CZ EN

Materiály na jednání vlády 2. května 2012

Bod č. 6:
Podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu navrhují vládě dát podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, aby jeho Kolegium zařadilo do svého Plánu kontrolní činnosti na rok 2012 kontrolu hospodaření Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Kontrolou získané závěry budou využity jednak při přípravě výše uvedených koncepčních a legislativních materiálů, ale také pro nastavení mechanizmů dalšího průběhu procesu optimalizace státních hmotných rezerv.

SSHR je ústředním správním úřadem v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. V současné době probíhají práce na přípravě několika materiálů koncepčního i legislativního charakteru, které se svou podstatou dotýkají problematiky státních hmotných rezerv. Jedná se např. o novelu zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, Státní energetickou koncepci, Surovinovou politiku ČR. SSHR činí dlouhodobě aktivní kroky směřující k optimalizaci struktury i objemů státních hmotných rezerv, tak aby byla trvale zajištěna bezpečnost České republiky v této oblasti.

Bod č. 12:
Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)

Ministerstvo financí předkládá v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech vládě ke schválení návrh na ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT) a zároveň ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky ze dne 18. června 2007 č. 685, kterým souhlasila s použitím prostředků státního rozpočtu na úhradu členského příspěvku České republiky v Americké organizací daňových správ (CIAT), pokud jeho výše v každém roce nepřesáhne 60.000 USD.

Česká republika je členem Americké organizace daňových správ (CIAT) od roku 2004. Hlavní výhody, které toto členství přinášelo České republice, se postupem času začaly vytrácet. Především šlo o možnost rozšiřovat rámec spolupráce mezi daňovými správami mimo evropský kontinent a sdílet tak vlastní zkušenosti získané při správě daní a dále možnost navázat těsnější kontakty mezinárodní spolupráce, které mohly přinést pokrok při vyjednávání smluv o zamezení dvojímu zdanění. Další výhodou byla možnost bezplatného využívání databáze,  virtuální knihovny a e-learningové kurzy s daňovou tématikou, které se vyvíjely v počátečních letech členství v CIAT.

Postupem času se však škála bezplatně přístupných služeb začala zužovat, vzhledem k počtu uzavřených smluv o zamezení dvojímu zdanění a celkovému pozitivnímu vývoji v oblasti ochoty sjednávat dohody o výměně daňových informací se snížila i důležitost a nutnost udržovat takovéto těsné vztahy s daňovými správami sdruženými v rámci CIAT a drtivá většina seminářů a konferencí se přesunula především na americký kontinent. Navíc v průběhu několika let došlo k navýšení ročního členského příspěvku, který se od roku 2004 téměř zdvojnásobil.

Proto, po důkladném zvážení současného přínosu členství České republiky v CIAT, a s ohledem na dlouhodobou rozpočtovou situaci a nutnost zajistit efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, navrhuje Ministerstvo financí ukončení členství České republiky v CIAT.

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Švýcarskem se v současné době uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 23. října 1996. Smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce zákonů pod č. 281/1996. Spolu se Smlouvou vstoupil v platnost i Protokol, který byl vyhlášen současně.

V návaznosti na vzájemnou iniciativu české i švýcarské strany na sjednání protokolu k této smlouvě o zamezení dvojího zdanění se úřady obou zemí dohodly na sjednání protokolu aktualizujícího stávající smlouvu, včetně původního protokolu k ní. Na expertní úrovni se podařilo tento protokol, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy, dojednat během roku 2011, v průběhu dvou kol jednání (květen, prosinec).

Text Protokolu odráží současné trendy a standardy v oblasti mezinárodního zdaňování, včetně problematiky výměny daňových informací, v kontextu které Protokol upravuje její rozšířenou formu na daně všeho druhu a pojmenování, zajišťuje prolomení bankovního tajemství apod.

Pro informaci

Bod č. 19:
Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF

Evropská komise a Evropský účetní dvůr požaduje změnu auditního systému u prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. 

Ministerstvo financí proto vypracovalo a předkládá vládě ke schválení „Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF“.

Centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí má za cíl posílit ubezpečení Evropské komise a Evropského účetního dvora o dostatečné nezávislosti při výkonu auditní činnosti a optimalizovat personální zabezpečení pro plnění úkolů auditního orgánu dle čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.