Novinky

FKVS

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • FKVS
 • Informační systém
 • Veřejná správa
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Modul ročních zpráv
 • Zákon o finanční kontrole
Aktualizováno 28. 1. 2019
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace kontaktů

IS FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě

FKVS - Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě 

(vstup do systému FKVS - pro předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol)

Informační systém neposkytuje výstupy pro veřejnost.


 

Informační systém pro podporu provádění a vyhodnocování finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Systém je tvořen těmito moduly:

 • Modul: Roční zprávy (IS FKVS-MRZ)
 • Modul: Vyhodnocení ročních zpráv

Manuál pro provoz Modulu ročních zpráv:

Právní základ IS FKVS

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ukládá Ministerstvu financí předkládat vládě roční zprávy o výsledcích finančních kontrol spolu s návrhem státního závěrečného účtu. Tento zákon současně stanoví správcům kapitol státního rozpočtu, krajům, hl. městu Praze, městským částem hl. města Prahy a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím povinnost předkládat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí.
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, stanoví v §33 odst. 1 správcům kapitol státního rozpočtu, krajům a hl. m. Praha předkládat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Ministerstvu financí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (Modul ročních zpráv).

  • Vyhláška Ministerstva financí č. 416/2004 Sb. současně stanoví strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání.

Účel a uživatele systému FKVS

Uživatelé systému

 • správci kapitol státního rozpočtu,
 • jiné organizační složky státu (včetně územních finančních orgánů, které jsou účetní jednotkou) a státní příspěvkové organizace, u kterých správce kapitoly státního rozpočtu nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,
 • státní fondy,
 • jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými prostředky,
 • kraje, hlavní město Praha, statutární města, ostatní obce a městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli, jiné obce a městské části hlavního města Prahy, které zavedly funkci útvaru interního auditu
 • příspěvkové organizace, u kterých územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy nenahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly
 • orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu.

I. Modul: Roční zprávy (IS FKVS-MRZ)

Mezi základní úkoly IS FKVS-MRZ, který je připraven jako centrální systém s využitím web-technologií patří zejména:

 • vkládání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v rozsahu, který odpovídá přílohám č. 1 až 5 Vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
 • přístup a předkládání ročních zpráv správci kapitol státního rozpočtu, kraji, obcemi a hl. městem Prahou prostřednictvím sítě Internet Ministerstvu financí,
 • automatizované zpracování ročních zpráv předložených Ministerstvu financí,
 • vytvoření prostředí pro následné vyhodnocování ročních výsledků finančních kontrol a analýzu účinnosti veřejnoprávní kontroly, řídící kontroly a interního auditu.
  IS FKVS-MRZ je současně připraven tak, že umožňuje správcům kapitol státního rozpočtu, krajům, obcím a hl. městu Praze využít jednoduchým způsobem tento software pro vkládání, předkládání a automatizované zpracování ročních zpráv za vlastní účetní jednotky a jimi zřízené organizační složky státu a příspěvkové organizace a připravit tak souhrnnou roční zprávu za kapitolu státního rozpočtu, kraj a hl. město Prahu.

Důležitým aspektem je skutečnost, že roční zpráva vložena do IS FKVS-MRZ je zpravidla zdrojem pro nadřazenou roční zprávu. Jedná se především o informace uvedené v přílohách (č. 1 část II. až 5 vyhlášky č. 416/2004 Sb.), které jsou automatizovaně přenášeny a sumarizovány v přílohách nadřízené roční zprávy.

Provázanost ročních zpráv (podřízenost/nadřízenost) vzniká v okamžiku, kdy v konkrétní roční zprávě jsou definovány její zdroje (tzv. subpředkladatelé). Pokud subpředkladatelé v IS FKVS-MRZ vytvoří roční zprávu, jsou údaje z ní při postoupení přeneseny automaticky do roční zprávy předkladatele, kde dojde k jejich sumarizaci.

II. Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol.

Modul slouží pro analytické vyhodnocování údajů z ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol, které jsou v elektronické podobě uloženy v Modulu ročních zpráv systému FKVS.

