CZ EN

Materiály na jednání vlády 14. září 2011

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 včetně rozpočtové dokumentace.“ Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 590, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.
Příjmy státního rozpočtu v roce 2012 jsou navrženy v objemu 1 084,7 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2012 by měly dosáhnout 1 189,7 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2012 je navržen  ve výši 105 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu). Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2012 ve výši 3,5 % (v metodice ESA95).
Střednědobý výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů na rok 2012 schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 566/2011 je dodržen.

Bod č. 10:
Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2010 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2010

Předkládané dokumenty výročních zpráv a účetních závěrek roku 2010 i hodnotící zpráva přehledně popisují skutečné údaje o hospodaření zdravotních pojišťoven v r.2010. Proto je Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí doporučují předložit PSP ČR ke schválení.

Pro informaci:

Bod č.1:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Rozšíření služeb bezpečného datového centra pro provoz IISSP“

Předmět veřejné zakázky je neoddělitelně spojen s původní veřejnou zakázkou na „Služby bezpečného datového centra pro provoz IISSP“ a změna dodavatele by vedla k nepřiměřeným technickým a provozním obtížím, spojeným s poskytováním komplexních služeb technické infrastruktury bezpečného datového centra k zajištění provozu IISSP.
Náklady na původní rozšíření služeb bezpečného datového centra v letech 2011 a 2012 budou maximálně do 40 mil. Kč včetně DPH, náklady na dodatečné rozšíření předmětu veřejné zakázky činí 9,7 mil. Kč včetně DPH, rozložené v období let 2012-2014.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář