CZ EN

Zpravodaj MF - 3/2024

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Státní rozpočet v kostce - 2024

Státní rozpočet v kostce - 2024

Brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky a proces jeho přípravy.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Informace o posuzování aplikace, prostřednictvím které je provozována internetová hra

Informace o posuzování aplikace, prostřednictvím které je provozována internetová hra

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, za účelem upozornění pověřených osob a provozovatelů hazardních her na souvislosti týkající se výslovné úpravy aplikací v návaznosti na zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, vydává tuto informaci.

Celý obsah článku

Informace k interaktivní „pomůcce“ k tvorbě herního plánu

Informace k interaktivní „pomůcce“ k tvorbě herního plánu

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, v zájmu usnadnění tvorby herních plánů k provozování hazardních her žadateli o vydání nebo změnu základního povolení v návaznosti na zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „Novela“), vydává tuto informaci.

Celý obsah článku

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (Playground RVO)

Dne 7. 4. 2020 byl zahájen provoz neprodukčního prostředí informačního systému provozování hazardních her týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a ověření totožnosti a věku osoby (dále také jako „Playground RVO“ nebo „Neprodukční prostředí RVO“), které má za cíl ulehčit provozovatelům hazardních her přípravu na spuštění ostrého provozu.

Celý obsah článku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů Analytického modulu a obsahu potvrzovacího balíčku

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) zveřejňuje aktualizovaný seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů chybových kódů Analytického modulu AISG.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Stanovisko k uplatňování zvláštního jízdného dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P a jeho průvodce

Stanovisko k uplatňování zvláštního jízdného dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P a jeho průvodce

Stanovisko odboru Sektorové politiky.

Celý obsah článku

Aktuální centrální zakázky

Aktuální centrální zakázky

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technický standard ICT komodit - osobní počítače, notebooky a monitory

Technické standardy ICT jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou Standardy ICT doporučující. Standardy slouží jako vzor pro technickou specifikaci ve veřejných zakázkách a jsou tak závazné u veřejných zakázek vyhlášených po datu vyhlášení standardu.

Celý obsah článku

Technický standard osobních vozidel

Technický standard osobních vozidel

Standardy pro osobní automobily na běžný a alternativní pohon (dále jen „Standardy“) jsou závazné pro všechna ministerstva a jejich resortní organizace v rámci všech realizovaných veřejných zakázek bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem, a to včetně individuálních veřejných zakázek realizovaných mimo Společný nákup. Nedílnou součástí Standardů je Příloha ke Standardům osobních vozidel.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2023

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 12. 2023

Obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“) a kraje v roce 2023 hospodařily s přebytkem 72,2 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2024

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2024

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února deficitem ve výši 102,5 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 102,3 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2024

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 29.2.2024

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Stav privatizačních projektů k 31.12.2023

Stav privatizačních projektů k 31.12.2023

 • Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2023
 • Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2023

Celý obsah článku

Přehled privatizace akcií k 31.12.2023

Přehled privatizace akcií k 31.12.2023

 • Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2023
 • Struktura portfolia akcií MF

Celý obsah článku

Přehled cenových map

Přehled cenových map

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí, včetně obecně závazných vyhlášek, kterými obce cenové mapy stavebních pozemků vydávají, mění či ruší, a jejich zveřejnění v Cenových věstnících MF.

Celý obsah článku

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru VaK

Cenová regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Celý obsah článku

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority zadávání ekologických zakázek

Priority Ministerstva financí při zadávání ekologických veřejných zakázek vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí a odráží enviromentální naléhavost řešení staré ekologické zátěže určenou v Systému evidence kontaminovaných míst.

Celý obsah článku

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2023

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 31.12.2023

 • Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
 • Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2023

Společnosti, s nimiž má MF uzavřenou smlouvu na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2023

Přehled společností s platnou ekologickou smlouvou k 31.12.2023.

Celý obsah článku

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2023

Společnosti, s nimiž byla ukončena smlouva na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací - ke dni 31.12.2023

Přehled společností s ukončenou ekologickou smlouvou k 31.12.2023.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Vyhláška je účinná od 1. ledna 2022.

Související informace:

Celý obsah článku

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí formou bezúplatného převodu vlastnictví a přímého prodeje při postupu dle § 22 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. dubna 2024)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. dubna 2024)

Aktualizace Pokynu k 1. 4. 2024 zohledňuje možnost prodloužit termíny pro odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu a účtů za účetní rok 2023/2024 až o 12 měsíců dle nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2024/795 ze dne 29. února 2024, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP). 

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. července 2024)

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. července 2024)

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn byl vytvořen dle pravidel a postupů Jednotného národního rámce v programovém období 2021-2027, tzn., že byl připomínkován v rámci Pracovní skupiny Metodika i v rámci vnitřního připomínkového řízení Ministerstva financí. Všechny uplatněné připomínky jednotlivých subjektů byly vypořádány a v relevantních případech zapracovány do Metodického pokynu. 

Celý obsah článku

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Cenový věstník 5/2024

Cenový věstník 5/2024

 • Výměr Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Cenový věstník 6/2024

Cenový věstník 6/2024

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2024, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek 

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Konzultace - nová směrnice upravující sjednávání finančních služeb pro spotřebitele na dálku

Dne 28. 11. 2023 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/ 2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES (DMFS). Členské státy nyní musí DMFS do dvou let transponovat do svých národních právních řádů. Účinnosti by měla transpozice nabýt do června 2026.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2024

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - duben 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

 • Datum uveřejnění: 25. 3. 2024
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 4. 2024.

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2024

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - duben 2024

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2024.

 • Datum uveřejnění: 25. 3. 2024
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 22. 4. 2024.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Spotřební daň z tabáku – co se mění od 1. dubna 2024

Spotřební daň z tabáku – co se mění od 1. dubna 2024

Rok 2024 přinesl změny v oblasti spotřební daně z tabákových výrobků v podobě jejího dalšího navyšování. Jedná se o dlouhodobý trend, který vychází z principů ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Ač řada změn nastala již od 1. ledna, na některé z nich se váže i datum 1. dubna 2024.

Celý obsah článku

Místní poplatky

Místní poplatky

Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků.

Celý obsah článku

Informace k nálezu Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 42/23 ze dne 14. 2. 2024

Informace k nálezu Ústavního soudu č. j. Pl. ÚS 42/23 ze dne 14. 2. 2024

Informace k nálezu Ústavního soudu.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2024.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2024

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2024

Na platformě Evropské komise „Financování a nabídky“ (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). 

Celý obsah článku

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. dubna 2024)

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. dubna 2024)

Aktualizace Pokynu k 1. 4. 2024 zohledňuje možnost prodloužit termíny pro odeslání konečné žádosti o průběžnou platbu a účtů za účetní rok 2023/2024 až o 12 měsíců dle nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2024/795 ze dne 29. února 2024, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP). 

Celý obsah článku

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. července 2024)

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. července 2024)

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn byl vytvořen dle pravidel a postupů Jednotného národního rámce v programovém období 2021-2027, tzn., že byl připomínkován v rámci Pracovní skupiny Metodika i v rámci vnitřního připomínkového řízení Ministerstva financí. Všechny uplatněné připomínky jednotlivých subjektů byly vypořádány a v relevantních případech zapracovány do Metodického pokynu. 

Celý obsah článku

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Celý obsah článku

Seminář „Czech-Ukrainian Agribusiness Partnerships: Seeding Growth for Resilience and Sustainability“

Seminář „Czech-Ukrainian Agribusiness Partnerships: Seeding Growth for Resilience and Sustainability“

Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Mezinárodní finanční korporace (IFC) ze Skupiny Světové banky uspořádaly seminář „Czech-Ukrainian Agribusiness Partnerships: Seeding Growth for Resilience and Sustainability“.

Celý obsah článku

Evropští ministři zodpovědní za finance a zaměstnanost debatovali o dopadech sociálních investic

Evropští ministři zodpovědní za finance a zaměstnanost debatovali o dopadech sociálních investic

Role sociálních investic v podpoře hospodářského růstu, to bylo hlavní téma březnového jednání společné platformy ministrů financí zemí Evropské unie ECOFIN. Dalšími tématy pak byly Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) nebo schválení vodítek pro rozpočet EU v příštím roce. Za Českou republiku se jednání účastnil jak ministr financí Zbyněk Stanjura, tak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2024

Vyhlášení výzev k předkládání návrhů na akce, které mají být financovány v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům na rok 2024

Na platformě Evropské komise „Financování a nabídky“ (portál účastníků) byly zveřejněny dvě výzvy k předkládání návrhů na akce financované v rámci Programu Unie pro boj proti podvodům (UAFP). 

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva

O Ministerstvu financí – Historie a struktura ministerstva

Publikace o Ministerstvu financí.

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 2/2024

Finanční a ekonomické informace 2/2024

Přehledový článek s názvem „Otázka společné měny: některé aspekty a východiska veřejné a politické debaty o přijetí eura“  se pokusí stručně představit vývoj českého veřejného mínění o společné evropské měně, shrnout dosavadní kroky ke vstupu do eurozóny od českého vstupu do Evropské unie v květnu 2004 a poukázat na objektivní i subjektivní faktory, které vstup do měnové unie ovlivňují.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 3/2024

Finanční a ekonomické informace 3/2024

V rubrice Podrobně k tématu najdete přehledový článek „Úprava evropských fiskálních pravidel: nadcházející změny a ohlasy v tisku“. Tento text přibližuje ohlasy v tisku na sjednané změny v souvislosti s diskuzí o podobě evropských fiskálních pravidel, která v loňském roce opět zintenzivnila po aktivaci tzv. „únikové doložky“ v roce 2020. 

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.