvláštního povolení herny v prostoru herny není dovoleno.
 7. Vstup do herny je povolen pouze v odpovídajícím oblečení.
 8. Svrchní oblečení, fotografické a filmové přístroje, mobilní telefony, zavazadla a balíčky všeho druhu musí být před vstupem do prostor herny odloženy v šatně herny.
 9. Do prostor herny není dovoleno vnášet zbraně, výbušniny a jiné nebezpečné látky, jakož i psy a jiná zvířata.
 10. Pracovníci herny jsou oprávněni odmítnout vstup návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, či požádat je, alby opustili prostory herny.
 11. Na návštěvnících je vedením herny požadováno, aby se chovali slušně a v souladu s pravidly společenského chování, a to jak vzhledem k ostatním návštěvníkům, tak i k pracovníkům herny.
 12. V herně mohou být provozovány jen VHP uvedené v platném povolení Ministerstva financí.
 13. Každý návštěvník by se měl ve vlastním zájmu seznámit s pravidly hry na příslušném výherním hracím přístroji či požádat přítomného pracovníka obsluhy o podání odpovídajícího vysvětlení. K tomu musí být v herně na přístupném místě pro hráče umístěny herní plány a návody na hry. Výplata výher se uskutečňuje v pokladně herny.
 14. Zaměstnancům provozující společnosti je zakázáno účastnit se her na výherních hracích přístrojích.
 15. Činnost herny a veškeré právní vztahy se řídí českým právním řádem.
 16. Reklamace a připomínky hráčů řeší vedoucí herny.

V Praze dne

Doporučované

Nejčtenější