Modul zahrnuje tyto činnosti:

 • vytvářet statistické sestavy na základě definice období, subjektu, ukazatelů, způsobu zobrazení a následně je ukládat pro další použití
 • nad vytvořenou sestavou je možné aplikovat matematické operace (podíly, indexy…), další zpřesňující filtrační podmínky, provádět třídění dle různých kritérií atd.
 • je podporován výstup ve formě tabulky nebo grafu a v obou případech je možné výstup vytisknout nebo vyexportovat (MS Excel)

Pro práci s modulem platí následující pravidla:

 • přístup do modulu mají všichni uživatelé modulu ročních zpráv (bez ohledu na přiřazenou roli) s platným certifikátem
 • modul nabízí uživateli pouze ta data, ke kterým má běžně přístup v rámci modulu ročních zpráv (tj. své a svých subpředkladatelů)
 • modul pracuje pouze s daty z postoupených ročních zpráv (tato podmínka neplatí pro data předkladatele, který s modulem pracuje)
 • k vytvořeným statistickým sestavám má přístup pouze uživatel, který je vytvořil (tj. každý uživatel má možnost vytvořit sestavy, ke kterým nemá přístup jiný uživatel)

Struktura a rozsah zpráv finančních kontrol

(1) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (dále jen "zpráva") se skládá

 1. ze souhrnného zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 22 odst. 4 zákona); struktura a rozsah souhrnného zhodnocení se stanoví v příloze č. 1a - Vyhláška č. 416/2004 Sb.,,
 2. z tabulek údajů o výsledcích finančních kontrol a o stavu vybraných ukazatelů pro účely souhrnného zhodnocení přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly, zajišťovaných orgánem veřejné správy; jejich struktura a rozsah se stanoví v přílohách :č. 2 ,č. 3, č. 4, č.5 - Vyhláška č. 416/2004 Sb.,,

(2) Zprávu předkládá

 1. správce kapitoly státního rozpočtu, jiná organizační složka státu a státní příspěvková organizace, u které správce kapitoly státního rozpočtu nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly, státní fond, jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem a právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky (§ 2 písm. a) zákona),
 2. kraj, hlavní město Praha, obec a městská část hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli, jiná obec a městská část hlavního města Prahy , která zavedla funkci útvaru interního auditu, příspěvková organizace, u které tento orgán veřejné správy, který je jejím zřizovatelem, nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly, orgán samosprávy městské části nebo městského obvodu, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu.

(3) Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu (dále jen "zpráva ve zkráceném rozsahu") se skládá

 1. ze stručného zhodnocení výsledků řídících kontrol a u obce a městské části hlavního města Prahy s méně než 15 000 obyvateli, která nezavedla funkci útvaru interního auditu, i stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací v jejich působnosti včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů; struktura zprávy ve zkráceném rozsahu se stanoví v příloze č. 1b - Vyhláška č. 416/2004 Sb.,,
 2. z tabulky údajů o výsledcích řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 2 - Vyhláška č. 416/2004 Sb.,,
 3. z tabulky údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol, vykonaných obcí a městskou částí hlavního města Prahy s méně než 15 000 obyvateli, která nezavedla funkci interního auditu, u příspěvkových organizací v jejich působnosti a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 4 - Vyhláška č. 416/2004 Sb.,.

(4) Zprávu ve zkráceném rozsahu předkládá

 1. obec a městská část hlavního města Prahy s méně než 15 000 obyvatel, která nezavedla funkci interního auditu, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je tento orgán veřejné správy, a orgán samosprávy městské části nebo městského obvodu, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu ve zkráceném rozsahu,
 2. organizační složka státu, státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli, u kterých správce kapitoly státního rozpočtu, územní samosprávný celek nebo tato městská část hlavního města Prahy nahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly (§ 29 odst. 5 zákona).

(5) Zpráva nebo zpráva ve zkráceném rozsahu orgánu veřejné správy, který je poskytovatelem veřejné finanční podpory, zahrnuje též výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných u příjemců, kterým tuto podporu poskytl.

(6) Rozhodující pro předložení zprávy nebo zprávy ve zkráceném rozsahu obce nebo městské části hlavního města Prahy je počet obyvatel tohoto orgánu veřejné správy k 1. lednu roku, v němž se konají komunální volby.

(7) Pokud zpráva nebo zpráva ve zkráceném rozsahu obsahují utajované skutečnosti, musí být splněny podmínky její ochrany podle zvláštního právního předpisu.1)

1) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Kontakty - IS FKVS

Kontaktní osoby:

 • Mgr. Adam Gajger
  Centrální harmonizační jednotka
  tel.: 257 044 723, 724 125 503
  e-mail: Adam.Gajger@mfcr.cz

 

Kontaktní zaměstnanci ASD Software, s.r.o.:

 • Vedoucí projektu :
  Ing. Martin Prem, vedoucí projektu
  tel.: 583 300 718
  e-mail: prem@asd-software.cz

 

Technická podpora pro uživatele :

Doporučované

Nejčtenější