CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. května 2012

Bod č. 6:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého se finanční plnění získaná státem podle zákona Č. 403/1990 Sb. stávají příjmem státního rozpočtu. Návrhem zákona je stanoven způsob dalšího naložení s finančními prostředky evidovanými na zvláštním účtu Ministerstva financí, na který jsou ukládány v souvislosti s agendou podle restitučního zákona č. 403/1990 Sb. Jedná se o částku ve výši cca 180 mil. Kč.

Novela umožní převést tuto částku představující sumu všech plateb oprávněných osob přijatých Ministerstvem financí nebo jeho právním předchůdcem, které oprávněné osoby zaplatily z titulu vrácení mimořádného odškodnění a z titulu úhrady stanoveného podstatného zhodnocení stavby, ze zvláštního účtu Ministerstva financí na příjmový účet státního rozpočtu. Další platby z titulu citovaného zákona č. 403/1990 Sb. přijaté po účinnosti novely, umožní převádět přímo do příjmů státního rozpočtu.

Bod č. 13:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci části majetku státu ve správě Pozemkového fondu ČR, části majetku, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM, části majetku, s nímž hospodaří SŽDC, s.o. a dále části majetku, se kterým má příslušnost hospodařit MF, formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v místě a čase obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků. V jednom případě byla kupní cena stanovena podle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a byla potvrzena Analyticko-metodickým odborem ÚZSVM jako cena v čase a místě obvyklá.

Pro informaci

Bod č. 2:
Analýza nárůstu cen pohonných hmot

Na základě usnesení vlády č. 250 ze dne 11. dubna 2012 zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Analýzu nárůstu cen pohonných hmot. V rámci analýzy jsou porovnávány ceny bezolovnatého benzínu Natural 95 a motorové nafty v České republice a ostatních členských státech Evropské unie, dále jsou v analýze porovnávány sazby spotřební daně z bezolovnatého benzínu a motorové nafty aplikované v České republice a ostatních státech Evropské unie. Je konstatováno, že hlavním faktorem změny cen pohonných hmot je vývoj cen ropy na burze v Rotterdamu. Součástí analýzy jsou i možnosti, jak by stát mohl reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot, ačkoliv ty jsou poměrně omezené. Závěrem analýzy je, že v současné době se nenavrhuje přijímat žádné opatření mající vliv na ceny pohonných hmot.

Bod č. 21:
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“

Vláda ve svém usnesení č. 159 z února roku 2010 přijala "Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem" (dále jen Zásady). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády předkládat každoročně Zprávu o stavu plnění Zásad. Lze shrnout, že v jednotlivých resortech již byly nebo jsou v závěrečné fázi implementována pravidla a povinnosti stanovené Zásadami.

K této problematice Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra připravují materiál, uložený ve Strategii vlády v boji proti korupci ve smyslu usnesení vlády č. 1 ze dne 5. ledna 2011, pod názvem "Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu". Materiál bude obsahovat návrh nového legislativního předpisu, který v nezbytně nutné míře upraví postup ministerstev a příslušných orgánů územních samosprávných celků při obsazování funkcí členů orgánů obchodních společností, včetně povinnosti ministerstev a příslušných orgánů územních samosprávných celků zveřejňovat informace o odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář