CZ EN

samostatné oddělení 9003 - Strategické a projektové řízení

Vytváří strategie a koncepce ICT ministerstva a zabezpečuje nezbytnou koordinaci tvorby strategií a koncepcí ICT v rámci resortu.

Vytváří strategie a koncepce ICT ministerstva a zabezpečuje nezbytnou koordinaci tvorby strategií a koncepcí ICT v rámci resortu. Navrhuje činnosti spojené s modernizací a rozvojem ICT, zpracovává metodiky řízení projektů ICT ministerstva a technické standardy ICT v rámci ministerstva. Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací podle zákona č. 134/2016 Sb. Zajišťuje koordinaci a synchronizaci ICT útvarů ministerstva ve všech fázích životního cyklu projektu a zamezuje vzniku duplicitních činností. Poskytuje metodickou, konzultační a administrativní podporu v oblasti řízení projektů. Sestavuje pro každý definovaný projekt projektový tým a jmenuje vedoucího projektu. Zpracovává v rámci každého projektu požadovanou projektovou dokumentaci a provádí pravidelný reporting o stavu projektu, a to v souladu s principy a mechanismem řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí. Řídí a koordinuje elektronickou identifikaci dle zákona č. 250/2017 Sb. a certifikační a časové služby dle zákona č. 297/2016 Sb. pro resort ministerstva. Řídí a zajišťuje kybernetickou bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb. Vytváří koncepce kybernetické bezpečnosti ministerstva, vnitřní předpisy a metodiky řízení kybernetické bezpečnosti, technické a bezpečnostní standardy ICT ministerstva. Koordinuje oblast kybernetické bezpečnosti v rámci celého resortu. Účastní se legislativního procesu ve věcech sjednocování českého právního řádu s právem EU v částech, které se týkají oblasti kybernetické bezpečnosti, a to zejména u tvorby právních úprav při jejich posuzování a připomínkování v rámci tvorby koncepce a strategie politiky kybernetické bezpečnosti státu. Zajišťuje spolupráci s ostatními orgány veřejné správy v oblasti KB. Řídí a koordinuje poskytování resortních služeb KB, monitoruje kvalitu a rozsah provozovaných služeb KB (7x24), dohlíží na dodržování právních předpisů a principů při řízení KB a kontroluje dodržování bezpečnostních standardů a stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů resortních služeb KB. V oblasti kybernetické bezpečnosti odbor též zajišťuje roli Manažera kybernetické bezpečnosti a Architekta kybernetické bezpečnosti.

a)    v souladu s informační koncepcí ČR vytváří a aktualizuje informační koncepci ministerstva a zabezpečuje nezbytnou koordinaci tvorby informačních koncepcí resortních organizací v oblastech rozvoje datových center, krizových pracovišť, operačních systémů, kybernetické bezpečnosti a databází včetně vazeb na ISVS a komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS); stanovuje standardy ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva v těchto oblastech, vytváří a uplatňuje metodiky řízení provozu ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva,
b)    vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů pro užívání a integraci ICT a kybernetické bezpečnosti resortu ministerstva, státní správy a EU; spolupracuje na tvorbě koncepce budování a rozvoje KIVS,
c)    analyzuje změny zákonů, jiných právních předpisů, usnesení vlády a standardů veřejné správy upravujících oblast ICT,
d)    zpracovává a předkládá Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti MF stanoviska a návrhy s doporučeními na zavedení bezpečnostních opatření,
e)    zabezpečuje výkon funkcí Architekta a Manažera kybernetické bezpečnosti ministerstva ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
f)    provádí metodický dohled nad kybernetickou bezpečností resortu ministerstva,
g)    analyzuje dodržování bezpečnostních zásad v IS a další ICT infrastruktuře ministerstva, 
h)    zajišťuje proces identifikace a analýzy aktiv a rizik v oblasti ICT infrastruktury, operačních systémů, aplikací a prostředí koncového uživatele ministerstva; provádí průběžnou a následnou kontrolu odstranění rizika,
