Novinky

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva.

ilustrace

a)    zajišťuje provoz a správu infrastruktury ministerstva, zajišťuje provoz a správu síťových služeb infrastruktury ministerstva,
b)    zodpovídá za funkčnost komunikační infrastruktury ve všech objektech ministerstva; nastavuje a kontroluje konfiguraci koncových prvků, nastavuje a kontroluje distribuci síťových služeb,
c)    přiděluje IP adresy VLAN serverům; zabezpečuje rezervaci IP adres na DHCP serverech pro PC podle požadavků a bezpečnostních zásad; provádí připojení koncových zásuvek infrastruktury na PC; zařazuje UPS do monitoringu,
d)    zajišťuje vrcholovou správu sítě LAN ministerstva, správu firewallové soustavy, distribuci aplikací směrem do veřejného Internetu, odesílání a příjem elektronické pošty; umožňuje přístup do veřejného Internetu a prostředí CMS pro uživatele z ministerstva, správu přístupu ze sítě a do sítě GOVBONE, konfiguraci portů v DMZ pro potřeby serverů a aplikací, správu VPN přístupu do sítě resortu ministerstva a správu kabeláže,
e)    ve spolupráci se samostatným oddělením Strategické a projektové řízení provádí provozně-bezpečnostní monitoring událostí v síti v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a průběžně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti; spravuje přístupová oprávnění uživatelů sítě LAN ministerstva; provádí kontrolu provozu a bezpečnosti technologických a přenosových prostředků, jejich údržbu a administraci; vyhodnocuje chybové stavy a zajišťuje jejich odstranění,
f)    podílí se na realizaci fyzické (objektové) bezpečnosti v technologických místnostech LAN ministerstva, včetně realizace nově vznikajících technologických místností a na protipožárním zabezpečení,
g)    zajišťuje funkčnost a provoz hlasových sítí ministerstva; provádí kontrolu prvků ve vlastní správě a odstraňuje závady nebo iniciuje jejich odstranění; provádí kontrolu funkčnosti,
h)     zajišťuje funkčnost a provoz datových služeb ministerstva a GFŘ; provádí kontrolu prvků ve vlastní správě a odstraňuje závady nebo iniciuje jejich odstranění; provádí kontrolu funkčnosti,
i)    připravuje podklady pro přípravu zadávacích řízení pro poskytování hlasových a datových komunikačních služeb,
j)    řídí a poskytuje podporu administrátorům odloučených pracovišť ministerstva,
k)    zabezpečuje distribuci a připojení kabelové televize, zajišťuje připojení TV přijímačů a opravy kabelové sítě,
l)    zajišťuje provoz pobočkových telefonních ústředen v objektech ministerstva; zajišťuje evidenci a opravy telefonních přístrojů, faxových přístrojů a mobilních telefonních přístrojů pro potřeby ministerstva; připravuje a předává podklady pro přeúčtování částek za provedené hovory u subjektů, které užívají pronajaté místnosti v objektech ministerstva; zajišťuje příjem a přepojení příchozích telefonních hovorů,
m)    zajišťuje nákup, evidenci, výdej, skladování a likvidaci mobilních telefonů,
n)    pro samostatné oddělení Finanční a smluvní zajištění ICT zpracovává potřebné podklady pro finanční plánování a sestavení rozpočtu, zabezpečuje distribuci a připojení kabelové televize, zajišťuje připojení TV přijímačů a opravy kabelové sítě,
o)    zajišťuje antivirovou ochranu celostátní sítě ministerstva,
p)    spolupracuje se samostatným oddělením Strategické a projektové řízení na vytváření dokumentace při výskytu bezpečnostního hlášení a informuje vedení vlastního odboru a samostatné oddělení Strategické a projektové řízení, spolupracuje na opatřeních k zamezení opakování stejného hlášení,
q)    zabezpečuje servisní podporu personální výpočetní techniky ve všech pracovištích ministerstva, včetně zajištění provozního materiálu, s výjimkou hardwarové správy tiskových a multifunkčních zařízení a zajišťování provozního materiálu pro tisk; řídí a kontroluje dodavatele pro servis personální a výpočetní techniky,
r)    zajišťuje provoz počítačových učeben a audio-videotechniky v objektech ministerstva,
s)     zajišťuje provoz technologických místností a výpočetních středisek ministerstva a jejich hlavních technologických souborů; zabezpečuje a provozuje fyzické (objektové) zabezpečení a funkčnost výpočetních středisek,
t)    koordinuje vzniklé problémy a incidenty vzniklé ve výpočetních střediscích a technologických místnostech ministerstva včetně poskytování součinností dodavatelům při řešení problémů a incidentů,
u)    zajišťuje nákup, evidenci, výdej, skladování a likvidaci personální výpočetní techniky,
v)    zabezpečuje provoz elektrické sítě ministerstva při výpadku vnější elektrické sítě,
w)    koordinuje dodavatelské vztahy, garantuje soulad dodávek se zadávacími podmínkami, kontroluje úroveň poskytovaných SLA,
x)    podílí se na optimalizaci bezpečnostních strategií a bezpečnostních politik v rámci resortu ministerstva,
y)    definuje procesy a postupy, koordinuje způsob výkonu procesu mezi více orgány veřejné správy v oblasti IT infrastruktury,
z)    definuje potřeby, posuzuje a vyhodnocuje projekty změn provozu a údržby informačních systémů a potřebného programového vybavení.