Novinky

3.čtvrtletí ´10

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2010.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. září 2010

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
 • Bod č. 16: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2009
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o veřejné zakázce „Daňový řád II. etapa“ k postupné implementaci zákona č. 280/2009 Sb., Daňového řádu, do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 5: Informace pro vládu o veřejné zakázce „Vývoj pracovní a učební pomůcky Taxtest – 17.etapa“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. září 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a  další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 12: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 15: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. ledna 2010 č. 25, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. září 2010

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Úprava a rozšíření konverzního pracoviště" v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. září 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
 • Bod č. 7: Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Liberec
 • Bod č. 9: Informace o personální změně na pozici vedoucí odboru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí (srpen 2010)
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o veřejné zakázce „Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém AVMRS daňové správy“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
 • Bod č. 3: Informace o veřejné zakázce na zajištění nájmu směrovačů pro územní finanční orgány Ministerstva financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. září 2010

 • Bod č. 3: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“
 • Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Bod č. 9: Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích
 • Bod č. 13: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o stavu tvorby účetnictví státu ke dni 30. června 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. srpna 2010

 • Bod č. 2: Návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků  z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. srpna 2010

 • Pro informaci:
  Bod č. 11: Informace pro vládu o veřejné zakázce „Zajištění základní údržby aplikace Vema, Hot-line Vema pro územní finanční orgány a ÚFDŘ pro rok 2010“ dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. července 2010

 • Bod č. 4: Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010
 • Bod č. 14: Návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace pro vládu o přípravě podpisu smlouvy na opravu velkokapacitního rentgenu CS  podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22.února 2010
 • Bod č. 4: Zapojení podnikatelského sektoru ČR do projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v roce 2009

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. července 2010

 • Bod č. 7: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce  č.09/11 – Správa daně z přidané hodnoty
 • Bod č. 9: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v před-pokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise
 • Bod č. 15: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU (Transition Facility)
 • Bod č. 12: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 13: Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění