Novinky

Historie MF 1918-2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Historie
 • Historie MF 1918-2004
 • Historie ministerstva
 • Základní informace

Historie Ministerstva financí 1918 - 2004

Kompletní publikace

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy zejména v oblasti financí státu kontinuálně od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Svoji pravomoc vykonávalo v různých historických obdobích podle potřeb a požadavků vyžadovaných příslušnou státoprávní úpravou a politickou vůlí doby.

Dokument ke stažení: Historie Ministerstva financí 1918 - 2004 (kompletní publikace) (.PDF, 1691 kB)

 • Poděkování: Ministerstvo financí děkuje za spolupráci Státní tiskárně cenin (obrázky bankovek), Národní knihovně ČR (fotografie ministrů: Cyril Horáček, Vladimír Hanačík, Augustin Novák, Bohdan Bečka, Bohumil Vlasák, Karel Trapl) a České tiskové kanceláři (fotografie ministrů: Josef Kalfus, Edvard Outrata, Ladislav Feierabend, Richard Dvořák, Bohumil Sucharda, Jiří Nikodým, Jan Stejskal, Ivo Svoboda).

 

část první - Období první republiky 1918 - 1938

I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 – 1925)
II. Léta konjunktury (1926 - 1929)
III. Velká hospodářská krize (1930 - 1934)
IV. Za zachování národní svébytnosti (1935 - 1938)
V. Daňová a celní správa v období první republiky

Dokument ke stažení: část první - Období první republiky 1918 - 1938 (.ZIP, 637 kB)

 • část první - Období první republiky 1918 - 1938
 • Fotogalerie - Bankovky první republiky 1918 - 1938 (Vybrané bankovky vydané v období první republiky v náhledech)
 • Fotogalerie - Ministři první republiky 1918 - 1938 (Tablo ministrů financí zvolených v období první republiky včetně životopisů)

 

část druhá - Bouřlivé desetiletí 1938 - 1948

I. Období druhé republiky (1938 - 1939)
II. Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)
III. Státní zřízení v exilu (1939 - 1945)
IV. Léta omezené demokracie (1945 - 1948)

Dokument ke stažení: část druhá - Bouřlivé desetiletí 1938 - 1948 (.ZIP, 547 kB)

 • část druhá - Bouřlivé desetiletí 1938 - 1948
 • Fotogalerie - Bankovky bouřlivého desetiletí 1938 - 1948 (Vybrané bankovky vydané v období bouřlivého desetiletí v náhledech)
 • Fotogalerie - Ministři bouřlivého desetiletí 1938 - 1948 (Tablo ministrů financí zvolených v období bouřlivého desetiletí včetně životopisů)

 

část třetí - Léta totality 1948 - 1989

I. Nástup totalitního systému, jeho upevnění a krize (1948 – 1968)
II. Léta „reálného socialismu“ (1968 - 1989)
III. Řešení následků druhé světové války (válečné reparace, měnové zlato) a problematiky náhrad za poválečné znárodnění
IV. Daňová a celní správa v období totality

Dokument ke stažení: část třetí - Léta totality 1948 - 1989 (.ZIP, 644 kB)

 • část třetí - Léta totality 1948 - 1989
 • Fotogalerie - Bankovky totalitních let 1948 - 1989 (Vybrané bankovky vydané v období totalitních let v náhledech)
 • Fotogalerie - Ministři totalitních let 1948 - 1989 (Tablo ministrů financí zvolených v období totalitních let včetně životopisů)

 

část čtvrtá - Nový začátek 1989 - 2004

I. Společenská a ekonomická transformace, vznik České republiky a její vstup do Evropské unie
II. Daňová a celní správa po roce 1989

Dokument ke stažení: část čtvrtá - Nový začátek 1989 - 2004 (.ZIP, 436 kB)

 • část čtvrtá - Nový začátek 1989 - 2004
 • Fotogalerie - Ministři nového začátku 1989 - 2004 (Tablo ministrů financí zvolených v období nového začátku včetně životopisů)

 

část pátá - Životopisy ministrů 1918 - 2004

Pokud není zmíněno jinak, u jednotlivých ministrů jsou uvedena data jejich působení ve vládě, které se nemusí krýt s daty působení celé vlády.

Dokument ke stažení: část pátá - Životopisy ministrů 1918 - 2004 (.PDF, 170 kB)

 

Použité prameny

Archivy

 • Archiv Národního shromáždění republiky Československé, parlamentní tisky a stenografické záznamy ze schůzí Poslanecké sněmovny
 • Státní ústřední archiv Praha, fondy Ministerstvo financí 1 (1918-1949), Nejvyšší účetní kontrolní úřad (1919-1951)
 • Vojenský historický ústav – Vojenský historický archiv, fond MNO 1. oddělení

Literatura

 • Bartoš, J., Trapl, M.: Československo 1918-1938, Olomouc 1994
 • Cassel, G.: Pád zlaté měny, Praha 1936
 • Červený, P., Novotný, J.,: Analýza dluhového zatížení československého státu v období první republiky, Politická ekonomie 1/1998
 • Engliš K., Věčné ideály lidstva, Vyšehrad 1992
 • Funk Vilém: Finanční věda, Praha 1929
 • Funk Vilém: Naše berní právo, Praha 1936
 • Gebhart J., Kuklík J.: Druhá republika 1938-1939, Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Paseka, Praha 2004
 • Grůň Lubomír: Dejiny daní, poplatkov a cla, Bratislava 2000
 • Holub, M., Leipert, J.: Příspěvek na obranu státu a mimořádná daň ze zisků, Praha 1938
 • Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), 1.-3. díl, Praha 2000 a 2002
 • Kaser, M. C., Radice, E.A.: The Economic History of Eastern Europe 1919 – 1975, Clarendon Press, Oxford 1986
 • Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí, Praha 1996
 • Kol.: Deset let Československé republiky, Praha 1928
 • Kolektiv: Celnictví v Československu, Praha 1982
 • Kolektiv: Přehled vývoje daní a odvodů v Československu od roku 1918 do roku 1970, Praha 1970
 • Krajanské organizace sudetských Němců v SRN, Ústav mezinárodních vtahů, Praha 1998
 • Krejčí J., Několik poznámek k historii navrácení československého měnového zlata, Právník, č. 7/1996
 • Krejčí J, Reparace a některé další nároky vůči Německu, vyplývající z Mnichovské dohody a z druhé světové války, Právník, č. 12/1995
 • Kubů, E., Pátek, J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, Karolinum 2000
 • Kuklík J.: Mýty a realita tzv. Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945, Linde, Praha 2002
 • Maaytová, A., Novotný, J., Peková, J.: Československé veřejné finance v letech 1918-1938, Acta Oeconomica Pragensia 1/1998
 • Malý K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde, Praha 1997
 • Novotný, J.: Únosnost státního zadlužení na příkladu Československé republiky v letech 1918-1930, AOP 1/1998
 • Olšovský, R., Průcha, V., Gebauerová, H., Dobrý, A., Pražský, A.: Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 1918-1945, Praha 1961
 • Pavel, J., Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdajových programů, výzkumná (oponovaná) zpráva k projektu FRVŠ G5-1597, FFÚ VŠE 2003
 • Pavel, J., Velikost a struktura vojenských výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918-1938. 1. vyd. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004.
 • Peroutka, F.: Budování státu, Lidové noviny 1991
 • Picmaus František a kol.: Daně, odvody a poplatky v ČSSR, Praha 1985
 • Procházka, Z. a kol.: Vojenské dějiny Československa, III. díl, Naše vojsko Praha 1987
 • Průcha V. a kolektiv: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl Období 1918-1945, Doplněk, Brno 2004
 • Rašín, A.: Finanční a hospodářská politika československá do konce r. 1921, Praha 1922
 • Sekanina, M., Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a její východiska, Libri 2004
 • Slovník obchodně technický, účetní a daňový, I.-XI. Praha 1929-1940
 • Slovník veřejného práva československého I.-V., Brno 1929-1948
 • Studie o sudetoněmecké otázce, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 1996
 • Šrámek, P.: Československá armáda v roce 1938, Brno-Náchod 1996
 • Šrobár, V.: Státní hospodaření za války a po revoluci, Ministerstvo financí, Praha 1946
 • Šulc Zdislav, Stručné dějiny ekonomických reforem v ČSR, Studie 3/1996
 • Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 - 1992, Praha 1994
 • Vavřínek F., Základy práva ústavního, Veřejné právo našeho státu, Všehrd, 1930
 • Vencovský, F.: Státní finance v historii Československa - období 1918-1947, Finance a úvěr 8/1994
 • Vencovský, F.: Řízení naší měny v prvním Československu, Finance a úvěr 4/1996
 • Vencovský, F.: K rozpočtové a daňové reformě před sedmdesáti roky. Finance a úvěr 6/1997
 • Vencovský, F.: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, Brno 1997
 • Vencovský, F.: Mnichov 1938 - počátek měnové a finanční devastace české ekonomiky, Finance a úvěr 9/1998
 • Vencovský, F. a kol.: Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut 1999
 • Vítek, L.: Daňová politika České republiky, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 6/2001
 • Vybral Vladimír: Nástin československého práva finančního, Praha - Brno 1934

Ostatní

 • Internet: www.klaus.cz
 • Právní předpisy
 • Statistické ročenky z let 1924, 1926, 1932, 1934, 1936, 1938
 • Státní rozpočty z let 1918 až 1938

 

Doporučované

Nejčtenější