CZ EN

Materiály na jednání vlády 15. září 2010

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika si před vstupem do Evropské unie vyjednala dvě přechodná období, která jí umožnila dočasně si zachovat určitá omezení při nabývání tuzemských nemovitostí ze strany zahraničních osob.

Dne 1. května 2009 skončilo přechodné období pro nabývání nemovitostí určených k bydlení a dne 1. května 2011 skončí přechodné období pro nabývání zemědělské půdy a lesů. To znamená, že od tohoto data v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí zahraničními osobami začnou plně platit unijní pravidla, která zaručují volný pohyb kapitálu, a to jak v rámci Evropské unie, tak ve vztahu k třetím zemím.

Z uvedeného důvodu je třeba vypustit § 17 devizového zákona, který reguloval nabývání tuzemských nemovitostí. Pokud by se to z nějakého důvodu nepodařilo, nebude uvedené ustanovení stejně v praxi aplikovatelné, neboť katastrální úřady budou muset postupovat podle Aktu o podmínkách přistoupení České republiky k Evropské unii, kde byly m.j. stanoveny lhůty pro zachování přechodných období. Protože jde o mezinárodní smlouvu, kterou schválil Parlament, bude mít podle Ústavy přednost před vnitrostátní právní úpravou.

Bod č. 4:
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 
Ministerstvo financí předkládá návrh nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného. Důvodem úpravy ceny kontrolní pásky je stanovení její skutečné hodnoty, která odpovídá vynaloženým nákladům na její výrobu, převoz a distribuci. Navrhuje se, aby se ke dni 1. 1. 2011 hodnota kontrolní pásky navýšila ze současných 0,33 Kč za kus na částku 0,40 Kč za kus. Do této konečné ceny je již započtena i daň z přidané hodnoty.

Bod č. 9:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)

Souhrnný materiál navrhuje v jedné části přímé prodeje částí majetku Pozemkového fondu ČR předem určenému nabyvateli za účetní hodnotu ke dni prodeje, resp. vycházející z účetní hodnoty majetku. V další části je na části majetku ve správě ÚZSVM, PF ČR, SŽDC, s.o. a Diplomatického servisu, p.o. navrhována privatizace formou přímého prodeje předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu. V další části je předložen návrh privatizace části majetku Zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně – Poliklinika Zbraslav, formou veřejné jednokriteriální soutěže. Součástí návrhu je také vyjmutí majetku státu z privatizace podle uvedeného zákona, se kterým má právo hospodařit státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Úprava a rozšíření konverzního pracoviště" v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě veřejné zakázky „Úprava a rozšíření konverzního pracoviště“. Jedná se o zakázku na  úpravu a rozšíření konverzního pracoviště, to jest úpravu aplikace pro práci s dokumenty ve formátu pdf, rozšíření počtu příslušných licencí společnosti Adobe a úpravy architektury aplikace pro zajištění vysoké dostupnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář