Novinky

2.čtvrtletí ´12

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2012.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. června 2012

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unie

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. června 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.
 • Bod č. 11: Návrh rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání společnosti České aerolinie a. s. jejím vkladem do společnosti Český Aeroholding, a. s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 13. června 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
 • Bod č. 14: Konečné vyhodnocení II. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu III. etapy
 • Bod č. 24: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 3: Analýza nárůstu cen pohonných hmot
 • Bod č. 16: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Zajištění bázové podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 2. pololetí 2012 a leden 2013“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. května 2012

 • Bod č. 6: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 13: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Analýza nárůstu cen pohonných hmot
 • Bod č. 21: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. května 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
 • Bod č. 3: Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
 • Bod č. 10: Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 13: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
 • Bod č. 16: Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011

Aktualizováno

Materiály na jednání vlády 16. května 2012

 • Bod č. 6: Návrh na změnu usnesení vlády č. 156 ze dne 14. března 2012 ve věci Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům)
 • Bod č. 13: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2011
 • Bod č. 21: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. května 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. května 2012

 • Bod č. 6: Podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012
 • Bod č. 12: Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995

Pro informaci:

 • Bod č. 19: Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. dubna 2012

 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu české republiky za 1. čtvrtletí 2012
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. dubna 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
 • Bod č. 19: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. dubna 2012

 • Bod č. 4: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Bod č. 11: Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti
 • Bod č. 14: Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisech
 • Bod č. 21: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 22: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. dubna 2012

 • Bod č. 9: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.10/23 „Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska“
 • Bod č. 22: Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2011 do 31.12.2011 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 5: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „SDPF III“ v jednacím řízení bez uveřejnění