i)    zajišťuje zjišťování zranitelností a penetrační testování a využívá výsledky služby penetračního testování možnosti průniku do ICT infrastruktury ministerstva,
j)    spolupracuje na definici požadavků na vývoj infrastruktury, výpočetních středisek, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb,
k)    podílí se na definici požadavků pro zjišťování zranitelností ICT infrastruktury ministerstva,
l)    vyhodnocuje monitoring pokusů o neoprávněný přístup k IS resortu a síťové infrastruktuře resortu ministerstva, řídí a kontroluje zjednání nápravy,
m)    koordinuje aktivity v oblasti správy a distribuce veřejných klíčů ( PKI) a oblasti řízení a správy identit (Identity Management),
n)    vyhodnocuje monitoring chodu pořízeného SW vybavení na jakékoliv platformě v rámci zabezpečení kontroly užívání počítačových programů v orgánech státní správy,
o)    posuzuje a stanovuje možnosti provozu síťové infrastruktury resortu ministerstva tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti sítě resortu a byla zabezpečena plná funkčnost všech provozovaných systémů; posuzuje a stanovuje podmínky zpracování informací resortu MF tak, aby nedošlo k porušení jejich integrity a důvěrnosti,
p)    koordinuje zpracování a aktualizaci dokumentu Plán zvládání rizik ICT infrastruktury, operačních systémů, aplikací a prostředí koncového uživatele ministerstva, 
q)    zabezpečuje kontrolu plnění požadavků daných Bezpečnostní dokumentací a Bezpečnostní politikou a závazných pokynů vydaných Manažerem kybernetické bezpečnosti,
r)    zajišťuje ve spolupráci se samostatným oddělením Bezpečnost a krizové řízení a s odborem Hospodářská správa pořízení, obnovu, rozvoj, údržbu a servisní podporu prostředků tzv. kritické infrastruktury, které jsou v jejich správě a užívání,
s)    zajišťuje komunikaci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t)    posuzuje a stanovuje podmínky pro dodávku externích ICT služeb z pohledu bezpečnosti ICT a požadavku na kvalitu,
u)    zajišťuje sběr a analýzy informací v oblasti připravované a předpokládané změny právní úpravy v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti nebo s dopadem na ICT a kybernetickou bezpečnost resortu ministerstva, v oblasti záměrů rozvoje a inovací technologického prostředí ICT státní správy a resortu ministerstva, v oblasti nových informačních a komunikačních technologií, v oblasti analýzy potřeb resortu ministerstva a požadavků na prezentační a informační služby ICT resortu ministerstva, v oblasti výsledků konzultací s ICT útvary resortu ministerstva, v oblasti vlastních záměrů rozvoje funkčních vlastností ICT resortu ministerstva a v oblasti analýz procesů resortu a návrhů jejich podpory informačními a komunikačními technologiemi,
v)    provádí nebo zadává analýzy systémové a datové integrace datových zdrojů; integruje koncepce rozvoje ICT a datových zdrojů resortu ministerstva; koordinuje jednotné přebírání nebo zpřístupnění datových zdrojů resortu ministerstva a mimoresortních datových zdrojů pro potřeby resortu ministerstva a jejich zpřístupnění pro jednotlivé útvary resortu ministerstva,
w)    spolupracuje s odbornými útvary resortních organizací při specifikaci provozních požadavků a požadavků na centrální služby resortu ministerstva při vývoji projektů s ohledem na zpracované koncepce a strategie,
x)    v souladu se stanovenými architektonickými a dalšími standardy pro digitalizaci veřejné správy posuzuje významné ICT projekty resortu určené k realizaci, kontroluje soulad se standardy a sjednává nápravu případných nesrovnalostí ve fázi před vypsáním veřejné zakázky,
y)    koordinuje činnosti směřující k zavedení eGovernmentu v resortu s ohledem na stávající a budoucí informační technologie, směřující k optimalizaci a zjednodušení ve vazbě na legislativní prostředí a strategické dokumenty ČR a EU pro oblast ICT,
z)    zabezpečuje výkon funkce Enterprise architekta ministerstva pro oblast architektury informačních systémů ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.,
aa)    zajišťuje v souladu s principy řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí a rovněž dle metodiky pro řízení projektů, projektové řízení, definuje řídící strukturu projektu, jeho fáze a základní kritéria a rovněž stanovuje úlohu projektového dohledu v projektech realizovaných Ministerstvem financí,
bb)    koordinuje realizaci ICT požadavků všech ICT útvarů resortu ministerstva na provoz a služby resortu ministerstva včetně centrálního zadávání VZ na ICT v povinných komoditách dle standardů centralizovaného zadávání veřejných zakázek,
cc)    zpracovává akční plány v návaznosti na schválenou koncepci / strategii rozvoje ICT a kybernetické bezpečnosti, plánuje ICT projekty k naplnění cílů akčních plánů a dokumentace programů, 
dd)    zajišťuje organizačně veřejné zakázky pro povinné centralizované komodity ICT resortu,
ee)    zajišťuje organizačně přípravu centralizovaných zakázek v ICT podle požadavků jednotlivých ICT útvarů resortu ministerstva,
ff)    na základě podkladů od věcně příslušných útvarů připravuje zadávací dokumentace podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Připravuje podklady pro realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli. Podklady k veřejným zakázkám předává samostatnému oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT pro potvrzení finančního krytí, resp. k administraci VZMR, 
gg)    definuje pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie; dodává podklady k dokumentaci programů, zpracovává investiční záměry jednotlivých projektů, dodává podklady k zavádění nakoupeného majetku do majetkové evidence ministerstva a k jeho likvidaci; předává po ukončení akce podklady k vyhodnocení,
hh)    poskytuje na požádání konzultace k projektovým záměrům,
ii)    kontroluje na žádost projektového manažera formální náležitosti základního dokumentu projektu před jeho schválením sponzorem projektu,
jj)    dohlíží a hodnotí průběh řízení projektu podle schváleného základního dokumentu projektu (vykonává roli projektového dohledu),
kk)    administruje databázi znalostí a koordinuje sdílení zkušeností,
ll)    odpovídá za udržitelnost realizovaných projektů financovaných z fondů EU,
mm)    kontroluje formální stránku zpráv o udržitelnosti projektů a předkládá je poskytovateli podpory u projektů financovaných z fondů EU,
nn)    vykonává další aktivity vyplývající ze závazných metodických dokumentů upravujících podmínky poskytování finančních prostředků z fondů EU,
oo)    zajišťuje správu standardů projektového řízení na ministerstvu; zabezpečuje výklad metodiky projektového řízení a aktualizaci zvláštního vnitřního předpisu ministerstva,
pp)    vydává metodickou příručku řízení projektů na ministerstvu,
qq)    posuzuje po věcné stránce projektové a investiční záměry akcí či projektů ICT útvarů resortu ministerstva,
rr)    zajišťuje u zpracovávaných koncepčních a strategických dokumentů synchronizaci a koordinaci s jinými resorty, státní informační politikou a ostatními závaznými materiály a požadavky na kompatibilitu systémů v zemích EU, 
ss)    analyzuje změny zákonů, jiných právních předpisů, usnesení vlády a standardů veřejné správy upravujících oblast ICT a dává podnět k jejich implementaci do činnosti ICT útvarů resortu ministerstva,
tt)    zajišťuje licence pro aktualizaci znalostní databáze, vydává doporučení k využití jejich výsledků a zjednání nápravy,
uu)    tvoří a průběžně aktualizuje dokumentaci vazeb mezi organizační strukturou resortu ministerstva a ICT resortu ministerstva, která popisuje činnosti útvarů resortu ministerstva, jejich vazby na ICT a toky dat mezi ICT a uživateli,
vv)    posuzuje stanovení výdajů a rozpočtová opatření předkládaná resortními organizacemi z hlediska souladu s Informační koncepcí resortu MF.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář