CZ EN

Veřejná konzultace č. IV/2007 - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu

17. prosince 2007 - 31. ledna 2008

Informace k průběhu veřejné diskuse

Ministerstvo financí vydává k veřejné konzultaci materiál „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“.

Konzultační materiál navazuje na jeden z  hlavních cílů stanovených Rámcovou politikou Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, kterým je zajištění a garantování určité úrovně znalostí a dovedností distributorů finančních produktů. Cílem veřejné konzultace je seznámit odbornou veřejnost s východisky a základním rámcem návrhu nového komplexního pojetí požadavků na odbornost distributorů finančních produktů a služeb a současně získat potřebnou zpětnou vazbu.

Pro další práci na vytváření standardů odbornosti je klíčová znalost odborného názoru všech zainteresovaných stran. Konzultační materiál obsahuje tři desítky otázek, jejichž zodpovězení bude spoluurčovat další postup.

Ministerstvo financí a  vyzývá ke konzultaci a žádá o zaslání reakcí na uveřejněný konzultační materiál, a to

  • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do  do 31. ledna 2008
  • na adresu:  odbornost@mfcr.cz, případně písemně na adresu Ministerstvo financí, Odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu, Letenská 15, 118 00 Praha 1,(do předmětu e-mailu uvádějte prosím označení „KONZULTACE - STANDARDY ODBORNOSTI“.

 

Konzultační materiál Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu je určen především odborné veřejnosti, tj. zejména ČNB, finančním institucím a jejich asociacím a sdružením na ochranu spotřebitele.

MF považuje za vhodné vést konzultační proces v několika fázích. V první fázi by měla proběhnout diskuse o základní koncepci a východiscích MF k problematice odbornosti distributorů na FT. Pro tuto potřebu MF formulovalo v předloženém materiálu několik tzv.konzultačních otázek, které následují ve formě boxu na konci každé dílčí kapitoly. Technické aspekty problematiky (tj. např. specifikovaná podoba standardů odbornosti, přesný obsah kompetencí v institucionálním zajištění systému, apod.) budou předmětem konzultačních materiálů MF (a konzultací k nim vedených) následujících. Struktura dokumentu je následující.

  • Obsahem kapitoly 2  - je celkový pohled na oblast odbornosti včetně širšího kontextu této problematiky; vymezuje pojetí odbornosti distributorů produktů na FT a uvádí strukturovaný přehled požadavků (tj. standardů odbornosti), které by mohly být obsahem požadavků na distributory jednotlivých FP.
  • Obsahem kapitoly 3  - je analýza současného stavu požadavků na odbornost na FT .
  • Obsahem kapitoly 4  - je rámcový návrh přístupu k implementaci budoucích zvažovaných standardů.

 

Vyhodnocené veřejné diskuse

Ministerstvo financí uzavřelo první fázi veřejné konzultace k materiálu „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“, vydanému na konci roku 2007. Cílem konzultace bylo seznámit veřejnost s prvotním návrhem MF, jak by měl být v budoucnu nastaven systém požadavků na odbornost distributorů finančních produktů a služeb. Zajištění určité minimální úrovně znalostí a dovedností prodejců finančních služeb představuje jeden ze základních nástrojů ochrany spotřebitele na finančním trhu.

MF obdrželo vyjádření od 15 subjektů, převážně profesních asociací na finančním trhu. Respondenti se obecně shodli na potřebě zabývat se problematikou odbornosti na finančním trhu, a to nejvhodněji na bázi pracovní skupiny k tomuto účelu zřízené.

Hlavním tématem připomínek a námětů účastníků veřejné konzultace byla otázka provázání nových standardů odbornosti s celkovou revizí podmínek vzniku oprávnění k podnikatelské činnosti na finančním trhu. Potřeba nastavení nových pravidel se týká mj. poskytování spotřebitelských úvěrů ze strany nebankovních institucí. Řada připomínek dále směřovala k návrhu ministerstva zaměřit standardy nejen na finanční zprostředkovatele, ale také na zaměstnance finančních institucí. Východiska a návrhy ministerstva jsou však v této fázi pouze rámcové a nepředjímají žádnou formu případné budoucí úpravy.

V návaznosti na proběhlou první fázi konzultací bude MF pokračovat v odborné diskusi na bázi zvláštní pracovní skupiny složené ze zástupců trhu, ministerstva financí, České národní banky a spotřebitelů. Skupina by měla být zřízena na podzim letošního roku. Cílem bude rozpracování konkrétních problémů nastíněných ve veřejné konzultaci a nalezení variant nejvhodnějšího způsobu jejich řešení.

Podrobnější shrnutí výstupů veřejné konzultace k materiálu ministerstva je k dispozici ke stažení: 

Zdroj: MF - Odbor 27- Analýzy a rozvoj finančního trhu, odd.Ochrana spotřebitele - Shrnutí veřejné konzultace k materiálu Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu, (publikováno 07/2008)

 


Související dokumenty:

  • Tisková zpráva ze dne 17. prosince 2007 - Konzultační materiál „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář