Novinky

FKVS

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • FKVS
 • Informační systém
 • Veřejná správa
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Modul ročních zpráv
 • Zákon o finanční kontrole
Aktualizováno 23. 6. 2022
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace kontaktu - Centrální harmonizační jednotka

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

Informační systém FKVS slouží k podpoře provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Systém je tvořen těmito moduly:

1. MRZ – Modul ročních zpráv

Modul ročních zpráv se v současné době již nevyužívá. Následující informace jsou však platné a popisují nový způsob předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Od 1. 1. 2020 budou všechny orgány veřejné správy (s výjimkou orgánů veřejné správy, pro které je stanovena výjimka z vykazovací povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 4 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. (dále jen „vyhláška č. 416/2004 Sb.“) vykazovat informace přímo ministerstvu financí. Správci rozpočtových kapitol, kraje a hlavní město Praha nebudou již zpracovávat souhrnné zprávy za organizace ve své působnosti. Vzhledem k zásadnímu zjednodušení zprávy o výsledcích finančních kontrol již nebude rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu.

Komunikace probíhá prostřednictvím datové schránky, (případně emailem) kdy Ministerstvo financí vždy začátkem prosince rozešle informativní dopis, ve kterém informuje o povinnosti zprávu o výsledcích finančních kontrol předkládat. Informativní dopis společně s přiloženou tabulkou Excel, do které se Zpráva vyplňuje, obdrží daná organizace přímo do své datové schránky, po vyplnění ji uloží a opět jako přílohu datové zprávy s vyplněným přiděleným číslem jednacím odešle do datové schránky Ministerstva financí.

Právní základ

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) stanoví v ustanovení § 22 povinnost orgánů veřejné správy předávat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ministerstvu financí. Ve vykazovací povinnosti došlo k zásadním změnám novelou zákona o finanční kontrole a novelou vyhlášky č. 416/2004 Sb. Nová struktura zpráv o výsledcích finančních kontrol je upravena v ustanovení § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Organizace, které předávají zprávu o výsledcích finančních kontrol

Zprávu o výsledcích finančních kontrol (dále také „zpráva“) zpracovávají a předávají ministerstvu financí orgány veřejné správy. Orgánem veřejné správy se dle ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole rozumí:

 • organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • územní samosprávný celek,
 • městská část hlavního města Prahy,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí,
 • státní organizace Správa železniční dopravní cesty a
 • jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.

Orgány veřejné správy, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu ani nezřídili útvar interního auditu, nemají povinnost předávat zprávy o výsledcích finančních kontrol. Vykazovací povinnost těchto orgánů veřejné správy je naplněna dodržováním ustanovení § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole, které stanoví povinnost informovat ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do 1 měsíce (viz Modul závažných zjištění).

Statutární město je dle zákona o finanční kontrole orgánem veřejné správy jako celek. Městské části nebo městské obvody statutárního města nespadají pod pojem orgán veřejné správy podle ustanovení § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole. Z uvedeného vyplývá, že povinnost předat zprávu o výsledcích finančních kontrol má statutární město jako celek. Jakým způsobem bude zpráva o výsledcích finančních kontrol předávána ministerstvu financí je na rozhodnutí statutárního města. Vykazovací povinnost může být naplněna těmito způsoby:

 • statutární město předá ministerstvu financí souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol i za městské části nebo městské obvody nebo
 • statutární město předá ministerstvu financí zprávu za statutární město a samostatné zprávy jednotlivých městských částí nebo městských obvodů.

Dobrovolné svazky obcí a státní organizace Správa železniční a dopravní cesty patří mezi orgány veřejné správy na základě novely zákona o finanční kontrole č. 126/2019 Sb., která je účinná od 1. ledna 2020. V kalendářním roce 2019 neměly tyty orgány veřejné správy povinnost vykonávat finanční kontrolu, tudíž se na ně nevztahuje povinnost předávat zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. Dobrovolné svazky obcí a státní organizace Správa železniční a dopravní cesty budou poprvé předávat zprávu o výsledcích finančních kontrol až v roce 2021 za sledované období – kalendářní rok 2020.

Předávané informace v rámci zprávy o výsledcích finančních kontrol

Zpráva o výsledku finančních kontrol se skládá ze čtyř okruhů informací stanovených v ustanovení § 32 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.:

 1. zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
 2. informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol ve sledovaném roce podle části druhé zákona o finanční kontrole,
 3. informace o výsledcích vykonaných interních auditů podle ustanovení § 28 zákona o finanční kontrole a
 4. přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), která nebyla zaslána orgánům Finanční správy České republiky jako podezření na porušení rozpočtové kázně.

Povinnost vykazovat informace v rámci ročních zpráv se nevztahuje na všechny orgány veřejné správy stejně.

Podrobnější informace k předávání zpráv o výsledcích finančních kontrol naleznete v Metodickém pokynu CHJ č. 8 dostupném na tomto odkazu.

2. MZZ – Modul závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

Webové rozhraní: http://fkvs.mfcr.cz/mkp/app

Modul závažných zjištění slouží k zabezpečení splnění povinnosti kontrolních orgánů veřejné správy průběžně informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol.

Cílem vytvoření Modulu závažných zjištění bylo poskytnout maximální podporu pro efektivní a účinné plnění tohoto úkolu, usnadnit práci kontrolním orgánům zabezpečujícím tuto činnost, zefektivnit uvedený proces a na podkladě jednotné formy nahlášených údajů vytvořit kvalitní podklad pro analýzu a vyhodnocování závažných zjištění za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty. Vzhledem k tomu, že modul zachycuje přehled všech zadaných a odeslaných hlášení o závažných zjištěních Ministerstvu financí, slouží také jako informační databáze.

Právní základ

Povinnost kontrolních orgánů předávat informaci o závažných zjištěních ministerstvu financí je upravena v § 22 odst. 5, o finanční kontrole.

Předávání informací o závažných zjištěních

O závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol informují kontrolní orgány Ministerstvo financí nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje:

 • zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
 • zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

Přístupové oprávnění do MZZ

Do MZZ se vstupuje s využitím přihlašovacích údajů kontrolního orgánu do datové schránky.

Obecně je možné říci, že osoba, která bude závažná zjištění předávat, přejde na přihlašovací stránku MZZ a stiskne tlačítko Datová schránka. Následně dojde k přesměrování na stránku informačního systému datových schránek, na které je potřebné vyplnit přístupové údaje.

Systém ověří, že zadané přihlašovací údaje patří ke konkrétní datové schránce oprávněného orgánu veřejné správy. V případě kladného výsledku MZZ umožní přihlášení. V opačném případě bude požadavek odmítnut. Pozn.: Zadáním přístupových údajů nedojde k otevření datové schránky, tj. nedojde k automatickému doručení datových zpráv v datové schránce.

Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla uživatelská příručka, která je pravidelně aktualizována a která slouží jako podrobný pracovní postup pro využití MZZ. Příručka provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění a můžete ji stáhnout na tomto odkazu.

3. MKP – Modul koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory

Webové rozhraní: http://fkvs.mfcr.cz/mkp/app

Cílem modulu je nabídnout poskytovatelům veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu, z Národního fondu a dále Generálnímu finančnímu ředitelství k využívání informační systém pro koordinaci jejich plánů kontrol tak, aby nedocházelo ke vzniku duplicitních kontrol u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory.

Modul je koncipován tak, že umožňuje

 • poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří nemají vlastní informační systém pro plánování kontrol, sestavovat plán kontrol s využitím přehledu jimi poskytnutých dotací evidovaných v Centrálním registru dotací (IS CEDR III.), provést automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci plánu kontrol s plány kontrol ostatních kontrolních orgánů,
 • poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří mají vlastní informační systémy pro plánování kontrol, prostřednictvím datového rozhraní vložit plán kontrol do modulu, provést automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci jejich plánů s plány kontrol ostatních kontrolních orgánu,
 • stejným způsobem zajistit koordinaci operativně zařazených kontrol v průběhu plánovaného období.

Systém koordinace plánování je nastaven tak, že poskytuje kontrolním orgánům informace o všech případech, kdy v plánu veřejnosprávních kontrol jsou zařazeny duplicitní kontrolní akce u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory, které mají ve svých plánech kontrol další kontrolní orgány. Dále systém poskytuje informace o duplicitních kontrolních akcích, které u dotací, projektů a u příjemců veřejné finanční podpory byly zařazeny v plánech kontrol kontrolních orgánů v předchozím období.

Modul automaticky informuje kontrolní orgán o výsledku koordinace s konkrétním uvedením všech kontrolních akcí, u kterých došlo k zařazení duplicitních kontrol, s požadavkem na posouzení potřebnosti provedení těchto kontrol. Kontrolní orgán posoudí potřebu provedení této kontrolní akce a rozhodne o jejím zrušení nebo nahrazení jinou kontrolní akcí. V případě, že po posouzení trvají důvody pro ponechání kontrolní akce v plánu kontrol, uvede tyto důvody v modulu. O těchto důvodech jsou automaticky informovány ostatní kontrolní orgány, které mají ve svých plánech kontrol tuto duplicitní kontrolní akci s požadavkem na posouzení jimi zařazené kontrolní akce podle předchozího postupu. Modul umožňuje elektronickou komunikaci mezi kontrolními orgány k řešení duplicitních kontrol.

Právní základ

Ustanovení § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ukládá kontrolním orgánům zpracovat plán kontrol a koordinovat obsah plánu kontrol s ostatními kontrolními orgány. Usnesením vlády České republiky č. 402 z 29. května 2013 bylo uloženo ministru financí ve spolupráci s ostatními členy vlády vytvořit informační systém pro koordinaci plánování finančních kontrol veřejné finanční podpory, poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu a prostřednictvím tohoto systému zajistit koordinaci svých plánů kontrol.

Součástí „Metodického pokynu pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti managementu řídících orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020“ je též zajištění koordinace plánů kontrol na místě.

Předkládání plánů kontrol

 • Ministerstva a ostatní správní úřady poskytující veřejnou finanční podporu, předkládají pololetní nebo roční plány kontrol ke koordinaci v termínu do 10. prosince předchozího roku u ročních plánů kontrol nebo plánů kontrol na I. pololetí běžného roku, do 10. června plánovacího roku u plánů kontrol na II. pololetí.
 • Generální finanční ředitelství předkládá pololetní plány kontrol ke koordinaci do 20. prosince předchozího roku a 20. června běžného roku.

Modul je současně připraven tak, že umožňuje ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, které poskytují veřejnou finanční podporu, jeho využívání všemi kontrolními orgány v jejich působnosti.

Kontakty - IS FKVS

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Jana Krucká
  Centrální harmonizační jednotka
  tel.: 257 042 290
  e-mail: Jana.Krucka@mfcr.cz  

Kontaktní zaměstnanci ASD Software, s.r.o.:

 • Vedoucí projektu :
  Ing. Martin Prem, vedoucí projektu
  tel.: 583 300 718
  e-mail: prem@asd-software.cz

Technická podpora pro uživatele :

Doporučované

Nejčtenější