CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. září 2010

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a  další související zákony

Ministerstvo  financí v návaznosti na záměr realizace výstupů z Koaliční smlouvy a Programového prohlášení vlády v oblasti zdanění příjmů předkládá vládě k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a další související zákony. Základním výstupem je změna zákona o daních z příjmů a navazující změny v oblasti zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákona o platu představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Účelem předkládaného návrhu zákona je především realizovat první část záměrů Koaliční smlouvy v oblasti zdanění příjmů, a to následujícími úpravami:

 • Zrušení zvláštní úpravy, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně; navrženou úpravou se završuje proces úpravy zdaňování některých peněžitých náhrad výdajů. Současně je navrhováno i zdanění platu prezidenta a renty bývalého prezidenta.
 • Zdanění (tj. zrušení osvobození) některých druhů výsluhových náležitostí (výsluhového příspěvku, odchodného, resp. odbytného)  a přídavku na bydlení u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů.
 • Zdanění důchodů pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující trojnásobek průměrné mzdy; k tomu je navrhován postup, který ruší osvobození důchodu, pokud součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně v případě příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti a příjmů z pronájmu přesáhne částku 840 tis. Kč ročně.

Dalšími opatřeními v navrhované novele jsou o úpravy v oblasti slev na dani fyzických osob, a to:

 • Snížení základní slevy na poplatníka o 100 Kč za měsíc; úpravou je bezprostředně sledován cíl vytvořit rezervy na odstraňování či prevenci povodňových škod.
 • Snížení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 240 Kč za rok. Tato změna je motivována skutečností, že v roce 2008 došlo ke skokovému zvýšení slevy na vyživované dítě mj. z důvodu zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Byla provedena kompenzace 8 návštěv dítěte u lékaře, tj. 240 Kč ročně. V současnosti již jsou děti od placení tohoto poplatku osvobozeny, proto již tato kompenzace ztratila svůj smysl.

Účinnost novely zákona je navrhována k 1.1.2011. Další změny v oblasti daní z příjmů uvedené v Koaliční smlouvě budou obsaženy v novém zákoně o daních z příjmů, který by měl nabýt účinnosti od 1.1.2012.

 

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je předkládán z důvodu implementace Směrnic EU v oblasti daně z přidané hodnoty a dalších úprav reagujících na zkušenosti a potřeby praxe. Novela obsahuje také komplexní soubory opatření, které by měly vést k omezení daňových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty.

Směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje již v současnosti zavedení určitých opatření v rámci boje proti daňovým únikům v oblasti DPH. Zavedení těchto opatření není pro členské státy povinné, jedná se o dobrovolnou implementaci. V členských státech EU jsou tato opatření využívána v různě modifikovaných úpravách. Česká republika dosud tato opatření, s výjimkou opatření přenesení daňové povinnosti při dodání zlata, nevyužívala.

Ministerstvo financí přistupuje k uplatnění dalších možných nástrojů v legislativní oblasti. Tyto nástroje lze rozdělit do dvou oblastí, a to:

 1. Ručení
  Směrnice EU povoluje stanovit, že za odvod daně ručí společně a nerozdílně jiná osoba než osoba povinná odvést daň. Jedná se o ručení odběratele za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena jeho dodavatelem. Vzhledem k neexistenci jednotného přístupu mezi členskými státy je působnost ustanovení omezena pouze na tuzemské plátce. Ručení za daň nelze vůči odběrateli uplatňovat automaticky vždy, když dodavatel daň neodvede, ale pouze za zákonem stanovených podmínek.
 2. Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
  Směrnice o DPH umožňuje členským státům stanovit, že u vyjmenovaných plnění je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno – tj. odběratel. Česká republika tuto možnost doposud využívala u dodání zlata, nicméně vzhledem z důvodu nárůstu daňových úniků i u dalších komodit, se rozhodla zavést toto opatření i pro dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a poskytnutí stavebních prací. Režim přenesení daňové povinnosti může být uplatněn pouze u odběratelů plátců daně. V případě dodání osobám, které nejsou registrovány za plátce daně bude i nadále daň odvádět dodavatel daného plnění.

Dále byl do návrhu novely doplněno ustanovení, které ukládá použití režimu přenesení daňové povinnosti u dodání benzinu nebo nafty plátci, a to od limitu 1.500 l na jednu dodávku. Směrnice o DPH neumožňuje všeobecné zavedení takového opatření u dodání benzinu nebo nafty a proto byla Českou republikou zaslána Evropské komisi žádost o udělení výjimky pro ČR na možnost použití tohoto režimu. V případě, že ČR tato výjimka nebude udělena, bude v průběhu legislativního projednávání navrženo vypuštění tohoto ustanovení, případně posunutí jeho účinnosti.

Významnou součástí novely je také podpora podnikatelského sektoru a to nově zaváděnou možností opravy daně u pohledávek za dlužníky, kteří jsou v insolvenci. Jedná se o implementaci Směrnice o DPH umožňující přijmout členským státům, na základě jimi stanovených podmínek, úlevy v oblasti DPH u neuhrazených pohledávek. Plátce bude mít možnost opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, a to u pohledávek, které vznikly nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

 

Bod č. 4:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření

Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o stavebním spoření“), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Účelem předloženého návrhu zákona je snížení výdajů státního rozpočtu v souvislosti s výplatou státní podpory, která plně nevede k podpoře financování bytových potřeb a čerpá prostředky všech daňových poplatníků ve prospěch pouze části obyvatel. Návrh byl připraven tak, aby snížil výdaje státního rozpočtu jak v roce 2011, tak i v následujících letech. Druhým účelem předložení návrhu je potřeba narovnat odlišnosti právních vztahů plynoucích ze stavebního spoření, konkrétně v oblasti zdanění příjmů oproti jiným bankovním vkladovým produktům.

K dosažení účelu předložený návrh počítá s realizací tří opatření. S cílem snížit saldo státního rozpočtu již v roce 2011 se navrhuje zavedení zvláštní sazby daně z příjmu ve výši 50 % z poskytnuté státní podpory, na niž vznikl účastníkům stavebního spoření nárok v roce 2010 a která bude na účty účastníků připsána v roce 2011. Jedná se tedy o zdanění příjmu v roce 2011, nikoli o zdanění již dříve připsaných státních podpor.

Druhou změnou, která se promítne do zákona o daních z příjmů, je zrušení dosavadní výjimky ze zdanění úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření. Tím dojde nejen k realizaci příjmů státního rozpočtu, ale zejména k narovnání podmínek pro vklady ve stavebním spoření s ostatními bankovními vklady, kde již nyní platí sazba daně z příjmů ve výši 15 %. Daň bude vybírána, stejně jak je tomu u bankovních vkladů, formou srážky u zdroje, odvádět ji tedy budou stavební spořitelny a účastníkům bude na účet připsán již čistý úrok. Také tato změna se dotkne všech existujících i budoucích smluv a nabude účinnosti až od 1. ledna 2011. Bude se tedy týkat pouze úroků, které budou na účty účastníků stavebního spoření připsány po tomto datu, naopak dříve připsaných úroků se nijak nedotkne.

Třetí navrhovaná změna se již týká zákona o stavebním spoření. Návrh snižuje maximální výši státní podpory ze stavebního spoření ze současných 3 000 Kč, resp. 4 500 Kč u smluv uzavřených do 31. 12. 2003, na novou úroveň 2 000 Kč pro všechny smlouvy, tedy jak nově tak dříve uzavřené. Snížená maximální výše státní podpory se bude týkat nároků vzniklých od 1. 1. 2011. Tato změna se tedy nijak nedotkne státních podpor, které byly připsány na účty účastníků stavebního spoření v uplynulých letech. Vzhledem k tomu, že nároky vzniklé od 1. 1. 2011 budou ve většině případů připisovány na účty účastníků stavebního spoření až od roku 2012, má toto opatření dopad do státního rozpočtu roku 2012 a následujících.

Doplňkovým opatřením navrhovaných změn je technická úprava spočívající v úpravě limitů pro ostatní činnosti stavebních spořitelen.

Všechny návrhy budou účinné pro smlouvy stávající i smlouvy nově uzavřené. Pro státní rozpočet pak budou znamenat příjem ve výši zhruba 6 mld. Kč v roce 2011. V následujících letech se již projeví snížená maximální výše státní podpory a zrušení výjimky ze zdanění úrokových příjmů. Pro rozpočet roku 2012 to znamená úsporu 6,5 až 8,5 mld. Kč oproti situaci, kdy by navržené změny nebyly přijaty.

 

Bod č. 5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je předkládán především z důvodu implementace Směrnice 2010/12/EU, která byla zpracována na základě přezkumu směrnic týkajících se spotřební daně z tabákových výrobků, s povinnou transpoziční lhůtou do 31. prosince 2010. Směrnice stanovuje nové minimální sazby z tabákových výrobků a dále upravuje strukturu spotřební daně z cigaret a změnu definic tabákových výrobků.

Je navrhováno zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků ve dvou postupných krocích. První fáze postupného navyšování sazeb spotřební daně by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2012 a je obsažena v předkládaném návrhu. Další změna je plánována k 1. lednu 2014. Další navrhované změny v oblasti daně z tabákových výrobků vyplývají z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně. Jedná se zejména o zrušení regulace předzásobení v případech očekávané změny sazeb spotřební daně z cigaret a dále o jednoznačné provázání aktuální ceny s okamžikem uvedení cigaret do volného daňového oběhu. Nově je také upraveno osvobození tabákových výrobků od spotřební daně při jejich zničení pod dohledem správce daně.

V oblasti zdanění lihu jsou na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu navržena legislativní opatření, která mají zajistit splnění podmínek stanovených České republice pro uplatňování trvalé výjimky udělené  Evropskou komisí. Tato výjimka umožňuje uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně, která není vyšší než 50 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z lihu, pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení. Uplatnění snížené sazby je omezeno na množství 30 litrů  vyrobených na domácnost pěstitele ročně, určených výhradně pro osobní spotřebu.

V oblasti spotřební daně z minerálních olejů je navrhováno osvobození výroby tepla na palubách lodí v rámci vnitrostátních i mezinárodních plaveb a nově bude též zajišťována spotřební daň u metylesterů mastných kyselin, které budou dopravovány od výrobce metylesteru k výrobci směsné pohonné hmoty.

 

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Cílem navrhované právní úpravy zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších přepisů, je stanovit jednoznačné parametry pro vymezení zpevněné plochy pozemku jako specifického předmětu daně z pozemků. Návrh navazuje na příslušnou judikaturu soudů a odstraňuje výkladové nejasnosti daňového řízení, zda stavba bez svislé nosné konstrukce má být zdaněna daní ze staveb nebo daní z pozemku.
Předložený návrh přehodnocuje zdanění zpevněných ploch pozemků stavbou bez svislé nosné konstrukce tak, že tyto stavby budou vyňaty z předmětu daně ze staveb a  budou zařazeny jako zpevněná plocha pozemku stavbou do předmětu daně z pozemků s poloviční sazbou daně oproti současné sazbě daně ze staveb. Pro zpevněnou plochu pozemku se nově navrhuje specifická sazba daně podle druhu podnikání a to 1 Kč nebo 5 Kč za 1 m2. Předkládaný návrh dále zjednodušuje daňové řízení, snižuje daňové zatížení podnikatelů, zvyšuje právní jistotu a transparentnost právní úpravy a přispívá k větší stabilitě místních rozpočtů.

Dále novela navazuje na daňový řád a upravuje náležitosti rozhodnutí o vyměření daně z nemovitostí v případech, kdy nedošlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím k žádným změnám ohledně daňové povinnosti.

 

Bod č. 12:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace“. Dokumentace obsahuje mimo jiné též střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2012 až 2013 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013. Východiskem pro zpracování bylo usnesení vlády č. 563/2010, kterým byly schváleny příjmy a výdaje rozpočtových kapitol a státních fondů.

Příjmy státního rozpočtu v roce 2011 jsou navrženy v objemu 1 044,8 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2011 by měly dosáhnout 1 179,8 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2011 je navržen ve výši 135 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu).  Předložený návrh státního rozpočtu znamená, že podíl deficitu veřejných rozpočtů na HDP bude v roce 2011 ve výši 4,6 % (v metodice ESA95).

Do předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 2011 bylo promítnuto souvztažné zvýšení příjmů a výdajů z důvodu zapojení prostředků z rozpočtu Evropské unie a z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, Finančního mechanismu Norska, Programu švýcarsko – české spolupráce, případně jiného finančního mechanismu ve výši 118 mld. Kč na financování společných programů.

 

Bod č. 15:
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. ledna 2010 č. 25, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze

Ministerstvo financí předkládá návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. ledna 2010 č. 25, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze. Jedná se o technickou změnu, kdy se navrhuje, aby za Českou republiku mohl Protokol podepsat 1. náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc. MBA.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář