Novinky

3.čtvrtletí ´11

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2011.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. září 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
 • Bod č. 7: Návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel
 • Bod č. 10: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
 • Bod č. 17: Jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
  Pro informaci:
 • Bod č.1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2010
 • Bod č. 9: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení provozu informačních a technologických systémů daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010


Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. září 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
 • Bod č. 10: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2010 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. září 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014
 • Bod č. 10: Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh postupu České republiky ve věci další existence této dohody
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
  Pro informaci:
 • Bod č.3: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. srpna 2011

 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 15: Aktualizace složení ustanovené hodnotící komise, pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na komplexní veřejnou zakázku Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, Usnesením vlády č. 1251 ze dne 5. října 2009

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. srpna 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách  převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s objektem Děčínská č.p. 389, budova A, Česká Lípa
 • Bod č. 15: Státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - zrušení usnesení vlády č. 1456 ze dne 19. listopadu 2008 a návrh dalšího postupu
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. srpna 2011

 • Bod č. 2: Návrh zákona o Finanční správě České republiky a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
 • Bod č. 3: Návrh zákona o Celní správě České republiky a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
 • Bod č. 4: Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením Jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
 • Bod č. 14: Návrh na zřízení „Národní evidence účtů“
 • Bod č. 20: Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr financí určováním platu finančního arbitra
 • Bod č. 23: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 127 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 29: Záměr uzavřít „Smlouvu o strategické spolupráci mezi Českou republikou a společností SAP ČR, spol. s.r.o.“
  Pro informaci:
 • Bod č. 14: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - „Distribuce výpisů majetkových účtů“
 • Bod č. 15: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „o poskytování certifikačních služeb I.CA a provádění plateb za služby poskytované I.CA“
 • Bod č. 16: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky zadávané na základě výjimky zákona - „Výběr distributorů spořících státních dluhopisů“
 • Bod č. 17: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění - „Vedení samostatné evidence spořících dluhopisů“
 • Bod č. 19: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS ISPROFIN-EDS/SMVS“  v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. července 2011

 • Bod č. 33: Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 • Bod č. 42: Návrh na sjednání dohody mezi Českou republikou a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 42: Návrh usnesení, kterým se pověří ministr financí určováním platu finančního arbitra

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. července 2011

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2010
 • Bod č. 7: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 17: Informace o využití centrálního systému účetních informací státu pro naplnění programového prohlášení vlády a o zajištění metodické podpory
 • Bod č. 24: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti