CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. září 2011

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace.“ Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 590, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2012 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2012 by měly dosáhnout 1 189,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2012 je navržen  ve výši 105 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu). Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2012 ve výši 3,5 % (v metodice ESA95).

Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2012 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 566/2011 je dodržen.

Bod č. 10:
Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh postupu České republiky ve věci další existence této dohody

Ministerstvo financí informuje Vládu České republiky o dosavadním vývoji a výsledcích jednání se Spojenými státy americkými o změně Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a  Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1991, včetně návrhu dalšího postupu České republiky ve věci další existence této dohody. Česká republika tato jednání iniciovala v roce 2004 s cílem dosáhnout  vyvážené úpravy, která bude  odpovídat současným trendům v oblasti mezinárodní ochrany zahraničních investic.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky ke schválení návrh smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou, a to ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích. Příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států. Mezi zeměmi je proto obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Panamou bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění žádoucí.  

Na expertní úrovni se podařilo tuto daňovou smlouvu dojednat na jaře roku 2011.

V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k  podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.

Pro informaci:

Bod č.3:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“. Současný webový portál MF byl spuštěn roku 2005. Vzhledem k rozvoji webových technologií a výraznému nárůstu množství publikovaných informací současné řešení zastaralo a je i provozně náročné. V letošním roce již byla realizována analýza Optimalizace www stránek MF, jejíž součástí byl i návrh koncepce řešení optimalizovaného portálu MF včetně návrhu nové obsahové struktury s využitím aktuálních technologických možností redakčního systému MF.

Protože se jedná o úpravu a upgrade stávajícího redakčního systému a současného webového portálu a zadavatel získal v minulosti licenční oprávnění, které je nezbytné pro pořízení dalšího plnění, přičemž dodavatel nemá vůli udělit autorskoprávní či jinou licenci i jiné osobě, která by plnění mohla zadavateli poskytnout, bude veřejná zakázka „Optimalizace a upgrade webového portálu MF“ zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Projekt bude realizován v letech 2011 až 2013 a celkové náklady nepřesáhnou 12,2 mil. Kč včetně DPH.

Projekt optimalizace a upgrade webového portálu MF bude tedy spočívat především v kompletním zpracování nového designu a grafiky webového portálu MF, upgradu stávajícího redakčního systému a implementace nové struktury a funkcionality webového portálu MF včetně samostatných webů Státní pokladna a Spořicí dluhopisy, implementaci podpůrných aplikací pro správu obsahu portálu (dokumentové úložiště, databáze štítků) a migraci a archivaci obsahu současného portálu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář